Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 45/2008

AINOAN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 4.11.2008

Hallituksen esitys 94. Kansainvälisen merityökonferenssin hyväksymän merityötä koskevan yleissopimuksen 2006 johdosta

Hyväksytty

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 4.11.2008

Hallituksen esitys HE 115/2008 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 14/2008 vp

Lakialoite LA 22, 59, 69, 75/2007 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain 5 luvun muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 134/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 17/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 132/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 18/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi valmismatkalain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 83/2008 vp

Talousvaliokunnan mietintö TaVM 14/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi valmismatkaliikkeistä ja rikoslain 30 luvun muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 99/2008 vp

Talousvaliokunnan mietintö TaVM 15/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi julkisista hankinnoista annetun lain liitteiden sekä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun lain liitteiden muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 150/2008 vp

Talousvaliokunnan mietintö TaVM 16/2008 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

YmVM 7/2008 vp - HE 142/2008 vp Hallituksen esitys jätelain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan jätelakia muutettavaksi siten, että siinä yksilöidään jätteen käsittelystä aiheutuvat kustannukset, joista jätteen haltijan on vastattava ja jotka on sisällytettävä käsittelystä perittävään maksuun. Ehdotetut täsmennykset ovat tarpeen kaatopaikkoja koskevan neuvoston direktiivin täsmälliseksi täytäntöönpanemiseksi. Lisäksi ehdotetaan täsmennettäväksi säännöstä, joka koskee jätteen siirtoa Suomeen käsiteltäväksi. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Ympäristövaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Marja Ekroos.

YmVM 8/2008 vp - HE 136/2008 vp Hallituksen esitys laeiksi valtiontakauksesta aravalainojen takaisinmaksamiseksi sekä aravarajoituslain ja asumisoikeusasunnoista annetun lain 45 ja 50 b §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki valtiontakauksesta aravalainojen takaisinmaksamiseksi sekä muutettaviksi aravarajoituslakia ja asumisoikeusasunnoista annettua lakia. Valtio voisi myöntää täytetakauksen luottolaitoksen antamalle lainalle, joka käytetään vuokra- tai asumisoikeustalon rakentamista, hankkimista tai perusparantamista varten myönnetyn aravalainan takaisinmaksamiseksi valtiolle. Valtiontakauksen myöntämisen edellytyksenä olisi, että lainansaajalla arvioidaan olevan riittävät edellytykset lainan takaisinmaksamiseen.

Ympäristövaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Marja Ekroos.

YmVM 9/2008 vp - HE 137/2008 vp Hallituksen esitys laiksi vuokra- ja asumisoikeustaloyhteisöjen talouden tervehdyttämisavustuksista

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki vuokra- ja asumisoikeustaloyhteisöjen talouden tervehdyttämisavustuksista. Esityksen mukaan tervehdyttämisavustuksia voidaan myöntää aravavuokra- ja asumisoikeustaloyhteisöjen lisäksi huomattavissa taloudellisissa vaikeuksissa oleville korkotukivuokrataloyhteisöille. Korkotukivuokrataloyhteisöille ei ole nykyisin valtion tukitoimenpiteitä taloudellisiin vaikeuksiin. Avustusta voitaisiin myöntää jo toteutuneiden alijäämien lisäksi valtiolle syntyvien luottotappioriskien tai takausvastuun toteutumisen välttämiseksi.

Ympäristövaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Marja Ekroos.

YmVM 10/2008 vp - HE 143/2008 vp Hallituksen esitys laeiksi asunto-osakeyhtiötalolainojen korkotuesta annetun lain ja omistusasuntolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan asunto-osake-yhtiötalolainojen korkotuesta annetun lain ja omistusasuntolainojen korkotuesta annetun lain muuttamista.

Asunto-osakeyhtiötalolainojen korkotuesta annetun lain mukaan asunto-osakeyhtiötalon rakentamista tai perusparantamista varten myönnetyn korkotukilainan suuruus on enintään 40 prosenttia hankkeen kustannuksista. Esityksessä ehdotetaan, että jos perusparantamisen yhteydessä tehtävillä toimenpiteillä parannetaan myös asunto-osakeyhtiötalon energiataloutta, vähennetään energiankäytöstä aiheutuvia päästöjä tai otetaan käyttöön uusiutuvia energialähteitä, korkotukilainan enimmäisosuus on 50 prosenttia.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2009 alusta.

Ympäristövaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Marja Ekroos.

HaVM 15/2008 vp - HE 97/2008 vp Hallituksen esitys Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Sveitsin valaliiton välillä, niiden taloudellisten etujen vastaisten petosten ja muun laittoman toiminnan torjumista koskevan yhteistyösopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja tullilain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Luxemburgissa lokakuussa 2004 allekirjoitetun Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Sveitsin valaliiton välisen yhteistyösopimuksen niiden taloudellisten etujen vastaisten petosten ja muun laittoman toiminnan torjumisesta sekä lain sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.

Hallintovaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna. Valiokuntaneuvos Tuula Sivonen.

HaVM 16/2008 vp - HE 147/2008 vp Hallituksen esitys laeiksi seutuyhteistyökokeilusta annetun lain sekä seutuvaltuustokokeilusta annetun lain kumoamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että seutuyhteistyökokeilusta annettu laki ja seutuvaltuustokokeilusta annettu laki kumottaisiin. Oulun seudulla ja Kuuma-seudulla kunnan tehtävien ja päätösvallan siirtäminen julkisoikeudelliselle seudulliselle toimielimelle olisi mahdollista vuoden 2012 loppuun. Seudullinen toimielin voisi vastata kokeiluseudun sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämissuunnitelman laatimisesta ja toimeenpanosta. Lisäksi Oulun seudulla voitaisiin päättää yhteisestä yleiskaavasta vuoden 2012 loppuun.Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Hallintovaliokunta ehdottaa, että hallituksen esitys hyväksytään muutoksen jälkeen. Valiokuntaneuvos Ossi Lantto.

StVM 22/2008 vp - HE 92/2008 vp Hallituksen esitys laiksi maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjän eläkelakia, taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annettua lakia, maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslakia, sairausvakuutuslakia, sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille annettua lakia, työttömyysturvalakia ja asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annettua lakia. Näillä lainmuutoksilla parannettaisiin ja selkeytettäisiin apurahalla työskentelevien sosiaaliturvaa. Esitys liittyy valtion vuoden 2009 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutoksen jälkeen. Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää.

StVM 23/2008 vp - HE 130/2008 vp Hallituksen esitys laiksi lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lapsilisälakia siten, että lapsilisän määrää nostetaan perheen kolmannesta lapsesta alkaen kymmenellä eurolla kuukaudessa.

Esitys liittyy valtion vuoden 2009 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutoksen jälkeen.

Hallituksen esitykseen liittyy useita vastalauseita. Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää.

VaVM 16/2008 vp - HE 113/2008 vp Hallituksen esitys laiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annettua lakia siten, että lain säännökset osingosta perittävästä lähdeverosta vastaisivat Euroopan yhteisöjen oikeutta ja Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntöä.

Valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että hallituksen esitys hyväksytään muutoksen jälkeen.

Valiokunnan mietintöön sisältyy vasemmistoliiton vastalause. Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen.

VaVM 17/2008 vp - HE 160/2008 vp Hallituksen esitys laiksi kehitysalueelle tehtävien investointien korotetuista poistoista annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kehitysalueelle tehtävien investointien korotetuista poistoista annettua lakia. Pienet ja keskisuuret yritykset voisivat tehdä verotuksessa korotetut poistot myös vuosina 2009-2011 tekemiensä käyttöomaisuusinvestointien hankintamenoista. Käyttöomaisuuden hankintamenosta tehtävän poiston enimmäismäärä kolmena ensimmäisenä verovuonna olisi säännönmukainen poisto korotettuna 50 prosentilla. Huojennuksen soveltamisala pysyisi pääosin ennallaan.

Esitys liittyy valtion vuoden 2009 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2009 alusta. Sitä sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2009 toimitettavassa verotuksessa.

Valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että hallituksen esitys hyväksytään muutoksen jälkeen. Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen.

StVM 24/2008 vp - HE 100/2008 vp Hallituksen esitys laeiksi sairausvakuutuslain ja lääkelain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi sairausvakuutuslakia ja lääkelakia. Ehdotettavilla muutoksilla otettaisiin lääkekorvausjärjestelmässä käyttöön viitehintajärjestelmä lääkekorvausmenojen kasvun hillitsemiseksi ja edullisimpien vaihtokelpoisten valmisteiden käytön edistämiseksi.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina. Valiokuntaneuvos Harri Sintonen.

LaVM 12/2008 vp - HE 103/2008 vp Hallituksen esitys laeiksi oikeusapulain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi oikeusapulakia, oikeudenkäynnistä rikosasioissa annettua lakia, valtion oikeusaputoimistoista annettua lakia, eräiden oikeudenkäynnistä valtion palveluksessa oleville aiheutuvien kustannusten korvaamisesta valtion varoista annettua lakia sekä lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta annettua lakia.

Lakivaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. Valiokuntaneuvos Minna-Liisa Rinne.

LaVM 13/2008 vp - HE 61/2008 vp Hallituksen esitys laiksi Eurojustia koskevan päätöksen eräiden määräysten täytäntöönpanosta

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Eurojustia koskevan päätöksen eräiden määräysten täytäntöönpanosta. Ehdotetulla lailla pantaisiin täytäntöön Eurojust-yksikön perustamisesta vakavan rikollisuuden torjunnan tehostamiseksi tehdyn Euroopan unionin neuvoston päätöksen määräykset, jotka edellyttävät sääntelyä kansallisessa lainsäädännössä ja joista ei vielä ole säädetty.

Laissa olisi säännökset Eurojustin kansallisesta jäsenestä, Suomen edustajasta Eurojustin yhteisessä valvontaelimessä sekä kansallisista yhteyshenkilöistä. Lisäksi laissa olisi säännökset henkilötietojen luovuttamisesta ja tarkastamisesta.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan ensi tilassa.

Lakivaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Marja Tuokila.

VaVM 18/2008 vp - HE 75/2008 vp Hallituksen esitys Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi pöytäkirjan Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi vuonna 1996 tehdyn sopimuksen muuttamisesta. Pöytäkirjalla muutetaan niitä sopimuksen määräyksiä, jotka koskevat osingon, luovutusvoiton, eläkkeen ja ilmakuljetuksissa työskentelevien henkilöiden saaman tulon verottamista ja keskinäistä sopimusmenettelyä.

Valiokunnan mietintöön sisältyy vasemmistoliiton ja sosialidemokraattisen puolueen vastalause.

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen.

VaVM 19/2008 vp - HE 114/2008 vp Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain 85 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvonlisäverolakia siten, että elintarvikkeisiin ja rehuihin sovellettava verokanta alennetaan 17 prosentista 12 prosenttiin.

Esitys liittyy valtion vuoden 2009 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 2009. valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana

Valtiovarainvaliokunta ehdotaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen.

VaVM 20/2008 vp - HE 145/2008 vp Hallituksen esitys eräiden matkustajatuomisten arvonlisä- ja valmisteverottomuuteen sekä tullittomuuteen liittyvien säännösten muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvonlisäverolain ja valmisteverotuslain säännöksiä siltä osin kuin ne koskevat matkustajan Euroopan yhteisön ulkopuolelta Suomeen tuomien tavaroiden arvonlisä- ja valmisteverovapauksia. Tähän liittyen muutettaisiin myös tullilakia ja Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annettua lakia.

Valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutoksen jälkeen. Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen.

HaVM 17/2008 vp - HE 107/2008 vp Hallituksen esitys laiksi kuntajakolain 25 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kuntajakolakia siten, että lakiin lisättäisiin uusi vaihtoehtoinen tapa muodostaa uuden kunnan valtuusto kuntajaon muutoksen tullessa voimaan kesken kunnallisen vaalikauden. Uusien vaalien toimittamisen tai valtuustojen yhdistämisen lisäksi yhdistyvien kuntien valittavana olisi vaihtoehto, jossa uuden kunnan valtuusto muodostettaisiin kuntien sopimasta määrästä edellisissä kunnallisvaaleissa valittuja valtuutettuja. Kustakin yhdistyvästä kunnasta valtuustoon tulisi kuitenkin vähintään neljäsosa valtuutetuista. Kustakin kunnasta valtuustoon tulevat valtuutetut määräytyisivät edellisissä kunnallisvaaleissa saatujen vertauslukujen perusteella.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Lakivaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. Valiokuntaneuvos Ossi Lantto

TaVM 17/2008 vp - HE 54/2008 vp Hallituksen esitys laeiksi kuluttajaneuvonnasta sekä Kuluttajavirastosta annetun lain 1 §:n ja Ahvenanmaan itsehallintolain 30 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki kuluttajaneuvonnasta, joka korvaisi nykyisen lain kuluttajaneuvonnan järjestämisestä kunnassa. Ehdotuksen mukaan kuluttajaneuvonta olisi valtion rahoittamaa ja järjestämää toimintaa. Kuluttajaneuvonnan sisältö määritettäisiin uudelleen, kuitenkin nykyisen kuluttajaneuvonnan järjestämisestä kunnassa annetussa laissa säädettyjen tehtävien pohjalta.

Talousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. Valiokuntaneuvos Eelis Roikonen

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 4.11.2008

Hallituksen esitys Suomen ja Tšekin välillä turvallisuusluokitellun tiedon vaihtamisesta ja vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi mainitun sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain ja nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 10 a §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 185/2008 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 186/2008 vp

Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys 96. Kansainvälisen työkonferenssin hyväksymän kalastusalan työtä koskevan yleissopimuksen ja sitä täydentävän suosituksen johdosta

Hallituksen esitys HE 187/2008 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi sosiaalihuoltolain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain sekä kansanterveyslain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännösten muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 188/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun ja työnantajan kansaneläkemaksun maksuprosentista annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 189/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Keskiviikko 5.11.2008

Hallituksen esitys vuoden 2008 kolmanneksi lisätalousarvioksi

Hallituksen esitys HE 184/2008 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Torstai 6.11.2008

Laki lääkelain 38 §:n muuttamisesta

LA 61/2008 vp (Päivi Räsänen/kd ym).

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki kansaneläkelain 9 §:n muuttamisesta

LA 62/2008 vp (Päivi Räsänen /kd ym).

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki kiinteistöverolain 12 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 82/2008 vp (Sanna Lauslahti/kok ym).

Valtiovarainvaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.