Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 11/2009

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 10.3.2009

Hallituksen esitys Vietnamin kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 231/2008 vp, UaVM 1/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Itävallan, Puolan, Slovenian, Slovakian, Suomen ja Ruotsin Euroopan unioniin liittymisestä johtuvia muutoksia ja tarvittavia korvaavia mukautuksia koskevien sopimusten hyväksymisestä, jotka on tehty Amerikan Yhdysvaltojen, Argentiinan, Australian, Brasilian, Ecuadorin, Filippiinien, Hongkongin (Kiina), Intian, Japanin, Kanadan, Kiinan, Kolumbian, Korean tasavallan, Kuuban, Sveitsin, Taiwanin, Penghun, Kinmenin ja Matsun erillisen tullialueen (Kiinan Taipei) ja Uuden-Seelannin kanssa GATS-sopimuksen XXI artiklan perusteella, sekä laiksi sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 229/2008 vp, UaVM 2/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys Uzbekistanin kanssa keskinäisestä avunannosta tulliasioissa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 213/2008 vp, HaVM 1/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen V lukuun tehtyjen muutosten hyväksymisestä sekä laiksi muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 224/2008 vp, LiVM 1/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi ajoneuvolain muuttamisesta, ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä ja ajoneuvojen yksittäishyväksynnän väliaikaisesta järjestämisestä

HE 236/2008 vp, LiVM 2/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain 18 luvun 13 §:n muuttamisesta

HE 12/2009 vp, StVM 4/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 235/2008 vp, TaVM 1/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi maapuolustusvelvollisuutta täyttävän työ- ja virkasuhteen jatkumisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 207/2008 vp, TyVM 1/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi suhdanneluonteisista avustuksista eräiden asuinrakennusten korjauksiin

HE 2/2009 vp, YmVM 1/2009 vp

Hyväksyttiin

Keskiviikko 11.3.2009

Hallituksen esitys työnantajan kansaneläkemaksun alentamista koskevaksi väliaikaiseksi lainsäädännöksi

HE 11/2009 vp, StVM 5/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi korkotuesta vuokra-asuntojen rakentamislainoille vuosina 2009 ja 2010 rakennusalan työllisyyden edistämiseksi

HE 3/2009 vp, YmVM 2/2009 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Torstai 12.3.2009

Laki tuloverolain 117 ja 119 §:n muuttamisesta

LA 8/2009 vp (Bjarne Kallis /kd ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki toimeentulotuesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

LA 9/2009 vp (Bjarne Kallis /kd ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki vammaisetuuksista annetun lain 8 ja 14 §:n muuttamisesta

LA 10/2009 vp (Merja Kyllönen /vas)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n muuttamisesta

LA 12/2009 vp (Lauri Oinonen /kesk)

Ympäristövaliokuntaan

Laki metsästyslain 5 §:n muuttamisesta

LA 15/2009 vp (Markku Rossi /kesk ym.)

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Laki tuloverolain muuttamisesta

Lakialoite LA 20/2009 vp (Bjarne Kallis /kd ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

MUUTA

Perjantai 13.3.2009

Hallituksen kannanotto eläkeiän nostosta ja eläkkeiden leikkaamisesta

Välikysymys VN 1/2009

Hallitus sai eduskunnalta luottamuksen 108 jaa, 59 ei, tyhjiä 3, poissa 29.

SUURIVALIOKUNTA

Perjantai 13.3.2009

U 10/2009 vp ehdotuksesta neuvoston päätökseksi (Euroopan yhteisön ja Egyptin väliseen Euro-Välimeri-sopimukseen pohjautuva sopimus maataloustuotteiden, jalostettujen maataloustuotteiden sekä kalojen ja kalastustuotteiden kaupan vapauttamistoimenpiteistä)

Ulkoasiainvaliokuntaan ja Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

U 11/2009 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi matkustajien oikeuksista meri- ja sisävesiliikenteessä sekä kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyöstä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta (asetus matkustajien oikeuksista meri- ja sisävesiliikenteessä)

Liikennevaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.