Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 46/2008

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 11.11.2008

Hallituksen esitys Kansainvälisen kauppatiedon ja -yhteistyön järjestön perustamisesta hallitustenväliseksi järjestöksi tehdyn sopimuksen irtisanomisesta tai lakkauttamisesta ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta

Hallituksen esitys HE 154/2008 vp, Ulkoasiainvaliokunnan mietintö UaVM 7/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi kehitysalueelle tehtävien investointien korotetuista poistoista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 160/2008 vp, Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 17/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys Suomen ja Slovenian välillä turvallisuusluokitellun tiedon vaihtamisesta ja vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi mainitun sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitys HE 144/2008 vp, Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 14/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Sveitsin valaliiton välillä, niiden taloudellisten etujen vastaisten petosten ja muun laittoman toiminnan torjumista koskevan yhteistyösopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja tullilain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 97/2008 vp, Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 15/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi seutuyhteistyökokeilusta annetun lain sekä seutuvaltuustokokeilusta annetun lain kumoamisesta

Hallituksen esitys HE 147/2008 vp, Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 16/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rangaistusten täytäntöönpanon hallinnosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 155/2008 vp, Lakivaliokunnan mietintö LaVM 10/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys käräjäoikeuksien kokoonpanoa koskevien säännösten uudistamiseksi

Hallituksen esitys HE 85/2008 vp, Lakivaliokunnan mietintö LaVM 11/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain, merimieseläkelain 4 §:n ja merityöaikalain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 148/2008 vp, Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö LiVM 13/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi väylämaksulain 6 ja 8 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 149/2008 vp, Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö LiVM 14/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi painelaitelain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 138/2008 vp, Puolustusvaliokunnan mietintö PuVM 4/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 129/2008 vp, Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 19/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 101/2008 vp, Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 20/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi kansaneläkelain, sairausvakuutuslain ja Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 73/2008 vp, Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 21/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys HE 92/2008 vp, Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 22/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi säteilylain 52 a §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 169/2008 vp, Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö TyVM 7/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi maatalousyrittäjien työterveyshuollon eräiden kustannusten korvaamisesta valtion varoista annetun lain 1 ja 2 §:n ja maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 22 §:n muuttamisesta.

Hallituksen esitys HE 133/2008 vp, Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö TyVM 8/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys jätelain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 142/2008 vp, Ympäristövaliokunnan mietintö YmVM 7/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi valtiontakauksesta aravalainojen takaisinmaksamiseksi sekä aravarajoituslain ja asumisoikeusasunnoista annetun lain 45 ja 50 b §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 136/2008 vp, Ympäristövaliokunnan mietintö YmVM 8/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi vuokra- ja asumisoikeustaloyhteisöjen talouden tervehdyttämisavustuksista

Hallituksen esitys HE 137/2008 vp, Ympäristövaliokunnan mietintö YmVM 9/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi asunto-osakeyhtiötalolainojen korkotuesta annetun lain ja omistusasuntolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 143/2008 vp, Ympäristövaliokunnan mietintö YmVM 10/2008 vp

Hyväksyttiin

Keskiviikko 12.11.2008

Hallituksen esitys laiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 113/2008 vp, Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 16/2008 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

SiVM 6/2008 vp - HE 118/2008 vp Hallituksen esitys laeiksi perusopetuslain 9 §:n sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 9 ja 17 §:n muuttamisesta

Perusopetuslakia sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettua lakia ehdotetaan muutettaviksi siten, että perusopetukseen valmistavan opetuksen tuntimäärä kaksinkertaistettaisiin. Esityksellä vahvistettaisiin maahanmuuttajataustaisten lasten yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua perusopetukseen. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettuun lakiin esitetään lisättäväksi säännös, jonka nojalla sitä euromäärää, jolla perusopetuksen yksikköhintaa korotetaan perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseksi vuonna 2009, ei oteta huomioon laskettaessa mainitussa laissa tarkoitettua kuntien rahoitusosuutta opetustoimen ja kirjaston käyttökustannuksiin

Esitys liittyy valtion vuoden 2009 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Perusopetuslain muutos on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 2009.

Sivistysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja lakialoitteet hylätään ja valiokunnan lausumaehdotus hyväksytään.

Valiokunnan mietintöön sisältyi kaksi vastalausetta. Valiokuntaneuvos Marjo Hakkila.

SiVM 7/2008 vp - HE 161/2008 vp Hallituksen esitys laiksi eräistä henkilöstön asemaa koskevista eläkejärjestelyistä valtion ammatillisten erityisoppilaitosten ylläpidon siirtyessä valtiolta yksityiselle yhteisölle ja säätiöille

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki eräistä henkilöstön asemaa koskevista eläkejärjestelyistä valtion ammatillisten erityisoppilaitosten ylläpidon siirtyessä valtiolta yksityisille yhteisöille tai säätiöille. Esityksen mukaan valtion ammatillisten erityisoppilaitosten ylläpidon siirtyessä 1 päivästä tammikuuta 2009 lukien yksityiselle yhteisölle ja säätiöille, niiden palveluksessa siirtohetkellä olevat ennen vuotta 1980 syntyneet henkilöt pysyvät valtion eläkejärjestelmän piirissä niin kauan kuin he ovat työsuhteessa johonkin edellä tarkoitettuun vastaanottavaan koulutuksen järjestäjäorganisaatioon. Muu henkilöstö siirtyy työntekijän eläkelain piiriin. Sivistysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muutoksen jälkeen. Valiokuntaneuvos Marjo Hakkila.

MmVM 10/2008 vp - HE 120/2008 vp Hallituksen esitys laiksi kalastuslain 88 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan kalenterivuodelta perittävää läänikohtaista viehekalastusmaksua korotettavaksi 27 eurosta 29 euroon ja seitsemän vuorokauden kalastusjaksolta perittävää viehekalastusmaksua korotettavaksi kuudesta eurosta seitsemään euroon.

Esitys liittyy valtion vuoden 2009 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2009 alusta.

Maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Jaakko Autio.

LaVM 14/2008 vp - HE 157/2008 vp Hallituksen esitys laeiksi eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä, eurooppalaisesta maksamismääräysmenettelystä sekä tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi lait eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä ja eurooppalaisesta maksamismääräysmenettelystä. Laeilla annettaisiin ne mainittuja menettelyjä koskevia Euroopan parlamentin ja neuvoston antamia asetuksia täydentävät kansalliset säännökset, joita asetuksissa edellytetään.

Toimivalta tutkia asetuksissa säädetyissä menettelyissä esitettyjä vaatimuksia keskitettäisiin Helsingin käräjäoikeuteen.

Lakivalokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. Valiokuntaneuvos Marja Tuokila.

LiVM 15/2008 vp - HE 122/2008 vp Hallituksen esitys laeiksi viestintämarkkinalain 15 a §:n ja sähköisen viestinnän tietosuojalain 39 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi viestintämarkkinalain viestintämarkkinamaksun ja sähköisen viestinnän tietosuojalain tietoturvamaksun määräytymisperusteita. Maksutaulukkoihin, joiden perusteella maksu määräytyy, ehdotetaan lisättäväksi 10 maksuluokkaa. Maksutaulukkomuutosten ehdotetaan tulevan voimaan kolmelle vuodelle jaksotettuna. Lisäksi tietoturvamaksun maksuyksikön suuruutta ehdotetaan korotettavaksi. Esitys liittyy valtion vuoden 2009 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina. Valiokuntaneuvos Kaj Laine.

HaVM 18/2008 vp - HE 183/2008 vp Hallituksen esitys Suomen ja Tsekin välillä turvallisuusluokitellun tiedon vaihtamisesta ja vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi mainitun sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Suomen ja Tsekin välisen sopimuksen turvallisuusluokitellun tiedon vaihtamisesta ja vastavuoroisesta suojaamisesta sekä lain sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.

Sopimuksen tarkoituksena on varmistaa salassa pidettävän tiedon välittäminen ja suojaaminen Suomen ja Tsekin välillä ulko-, puolustus-, turvallisuus-, poliisi-, ja yritysturvallisuusasioissa.

Kysymys on arkaluonteisista tietoaineistoista, jotka lähettävässä sopimusvaltiossa on erikseen luokiteltu korkean tietoturvallisuuden tason toteuttamista edellyttäviksi.

Hallintovaliokunta ehdottaa, että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun sopimuksen ja että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Ossi Lantto.

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 11.11.2008

Hallituksen esitys laiksi Euroopan unionin jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten välisen tietojen ja tiedustelutietojen vaihdon yksinkertaistamisesta tehdyn neuvoston puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta

Hallituksen esitys HE 190/2008 vp

Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi kuntien valtionosuuslain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 191/2008 vp

Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi autoverolain, arvonlisäverolain ja ajoneuvolain 60 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 192/2008 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Torstai 13.11.2008

Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

Lakialoite LA 87/2008 vp (Erkki Virtanen/vas ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki lapsilisälain 7 ja 21 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 88/2008 vp (Erkki Virtanen/vas ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki työttömyysturvalain 6 luvun 1 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 89/2008 vp (Erkki Virtanen/vas ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

SUURI VALIOKUNTA

Perjantai 14.11.2008

U 59/2008 vp komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (luottolaitosdirektiivin muutos)

Talousvaliokuntaan

U 60/2008 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi verkkovierailusta yleisissä matkapuhelinverkoissa yhteisön alueella annetun asetuksen (EY) N:o 717/2007 ja sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä annetun direktiivin 2002/21/ EY muuttamisesta (verkkovierailuasetuksen uudelleentarkastelu)

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

U 61/2008 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (rakennusalan tuotteiden kaupan pitämistä koskevien ehtojen yhdenmukaistaminen)

Talousvaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.