Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 8/2009

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 17.2.2009

Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain 11 luvun 8 §:n muuttamisesta

HE 226/2008 vp, StVM 1/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi terveydensuojelulain, elintarvikelain, kemikaalilain, toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain sekä kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annetun lain muuttamisesta

HE 230/2008 vp, StVM 2/2009 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

Hallituksen esitys laiksi maksuperusteisista lisäeläkejärjestelyistä eläkesäätiöissä ja eläkekassoissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (StVM 3/2009 vp - HE 152/2008 vp)

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki maksuperusteisista lisäeläkejärjestelyistä eläkesäätiöissä ja eläkekassoissa. Myös eläkesäätiöissä ja eläkekassoissa olisi mahdollista järjestää maksuperusteisia ammatillisia lisäeläkejärjestelyjä ja vakuuttaa järjestelyyn liittyvää kuolemanvaraturvaa. Tarkoituksena on saattaa eläkesäätiöt ja eläkekassat kilpailullisesti yhdenvertaiseen asemaan henkivakuutusyhtiöiden ja ulkomaisten toimijoiden kanssa.

Ehdotetussa laissa määriteltäisiin maksuperusteinen lisäeläke, järjestelyyn liittyvät muut käsitteet ja maksuperusteiselle järjestelylle asetettavat vähimmäisvaatimukset.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen ja edellytti, että hyväksytään valiokunnan lausumaehdotus. (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää, 432 2067)

Mietintöön sisältyy vastalause

Hallituksen esitys Uzbekistanin kanssa keskinäisestä avunannosta tulliasioissa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HaVM 1/2009 vp - HE 213/2008 vp)

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Uzbekistanin kanssa keskinäisestä avunannosta tulliasioissa maaliskuussa 2008 tehdyn sopimuksen.

Sopimus vastaa pitkälti viime vuosina Suomen ja itäisen Euroopan maiden välillä tehtyjä kahdenvälisiä tulliyhteistyösopimuksia, joiden päätarkoituksena on antaa toiselle sopimuspuolelle tietoja tullirikollisuuden torjumiseksi ja tutkimiseksi. Sopimuksen soveltamisalaan kuuluu sopimuspuolten tulliviranomaisten keskinäinen avunanto tullilainsäädännön noudattamisen varmistamiseksi ja niiden vastaisten tekojen estämiseksi, tutkimiseksi ja tällaisia tekoja koskeviin syytetoimiin ryhtymiseksi. Käytännössä pääasiallisesti kyse on pyynnöstä hankittujen tai muutoin tulliviranomaisten hallussa olevien tietojen luovuttamisesta pyynnön esittäneen sopimuspuolen tulliviranomaiselle.

Hallintovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Tuula Sivonen, 432 2026)

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Keskiviikko 18.2.2009

Laki pelastuslain 78 §:n muuttamisesta

LA 136/2008 vp (Oiva Kaltiokumpu/ kesk ym.

Hallintovaliokuntaan

Laki sairausvakuutuslain 4 §:n muuttamisesta

LA 137/2008 vp (Johanna OjalaNiemelä/sd)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain 83 ja 91 §:n muuttamisesta

LA 1/2009 vp (Merja Kuusisto/sd ym.)

Talousvaliokuntaan

Laki tuloverolain muuttamisesta

LA 2/2009 vp (Merja Kuusisto/sd ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki alkoholilain 33 §:n muuttamisesta

LA 3/2009 vp (Lauri Oinonen /kesk)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Torstai 19.2.2009

Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain muuttamisesta

LA 111/2008 vp (Hannakaisa Heikkinen/kesk ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain muuttamisesta

LA 115/2008 vp (Sanna Lauslahti/ kok ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 2 §:n 3 a kohdan ja 10 a §:n 1 momentin kumoamisesta

LA 133/2008 vp (Ulla-Maj Wideroos/r ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki pysäköintivirhemaksusta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

LA 132/2008 vp (Juha Hakola/kok ym.)

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta ja kirjanpitolain 5 luvun 15 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

LA 135/2008 vp (Sanna Perkiö/kok ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

MUUTA

Tiistai 17.2.2009

Toimielimien jäsenet

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytää edustaja Anne Kalmari vapautusta talousvaliokunnan jäsenyydestä.

Keskiviikko 18.2.2009

Talousvaliokunnan täydennysvaali

Eduskunta valitsee yksimielisesti ehdokaslistan mukaisesti talousvaliokunnan jäseneksi edustaja Kimmo Tiilikaisen.

SUURI VALIOKUNTA

U 4/2009 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (sähkörahadirektiivi)

Talousvaliokuntaan, Valtiovarainvaliokuntaan

U 5/2009 vp ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi jäsenvaltioiden velvollisuudesta ylläpitää raakaöljy- ja/tai öljytuotevarastojen vähimmäistasoa (öljyvarastodirektiivi)

Talousvaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.