Edilexissä on huoltokatko keskiviikkona 18.9.2019. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 7/2009

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 10.2.2009

Hallituksen esitys Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Montenegron tasavallan välillä tehdyn vakautus- ja assosiaatiosopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitys HE 200/2008 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö UaVM 10/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Bosnia ja Hertsegovinan välillä tehdyn vakautus- ja assosiaatiosopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitys HE 201/2008 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö UaVM 11/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys riita-asioiden oikeuspaikkaa koskevien säännösten muuttamiseksi

Hallituksen esitys HE 70/2008 vp

Lakivaliokunnan mietintö LaVM 16/2008 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

StVM 1/2009 vp - HE 226/2008 vp Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain 11 luvun 8 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia siten, että niitä perusteita, joilla soviteltua työttömyysetuutta voidaan maksaa ennakkona hakijan oman palkkailmoituksen perusteella, väljennettäisiin. Muutosten tavoitteena on lisätä ennakkomaksun käyttöä. Ennakkomaksun käyttö vähentää viiveitä etuuden maksatuksessa ja siten edistää työn vastaanottamista.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan keväällä 2009.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää.

StVM 2/2009 vp - HE 230/2008 vp Hallituksen esitys laeiksi terveydensuojelulain, elintarvikelain, kemikaalilain, toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain sekä kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi terveydensuojelulakia, elintarvikelakia, kemikaalilakia, toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annettua lakia sekä kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annettua lakia. Lakeihin ehdotetaan lisättäviksi säännökset, joiden mukaan valtion tulisi korvata kunnille kustannukset, jotka aiheutuvat keskusviranomaisten kunnille toimeenpantaviksi antamista sellaisista tehtävistä, jotka on säädetty edellä mainituissa ympäristöterveydenhuollon laeissa keskusviranomaisen tehtäviksi. Lakeihin ehdotetaan myös lisättäviksi kunnan toiminnanharjoittajilta perimien maksujen viivästyskorkoa koskevat säännökset.

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Harri Sintonen.

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Torstai 12.2.2009

Hallituksen esitys vuoden 2009 lisätalousarvioksi

Hallituksen esitys HE 1/2009 vp

Valtiovarainvaliokunta

Hallituksen esitys laiksi suhdanneluonteisista avustuksista eräiden asuinrakennusten korjauksiin

Hallituksen esitys HE 2/2009 vp

Ympäristövaliokunta

Hallituksen esitys laiksi korkotuesta vuokra-asuntojen rakentamislainoille vuosina 2009 ja 2010 rakennusalan työllisyyden edistämiseksi

Hallituksen esitys HE 3/2009 vp

Ympäristövaliokunta

Lisätalousarvioaloitteet

Lisätalousarvioaloite LTA 1-9/2009 vp

Valtiovarainvaliokunta

MUUTA

Keskiviikko 11.2.2009

Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka 2009

Valtioneuvoston selonteko VNS 1/2009 vp

Ulkoasiainvaliokuntaan, Valtiovarainvaliokuntaan, Hallintovaliokuntaan ja Perustuslakivaliokuntaan

Suomen osallistuminen ISAF-operaation tukitoimiin vaalien järjestämiseksi Afganistanissa 2009

Valtioneuvoston selonteko VNS 8/2008 vp

Ulkoasiainvaliokuntaan ja Puolustusvaliokuntaan

Valiokuntien täydennysvaalissa on valittu ehdokaslistojen mukaisesti suuren valiokunnan varajäseneksi ed. Sari Sarkomaa, liikenne- ja viestintävaliokunnan varajäseneksi ed. Outi Mäkelä, sivistysvaliokunnan varajäseneksi ed. Sirpa Asko-Seljavaara, työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan varajäseneksi ed. Petri Pihlajaniemi ja ympäristövaliokunnan jäseneksi ed. Sari Sarkomaa.

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunnan täydennysvaalissa on valittu ehdokaslistan mukaisesti varajäseneksi ed. Petteri Orpo.

Perjantai 13.2.2008

Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan vaalissa on ehdokaslistan mukaisesti valittu seuraavat edustajat jäseniksi: Risto Autio, Lauri Oinonen, Janne Seurujärvi, Paula Sihto, Lyly Rajala, Arja Karhuvaara, Ulla Karvo, Jukka Mäkelä, Anne-Mari Virolainen, Maarit Feldt-Ranta, Tommy Tabermann, Erkki Tuomioja, Tuula Peltonen, Jacob Söderman, Paavo Arhinmäki, Ville Niinistö, Christina Gestrin, Bjarne Kallis.

Varajäseniksi

Oiva Kaltiokumpu, Timo Kaunisto, Hannes Manninen, Markku Pakkanen, Jari Larikka, Lenita Toivakka,

Petri Pihlajaniemi, Petri Salo, Kimmo Sasi, Katja Kiuru, Antti Vuolanne, Pauliina Viitamies, Eero Heinäluoma, Kari Uotila, Unto Valpas, Heli Järvinen, Raimo Vistbacka ja Leena Rauhala.

SUURI VALIOKUNTA

Perjantai 13.2.2009

U 1/2009 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sekä ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (kahdenväliset sopimukset siviili- ja kauppaoikeuden sekä perheoikeuden alalla)

Ilmoitetaan, että asia on saapunut valiokuntaan.

Lakivalokuntaan

U 2/2009 vp ehdotuksesta Euroopan unionin jäsenvaltioiden pidättämien tullien perintäkustannusten jakamista koskevaksi sopimukseksi (omat varat; tullinkantopalkkio)

Ilmoitetaan, että asia on saapunut valiokuntaan.

Valtiovarainvaliokuntaan

U 3/2009 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (EMAS-järjestelmän uudistus) (käsitelty aiemmin tunnuksella E 110/2008 vp)

Ilmoitetaan, että asia on saapunut valiokuntaan.

Ympäristövaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.