Edilexissä on huoltokatko keskiviikkona 18.9.2019. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 49/2008

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Keskiviikko 3.12.2008

Hallituksen esitys laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain sekä tuloverolain 45 §:n muuttamisesta

HE 176/2008 vp, VaVM 23/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi kuntien valtionosuuslain ja sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 16 §:n muuttamisesta

HE 110/2008 vp, HaVM 19/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi kuntien valtionosuuslain muuttamisesta

HE 191/2008 vp, HaVM 20/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi kuntalain muuttamisesta ja kuntalain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

HE 146/2008 vp, HaVM 21/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys Genevessä 8 päivänä joulukuuta 2005 uuden tunnusmerkin käyttöönotosta tehdyn Geneven vuoden 1949 yleissopimusten lisäpöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 174/2008 vp, HaVM 22/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi yksityisistä teistä annetun lain 93 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

HE 162/2008 vp, LiVM 16/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi lääkkeiden velvoitevarastoinnista

HE 151/2008 vp, StVM 27/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

HE 111/2008 vp, StVM 28/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi jalometallituotteista annetun lain muuttamisesta (jalometallituotteet)

HE 164/2008 vp, TaVM 19/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi Finanssivalvonnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 66/2008 vp, TaVM 20/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain 105 §:n sekä ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain 7 a ja 9 a §:n muuttamisesta

HE 158/2008 vp, TaVM 21/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi yhdenvertaisuuslain 2 §:n muuttamisesta

HE 82/2008 vp, TyVM 13/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annetun lain muuttamisesta

HE 141/2008 vp, YmVM 11/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi vuokra-asuntojen rakentamislainojen valtiontakauksesta

Hallituksen esitys HE 173/2008 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö YmVM 12/2008 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

SiVM 9/2008 vp - HE 119/2008 vp Hallituksen esitys laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettuun lakiin neljä muutosta. Ensimmäinen muutos koskee kunnan rahoitusosuuden korottamista opetus- ja kirjastotoimessa. Opetus- ja kirjastotoimessa kuntien rahoitusosuuteen lisättäisiin euromäärä, joka vastaa valtiovarainministeriön kuntajaon muutoksen johdosta maksamia korvauksia.

Toiseksi esityksessä ehdotetaan oppisopimuskoulutuksena järjestettävän ammatillisen peruskoulutuksen ammatillisen koulutuksen keskimääräiseen yksikköhintaan sidottua määräytymisprosenttia alennettavaksi nykyisestä 77 prosentista 63,13 prosenttiin.

Kolmas muutos koskee ammatillisen lisäkoulutuksen valtionosuusprosenttien alentamista. Ammatillisen lisäkoulutuksen valtionosuusprosentteja alennettaisiin omaehtoisessa koulutuksessa nykyisestä 87 prosentista 85,60 prosenttiin ja henkilöstökoulutuksessa nykyisestä 48 prosentista 47,23 prosenttiin.

Neljänneksi esityksessä ehdotetaan lukiokoulutuksen rahoituksen piiriin sisällytettäväksi eräin rajoituksin lukion oppimäärään kuuluvien yhden tai useamman oppiaineen suorittaminen. Samalla lukion yksikköhintojen laskentaa muutettaisiin siten, että yksikköhintoja laskettaessa huomioon otettavaa osuutta niiden opiskelijoiden määrästä, jotka opintonsa aloittaessaan ovat täyttäneet 18 vuotta, laskettaisiin nykyisestä 60 prosentista 58 prosenttiin.Esitys liittyy vuoden 2009 valtion talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Sivistysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.Valiokuntaneuvos Kaj Laine.

VaVM 28/2008 vp - HE 204/2008 vp Hallituksen esitys eräiden Guernseyn kanssa tehtyjen tuloverotusta koskevien sopimusten hyväksymisestä ja laiksi sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi eräät Guernseyn kanssa tehdyt tuloverotusta koskevat sopimukset. Sopimukset koskevat tietojen vaihtamista veroasioissa, keskinäistä sopimusmenettelyä etuyhteydessä olevien yritysten tulon oikaisemisen yhteydessä, laivoja tai ilma-aluksia kansainvälisessä liikenteessä käyttävien yritysten kaksinkertaisen verotuksen välttämistä ja luonnollisten henkilöiden kaksinkertaisen verotuksen välttämistä kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetut sopimukset ja että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen

PuVM 5/2008 vp - HE 62/2008 vp Hallituksen esitys laiksi Maanpuolustuskorkeakoulusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki Maanpuolustuskorkeakoulusta. Maanpuolustuskorkeakoulu toimii puolustusministeriön hallinnonalalla. Esitys liittyy puolustusvoimia koskevan lainsäädännön kokonaisuudistukseen. Laki korvaisi puolustusvoimista annetun lain Maanpuolustuskorkeakoulua koskevat säännökset.

Esityksen tavoitteena on uudistaa Maanpuolustuskorkeakoulua koskevat säännökset siten, että säädöstaso vastaisi kaikilta osin perustuslaissa asetettuja vaatimuksia. Maanpuolustuskorkeakoulun asemaa, hallintoa, opetusta ja tutkintoja koskevia säännöksiä ehdotetaan myös täydennettäviksi ja uudistettaviksi. Opiskelijoiden oikeusturvan parantamiseksi opiskelijan oikeuksista ja velvollisuuksista ehdotetaan säädettäväksi lain tasolla nykyistä kattavammin, tarkemmin ja täsmällisemmin.

Puolustusvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Heikki Savola.

MmVM 13/2008 vp - HE 90/2008 vp Hallituksen esitys riistavahinkolaiksi ja laiksi metsästyslain 87 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi riistavahinkolaki. Esityksessä ehdotetaan, että riistaeläinten aiheuttamien vahinkojen korvausten maksamisen perusteista, niiden myöntämisessä noudatettavasta menettelystä sekä perusteettomasti maksettujen korvausten takaisin perimisestä säädettäisiin valtioneuvoston asetuksen sijasta lailla. Lakiin ehdotetaan otettavaksi myös säännökset avustusten myöntämisestä vahinkojen ennalta ehkäisemiseen, pienimmästä korvattavasta vahingosta, menettelytavoista, viranomaisten tietojensaantioikeudesta, tietojen luovuttamisesta, korvauksen palauttamisesta, palautettavalle tai takaisin perittävälle määrälle maksettavasta korosta, viivästyskorosta sekä muutoksenhausta.

Maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutettuina. Valiokuntaneuvos Carl Selenius.

MmVM 12/2008 vp - HE 52/2007 vp Hallituksen esitys laiksi tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annettua lakia.

Maaseutuvirasto ehdotetaan lisättäväksi niihin viranomaisiin, jotka valvovat eräiden lakisääteisten hoitovaatimusten noudattamista. Perintöä ja ennakkoperintöä koskevaa määrittelyä ehdotetaan muutettavaksi eräiden erityisesti sukupolvenvaihdostilanteissa esiintyneiden ongelmien ratkaisemiseksi.

Lakia ehdotetaan muutettavaksi myös niin, että tilaneuvontajärjestelmää koskevat toimeenpanotehtävät siirrettäisiin toukokuun alussa 2007 toimintansa aloittaneen Maaseutuviraston hoidettaviksi.

Maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna. Valiokuntaneuvos Carl Selenius.

TaVM 24/2008 vp - HE 194/2008 vp Hallituksen esitys laiksi Hansel Oy -nimisestä osakeyhtiöstä

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Hansel Oy -nimisestä osakeyhtiöstä. Ehdotetulla lailla uudistettaisiin nykyiset valtion yhteishankintayksikön toimialaa ja tehtäviä koskevat säännökset. Laki sisältäisi myös säännökset Hansel Oy:n asiakasryhmistä. Lailla selkeytettäisiin yhtiön asemaa uuden hankintalain tultua voimaan. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Eelis Roikonen.

LaVM 15/2008 vp - HE 196/2008 vp Hallituksen esitys rikoslain 17 luvun muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan rikoslakia muutettavaksi siten, että kissan tai koiran turkiksen tai niitä sisältävien tuotteiden markkinoille saattaminen olisi rangaistavaa. Uuden rikosnimikkeen nimi olisi kissan tai koiran turkiksen markkinoille saattamisrikkomus. Seuraamukseksi kiellon rikkomisesta ehdotetaan sakkoa.

Ehdotus perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen, jossa kielletään saattamasta markkinoille sekä tuoda yhteisöön ja viedä yhteisöstä kissan tai koiran turkista sisältäviä tuotteita. Asetuksen täytäntöönpano edellyttää seuraamuksista säätämistä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 31 päivänä joulukuuta 2008.

Lakivaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Minna-Liisa Rinne.

StVM 36/2008 vp - HE 168/2008 vp Hallituksen esitys laeiksi lääkärin hyväksymisestä merimieslääkäriksi ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 24 a §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki lääkärin hyväksymisestä merimieslääkäriksi ja muutettavaksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettua lakia. Ehdotetulla lailla siirrettäisiin lääkärin hyväksymistä merimieslääkäriksi koskevat asetustasoiset säännökset lain tasolle perustuslain edellyttämällä tavalla.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen esitys hyväksytään muutoksen jälkeen. Valiokuntaneuvos Harri Sintonen.

StVM 35/2008 vp - HE 105/2008 vp Hallituksen esitys laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan täydennettäväksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettua lakia terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin talletettavia tietoja ja näiden tietojen luovuttamista koskevilla säännöksillä.

Terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin sisältyvistä eräistä keskeisistä tiedoista ehdotetaan muodostettavaksi Internet-selaimen kautta toimiva kaikille avoin tietopalvelu. Julkisessa käytössä olevan tietopalvelun tarkoituksena on helpottaa tiedonsaantia terveydenhuollon ammattihenkilöiden ammattipätevyydestä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna. Valiokuntaneuvos Harri Sintonen.

StVM 30/2008 vp - HE 125/2008 vp Hallituksen esitys laiksi työntekijän työeläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki työntekijän työeläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa.

Esityksen mukaan niissä päivärahaetuuksissa, jotka lasketaan henkilön palkan perusteella, vähennettäisiin aikaisempien vuosien tapaan työtulosta tai maksettavasta etuudesta työntekijän työeläkevakuutusmaksua ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksua vastaava osuus. Etuuksista tehtävän vähennyksen määräksi ehdotetaan 4,5 prosenttia vuonna 2009.

Esitys liittyy valtion vuoden 2009 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2009 alusta.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutoksen jälkeen. Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää.

VaVM 29/2008 vp - HE 202/2008 vp Hallituksen esitys laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteenä olevaa verotaulukkoa muutettavaksi siten, että alkoholiveroa korotettaisiin 10 prosenttia. Korotuksen johdosta alkoholijuomien vähittäismyyntihinnat nousisivat keskimäärin 4,5 prosenttia. Väkevien alkoholijuomien hinnat nousisivat keskimäärin kaksi kertaa enemmän kuin oluen ja viinin hinnat.

Esitys liittyy valtion vuoden 2009 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen.

StVM 38/2008 vp - HE 170/2008 vp Hallituksen esitys laiksi työttömyyskassalain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan työttömyyskassalakiin lisättäväksi säännökset, jotka koskevat työttömyyskassan sisäistä valvontaa, riskienhallintaa, varojen sijoittamista ja sijoitussuunnitelmaa.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009

Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää.

StVM 37/2008 vp - HE 167/2008 vp Hallituksen esitys laiksi tartuntatautilain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tartuntatautilakia. Esityksen mukaan kaikki lääkärin tekemät tartuntatauti-ilmoitukset lähetettäisiin suoraan Kansanterveyslaitokseen. Sairaanhoitopiireille säädettäisiin velvoite korjata virheellisiä ja täydentää puuttuvia oman sairaanhoitopiirin alueen tartuntatautirekisterin tietoja. Kansanterveyslaitos voisi luovuttaa myös hiv-infektiotapausta koskevat tunnistetiedot valtakunnallisesta tartuntatautirekisteristä sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavalle lääkärille

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna. Valiokuntaneuvos Harri Sintonen.

YmVM 13/2008 vp - HE 102/2008 vp Hallituksen esitys laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan maankäyttö- ja rakennuslakiin muutoksia, joilla pyritään sujuvoittamaan kaavoitus- ja lupamenettelyjä ja parantamaan muutoinkin lain toimivuutta sekä osaltaan vaikuttamaan ilmastonmuutoksen hillintään.

Asemakaavoitukseen ehdotetaan otettavaksi valituslupajärjestelmä silloin kun asemakaava on oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueella. Valituslupajärjestelmän piiriin ehdotetaan otettavaksi myös suunnittelutarveratkaisut ja poikkeamispäätökset. Poikkeamisjärjestelmää ehdotetaan kehitettäväksi mahdollistamalla poikkeaminen alueellisena siten, että se koskee olemassa olevaa rakennuskantaa, sekä tarkistamalla toimivaltaa koskevaa säännöstä.

Vuorovaikutuksen edistämiseksi kunta velvoitettaisiin antamaan perusteltu vastaus kaavasta muistutuksen tehneelle ilman sen pyytämistä.

Ympäristövaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutoksen jälkeen. Valiokuntaneuvos Marja Ekroos.

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 2.12.2008

Hallituksen esitys Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Montenegron tasavallan välillä tehdyn vakautus- ja assosiaatiosopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitys HE 200/2008 vp

Ulkoasiainvaliokuntaan

Hallituksen esitys Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Bosnian ja Hertsegovinan välillä tehdyn vakautus- ja assosiaatiosopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitys HE 201/2008 vp

Ulkoasiainvaliokuntaan

Hallituksen esitys eräiden Jerseyn kanssa tehtyjen tuloverotusta koskevien sopimusten hyväksymisestä ja laiksi sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitys HE 203/2008 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys eräiden Guernseyn alueen kanssa tehtyjen tuloverotusta koskevien sopimusten hyväksymisestä ja laiksi sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitys HE 204/2008 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi maapuolustusvelvollisuutta täyttävän työ- ja virkasuhteen jatkumisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys HE 207/2008 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

SUURI VALIOKUNTA

U 73/2008 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (sivutuoteasetus)

Ilmoitetaan, että asia on saapunut valiokuntaan.

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

U 74/2008 vp komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (energiaan liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavien vaatimusten puitteet)

Ilmoitetaan, että asia on saapunut valiokuntaan.

Talousvaliokuntaan ja Ympäristövaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.