Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 43/2008

AINOAN KÄSITTELYN ASIAT

Perjantai 24.10.2008

Hallituksen esitys Kaupthing Bankin Suomen sivuliikkeeseen tehtyjen talletusten maksuun liittyvästä valtiontakuusta

HE 182/2008 vp, VaVM 15/2008 vp

Asian käsittely päättyi

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 21.10.2008

Hallituksen esitys autoverolain 33 ja 35 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 139/2008 vp, Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 13/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys aluksen polttoaineen aiheuttamasta pilaantumisvahingosta johtuvaa siviilioikeudellista vastuuta koskevan kansainvälisen yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja merilain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 140/2008 vp, Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö LiVM 10/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi väylämaksulain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 79/2008 vp, Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö LiVM 11/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi opintotukilain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 117/2008 vp, Sivistysvaliokunnan mietintö SiVM 4/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi sosiaalihuoltolain 40 a §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 128/2008 vp, Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 15/2008 vp

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys Australian kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitys HE 127/2008 vp, Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 16/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 93/2008 vp
Ympäristövaliokunnan mietintö YmVM 6/2008 vp

Hyväksyttiin

Perjantai 24.10.2008

Hallituksen esitys laiksi Jokelan koulukeskuksessa sattuneiden kuolemaan johtaneiden tapahtumien tutkinnasta

HE 51/2008 vp, HaVM 13/2008 vp

Hallituksen esitys laeiksi ajoneuvojen siirtämisestä ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

HE 78/2008 vp, LiVM 12/2008 vp

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

Hallituksen esitys Kansainvälisen kauppatiedon ja -yhteistyön järjestön perustamisesta hallitustenväliseksi järjestöksi tehdyn sopimuksen irtisanomisesta tai lakkauttamisesta ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta (UaVM 7/2008 vp - HE 154/2008 vp)

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta antaisi suostumuksensa siihen, että Suomi irtisanoo Genevessä vuonna 2002 tehdyn Kansainvälisen kauppatiedon ja -yhteistyön järjestön perustamisesta hallitustenväliseksi järjestöksi tehdyn sopimuksen tai siihen, että Suomi voi äänestää edustajien neuvostossa järjestön lakkauttamisen puolesta. Suomi liittyi Kansainvälisen kauppatiedon ja -yhteistyön järjestöön vuonna 2005.

Ulkoasiainvaliokunta ehdotti että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä mainitut kummatkin vaihtoehdot ja että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.( Valiokuntaneuvos Minna-Liisa Rinne, 432 2062)

Hallituksen esitys Suomen ja Slovenian välillä turvallisuusluokitellun tiedon vaihtamisesta ja vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi mainitun sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HaVM 14/2008 vp - HE 144/2008 vp)

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Suomen ja Slovenian välisen sopimuksen turvallisuusluokitellun tiedon vaihtamisesta ja vastavuoroisesta suojaamisesta sekä lain sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.

Sopimuksen tarkoituksena on varmistaa salassa pidettävän tiedon välittäminen ja suojaaminen Suomen ja Slovenian välillä ulko-, puolustus-, turvallisuus- ja poliisiasioissa sekä teollisuus- tai teknologia-asioissa. Kysymys on arkaluonteisista tietoaineistoista, jotka lähettävässä sopimusvaltiossa on erikseen luokiteltu korkean tietoturvallisuuden tason toteuttamista edellyttäviksi.

Hallintovaliokunta ehdotti että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun sopimuksen ja että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.(Valiokuntaneuvos Ossi Lantto, 432 2080)

Hallituksen esitys laiksi rangaistusten täytäntöönpanon hallinnosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta (LaVM 10/2008 vp - HE 155/2008 vp)

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rangaistusten täytäntöönpanon hallinnosta annetun lain päätösvaltaa koskevaa säännöstä siten, että maininta Kriminaalihuoltolaitoksen ylijohtajan toimivallasta ratkaista Rikosseuraamusvirastossa käsiteltävät Kriminaalihuoltolaitosta ja yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanoa koskevat asiat poistettaisiin. Kyseinen säännös on ainoa sanotussa laissa oleva maininta Kriminaalihuoltolaitoksen ylijohtajan päätösvallasta. Sen poistaminen mahdollistaisi viraston sisäisen organisaation uudistamisen siten, että Kriminaalihuoltolaitoksen ja Vankeinhoitolaitoksen toiminnan ohjaus voidaan yhdistää ja virasto toimisi yhtenäisenä keskusvirastona. Rikosseuraamusvirastossa käsiteltävät asiat ratkaisisi jatkossa viraston päällikkö, jollei asiaa ole säädetty tai työjärjestyksessä määrätty muun virkamiehen ratkaistavaksi.

Lakivaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Minna-Liisa Rinne, 432 2062)

Hallituksen esitys käräjäoikeuksien kokoonpanoa koskevien säännösten uudistamiseksi (LaVM 11/2008 vp - HE 85/2008 vp)

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi oikeudenkäymiskaaren, oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain sekä käräjäoikeuslain käräjäoikeuksien kokoonpanoa koskevia säännöksiä.

Yhden virkatuomarin ja kolmen lautamiehen kokoonpano olisi edelleen toimivaltainen käsittelemään kaikki rikosasiat. Uudeksi kokoonpanovaihtoehdoksi ehdotetaan kolmen virkatuomarin kokoonpanoa, joka voisi käsitellä kaikkia sellaisia rikosasioita, joissa tällaista kokoonpanoa olisi pidettävä perusteltuna asian laadun tai muun erityisen syyn takia.

Virkatuomarin ja kolmen lautamiehen kokoonpanoa olisi edelleen mahdollista vahventaa toisella lainoppineella tuomarilla, jos sitä asian laajuuden tai muun erityisen syyn vuoksi on pidettävä perusteltuna. Samoin edellytyksin käräjäoikeudessa voi olla neljäs lautamies.

Yhden tuomarin kokoonpanon päätösvaltaa ehdotetaan laajennettavaksi käsittelemään sellaisia rikoksia, joista voi syytteen mukaan seurata enintään kahden vuoden vankeusrangaistus sekä tiettyihin muihin nimeltä mainittuihin rikoksiin.

Lautamiehet eivät esityksen mukaan enää osallistuisi riita-asioiden käsittelyyn. Riita-asiat käsiteltäisiin yhden tai kolmen tuomarin kokoonpanossa.

Notaari ja käräjäviskaali eivät olisi enää toimivaltaisia toimimaan puheenjohtajana lautamieskokoonpanossa. Lakivaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Marja Tuokila, 432 2079)

Mietintöön sisältyy vastalause

Hallituksen esitys Kaupthing Bankin Suomen sivuliikkeeseen tehtyjen talletusten maksuun liittyvästä valtiontakuusta (VaVM 15/2008 vp - HE 182/2008 vp)

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta antaisi perustuslain 82 §:n 2 momentissa tarkoitetun suostumuksensa siihen, että valtioneuvosto tai sen määräämillä ehdoilla valtiovarainministeriö voisi antaa vastavakuuksia vaatimatta valtiontakuun Kaupthing Bank hf:n Suomen sivuliikkeeseen tehtyihin talletuksiin liittyvien järjestelyjen vakuudeksi. Kolme suomalaista liikepankkia ovat päässeet ratkaisuun, jolla Nordea Pankki Suomi Oyj:n, OP-Pohjola-ryhmän ja Sampo Pankki Oyj:n perustaman ja rahoittaman erillisyhtiön välityksellä turvataan noin 10 000 tallettajan yhteismäärältään noin 115 miljoonan euron määräisten talletusten maksaminen. Kysymyksessä on yksityisen sektorin markkinaehtoinen ratkaisu, jossa edellä mainitut pankit kantavat järjestelyyn liittyvän kaupallisen riskin ja luottoriskin. Ratkaisu ei muuta Suomessa voimassa olevia talletussuojaperiaatteita. Vaikka järjestely on islantilaisviranomaisten hyväksymä, saattaa talletusten maksamiseen liittyä Islannissa jälkeenpäin vireille tulevia takaisinsaantikanteita tai niihin verrattavia muita oikeudellisia riskejä, joilta suojautumiseksi valtiontakuu on tarpeellinen.

Valtiovarainvaliokunta ehdotti että eduskunta perustuslain 82 §:n 2 momentin mukaisesti antaa suostumuksensa sille, että valtioneuvosto tai sen määräämillä tarkemmilla ehdoilla valtiovarainministeriö voi vastavakuutta vaatimatta antaa valtiontakuun, jolla Suomen valtio sitoutuu korvaamaan täysimääräisesti Nordea Pankki Suomi Oyj:lle, OP-Pohjola-ryhmälle ja Sampo Pankki Oyj:lle, sekä pankkien erillisyhtiölle tai Kaupthing Bank hf:n Suomen sivuliikkeen tallettajille aiheutuvan kaiken vahingon, joka niille mahdollisesti aiheutuu Kaupthing Bank hf:n Suomen sivuliikkeeseen tehtyjen talletusten takaisin maksamisesta johtuvista takaisinsaanti- tai muista vastaavista insolvenssioikeudellisista vaateista, kuitenkin siten, että takuu koskee pääomamäärältään enintään 115 000 000 euron suuruiseen talletusmäärään kohdistuvia vaateita.(Valiokuntaneuvos Hellevi Ikävalko, 432 2100, Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen, 432 2055)

Mietintöön sisältyy vastalauseita

Hallituksen esitys laiksi painelaitelain muuttamisesta (PuVM 4/2008 vp - HE 138/2008 vp)

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi painelaitelakia. Lakia ehdotetaan muutettavaksi niin, että sitä sovellettaisiin puolustushallinnon toimialan painelaitteisiin. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi yksinomaan sotilaalliseen käyttöön tarkoitettujen puolustusvoimien painelaitteiden ja puolustusministeriön tai puolustusvoimien hallinnassa oleviin, maanpuolustuksen kannalta salassa pidettäviin kohteisiin kiinteästi asennettujen painelaitteiden valvontaa koskeva erityissäännös. Samoin lakiin ehdotetaan lisättäväksi erityissäännös puolustusvoimien hallinnassa oleviin, maanpuolustuksen kannalta salassa pidettäviin kohteisiin kiinteästi asennettujen painelaitteiden tarkastamisesta.

Ilma-alusten painelaitteiden osalta lakia ehdotetaan muutettavaksi niin, että siinä viitattaisiin ilmailulakiin.

Puolustusvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Heikki Savola, 432 2060)

Hallituksen esitys laiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta (StVM 19/2008 vp - HE 129/2008 vp)

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annettua lakia siten, että kotihoidon tuen hoitorahaa nostetaan 20 eurolla kuukaudessa. Lisäksi yksityisen hoidon tuen tasoa ehdotetaan nostettavaksi 160 euroon kuukaudessa. Esitys liittyy valtion vuoden 2009 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää, 432 2067)

Hallituksen esitys laeiksi meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain, merimieseläkelain 4 §:n ja merityöaikalain muuttamisesta (LiVM 13/2008 vp - HE 148/2008 vp)

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annettua lakia. Samalla ehdotetaan muutettavaksi merimieseläkelakia ja merityöaikalakia.

Meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annettua lakia muutettaisiin siten, että rajoitetusti verovelvollisia merenkulkijoita koskevan lähdeveron ja työnantajan maksaman sosiaaliturvamaksun palauttaminen tukena laajennettaisiin koskemaan myös ulkomaanliikenteen matkustaja-aluksia.

Lisäksi tuki ulotettaisiin koskemaan myös sellaisia kansainväliselle kilpailulle alttiissa kotimaan meriliikenteessä toimivia lastialuksia, jotka on katsastettu vähintään itämerenliikenteeseen ja joiden bruttovetoisuus on vähintään 500, samoin kuin vastaavanlaisia hinaajia ja työntäjiä, joiden bruttovetoisuus on vähintään 300.

Edellä mainittuihin tuen laajennuksiin liittyen merimieseläkelakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että sitä sovellettaisiin myös työntekijään, joka on työssä tukikelpoisessa kotimaan meriliikenteen aluksessa.

Samalla ehdotetaan merityöaikalakia muutettavaksi siten, että työnantajan oikeutta saada korvausta valtion varoista matkakustannuksista laajennetaan tietyin osin koskemaan myös kustannuksia, jotka koskevat miehistön vaihtojen yhteydessä tehtäviä matkoja.

Esitys liittyy valtion vuoden 2009 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Liikenne- ja viestintävaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Mika Boedeker, 432 2082)

Hallituksen esitys laiksi väylämaksulain 6 ja 8 §:n muuttamisesta (LiVM 14/2008 vp - HE 149/2008 vp)

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väylämaksulakia. Väylämaksun yksikköhintaa ja enimmäismäärää aluskäynniltä alennettaisiin keskimäärin 1,6 prosentilla. Alennus kohdennettaisiin kaikille alustyypeille.

Esitys liittyy valtion vuoden 2009 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Liikenne- ja viestintävaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Mika Boedeker, 432 2082)

Hallituksen esitys laiksi säteilylain 52 a §:n muuttamisesta (TyVM 7/2008 vp - HE 169/2008 vp)

Esityksessä ehdotetaan säteilylakiin lisättäväksi säännös, jolla kansallisesti täytäntöönpantaisiin radioaktiivisen jätteen ja käytetyn ydinpolttoaineen siirtojen valvonnasta ja tarkkailusta annettu neuvoston direktiivi.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Ritva Bäckström, 432 2670)

Hallituksen esitys laeiksi maatalousyrittäjien työterveyshuollon eräiden kustannusten korvaamisesta valtion varoista annetun lain 1 ja 2 §:n ja maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 22 §:n muuttamisesta (TyVM 8/2008 vp - HE 133/2008 vp)

Maatalousyrittäjien työterveyshuollon eräiden kustannusten korvaamista koskevia säännöksiä ehdotetaan muutettavaksi siten, että työterveyshuollon tilakäynnistä tai työpaikkaselvityksestä aiheutuvat kustannukset korvattaisiin valtion varoista samoin periaattein siitä riippumatta, onko tilakäynnin tai työpaikkaselvityksen toteuttajana terveyskeskus vai yksityinen työterveyshuollon palvelujen tuottaja. Korvausten perusteena olisi se enimmäismäärä, joka voidaan sairausvakuutuslain perusteella maatalousyrittäjälle korvata. Lisäksi maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että kaikkien työterveyshuollon palvelujen tuottajien tulisi antaa Maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslaitokselle tiedot työterveyshuoltoon kuuluvista maatalousyrittäjistä vakuutusmaksualennusjärjestelmän toimeenpanoa varten.

Esitys liittyy valtion vuoden 2009 talousarvioesitykseen ja on tarkoitus käsitellä sen yhteydessä.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Ritva Bäckström, 432 2670)

Hallituksen esitys 94. Kansainvälisen merityökonferenssin hyväksymän merityötä koskevan yleissopimuksen, 2006, johdosta (TyVM 9/2008 vp - HE 91/2008 vp)

Kansainvälisen työjärjestön (ILO) yleiskokous hyväksyi vuonna 2006 merityötä koskevan konsolidoidun yleissopimuksen, jonka tarkoituksena on vahvistaa merenkulkualan työtä koskevat yhtenäiset ja johdonmukaiset vähimmäisnormit sekä uudistaa 37 ILOn aikaisempaa merenkulkualan yleissopimusta.

Yleissopimus määrittelee vähimmäisvaatimukset, jotka koskevat merenkulkijoiden työsuhteen ehtoja, asumista ja virkistysmahdollisuuksia, ruokaa ja ruoanpitoa, terveydensuojelua ja sosiaaliturvaa sekä yleissopimuksen valvontaa ja täytäntöönpanoa. Yleissopimusta sovelletaan kaikkiin aluksiin, joita käytetään kaupallisiin tarkoituksiin, ei kuitenkaan kalastusaluksiin eikä perinnealuksiin.

Esityksen mukaan yleissopimusta ei vielä tässä vaiheessa ratifioitaisi, koska sen hyväksyminen edellyttää lainsäädännön muutoksia. Suomi on ratifioinut useita uuteen yleissopimukseen sisältyviä vanhoja yleissopimuksia, mutta ei kuitenkaan kaikkia.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ehdotti että eduskunta ei tässä vaiheessa hyväksy Genevessä pidetyssä Kansainvälisessä merityökonferenssissa 23 päivänä helmikuuta 2006 hyväksyttyä Kansainvälisen työjärjestön merityötä koskevaa yleissopimusta, 2006 (Neuvotteleva virkamies Marjaana Kinnunen, 432 2295)

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 21.10.2008

Hallituksen esitys sikiön, alkion ja perimän suojaa koskevien rangaistussäännösten muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 156/2008 vp

Lakivaliokuntaan

Hallituksen esitys Genevessä 8 päivänä joulukuuta 2005 uuden tunnusmerkin käyttöönotosta tehdyn Geneven vuoden 1949 yleissopimusten lisäpöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitys HE 174/2008 vp

Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi kiinteistörahastolain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 175/2008 vp

Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain sekä tuloverolain 45 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 176/2008 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi eräiden asuntojen vuokraustoimintaa harjoittavien osakeyhtiöiden veronhuojennuksesta

Hallituksen esitys HE 177/2008 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi valtion eläkelain sekä valtion eläkelain voimaanpanosta annetun lain 9 ja 14 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 178/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksesta CIMOsta lähetekeskustelu

Hallituksen esitys HE 179/2008 vp

Sivistysvaliokuntaan

Hallituksen esitys lakisääteistä eläkevakuutustoimintaa harjoittavien eläkelaitosten sijoitustoimintaa ja vakavaraisuutta koskevien säännösten muuttamista koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitys HE 180/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Torstai 23.10.2008

Laki kansaneläkelain 19 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 81/2008 vp (Minna Sirnö/vas ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki tuloverolain muuttamisesta

LA 101/2008 vp (Bjarne Kallis/kd ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki ajoneuvoverolain 11 §:n muuttamisesta

LA 102/2008 vp (Bjarne Kallis/kd ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki tuloverolain 106 §:n muuttamisesta

LA 103/2008 vp (Bjarne Kallis/kd ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta

LA 104/2008 vp (Bjarne Kallis/kd ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki tuloverolain 95 §:n muuttamisesta

LA 107/2008 vp (Bjarne Kallis/kd ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Perjantai 24.10.2008

Laki lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta

LA 109/2008 vp (Tarja Filatov/sd ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki lapsilisälain 1 ja 8 §:n muuttamisesta

LA 110/2008 vp (Anneli Kiljunen/sd)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

MUUTA

Tiistai 21.10.2008

Lakivaliokunnan täydennysvaalissa eduskunta valitsi lakivaliokunnan jäseneksi ed. Timo Heinosen ja häneltä vapautuvalle varajäsenen paikalle ed. Lyly Rajalan.

SUURI VALIOKUNTA

U 48/2008 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (solvenssi II)

Todetaan, että eduskunnalle 2.10.2008 annettu valtioneuvoston kirjelmä U 48/2008 vp on peruutettu.

U 51/2008 vp ehdotuksista neuvoston päätöksiksi (Keski-Afrikan, Ghanan ja Norsunluurannikon ensivaiheen talouskumppanuussopimukset, EPA)

Ulkoasiainvaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.