Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 16/2009

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

TaVM 4/2009 vp - HE 175/2008 vp Hallituksen esitys laeiksi kiinteistörahastolain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan kiinteistörahastolakiin muutoksia, joilla edistetään yhteistä kiinteistösijoittamista. Kiinteistörahastolakia, joka edelleen koskisi yhteistä kiinteistösijoittamista harjoittavia julkisia osakeyhtiöitä ja kommandiittiyhtiöitä, ehdotetaan täydennettäväksi säännöksillä yksinomaan tai pääasiallisesti vuokra-asuntoihin varojaan sijoittavasta osakeyhtiömuotoisesta kiinteistörahastosta. Talousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. Valiokuntaneuvos Eelis Roikonen.

TaVM 3/2009 vp - HE 16/2009 vp Hallituksen esitys valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että valtion erityisrahoitusyhtiön, Finnvera Oyj:n, mahdollisuuksia myöntää uusia luottoja ja takauksia lisättäisiin. Esityksessä ehdotetaan, että Finnvera Oyj:n myöntämien luottojen pääomaa saisi samanaikaisesti olla takaisin maksamatta ja takauksia pääomaltaan voimassa yhteensä enintään 4,2 miljardia euroa. Esityksellä korotettaisiin nykyisin voimassa olevaa enimmäismäärää 1 miljardilla eurolla.

Esityksen tarkoituksena on turvata yritysten rahoituksen häiriötön jatkuminen tilanteessa, jossa niiden normaali markkinaperusteinen rahoitus on rahoituskriisin takia vaikeutunut.

Lakiehdotus on tarkoitettu tulevan voimaan keväällä 2009.

Talousvaliokunta hyväksyi lakiehdotus muuttamattomana.

HaVM 3/2009 vp - HE 48/2009 vp Hallituksen esitys laiksi valtiokonttorista annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtiokonttorista annettua lakia siten, että Valtiokonttori voisi tarjota koko julkiselle hallinnolle tietoyhteiskunnan edistämiseen liittyviä sähköisiä asioinnin ja hallinnon tukipalveluja. Järjestely mahdollistaisi julkisen hallinnon sähköisessä asioinnissa sekä viranomaisten toiminnassaan tarvitsemien yhteisten sähköisten tukipalvelujen keskitetyn tuottamisen. Valtioneuvoston asetuksessa lueteltaisiin julkiselle hallinnolle tarkoitetut yhteiset sähköiset asioinnin ja hallinnon tuki-palvelut. Viranomaisten liittyminen tukipalvelun käyttäjiksi olisi vapaaehtoista.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Hallintovaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokuntaneuvos Ossi Lantto.

VaVM 5/2009 vp - HE 220/2008 vp Hallituksen esitys laiksi tuloverolain 20 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tuloverolakia siten, että Ekokem Oy Ab:n tuloverovapaus poistetaan. Lisäksi säädettäisiin siitä, miten yhtiön käyttöomaisuuden verotuksessa poistamatta oleva hankintameno määräytyy yhtiön siirtyessä tuloverovelvolliseksi.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan ensi tilassa. Lakia sovellettaisiin ensimmäisen kerran verovuodelta 2008 toimitettavassa verotuksessa.

Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen.

SiVM 2/2009 vp - HE 29/2009 vp Hallituksen esitys laiksi taidenäyttelyiden valtiontakuusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi taidenäyttelyiden valtiontakuusta annettua lakia siten, että valtiontakuiden yhteenlasketun takuuvastuun enimmäismäärää korotetaan 1 000 miljoonaan euroon ja valtiontakuun näyttelykohtainen rajoitus poistetaan.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 2009.

Sivistysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokuntaneuvos Marjo Hakkila.

LiVM 4/2009 vp - HE 34/2009 vp Hallituksen esitys ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen VII luvun vaarallisten aineiden kuljetusta kappaletavarana aluksessa koskevan säännöstön (IMDG-säännöstö) 1.3 luvun muutosten hyväksymisestä ja laiksi yleissopimuksen IMDG-säännöstön 1.3 luvun lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen VII luvun A osan 3 säännön vaarallisten aineiden kuljetusta kappaletavarana aluksessa koskevan säännöstön (IMDG-säännöstö) 1.3 lukuun vuonna 2008 tehdyt muutokset.

IMDG-säännöstöä on sovellettava vaarallisten aineiden kappaletavaran aluskuljetuksissa. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan samaan aikaan kuin yleissopimuksen muutokset tulevat Suomen osalta voimaan. Valiokuntaneuvos Juha Perttula.

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 14.4.2009

Hallituksen esitys laeiksi käräjäoikeuslain ja tuomareiden nimittämisestä annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 45/2009 vp

Lakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi Valtakunnanvoudinvirastosta, ulosottokaaren eräiden säännösten voimaantulosta ja ulosottokaaren muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 46/2009 vp

Lakivaliokuntaan

Hallituksen esitys työpanokseen perustuvan osingon verotuksesta Hallituksen esitys HE 47/2009 vp

Lakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi valtiokonttorista annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 48/2009 vp

Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 49/2009 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan ja Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 50/2009 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueista sekä elintarvikelain 32 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 51/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

MUUTA

Torstai 16.4.2009

Valtioneuvoston selonteko EU-politiikasta

Valtioneuvoston selonteko VNS 4/2009 vp

Suureen valiokuntaan

SUURI VALIOKUNTA

Perjantai 17.4.2009

U 27/2009 vp ehdotuksesta neuvoston päätökseksi (Euro-Välimeri -assosiaatiosopimus Syyrian kanssa)

Ilmoitetaan, että asia on saapunut valiokuntaan.

Ulkoasiainvaliokuntaan

U 28/2009 vp ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi (Euratom) ydinturvallisuutta koskevan yhteisön kehyksen perustamisesta (ydinturvadirektiivi)

Ilmoitetaan, että asia on saapunut valiokuntaan.

Talousvaliokuntaan ja Ympäristövaliokuntaan

U 29/2009 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (itsenäisiä ammatinharjoittajia koskeva tasa-arvodirektiivi)

Ilmoitetaan, että asia on saapunut valiokuntaan.

Työ- ja tasa-arvovaliokuntaan

U 30/2009 vp ehdotuksesta neuvoston päätökseksi EY:n ja sen jäsenvaltioiden ja Etelä-Korean välisestä vapaakauppasopimuksesta (EY:n ja sen jäsenvaltioiden ja Etelä-Korean välinen vapaakauppasopimus)

Ilmoitetaan, että asia on saapunut valiokuntaan.

Ulkoasiainvaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.