Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 9/2009

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Keskiviikko 25.2.2009

Hallituksen esitys laeiksi ulkomaalaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 166/2007 vp

Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 26/2008 vp

(mietintöön sisältyy hylkäysehdotuksen sisältävä vastalause) (vain äänestys)

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi maksuperusteisista lisäeläkejärjestelyistä eläkesäätiöissä ja eläkekassoissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys HE 152/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 3/2009 vp

(mietintöön sisältyy yksi hylkäysehdotuksen sisältävä vastalause) (vain äänestys)

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

HaVM 1/2009 vp - HE 213/2008 vp Hallituksen esitys Uzbekistanin kanssa keskinäisestä avunannosta tulliasioissa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Uzbekistanin kanssa keskinäisestä avunannosta tulliasioissa maaliskuussa 2008 tehdyn sopimuksen.

Sopimus vastaa pitkälti viime vuosina Suomen ja itäisen Euroopan maiden välillä tehtyjä kahdenvälisiä tulliyhteistyösopimuksia, joiden päätarkoituksena on antaa toiselle sopimuspuolelle tietoja tullirikollisuuden torjumiseksi ja tutkimiseksi. Sopimuksen soveltamisalaan kuuluu sopimuspuolten tulliviranomaisten keskinäinen avunanto tullilainsäädännön noudattamisen varmistamiseksi ja niiden vastaisten tekojen estämiseksi, tutkimiseksi ja tällaisia tekoja koskeviin syytetoimiin ryhtymiseksi. Käytännössä pääasiallisesti kyse on pyynnöstä hankittujen tai muutoin tulliviranomaisten hallussa olevien tietojen luovuttamisesta pyynnön esittäneen sopimuspuolen tulliviranomaiselle.

Sopimus tulee voimaan kuudenkymmenen päivän kuluttua siitä päivästä, jona sopimusvaltiot ovat ilmoittaneet toisilleen diplomaattiteitse suorittaneensa sopimuksen voimaantulon edellyttämät kansallisen lainsäädännön mukaiset toimenpiteet.

Esitykseen sisältyy lakiehdotus sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan tasavallan presidentin asetuksella säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti sopimuksen kanssa.

Hallintovaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Tuula Sivonen).

TaVM 1/2009 vp - HE 235/2008 vp Hallituksen esitys laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Finanssivalvonnasta annettua lakia luottolaitosten, sijoituspalveluyritysten, rahoitus- ja vakuutusryhmittymien omistusyhteisöjen ja vakuutusyhtiöiden omistajavalvontaa koskevan direktiivin täytäntöönpanemiseksi. Luottolaitostoiminnasta annetussa laissa, sijoituspalveluyrityksistä annetussa laissa ja vakuutusyhtiölaissa sekä rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetussa laissa olevat säännökset Finanssivalvonnan oikeudesta kieltää omistajan epäsopivuuden perusteella omistusosuuden hankinta luottolaitoksessa, sijoituspalveluyrityksessä, vakuutusyhtiössä ja rahoitus- ja vakuutusryhmittymän omistusyhteisössä ehdotetaan siirrettäväksi Finanssivalvonnasta annettuun lakiin. Samalla niitä perusteita, joilla Finanssivalvonta voi kieltää omistusosuuden hankinnan, täsmennettäisiin direktiivin edellyttämällä tavalla.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan viimeistään 21 päivänä maaliskuuta 2009.

Talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina. (Valiokuntaneuvos Eelis Roikonen.)

TyVM 1/2009 vp - HE 207/2008 vp Hallituksen esitys laiksi maapuolustusvelvollisuutta täyttävän työ- ja virkasuhteen jatkumisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki maanpuolustusvelvollisuutta täyttävän työ- ja virkasuhteen jatkumisesta. Samalla kumottaisiin vuoden 1962 alusta voimassa ollut palvelukseen kutsutun asevelvollisen työ- tai virkasuhteen jatkumisesta annettu laki, joka on sekä sisällöltään että terminologialtaan vanhentunut. Lakiin liittyviä muita lakeja ehdotetaan muutettaviksi tarpeellisin osin.

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan keväällä 2009.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina. (Neuvotteleva virkamies Marjaana Kinnunen)

LiVM 1/2009 vp - HE 224/2008 vp Hallituksen esitys ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen V lukuun tehtyjen muutosten hyväksymisestä sekä laiksi muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteeseen tehdyt muutokset. Muutokset hyväksyttiin Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n meriturvallisuuskomitean MSC:n 81. istunnossa vuonna 2006.

Liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa, että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitettuun yleissopimuksen liitteeseen tehdyt muutokset, ja että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Kaj Laine)

StVM 4/2009 vp - HE 12/2009 vp Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain 18 luvun 13 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslakia siten, että vuoden 2009 alusta toteutettu sairausvakuutuksen vähimmäispäivärahan korotus ei muuttaisi valtion osuutta edeltävän etuuden perusteella määrättävien vähimmäismääräisten päivärahojen rahoituksessa.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää )

YmVM 1/2009 vp - HE 2/2009 vp Hallituksen esitys laiksi suhdanneluonteisista avustuksista eräiden asuinrakennusten korjauksiin

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki suhdanneluonteisista avustuksista eräiden asuinrakennusten korjauksiin.

Talonrakentaminen vähenee kuluvana vuonna voimakkaasti. Rakennusalan työllisyyden tukemiseksi ehdotetaan, että otetaan käyttöön määräaikainen korjausavustusjärjestelmä lähinnä kerros- ja rivitaloille. Avustusta ehdotetaan myönnettäväksi sekä asunto-osakeyhtiöille että vuokrataloyhteisöille. Avustuksen suuruus on kymmenen prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista.

Avustuksilla tuetaan korjausrakennustöitä, jotka toteutuvat vuoden 2009 helmikuun alun ja vuoden 2010 lopun välillä.

Laki on määräaikainen siten, että sen nojalla voidaan myöntää avustuksia vain vuonna 2009.

Esitys liittyy valtion vuoden 2009 ensimmäiseen lisätalousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Ympäristövaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että hyväksytään valiokunnan lausumaehdotus. (Valiokuntaneuvos Marja Ekroos)

YmVM 2/2009 vp - HE 3/2009 vp Hallituksen esitys laiksi korkotuesta vuokra-asuntojen rakentamislainoille vuosina 2009 ja 2010 rakennusalan työllisyyden edistämiseksi

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki korkotuesta vuokra-asuntojen rakentamislainoille vuosina 2009 ja 2010. Lain tavoitteena on rakennusalan työllisyyden edistäminen poikkeuksellisessa suhdannetilanteessa ja vuokra-asuntojen tarjonnan lisääminen kysyntäalueilla.

Ympäristövaliokunta ehdottaa, että hallituksen esitys hyväksytään muutoksen jälkeen.

Mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta. (Valiokuntaneuvos Marja Ekroos)

LiVM 2/2009 vp - HE 236/2008 vp Hallituksen esitys laeiksi ajoneuvolain muuttamisesta, ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä ja ajoneuvojen yksittäishyväksynnän väliaikaisesta järjestämisestä

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ajoneuvolakia. Lisäksi ehdotetaan säädettäväksi laki ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä ja laki ajoneuvojen yksittäishyväksynnän väliaikaisesta järjestämisestä.

Ajoneuvolain muutoksella pantaisiin täytäntöön autojen ja niiden perävaunujen tyyppi- ja yksittäishyväksyntää koskeva direktiivi. Ajoneuvojen EY-tyyppihyväksyntävelvoite ulotettaisiin koskemaan kaikkia uusia autoja ja niiden perävaunuja

Liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Kaj Laine)

UaVM 2/2009 vp - HE 229/2008 vp Hallituksen esitys Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Itävallan, Puolan, Slovenian, Slovakian, Suomen ja Ruotsin Euroopan unioniin liittymisestä johtuvia muutoksia ja tarvittavia korvaavia mukautuksia koskevien sopimusten hyväksymisestä, jotka on tehty Amerikan Yhdysvaltojen, Argentiinan, Australian, Brasilian, Ecuadorin, Filippiinien, Hongkongin (Kiina), Intian, Japanin, Kanadan, Kiinan, Kolumbian, Korean tasavallan, Kuuban, Sveitsin, Taiwanin, Penghun, Kinmenin ja Matsun erillisen tullialueen (Kiinan Taipei) ja Uuden-Seelannin kanssa GATS-sopimuksen XXI artiklan perusteella, sekä laiksi sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ulkoasiainvaliokunta ehdottaa, että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetut sopimukset ja että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Minna Hulkkonen)

UaVM 1/2009 vp - HE 231/2008 vp Hallituksen esitys Vietnamin kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi helmikuussa 2008 sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta Suomen ja Vietnamin välillä tehdyn sopimuksen. Sopimuksella halutaan varmistaa suotuisat edellytykset toisen sopimuspuolen kansalaisten ja yritysten sijoituksille toisessa sopimusmaassa sekä tunnustetaan tarve suojella niitä.

Sopimus tulee voimaan 30 päivän kuluttua siitä, kun sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä valtiosäännöissään sopimuksen voimaantulolle asetetut vaatimukset. Esitykseen sisältyy lakiehdotus sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan tasavallan presidentin asetuksella säädettävänä ajankohtana samaan aikaan kuin sopimus tulee voimaan.

Ulkoasiainvaliokunta ehdottaa, että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun sopimuksen ja että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Minna Hulkkonen)

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Keskiviikko 25.2.2009

Hallituksen esitys laiksi tuotannollisten investointien väliaikaisesti korotetuista poistoista

Hallituksen esitys HE 6/2009 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi Opetusalan koulutuskeskuksen muuttamisesta osakeyhtiöksi

Hallituksen esitys HE 8/2009 vp

Sivistysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi viestintämarkkinalain sekä radiotaajuuksista ja telelaitteista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 223/2008 vp

Liikennevaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi valtion pääomasijoituksista talletuspankkeihin

Hallituksen esitys HE 4/2009 vp

Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi valtion vakuusrahastosta annetun lain ja luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 5/2009 vp

Talousvaliokuntaan ja Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 9/2009 vp

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 10/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain 18 luvun 13 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 12/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki valtion pääomasijoituksista talletuspankkeihin

Lakialoite LA 11/2009 vp (EskoJuhani Tennilä/vas ym.)

Talousvaliokuntaan

Torstai 26.2.2009

Hallituksen esitys työnantajan kansaneläkemaksun alentamista koskevaksi väliaikaiseksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitys HE 11/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys yliopistolaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys HE 7/2009 vp

Sivistysvaliokuntaan ja Perustuslakivaliokunnan

Yliopistolaki ja siihen liittyvät lait

Lakialoite LA 13/2009 vp (Arto Satonen/kok)

Sivistysvaliokuntaan

SUURI VALIOKUNTA

U 6/2009 vp ehdotuksesta neuvoston puitepäätökseksi (rikosoikeudenkäyntejä koskevien toimivaltaristiriitojen ehkäisemisestä ja ratkaisemisesta)

Lakivaliokuntaan

U 7/2009 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (elindirektiivi) ja toimintaohjelmaksi

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

U 8/2009 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (EU:n ympäristömerkkijärjestelmä)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.