Edilexissä on huoltokatko keskiviikkona 18.9.2019. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 14/2009

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Keskiviikko 1.4.2009

Hallituksen esitys laiksi eräiden asuntojen vuokraustoimintaa harjoittavien osakeyhtiöiden veronhuojennuksesta

Hallituksen esitys HE 177/2008 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 3/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi rikoslain 2 luvun 7 ja 10 §:n sekä valtion virkamieslain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 33/2008 vp

Lakivaliokunnan mietintö LaVM 1/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi viestintämarkkinalain sekä radiotaajuuksista ja telelaitteista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 223/2008 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö LiVM 3/2009 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

StVM 9/2009 vp - HE 41/2009 vp Hallituksen esitys laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annettua lakia siten, että tietojen luovutusta ja käyttämistä sekä omavastuumaksun palauttamisen perusteita koskevia säännöksiä tarkistetaan.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 2009.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää)

StVM 8/2009 vp - HE 21/2009 vp Hallituksen esitys laiksi lääkelain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lääkelakia. Ehdotetulla lailla toimeenpantaisiin kaksi Euroopan unionissa annettua direktiivin muutosta sekä parannettaisiin mahdollisuuksia torjua eräitä vakavia eläintauteja.

Euroopan parlamentin ja neuvoston pitkälle kehitetyssä terapiassa käytettävistä lääkkeistä annetulla asetuksella on muutettu ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevaa direktiiviä siten, että geeni- ja soluterapiaan sekä kudosmuokkaukseen perustuvien lääkevalmisteiden valmistaminen myös yksittäisille potilaille yksilölliseen käyttöön edellyttää kansallisen viranomaisen lupaa sekä erityisten laatuvaatimusten täyttymistä. Direktiivin muutoksen perusteella lääkelakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös, jonka mukaan Lääkelaitos myöntää luvan tällaiseen valmistukseen. Lisäksi Lääkelaitoksen tulisi antaa tarvittavat määräykset lupamenettelystä ja laatuvaatimuksista. Lähtökohtana laatuvaatimuksille ovat jo olemassa olevat säännökset, jotka määrittelevät muun muassa sairaaloissa ja apteekeissa yksittäisille potilaille valmistettavien lääkkeiden valmistukselle asetettavat laatuvaatimukset.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen mukaisena, paitsi voimaantulosäännös muutettuna. (Valiokuntaneuvos Harri Sintonen)

StVM 7/2009 vp - HE 22/2009 vp Hallituksen esitys laiksi urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta

Esityksessä ehdotetaan annettavaksi uusi laki urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta. Vanha laki kumottaisiin. Uudessa laissa ehdotetaan urheilijan vakuuttamisvelvollisuutta koskevan yläikärajan nostamista nykyisestä 38 vuodesta 43 vuoteen. Urheilijan kuntouttamista uuteen ammattiin urheilu-uran päätyttyä tapaturmaan tehostettaisiin siten, että urheilija olisi velvollinen osallistumaan kuntoutukseen ansionmenetyskorvausta saadakseen. Korvausaika rajattaisiin viiteen vuoteen tapauksissa, joissa urheilija voidaan kuntouttaa muuhun työhön. Niissä tapauksissa, joissa urheilijaa ei pystytä vammansa vuoksi kuntouttamaan muuhun kohtuullisen toimeentulon antavaan työhön, urheilijalla olisi oikeus pysyvään tapaturmaeläkkeeseen 65 vuoden ikään saakka.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 2009.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää)

PeVM 3/2009 vp - HE 23/2009 vp Hallituksen esitys vaalilain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan vaalilakia muutettavaksi. Vaalipiirijakoa koskeva sääntely saatetaan vastaamaan vuoden 2009 alussa voimaan tulleita kuntajaon muutoksia. Lakiin lisätään oikeusministeriölle mahdollisuus määrätä äänestyslipun väristä, jos säännönmukaisesti toimitettavien vaalien yhteydessä toimitetaan jotkin toiset vaalit. Suomesta Euroopan parlamenttiin valittavien jäsenten määrää ja toimikautta koskevat säännökset kumotaan. Lisäksi lakiin tehdään teknisiä korjauksia.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Perustuslakivaliokunta hyväksyi lakiehdotuksen muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Risto Eerola)

HaVM 2/2009 vp - HE 86/2008 vp Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ulkomaalaislakia. Esityksellä pantaisiin täytäntöön neuvoston direktiivi pakolaisaseman myöntämistä tai poistamista koskevissa menettelyissä jäsenvaltioissa sovellettavista vähimmäisvaatimuksista. Direktiivin tavoitteena on ottaa käyttöön vähimmäisvaatimukset, joita sovelletaan yhteisössä pakolaisaseman myöntämistä ja poistamista koskevissa menettelyissä.

Hallintovaliokunta hyväksyi esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Ossi Lantto)

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Keskiviikko 1.4.2009

Hallituksen esitys laiksi vaalilain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 23/2009 vp

Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys uudeksi asunto-osakeyhtiölainsäädännöksi

Hallituksen esitys HE 24/2009 vp

Ympäristövaliokuntaan

Hallituksen esitys Suomen ja Amerikan Yhdysvaltojen välillä vastavuoroisista puolustushankinnoista tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laiksi mainitun pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitys HE 25/2009 vp

Puolustusvaliokuntaan

Hallituksen esitys kiinteistöjen kirjaamisasioiden siirtämistä käräjäoikeuksilta maanmittauslaitokselle koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitys HE 30/2009 vp

Ympäristövaliokuntaan ja Lakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi rautatielain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 31/2009 vp

Liikennevaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi kaupallisista tavarankuljetuksista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 32/2009 vp

Liikennevaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi taksinkuljettajien ammattipätevyydestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi sekä laiksi kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 33/2009 vp

Liikennevaliokuntaan

Hallituksen esitys ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen VII luvun vaarallisten aineiden kuljetusta kappaletavarana aluksessa koskevan säännöstön (IMDG-säännöstö) 1.3 luvun muutosten hyväksymisestä ja laiksi yleissopimuksen IMDG-säännöstön 1.3 luvun lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitys HE 34/2009 vp

Liikennevaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi verkkotunnuslain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 35/2009 vp

Liikennevaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys HE 36/2009 vp

Liikennevaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan ja Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys eräiden radiotaajuuksien huutokaupoista sekä viestintämarkkinalain 4 ja 12 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 37/2009 vp

Liikennevaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 38/2009 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi työttömyysturvalain ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 39/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 41/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2008

Kertomus K 1/2009 vp

Perustuslakivaliokuntaan ja Ulkoasiainvaliokuntaan

Torstai 2.4.2009

Hallituksen esitys laiksi ammattikorkeakoululain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 26/2009 vp

Sivistysvaliokuntaan ja Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi Suomen Akatemiasta

Hallituksen esitys HE 27/2009 vp

Sivistysvaliokuntaan ja Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 54 §:n sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain 21 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 28/2009 vp

Sivistysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi taidenäyttelyiden valtiontakuusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 29/2009 vp

Sivistysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi terveyden edistämisen määrärahasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys HE 40/2009 vp

Sivistysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi Koulutusrahastosta annetun lain 5 ja 6 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 42/2009 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi kemikaalilain sekä rikoslain 44 luvun 1 §:n ja 48 luvun 1 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 43/2009 vp

Ympäristövaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 7 ja 11 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 44/2009 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

Perjantai 3.4.2009

Hallituksen esitys eräiden radiotaajuuksien huutokaupoista sekä viestintämarkkinalain 4 ja 12 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 37/2009 vp

Liikennevaliokuntaan

MUUTA

Tiistai 31.3.2009

Valiokuntien täydennysvaalissa on suuren valiokunnan jäseneksi valittu ed. Miapetra Kumpula-Natri ja varajäseneksi ed. Krista Kiuru. Valtiovarainvaliokunnan varajäseneksi ed. Miapetra Kumpula-Natri ja talousvaliokunnan jäseneksi ed. Miapetra Kumpula-Natri ja varajäseneksi ed. Antti Vuolanteen.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.