Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 13/2009

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Perjantai 27.3.2009

Hallituksen esitys laiksi Suomesta Euroopan parlamenttiin valitun edustajan palkkiosta ja eläkkeestä annetun lain kumoamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 217/2008 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 1/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 222/2008 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 4/2009 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

LiVM 3/2009 vp - HE 223/2008 vp Hallituksen esitys laeiksi viestintämarkkinalain sekä radiotaajuuksista ja telelaitteista annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi viestintämarkkinalakia sekä radiotaajuuksista ja telelaitteista annettua lakia.

Yleispalveluvelvoitteen sisältöä ehdotetaan muutettavaksi siten, että kaikille tarjottavan kohtuuhintaisen internet-yhteyden nopeus voidaan ensi vaiheessa nostaa yhteen megabittiin sekunnissa liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella.

Lisäksi esityksessä ehdotetaan, että yleispalveluyritykselle asetettavat velvoitteet voitaisiin jatkossa tehokkaasti asettaa myös verkkoyritykselle.

Esityksen mukaan liikenne- ja viestintäministeriö myöntäisi verkkotoimiluvan teleyritykselle, jos teleyritys harjoittaa teletoimintaa radioluvan nojalla ja radioluvan käyttötarkoitus muutetaan verkkotoimilupaa edellyttäväksi. Toimilupaa ei julistettaisi haettavaksi. Muutoin toimiluvan myöntämiseen sovellettaisiin samoja säännöksiä kuin valtioneuvoston myöntämässä toimiluvassa.

Lisäksi esitykseen sisältyy pienempiä muutosehdotuksia, jotka liittyvät alan tekniseen kehitykseen sekä lain soveltamiskäytännöstä kerättyihin kokemuksiin.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2009.

Liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina. (Eduskuntasihteeri Juha Perttula).

LaVM 1/2009 vp - HE 33/2008 vp Hallituksen esitys laeiksi rikoslain 2 luvun 7 ja 10 §:n sekä valtion virkamieslain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan laajennettavaksi tuomarin vastuuta käyttäytymisestään sekä viranhoidossa että sen ulkopuolella.

Tuomioistuin voisi syyttäjän vaatimuksesta määrätä tuomarin pantavaksi viralta vähintään 60 päiväsakolla rangaistusta tahallisesta rikoksesta, jos rikoksen laatu, niiden toistuvuus tai muu rikokseen liittyvä seikka osoittaa hänet ilmeisen sopimattomaksi toimimaan tuomarina.

Tuomioistuimen päällikkötuomari voisi antaa tuomarille valtion virkamieslain mukaisen varoituksen virkavelvollisuuksien laiminlyönnistä. Tuomarilla olisi oikeus hakea päätökseen oikaisua virkamieslautakunnalta. Virkamieslautakunta käsittelisi tuomarille annetun varoituksen kokoonpanossa, johon kuuluisi tuomariyhdistysten keskusjärjestön nimeämiä jäseniä. Nämä eivät kuitenkaan muodostaisi lautakunnassa enemmistöä.

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan syksyllä 2008.

Lakivalokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Minna-Liisa Rinne).

PeVM 2/2009 vp - HE 13/2009 vp Hallituksen esitys laiksi ehdokkaan vaalirahoituksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki ehdokkaan vaalirahoituksesta. Sillä kumottaisiin ehdokkaan vaalirahoituksen ilmoittamisesta annettu laki. Lain tarkoituksena olisi lisätä vaalirahoituksen avoimuutta ja tietoa ehdokkaiden mahdollisista sidonnaisuuksista sekä rajoittaa ehdokkaiden vaalikampanjoiden kulujen kasvua.

Ehdokkaan vaalirahoituksella tarkoitettaisiin laissa sitä rahoitusta, jolla katetaan ehdokkaan vaalikampanjan kulut. Sellaisina pidettäisiin kampanjan toteuttamisesta aikaisintaan kuusi kuukautta ennen vaalipäivää ja viimeistään kaksi viikkoa vaalipäivän jälkeen aiheutuneita kuluja riippumatta siitä, milloin nämä kulut maksetaan. Vaalirahoitukseen kuuluvaksi tueksi katsottaisiin rahana, tavarana, palveluna tai muulla vastaavalla tavalla saadut suoritukset pois lukien kuitenkin tavanomainen talkootyö ja tavanomaiset ilmaispalvelut. Tuki ilmoitettaisiin bruttomääräisenä ja useat samalta tukijalta saadut suoritukset ilmoitettaisiin yhtenä tukena. Ehdokkaan tukiryhmä rinnastuisi ehdokkaaseen ilmoitusvelvollisuuden kannalta.

Perustuslakivaliokunta hyväksyi lakiehdotukset muuttamattomina. (Valiokuntaneuvos Risto Eerola).

TyVM 2/2009 vp - HE 19/2009 vp Hallituksen esitys laiksi työriitojen sovittelusta annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työriitojen sovittelusta annettua lakia. Työnantajien sekä työntekijöiden ja virkamiesten välisten työriitojen sovittelua koskevasta piirisovittelijajärjestelmästä ehdotetaan luovuttavaksi. Ehdotuksen mukaan piirisovittelijoiden sijaan sovittelutehtäviä varten määrättäisiin tarvittava määrä sovittelijoita, joiden toimialueena olisi koko Suomi. Yhden sovittelijan sijaintipaikkana olisi Ahvenanmaa.Sovittelijoiden esimiehenä toimisi valtioneuvoston määräajaksi nimittämä valtakunnansovittelija. Valtioneuvosto määräisi sovittelijat tehtäviinsä valtakunnansovittelijan esityksestä kolmeksi vuodeksi. Nykyiset piirisovittelijat jatkaisivat ehdotetussa laissa tarkoitettuina sovittelijoina toimikautensa loppuun. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan kesällä 2009.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. (Neuvotteleva virkamies Marjaana Kinnunen).

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Keskiviikko 25.3.2009

Laki autoverolain muuttamisesta

Lakialoite LA 24/2009 vp (Juha Hakola/kok ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Torstai 26.3.2009

Laki vesistöön johdettavan lämpöenergian verottamisesta

Lakialoite LA 19/2009 vp (Sanna Perkiö/kok)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 25/2009 vp (Erkki Pulliainen /vihr)

Liikennevaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.