Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 50/2008

AINOAN KÄSITTELYN ASIAT

Keskiviikko 10.12.2008

Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle toiminnastaan varainhoitovuodelta 2007

Kertomus K 15/2008 vp, Tarkastusvaliokunnan mietintö TrVM 6/2008 vp

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen johdosta.

Perjantai 12.12.2008

Hallituksen esitys suomalaisille pankeille myönnettävistä väliaikaisista valtiontakauksista

HE 181/2008 vp, VaVM 31/2008 vp

Hyväksyttiin

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 9.11.2008

Hallituksen esitys laeiksi autoverolain, arvonlisäverolain ja ajoneuvolain 60 §:n muuttamisesta

HE 192/2008 vp, VaVM 26/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

HE 119/2008 vp, SiVM 9/2008 vp, LA 110/2007 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003-2009 annetun lain 3 §:n muuttamisesta

HE 195/2008 vp, HaVM 23/2008 vp

Hyväksyttiin

Keskiviikko 10.12.2008

Hallituksen esitys Merentutkimuslaitoksen toimintojen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi

HE 121/2008 vp, LiVM 17/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi työntekijän työeläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa

HE 125/2008 vp, StVM 30/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun ja työnantajan kansaneläkemaksun maksuprosentista annetun lain 2 §:n muuttamisesta

HE 189/2008 vp, StVM 31/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 4 §:n muuttamisesta

HE 166/2008 vp, StVM 32/2008 vp, LA 28, 94/2007 vp, 8/2008 vp, TPA 5/2007 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi Suomen Pankista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 64/2008 vp, Talousvaliokunnan mietintö TaVM 23/2008 vp

Hyväksyttiin

Torstaina 11.12.2008

Hallituksen esitys eräiden Jerseyn kanssa tehtyjen tuloverotusta koskevien sopimusten hyväksymisestä ja laiksi sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 203/2008 vp, VaVM 27/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys eräiden Guernseyn kanssa tehtyjen tuloverotusta koskevien sopimusten hyväksymisestä ja laiksi sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 204/2008 vp, VaVM 28/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi Euroopan unionin jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten välisen tietojen ja tiedustelutietojen vaihdon yksinkertaistamisesta tehdyn neuvoston puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta

HE 190/2008 vp, HaVM 25/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys rikoslain 17 luvun muuttamisesta

HE 196/2008 vp, LaVM 15/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi viestintämarkkinalain muuttamisesta

HE 109/2008 vp, LiVM 18/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi Maanpuolustuskorkeakoulusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 62/2008 vp, PuVM 5/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

HE 105/2008 vp, StVM 35/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi lääkärin hyväksymisestä merimieslääkäriksi ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 24 a §:n muuttamisesta

HE 168/2008 vp, StVM 36/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi tartuntatautilain muuttamisesta

HE 167/2008 vp, StVM 37/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi työttömyyskassalain muuttamisesta

HE 170/2008 vp, StVM 38/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi Hansel Oy -nimisestä osakeyhtiöstä

HE 194/2008 vp, TaVM 24/2008 vp

Hyväksyttiin

Perjantai 12.12.2008

Hallituksen esitys laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

HE 202/2008 vp, VaVM 29/2008 vp

LA 123/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi perintö- ja lahjaverolain 14 ja 19 a §:n muuttamisesta

HE 205/2008 vp, VaVM 30/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys riistavahinkolaiksi ja laiksi metsästyslain 87 §:n muuttamisesta

HE 90/2008 vp, MmVM 13/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi sosiaalihuoltolain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain sekä kansanterveyslain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännösten muuttamisesta

HE 188/2008 vp, StVM 39/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi sosiaalihuoltolain muuttamisesta annetun lain, yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun lain muuttamisesta annetun lain ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännösten muuttamisesta

HE 215/2008 vp, StVM 40/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2009

Hallituksen esitys vuoden 2009 talousarvioesityksen (HE 116/2008 vp) täydentämisestä

HE 116/2008 vp, HE 199/2008 vp, VaVM 33/2008 vp

Talousarvioaloite TAA 1-1088/2008 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

LiVM 19/2008 vp - HE 48/2008 vp Hallituksen esitys sähköisen viestinnän tietosuojalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähköisen viestinnän tietosuojalakia. Yksityisyyden suojasta työelämässä annettuun lakiin, yhteistoiminnasta yrityksissä annettuun lakiin sekä yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annettuun lakiin ehdotetaan lisäksi eräitä lähinnä teknisiä muutoksia.

Yhteisötilaajien oikeuksia käsitellä tunnistamistietoja teknistä kehittämistä varten sekä maksullisten tietoyhteiskunnan palvelujen ja viestintäverkkojen luvattoman käytön tai viestintäpalvelujen ohjeiden vastaisen käytön selvittämiseksi selkeytettäisiin. Teleyrityksille, lisäarvopalvelun tarjoajille ja yhteisötilaajille annettaisiin tietyin edellytyksin oikeus käsitellä tunnistamistietoja automaattisen tietojenkäsittelyn avulla tilastollista analyysiä varten.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa, että hallituksen esitys hyväksytään muutoksen jälkeen. Valiokuntaneuvos Kaj Laine

UaVM 10/2008 vp - HE 200/2008 vp Hallituksen esitys Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Montenegron tasavallan välillä tehdyn vakautus- ja assosiaatiosopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Luxemburgissa lokakuussa 2007 Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Montenegron tasavallan välillä tehdyn vakautus- ja assosiaatiosopimuksen sekä lain sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Sopimus on luonteeltaan jaetun toimivallan sopimus eli niin sanottu sekasopimus, jonka määräykset kuuluvat osittain jäsenvaltion ja osittain Euroopan yhteisön toimivaltaan.

Ulkoasiainvaliokunta ehdottaa, että eduskunta hyväksyy Luxemburgissa 15 päivänä lokakuuta 2007 Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Montenegron tasavallan välillä tehdyn vakautus- ja assosiaatiosopimuksen siltä osin kuin se kuuluu Suomen toimivaltaan ja että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos O-P Jalonen.

HaVM 26/2008 vp - HE 166/2007 vp Hallituksen esitys laeiksi ulkomaalaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ulkomaalaislakia. Esityksellä pantaisiin täytäntöön kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden määrittelyä pakolaisiksi tai muuta kansainvälistä suojelua tarvitseviksi henkilöiksi koskevista vähimmäisvaatimuksista sekä myönnetyn suojelun sisällöstä annettu neuvoston direktiivi. Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi ulkomaalaislain säännöstä, joka koskee tilapäisen oleskeluluvan myöntämistä maasta poistamisen estymisen vuoksi.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan ensi tilassa.

Valiokunnan mietintöön sisältyy Pirkko Ruohonen-Lerner/ps vastalause.

Hallintovaliokunta ehdottaa, että hallituksen esitys hyväksytään muutoksen jälkeen. Valiokuntaneuvos Ossi Lantto.

VaVM 33/2008 vp - HE 116/2008 vp, HE 199/2008 vp Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2009 Hallituksen esitys vuoden 2009 talousarvioesityksen (HE 116/2008 vp) täydentämisestä

Valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että ehdotus valtion talousarvioksi vuodelle 2009 hyväksytään hallituksen esityksen ja sitä täydentävän esityksen mukaisesti.

Valiokunnan sihteereinä jaostokäsittelyissä ovat toimineet valiokuntaneuvos Hellevi Ikävalko, Maarit Pekkanen, Mari Nuutila ja Marjo Hakkila.

StVM 41/2008 vp - HE 171/2008 vp Hallituksen esitys laeiksi työntekijän eläkelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työntekijän eläkelakia, työntekijän eläkelain voimaanpanolakia, yrittäjän eläkelakia, yrittäjän eläkelain voimaanpanosta annettua lakia, maatalousyrittäjän eläkelakia, maatalousyrittäjän eläkelain voimaanpanosta annettua lakia, merimieseläkelakia ja merimieseläkelain voimaanpanosta annettua lakia.

Esityksessä ehdotetaan sähköisen eläkeotteen käyttöönottoa siten, että vakuutettu voi itse valita, haluaako hän eläkeotteensa kirjallisena vai sähköisenä. Sähköisen eläkeotteen antaneella eläkelaitoksella olisi velvollisuus valvoa, että sähköisen eläkeotteen valinnut vakuutettu kirjautuu eläkelaitoksen sähköiseen asiointipalveluun eläkeotteen katsomista varten. Jos vakuutettu ei kirjautuisi katsomaan eläkeotettaan neljään vuoteen, eläkelaitoksen on lähetettävä hänelle kirjallinen eläkeote.

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivästä tammikuuta 2009.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja että hyväksytään yksi lausuma. Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää

VaVM 31/2008 vp - HE 181/2008 vp Hallituksen esitys suomalaisille pankeille myönnettävistä väliaikaisista valtiontakauksista

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta antaisi perustuslain 82 §:n 2 momentissa tarkoitetun suostumuksensa siihen, että valtioneuvosto voisi antaa määräämillään ehdoilla vastavakuuksia vaatimatta valtiontakauksen suomalaisten pankkien tai niiden omistusyhteisöjen liikkeeseen laskemille rahoitusmarkkinoiden ja rahoitushuollon toiminnan turvaamiseksi tarvittaville velkainstrumenteille. Takauksia tultaisiin valtioneuvoston harkinnan mukaan antamaan valtuuksien voimaantulon jälkeen ilman muita vakuuksia liikkeeseen laskettaville sijoitustodistuksille ja joukkovelkakirjalainoille. Takauksia voidaan myöntää vain toimintakelpoisille ja vakavaraisuusvaatimukset täyttäville pankeille. Takauksista tullaan perimään markkinaehtoinen maksu, ja takauksia voi esitettyjen valtuuksien nojalla olla voimassa yhteensä enintään 50 miljardia euroa. Määrä vastaa suuruusluokaltaan taattavien velkainstrumenttien jälleenrahoitustarvetta. Väliaikaiset valtuudet valtiontakauksen myöntämiseen ovat voimassa vuoden 2009 loppuun, kuitenkin siten, että valtioneuvoston tulee 30 päivään huhtikuuta 2009 mennessä arvioida tarve uusien takausten myöntämiseen.

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. Valiokuntaneuvos Hellevi Ikävalko

TyVM 15/2008 vp - HE 193/2008 vp Hallituksen esitys laiksi vähemmistövaltuutetusta ja syrjintälautakunnasta annetun lain muuttamisesta

Vähemmistövaltuutetusta ja syrjintälautakunnasta annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että vähemmistövaltuutetun uudeksi tehtäväksi säädettäisiin toimiminen kansallisena ihmiskaupparaportoijana. Esitys perustuu valtioneuvoston hyväksymään tarkennettuun ihmiskaupan vastaiseen toimintasuunnitelmaan, jossa vähemmistövaltuutettu nimettiin kansalliseksi ihmiskaupparaportoijaksi.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Ritva Bäckström

LaVM 16/2008 vp - HE 70/2008 vp Hallituksen esitys riita-asioiden oikeuspaikkaa koskevien säännösten muuttamiseksi

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi oikeudenkäymiskaaren ja eräiden muiden lakien riita- ja hakemusasioiden oikeuspaikkaa eli käräjäoikeuksien alueellista toimivaltaa koskevia säännöksiä. Säännökset osoittavat, missä käräjäoikeudessa asia tutkitaan ja ratkaistaan. Tärkeimmät säännökset keskitettäisiin oikeudenkäymiskaaren 10 lukuun. Oikeuspaikka määräytyisi yhtenäisten periaatteiden mukaisesti ja muualla lainsäädännössä olevat erityiset oikeuspaikkasäännökset pääosin kumottaisiin. Luvun säännöksiä noudatettaisiin, jollei muualla toisin laissa säädetä tai määrätä.

Lakivaliokunta ehdottaa, että hallituksen esitykset hyväksytään muutoksen jälkeen. Valiokuntaneuvos Marja Tuokila

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Torstaina 11.12.2008

Hallituksen esitys arpajaislain sekä eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annetun lain 2 ja 7 §:n muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 96/2008 vp) täydentämisestä

Hallituksen esitys HE 212/2008 vp

Hallintovaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan ja Lakivaliokuntaan

Hallituksen esitys Uzbekistanin kanssa keskinäisestä avunannosta tulliasioissa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitys HE 213/2008 vp

Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys patoturvallisuuslaiksi

Hallituksen esitys HE 214/2008 vp

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan ja Ympäristövaliokuntaan

Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 131/2008 vp (Sari Palm/kd)

Lakivaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.