Edilexissä on huoltokatko keskiviikkona 18.9.2019. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 17/2009

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 21.4.2009

Hallituksen esitys laiksi vaalilain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 23/2009 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 3/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 86/2008 vp

Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 2/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys HE 233/2008 vp

Lakivaliokunnan mietintö LaVM 3/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi lääkelain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 21/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 8/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi terveyden edistämisen määrärahasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys HE 40/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 10/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi työriitojen sovittelusta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 19/2009 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö TyVM 2/2009 vp

Hyväksyttiin

Perjantai 24.4.2009

Hallituksen esitys sikiön, alkion ja perimän suojaa koskevien rangaistussäännösten muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 156/2008 vp

Lakivaliokunnan mietintö LaVM 2/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen VII luvun vaarallisten aineiden kuljetusta kappaletavarana aluksessa koskevan säännöstön (IMDG-säännöstö) 1.3 luvun muutosten hyväksymisestä ja laiksi yleissopimuksen IMDG-säännöstön 1.3 luvun lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitys HE 34/2009 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö LiVM 4/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi taidenäyttelyiden valtiontakuusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 29/2009 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö SiVM 2/2009 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

HaVM 4/2009 vp - HE 89/2008 vp Hallituksen esitys laiksi väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista. Ehdotetulla lailla kumottaisiin vuonna 1993 voimaan tullut väestötietolaki.

Ehdotetun lain tavoitteena on ohjata väestötietojärjestelmän tietojen sekä Väestörekisterikeskuksen varmennetun sähköisen asioinnin tehtävien ja palvelujen ylläpitoa, hyväksikäyttöä sekä järjestelmä- ja palvelukehitystä. Ehdotetussa laissa otetaan nykyistä täsmällisemmin huomioon kansalaisten perusoikeudet, kuten yksityiselämän ja henkilötietojen suoja sekä oikeusturva ja hyvä hallinto. Tavoitteena on myös lisätä ja parantaa väestötietojen ja varmennetun sähköisen asioinnin palvelujen hyväksikäytön toimintaedellytyksiä yhteiskunnan eri sektorien toiminnoissa sekä edistää hyvää tiedonhallintatapaa. Lisäksi tavoitteena on selkiyttää rekisterihallinnon viranomaisten välistä työnjakoa sekä mahdollistaa joustavat toimivallan järjestelyt näiden viranomaisten välillä.

Hallintovaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutoksen jälkeen.

Valiokuntaneuvos Tuula Sivonen.

YmVM 3/2009 vp - HE 228/2008 vp Hallituksen esitys ympäristölle aiheutuvien vahinkojen korjaamista koskevaksi lainsäädännöksi

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki eräiden ympäristölle aiheutuneiden vahinkojen korjaamisesta. Lisäksi luonnonsuojelulakia, ympäristönsuojelulakia, vesilakia, geenitekniikkalakia ja lakia vaarallisten aineiden kuljetuksesta ehdotetaan muutettaviksi. Ehdotetuilla laeilla pantaisiin täytäntöön ympäristövahinkojen ehkäisemistä ja korjaamista koskeva Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi eli niin sanottu ympäristövastuudirektiivi.

Lakien ehdotetaan tulevan voimaan keväällä 2009.

Ympäristövaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokuntaneuvos Marja Ekroos.

LaVM 5/2009 vp - HE 198/2008 vp Hallituksen esitys laiksi rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rekisteröidystä parisuhteesta annettua lakia. Esityksen mukaan rekisteröidyn parisuhteen osapuoli saisi mahdollisuuden adoptoida parisuhteen toisen osapuolen lapsen. Tällaisen perheen sisäisen adoption jälkeen lasta pidettäisiin rekisteröidyn parin yhteisenä lapsena.

Perheen sisäisen adoption edellytykset, adoptiossa noudatettava menettely ja adoption oikeusvaikutukset määräytyisivät lapseksiottamisesta annetun lain nykyisten säännösten mukaisesti.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan noin kolmen kuukauden kuluttua sen vahvistamisesta.

Lakivaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valiokuntaneuvos Marja Tuokila.

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 21.4.2009

Hallituksen esitys laiksi Suomen Akatemiasta

Hallituksen esitys HE 27/2009 vp

Sivitysvaliokuntaan ja Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi osakeyhtiölain, arvopaperimarkkinalain ja vakuutusyhtiölain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 52/2009 vp

Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi verontilityslain ja tuloverolain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 53/2009 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi kestävän metsätalouden rahoituslain muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 72/2008 vp) täydentämisestä

Hallituksen esitys HE 54/2009 vp

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi tieliikennelain 49 ja 82 c §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 55/2009 vp

Liikennevaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi eurooppalaisesta alueellisen yhteistyön yhtymästä

Hallituksen esitys HE 56/2009 vp

Hallintovaliokuntaan ja Perustuslakivaliokuntaan

Yliopistolaki

Lakialoite LA 26/2009 vp (Tuula Peltonen /sd ym.)

Sivistysvaliokuntaan

Laki kuvaohjelmien tarkastamisesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 22/2009 vp (Raija Vahasalo /kok)

Sivistysvaliokuntaan

Laki nimilain muuttamisesta

Lakialoite LA 30/2009 vp (Raija Vahasalo /kok ym.)

Lakivaliokuntaan

Keskiviikko 22.4.2009

Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomus 2008

Kertomus K 3/2009 vp

Ulkoasiainvaliokuntaan

Laki mielenterveyslain muuttamisesta

Lakialoite LA 5/2009 vp (Päivi Lipponen /sd)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki perusopetuslain 47 a §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 29/2009 vp (Outi Mäkelä /kok ym.)

Sivistysvaliokuntaan

Laki tuloverolain 127 a §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 37/2009 vp (Outi Mäkelä /kok ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Torstai 23.4.2009

Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran toimintakertomus vuodelta 2008

Kertomus K 2/2009 vp

Talousvaliokuntaan

Laki tuloverolain 43 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 27/2009 vp (Lauri Oinonen /kesk)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki rintamasotilaseläkelain muuttamisesta

Lakialoite LA 28/2009 vp (Lauri Oinonen /kesk)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain kumoamisesta ja avioliittolain muuttamisesta

Lakialoite LA 31/2009 vp (Oras Tynkkynen /vihr ym.)

Lakivaliokuntaan

Laki viestintämarkkinalain muuttamisesta

Lakialoite LA 34/2009 vp (Lauri Oinonen /kesk)

Liikennevaliokuntaan

MUUTA

Torstai 23.4.2009

Valiokuntien täydennysvaalissa on valittu sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäseneksi ed. Tuomo Puumala ja häneltä vapautuneelle varajäsenen paikalle ed. Pertti Salovaara.

SUURI VALIOKUNTA

Perjantai 24.4.2009

U 33/2009 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (alusten ilmoitusmuodollisuusdirektiivi)

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.