Edilexissä on huoltokatko keskiviikkona 18.9.2019. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 47/2008

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 18.11.2008

Hallituksen esitys eräiden matkustajatuomisten arvonlisä- ja valmisteverottomuuteen sekä tullittomuuteen liittyvien säännösten muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 145/2008 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 20/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain 45 ja 85 a §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 159/2008 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 21/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi kuntajakolain 25 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 107/2008 vp

Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 17/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi oikeusapulain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 103/2008 vp

Lakivaliokunnan mietintö LaVM 12/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi Eurojustia koskevan päätöksen eräiden määräysten täytäntöönpanosta

Hallituksen esitys HE 61/2008 vp

Lakivaliokunnan mietintö LaVM 13/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä, eurooppalaisesta maksamismääräysmenettelystä sekä tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 157/2008 vp

Lakivaliokunnan mietintö LaVM 14/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 130/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 23/2008 vp

Lakialoite LA 102/2007 vp, 94, 109/2008 vp

(mietintöön sisältyy kolme §-vastalausetta)

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi sairausvakuutuslain ja lääkelain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 100/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 24/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 135/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 25/2008 vp

Lakialoite LA 63/2007 vp

(mietintöön sisältyy §-vastalause)

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 31 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 172/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 26/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi kuluttajaneuvonnasta sekä Kuluttajavirastosta annetun lain 1 §:n ja Ahvenanmaan itsehallintolain 30 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 54/2008 vp

Talousvaliokunnan mietintö TaVM 17/2008 vp

Hyväksyttiin

Keskiviikko 19.11.2008

Hallituksen esitys Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitys HE 75/2008 vp, Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 18/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain 85 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 114/2008 vp, Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 19/2008 vp

Lakialoite LA 115/2007 vp, 37, 84/2008 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

YmVM 12/2008 vp - HE 173/2008 vp Hallituksen esitys laiksi vuokra-asuntojen rakentamislainojen valtiontakauksesta

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki vuokra-asuntojen rakentamislainojen valtiontakauksesta. Valtio voi ehdotuksen mukaan myöntää täytetakauksen luottolaitoksen antamalle lainalle, joka käytetään vuokra-asuntojen uudisrakentamiseen. Valtiontakauksen myöntäminen edellyttää, että lainansaajalla katsotaan olevan riittävät edellytykset lainan takaisinmaksamiseen ja asuntojen vuokralle antamiseen. Takaus suunnataan kysyntäalueille, joilla asuntomarkkinat eivät tarjoa markkinaehtoisesti soveliaita vuokra-asuntoja tyydyttävässä määrin. Takaus kannustaa tuottajia uusien vuokra-asuntohankkeiden käynnistämiseen poistamalla vakuusongelmat, parantamalla vuokra-asuntotuotannon rahoituksen saatavuutta ja alentamalla rahoituskustannuksia.

Ympäristövaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Marja Ekroos.

LiVM 16/2008 vp - HE 162/2008 vp Hallituksen esitys laiksi yksityisistä teistä annetun lain 93 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yksityisistä teistä annettua lakia väliaikaisesti siten, että nykyisten avustusehtojen estämättä voitaisiin metsätalouden toimintaedellytysten turvaamiseksi osoittaa avustusta valtion vuosien 2009-2011 talousarvion rajoissa sellaisille yksityisille teille, joilla on puutavarakuljetusten kannalta huomattava merkitys.

Esitys liittyy valtion vuoden 2009 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009. Valiokuntaneuvos Mika Boedeker.

HaVM 21/2008 vp - HE 146/2008 vp Hallituksen esitys laeiksi kuntalain muuttamisesta ja kuntalain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että kuntalakia muutettaisiin siten, että kunnallisten toimielinten kokouksiin olisi mahdollista osallistua myös videoneuvotteluyhteyden avulla. Laissa säädettäisiin yleisesti osallistumismahdollisuudesta videoneuvotteluteitse. Kunta määräisi hallintosäännössään, antaako se mahdollisuuden osallistua kokouksiin videoneuvotteluyhteyden avulla ja miten tämä on mahdollista. Jos kunta mahdollistaisi osallistumisen videoneuvotteluyhteyden avulla, kunnalla olisi lain perusteella velvollisuus huolehtia siitä, että tähän tarvittavat tekniset välineet ja yhteydet ovat käytettävissä.

Hallintovaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina. Valiokuntaneuvos Ossi Lantto.

HaVM 19/2008 vp - HE 110/2008 vp Hallituksen esitys laeiksi kuntien valtionosuuslain ja sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 16 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kuntien valtionosuuslakia ja sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annettua lakia.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kuntien valtionosuuslakia siten, että kunnille myönnettävästä yleisen valtionosuuden perusosasta tehdään edunvalvonta-, kuluttajaneuvonta- ja elatustukitehtävien siirrosta kunnilta valtiolle ja Kansaneläkelaitokselle johtuvat vähennykset. Vähennykset ovat yhteensä 3,75 euroa asukasta kohden eli noin 19,77 miljoonaa euroa. Lisäksi ehdotetaan, että yleisestä valtionosuudesta vähennetään vuonna 2009 KuntaIT:n toiminnan rahoittamiseksi 0,96 euroa asukasta kohden, yhteensä noin 5 miljoonaa euroa.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Hallintovaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina. Valiokuntaneuvos Tuula Sivonen.

TaVM 19/2008 vp - HE 164/2008 vp Hallituksen esitys laiksi jalometallituotteista annetun lain muuttamisesta (jalometallituotteet)

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi jalometallituotteista annettua lakia siten, että jalometallin määritelmään lisätään palladium. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu.

Talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Tuula Kulovesi.

SiVM 8/2008 vp - HE 179/2008 vp Hallituksen esitys laiksi Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksesta CIMOsta

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksesta CIMOsta, jolla korvattaisiin kansainvälisen henkilövaihdon keskuksesta annettu laki. Keskuksen tehtäviä ja hallintoa koskevat säännökset saatettaisiin vastaamaan keskuksen nykyisiä tehtäviä sekä valtion muissa virastoissa ja laitoksissa sovellettavia säännöksiä. Lisäksi keskuksen nimi muutettaisiin paremmin kuvaamaan keskuksen nykyistä toimintaa ja vakiintunut lyhenne CIMO vahvistettaisiin keskuksen nimeksi.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Sivistysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Kaj Laine.

TyVM 11/2008 vp - HE 165/2008 vp Hallituksen esitys laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 11 luvun 2 ja 3 §:n, työttömyysturvalain ja vuorotteluvapaalain 17 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että julkisesta työvoimapalvelusta annettua lakia, työttömyysturvalakia ja vuorotteluvapaalakia muutetaan siten, että työvoimatoimikunnat muutettaisiin työllisyyden edistämistoimikunniksi. Toimikuntien merkitystä strategisena toimijana vahvistettaisiin siirtämällä työvoimapoliittisten lausuntojen antaminen yksittäisen työnhakijan oikeudesta saada työttömyysetuutta ja vuorottelukorvausta työ- ja elinkeinotoimistoille ja lisäämällä toimikuntien osuutta työvoiman saatavuuden turvaamisessa ja työllisyyden parantamisessa sekä työmarkkinoilla tapahtuvien muutostilanteiden ennakoinnissa ja muutosten johdosta tarvittavien toimenpiteiden suunnittelussa. Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ehdottaa, että hallituksen esityksen hyväksytään muutoksen jälkeen. Valiokuntaneuvos Ritva Bäckström.

StVM 27/2008 vp - HE 151/2008 vp Hallituksen esitys laiksi lääkkeiden velvoitevarastoinnista

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki lääkkeiden velvoitevarastoinnista. Ehdotettu laki korvaisi voimassa olevan lääkkeiden velvoitevarastointilain, joka on vuodelta 1984. Lääkkeiden velvoitevarastoinnin tarkoituksena on turvata lääkkeiden saatavuus ja käyttömahdollisuudet tilanteissa, joissa lääkkeiden tavanomainen saatavuus Suomeen on vaikeutunut tai estynyt lääkkeiden toimituskatkosten, vakavan kriisin tai muun näihin verrattavan syyn takia.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Harri Sintonen.

VaVM 22/2008 vp - HE 112/2008 vp Hallituksen esitys vuoden 2009 tuloveroasteikkolaiksi ja eräiksi muiksi tuloveroperusteita koskeviksi muutoksiksi

Esitys sisältää ehdotuksen vuoden 2009 valtionverotuksessa sovellettavaksi progressiiviseksi tuloveroasteikoksi. Lisäksi esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tuloverolakia, verotusmenettelystä annettua lakia ja verontilityslakia.

Valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että hallituksen esityksen hyväksytään muutoksen jälkeen. Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen.

TyVM 12/2008 vp - HE 187/2008 vp Hallituksen esitys 96. Kansainvälisen työkonferenssin hyväksymän kalastusalan työtä koskevan yleissopimuksen ja sitä täydentävän suosituksen johdosta

Kansainvälisen työjärjestön (ILO) yleiskokous hyväksyi vuonna 2007 kalastusalan työtä koskevan yleissopimuksen ja sitä täydentävän suosituksen. Yleissopimus korvaa ILOn aikaisemmat kalastajien vähimmäisikää, kalastajien lääkärintarkastusta, kalastajien työsopimuksia ja laivaväen asuntoja kalastusaluksissa koskevat yleissopimukset. Suomi ei ole ratifioinut kyseisiä yleissopimuksia.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ehdottaa, että eduskunta ei tässä vaiheessa hyväksyisi Genevessä pidetyssä kansainvälisessä työkonferenssissa 14 päivänä kesäkuuta 2007 hyväksyttyä Kansainvälisen työjärjestön yleissopimusta nro 188, joka koskee kalastusalan työtä ja että Genevessä pidetyssä kansainvälisessä työkonferenssissa 14 päivänä kesäkuuta 2007 hyväksytty Kansainvälisen työjärjestön suositus nro 199, joka koskee kalastusalan työtä, otetaan huomioon tarpeellisin osin tulevassa lainsäädäntötyössä. Neuvotteleva virkamies Marjaana Kinnunen.

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 18.11.2008

Hallituksen esitys laiksi vähemmistövaltuutetusta ja syrjintälautakunnasta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 193/2008 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Hallituksen esitys laiksi Hansel Oy -nimisestä osakeyhtiöstä

Hallituksen esitys HE 194/2008 vp

Talousvaliokunta

Hallituksen esitys laiksi työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003-2009 annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 195/2008 vp

Hallintovaliokunta

Keskiviikko 19.11.2008

Laki tuloverolain 64 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 122/2008 vp (Tarja Filatov /sd ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki pakkausverosta

Lakialoite LA 127/2008 vp (Tarja Filatov /sd ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki jäteverolain 2 ja 4 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 128/2008 vp (Tarja Filatov/sd ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain sekä kiinteistöverolain muuttamisesta

Lakialoite LA 129/2008 vp (Tarja Filatov/sd ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 4 ja 7 a §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 117/2008 vp (Tarja Filatov/sd ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki toimeentulotuesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 118/2008 vp (Tarja Filatov/sd ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki työttömyysturvalain 6 luvun 1 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 119/2008 vp (Tarja Filatov/sd ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki eläkkeensaajien asumistuessa hyväksyttävien asumiskustannusten enimmäismääristä vuonna 2009 ja eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 120/2008 vp (Tarja Filatov/sd ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 121/2008 vp (Tarja Filatov/sd ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Lakialoite LA 123/2008 vp (Tarja Filatov/sd ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki varainsiirtoverolain 15 a §:n ja verotusmenettelystä annetun lain 21 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 125/2008 vp (Tarja Filatov/sd ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki arvonlisäverolain muuttamisesta

Lakialoite LA 126/2008 vp (Tarja Filatov/sd ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki toimeentulotuesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 90/2008 vp (Annika Lapintie/vas ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki vammaisetuuksista annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 97/2008 vp (Susanna Haapoja/kesk)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain 30 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 105/2008 vp (Lauri Oinonen/kesk . ym.)

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Lisätalousarvioaloitteet

Lisätalousarvioaloite LTA 72-115/ 2008 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Torstai 20.11.2008

Laki ampuma-aselain 45 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 106/2008 vp (Markku Pakkanen/kesk ym.)

Hallintovaliokuntaan

Laki kunnallisen eläkelain 37 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 113/2008 vp (Leena Rauhala/kd)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki ajoneuvoverolain 12 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 114/2008 vp (Markku Laukkanen/kesk)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki ajoneuvoverolain 12 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 116/2008 vp (Eero Lehti/kok ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

SUURI VALIOKUNTA

Perjantai 21.11.2008

U 62/2008 vp Eurojustin ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välisestä yhteistyösopimuksesta

Asiakirjat: U 62/2008 vp, LaVL 19/2008 vp

Lakivaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.