Edilexissä on huoltokatko keskiviikkona 18.9.2019. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 48/2008

AINOAN KÄSITTELYN ASIAT

Torstaina 27.11.2008

Pohjoismaiden neuvoston Suomen v altuuskunnan toimintakertomus 2 007 Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan kertomus ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2007 Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2007

Kertomus K 1/2008 vp, Kertomus K 3/2008 vp, Kertomus K 8/2008 vp,

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö UaVM 8/2008 vp

Hyväksyttiin

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 25.11.2008

Hallituksen esitys Suomen ja Tsekin välillä turvallisuusluokitellun tiedon vaihtamisesta ja vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi mainitun sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvie n määräysten voimaansaattamisesta

HE 183/2008 vp, HaVM 18/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi viestintämarkkinalain 15 a §:n ja sähköisen viestinnän tietosuojalain 39 §:n muuttamisesta

HE 122/2008 vp, LiVM 15/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi kalastuslain 88 §:n muuttamisesta

HE 120/2008 vp, MmVM 10/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi eräistä henkilöstön asemaa koskevista eläkejärjestelyistä valtion ammatillisten erityisoppilaitosten ylläpidon siirtyessä valti olta yksityiselle yhteisölle ja säätiöi lle

HE 161/2008 vp, SiVM 7/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksesta CIMOsta

HE 179/2008 vp, SiVM 8/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 11 luvun 2 ja 3 §:n, työttömyysturvalain ja vuorotteluvapaalain 17 §:n muuttamisesta

HE 165/2008 vp, TyVM 11/2008 vp

(mietintöön sisältyy §-vastalause)

Hyväksyttiin

Keskiviikko 27.11.2008

H allituksen esitys laeiksi p erusopetuslain 9 §:n sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 9 ja 17 §:n muuttamisesta

HE 118/2008 vp, SiVM 6/2008 vp

Lakialoite LA 27/2007 vp, 15, 26/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi työ- ja elinkeinokeskuksista sekä työ- ja elinkeinotoimistoista

HE 55/2008 vp, TyVM 10/2008 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

TaVM 22/2008 vp - HE 186/2008 vp Hallituksen esitys laiksi julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista annettua lakia muutettavaksi. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi tarkennuksia julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajan tutkintoon vaadittavien opint ojen ja käytännön kokemuksen osalt a. Lisäksi tarkistettaisiin laadunvarmistusta koskevia säännöksiä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2009 alusta.

Talousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. Valiokuntaneuvos Tuula Kulovesi

VaVM 25/2008 vp - HE 185/2008 vp Hallituksen esitys laeiksi maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain ja nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta a nnetun lain 10 a §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maataloudessa käytettyjen eräiden ener giatuotteiden valmisteveron palautuksesta annettua lakia ja nestemäisten polttoaineiden valmisteverost a annettua lakia siten, että kevyen ja raskaan polttoöljyn sekä sähkön valmisteveron palautusta korotettaisiin. Lisäksi ehdotetaan tehtäväksi muutoksia ensiksi mainitun lain määritelmiä ja muutoksenhakua koskeviin säännöksiin.

Esitys liittyy valtion vuoden 2009 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina. Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen

VaVM 24/2008 vp - HE 184/2008 vp Hallituksen esitys vuoden 2008 kolmanneksi lisätalousarvioksi

Valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että ehdotus vuoden 2008 kolmanneksi lisätalousarvioksi hyväksytään hallituksen esityksen muutoksen jälkeen.

V aliokunnan mietintöön sisältyy vast alauseita.

Valiokunnan sihteereinä jaostokäsittelyissä ovat toimineet valiokuntaneuvos Hellevi Ikävalko, valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen, valiokuntaneuvos Marjo Hakkila ja valiokuntaneuvos Mari Nuutila

TaVM 20/2008 vp - HE 66/2008 vp Hallituksen esitys laiksi Finanssivalvonnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Finanssivalvonnasta. Lailla perustettaisiin uusi rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen, Finanssivalvonta. Sille siirtyisivät pääosin Rahoitustarkastuksen ja Vakuutusvalvontaviraston tehtävät. Rahoitustarkastuksesta ja Vakuutusvalvontavirastosta annetut lait kumottaisiin. Finanssivalvonta ehdotetaan sijoitettavaksi Rahoitustarkastuksen tavoin Suomen Pankin yhteyteen. Finanssivalvontaa koskevien asioiden käsittely valtioneuvostossa kuuluisi valtiovarainministeriölle.

Valiokunnan mietintöön sisältyy vastalause. Valiokuntaneuvos Eelis Roikonen

HaVM 22/2008 vp - HE 174/2008 vp Hallituksen esitys Genevessä 8 päivänä joulukuuta 2005 uuden tunnusmerkin käyttöönotosta tehdyn Geneven vuoden 1949 yleissopimusten lisäpöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Genevessä joulukuussa 2005 uuden tunnusmerkin käyttöönotosta tehdyn Geneven vuoden 1949 yleissopimusten lisäpöytäkirjan (III lisäpöytäkirja) ja lain lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.

Geneven vuoden 1949 yleissopimuksilla ja niiden vuonna 1977 tehdyillä lisäpöytäkirjoilla pyritään lieventämään sotien ja muiden aseellisten selkkausten kielteisiä vaikutuksia sekä suojelemaan näiden uhreja, erity isesti haavoittuneita, sairaita ja ha aksirikkoutuneita sekä sotavankeja. Geneven yleissopimukset lisäpöytäkirjoineen ovat kansainvälisen humanitaarisen oikeuden keskeisimpiä sopimusinstrumentteja.

Hallintovaliokunta ehdottaa, että eduskunta hyväksyy Geneven yleissopimusten hallituksen esityksessä tarkoitetun lisäpöytäkirjan ja että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Tuula Sivonen.

StVM 31/2008 vp - HE 189/2008 vp Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun ja työnantajan kansaneläkemaksun maksuprosentista annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun ja työnantajan kansaneläkemaksun maksuprosentista annettua lakia.

Sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksua ehdotetaan korotettavaksi 0,04 prosenttiyksikköä 1,28 prosenttiin. Eläkkeen- ja etuudensaajien maksu nousisi 1,45 prosenttiin.

Esitys liittyy valtion vuoden 2009 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2009 alusta.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää.

StVM 32/2008 vp - HE 166/2008 vp Hallituksen esitys vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annettua lakia. Lakiin lisättäisiin säännökset vammaisen henkilön palvelutarpeen selvittämisestä, palvelusuunnitelman laatimisesta ja palveluja koskevan asian viivytyksettömästä käsittelystä. Palvelutarpeen selvittäminen olisi aloitettava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä palvelun saam ista koskevan yhteydenoton jälke en. Palvelusuunnitelma olisi laadittava ilman aiheetonta viivytystä. Palveluja ja tukitoimia koskevat päätökset olisi tehtävä viimeistään kolmen kuukauden kuluessa niitä koskevan hakemuksen tekemisestä.

V aliokunnan mietintöön sisältyy vast alauseita.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen.

Valiokunnan sihteereinä ovat toimineet valiokuntaneuvos Eila Mäkipää ja valiokuntaneuvos Harri Sintonen

StVM 30/2008 vp - HE 125/2008 vp Hallituksen esitys laiksi työntekijän työeläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki työntekijän työeläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa.

Esityksen mukaan niissä päivärahaetuuksissa, jotka lasketaan henkilön palkan perusteella, vähennettäisiin aikaisempien vuosien tapaan työtulosta tai maksettavasta etuudesta työntekijän työeläkevakuutusmaksua ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksua vastaava osuus. Etuuksista tehtävän vähennyksen määräksi ehdotetaan 4,5 prosenttia vuonna 2009.

Esitys liittyy valtion vuoden 2009 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2009 alusta. Mietintöön sisältyy vastalause. Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää

StVM 29/2008 vp - HE 126/2008 vp Hallituksen esitys laiksi lapsen seksuaalisen hyväksikäytön selvittämisen järjestämisestä

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi la ki lapsen seksuaalisen hyväksikäytö n selvittämisen järjestämisestä. Lailla, joka liittyy kunta- ja palvelurakenneuudistuksen toteuttamiseen, poliisin, syyttäjän tai tuomioistuimen pyytämät ja terveydenhuollossa tehtävän lapsen seksuaalisen hyväksikäytön epäilyn selvittämisen kustannukset siirrettäisiin kunnilta valtiolle.

Palvelujen tuottamisesta lääninhallitus ja yliopistollista sairaalaa ylläpitävä sairaanhoitopiiri tekisivät sopimuksen poliisia ja syyttäjälaitosta kuultuaan. Sairaanhoitopiiri voisi tuottaa palvelut itse tai tarvittaessa ha nkkia palvelut tai osan niistä toiselta palvelun tuottajalta. Yliopistollinen sairaanhoitopiiri vastaisi lapsen seksuaalisen hyväksikäytön epäilyn selvittämistä koskevien tutkimusten järjestämisestä, koordinoinnista ja laadusta.

Ehdotus liittyy vuoden 2009 valtion talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna. Valiokuntaneuvos Harri Sintonen

HaVM 23/2008 vp - HE 195/2008 vp Hallituksen esitys laiksi työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003-2009 annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003-2009 annettua lakia siten, että kokeilua voitaisiin jatkaa vuonna 2009 toteutettavista kuntajaon muutoksista huolimatta Naantalin kaupungissa lakkautetun Velkuan kunnan alueella ja Länsi-Turunmaan kaupungis sa lakkautettujen Houtskarin, Iniön , Korppoon ja Nauvon kuntien alueella niiden työnantajien osalta, joilla on kiinteä toimipaikka näissä lakkautetuissa kunnissa ja jotka ovat tehneet lain mukaisen aloitusilmoituksen ja käyttäneet maksuvapautusta vuoden 2008 loppuun mennessä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Hallintovaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Ossi Lantto

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 25.11.2008

Hallituksen esitys vuoden 2009 talousarvioesityksen (HE 116/2008 vp) täydentämisestä

Hallituksen esitys HE 199/2008 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Keskiviikko 26.11.2008

Hallituksen esitys laiksi rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 198/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys rikoslain 17 luvun muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 196/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys tulliselvitysrikoksia koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitys HE 197/2008 vp

Hyväksyttiin

Torstai 27. 11. 2008

Laki tuloverolain 127 a §:n muuttamisesta

LA 92/2008 vp (Jouko Laxell /kok)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki toimeentulotuesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 96/2008 vp (Outi Alanko-Kahiluoto/vihr ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki tuloverolain 92 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 108/2008 vp (Merja Kyllönen /vas ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki yksityisistä teistä annetun lain 93 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 124/2008 vp (Jari Koskinen/kok)

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Laki ulosottokaaren 4 luvun 64 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 130/2008 vp (Jari Koskinen/kok)

Lakivaliokuntaan

Määrärahan osoittaminen kentälle jääneiden suomalaisten sotilaiden DNA-tunnistusta varten

Talousarvioaloite TAA 1088/2008 vp (Jacob Söderman/sd ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

MUUTA

Keskiviikko 26.11.2008

Ulkopuolella päiväjärjestyksen

Valtioneuvoston selonteko hankintalakiuudistuksesta

VNS 7/2008 vp

Talousvaliokuntaan, jolle hallintovaliokunnan, sosiaali- ja terveysvaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

SUURI VALIOKUNTA

Perjantai 28.11.2008

U 67/2008 vp ehdotuksista neuvoston päätöksiksi vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen ja yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta (vammaisyleissopimus)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

U 68/2008 vp luonnoksesta neuvoston päätökseksi turvallisuussäännöistä EU:n turvaluokiteltujen tietojen suojaamiseksi (neuvoston turvallisuussäännöt)

Hallintovaliokuntaan

U 69/2008 vp neuvottelujen käymisestä useammankeskisestä väärentä misenvastaisesta kauppasopimuksest a (ACTA) (käsitelty aiemmin tunnuksella E 104/2007 vp)

Ilmoitetaan, että asia on saapunut valiokuntaan. (*)

Talousvaliokuntaan

U 70/2008 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (raskaussuojeludirektiivin muuttaminen)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

U 71/2008 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (otsonikerrosta heikentävät aineet)

Ympäristövaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.