Edilexissä on huoltokatko keskiviikkona 18.9.2019. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 12/2009

AINOAN KÄSITTELYN ASIAT

Perjantai 20.3.2009

Hallituksen esitys vuoden 2009 lisätalousarvioksi

HE 1/2009 vp, VaVM 2/2009 vp, LTA:t 1-9/2009 vp

Asia on loppuun käsitelty

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Hallituksen esitys laiksi tuotannollisten investointien väliaikaisesti korotetuista poistoista

HE 6/2009 vp, VaVM 1/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain muuttamisesta

HE 9/2009 vp, MmVM 1/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi Opetusalan koulutuskeskuksen muuttamisesta osakeyhtiöksi

HE 8/2009 vp, SiVM 1/2009 vp

Hyväksyttiin. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Hallituksen esitys laiksi yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta

HE 10/2009 vp, StVM 6/2009 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

VaVM 2/2009 - HE 1/2009 vp vuoden 2009 lisätalousarvioksi

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutosten jälkeen. Mietintöön sisältyy kolme vastalausetta. (Valiokuntaneuvos Ikävalko)

PeVM 1/2009 vp - HE 217/2008 vp laiksi Suomesta Euroopan parlamenttiin valitun edustajan palkkiosta ja eläkkeestä annetun lain kumoamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Perustuslakivaliokunta toteaa, että Euroopan parlamentin jäsenille maksettavat edustajanpalkkiot, siirtymäkorvaukset sekä erinäiset eläkkeet rahoitetaan jatkossa Euroopan unionin talousarviosta ja että nämä ovat yhteisön verotustoimivallan piiriin kuuluvia tuloja. Kaksinkertaisen verotuksen estämiseksi hallitus on antanut eduskunnalle erillisen esityksen (HE 222/2008 vp ) kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain (1552/1995) muuttamisesta. Esitys on lähetetty valtiovarainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi. Perustuslakivaliokunta pitää esitysten asiallisen yhteyden vuoksi tarkoituksenmukaisena, että niitä koskevat mietinnöt ovat täysistunnossa käsiteltävinä samanaikaisesti.

Hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Perustuslakivaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Eerola)

VaVM 4/2009 vp - VaVM 4/2009 vp laiksi kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annettua lakia siten, että säännökset kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta hyvitysmenetelmällä koskisivat myös Euroopan parlamentin jäsenille maksettuja suorituksia sekä perhe-eläkkeen osalta myös heidän edunsaajilleen maksettuja suorituksia.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Lakia sovellettaisiin Euroopan parlamentin vuonna 2009 alkavan vaalikauden ensimmäisestä päivästä.

Valtiovarainvaliokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Pekkanen)

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 17.3.2009

Hallituksen esitys lääkelain muuttamisesta

HE 21/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta

HE 22/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan ja sivistysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi merellä toimivien kalastus- ja vesiviljelyalusten rekisteröinnistä

HE 17/2009 vp

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan ja perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi paikkatietoinfrastruktuurista

HE 18/2009 vp

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi työriitojen sovittelusta annetun lain muuttamisesta

HE 19/2009 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

Laki ehdokkaan vaalirahoituksesta

LA 23/2009 vp

Perustuslakivaliokuntaan

Keskiviikkona 18.3.2009

Hallituksen esitys laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluseteleistä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksusta annetun lain 12 §:n muuttamisesta

HE 20/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan ja perustuslakivaliokuntaan

Torstaina 19.3.2009

Laki perusopetuslain muuttamisesta

Lakialoite LA 4/2009 vp

Sivistysvaliokuntaan

Laki työttömyysturvalain 2 luvun 2 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 16/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki arvonlisäverolain 80 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 17/2009 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki työsopimuslain 7 luvun muuttamisesta

Lakialoite LA 18/2009 vp

Työ- ja tasa-arvovaliokuntaan

SUURI VALIOKUNTA

Keskiviikko 18.3.2009

U 12/2009 vp ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi keskinäisestä avunannosta veroihin, tulleihin ja muihin toimenpiteisiin liittyvien saatavien perinnässä (perintädirektiivi) EU/2009/0602

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan ja valtiovarainvaliokuntaan

U 13/2009 vp ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla (virka-apudirektiivi) EU/2009/0593

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan ja valtiovarainvaliokuntaan

U 14/2009 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (matkustajien oikeudet linja-autoliikenteessä) EU/2008/1686

Liikennevaliokuntaan

U 15/2009 vp komission ehdotuksesta neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Kanadan välisen lentoliikennesopimuksen allekirjoittamisesta ja väliaikaisesta soveltamisesta sekä päätökseksi sopimuksen tekemisestä (yhteisönlaajuinen lentoliikennesopimus Kanadan kanssa) EU/2009/0644

Liikennevaliokuntaan

U 16/2009 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tekstiilien nimistä ja tekstiilituotteisiin liittyvistä merkinnöistä EU/2009/0590

Talousvaliokuntaan

U 17/2009 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (sähkö- ja elektroniikkalaiteromu) EU/2008/1685

Ympäristövaliokuntaan

U 18/2009 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (vaaralliset aineet sähkö- ja elektroniikkalaitteissa)

Ympäristövaliokuntaan

Perjantai 20.3.2009

3 § E 27/2009 vp komission tiedonannosta "Raaka-aineita koskeva aloite - työllisyyden ja kasvun kannalta kriittisten tarpeiden täyttäminen" EU/2008/1548

Ulkoasiainvaliokuntaan, talousvaliokuntaan ja ymäristövaliokuntaan

4 § E 28/2009 vp komission suosituksesta neuvostolle komission valtuuttamisesta aloittamaan neuvottelut Amerikan yhdysvaltojen kanssa yhteistyötä kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanossa koskevasta sopimuksesta EU/2009/0606

Talousvaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.