Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 42/2008

AINOAN KÄSITTELYN ASIAT

Keskiviikko 15.10.2008

Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus 2007

K 14/2008 vp, StVM 12/2008 vp

Asian käsittely päättyi

Torstai 16.10.2008

Informaatio-ohjauksen toimivuus sosiaali- ja terveydenhuollossa

M 2/2008 vp, TrVM 5/2008 vp

Asian käsittely päättyi

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Keskiviikko 15.10.2008

Hallituksen esitys laiksi ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annetun lain muuttamisesta

HE 74/2008 vp, VaVM 12/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi puolustusvoimista annetun lain 50 §:n muuttamisesta

HE 71/2008 vp, PuVM 3/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

HE 123/2008 vp, StVM 11/2008 vp

Hyväksyttiin

Perjantai 17.10.2008

Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 1, 2 ja 13 luvun, tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain 4 ja 6 §:n sekä työturvallisuuslain 3 §:n muuttamisesta

HE 68/2008 vp, TyVM 6/2008 vp (mietintöön sisältyy yksi hylkäysehdotuksen sisältävä vastalause)

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

Hallituksen esitys laiksi Jokelan koulukeskuksessa sattuneiden kuolemaan johtaneiden tapahtumien tutkinnasta (HaVM 13/2008 vp - HE 51/2008 vp)

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Jokelan koulukeskuksessa sattuneiden kuolemaan johtaneiden tapahtumien tutkinnasta. Laki olisi soveltamisalaltaan rajattu niin, että se koskisi ainoastaan Jokelan koulukeskuksessa 7 päivänä marraskuuta 2007 tapahtuneesta surmatyöstä tehtävää tutkintaa.

Tapahtuman tutkisi tutkintalautakunta. Tutkinnan tarkoituksena on selvittää, miten voitaisiin ehkäistä ennalta samankaltaisia tapahtumia ja torjua sellaisista aiheutuvia vahinkoja. Tutkinnassa selvitettäisiin ensinnäkin tapahtumien kulkua ja viranomaisten sekä muiden toimintaan osallistuneiden toimenpiteitä tapahtumien johdosta sekä tapahtumien seurauksia. Lisäksi selvitettäisiin oppilas- ja opiskelijahuollon sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden samoin kuin opetustoimen toimintaa niiden ennalta ehkäisevässä työssä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon, poliisin, pelastustoimen ja opetustoimen varautumista poikkeuksellisiin tilanteisiin oppilaitoksissa. Erillisinä kysymyksinä tutkinnassa kiinnitettäisiin huomiota myös aselupien myöntämismenettelyyn ja tiedotusvälineiden toimintaan tapahtumien yhteydessä.

Tutkinnassa selvitettäisiin myös tapahtumiin liittyviä ja vastaavien tapahtumien yhteydessä esille tulleita psykososiaalisia tekijöitä sekä tiedotusvälineiden, internetin ja tietokonepelien mahdollisia vaikutuksia tekoon.

Laissa olisi säännökset tutkintalautakunnan asettamisesta, tutkinnan suorittamisesta ja lautakunnan antamasta tutkintaselostuksesta.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Hallintovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Ossi Lantto, 432 2080)

Hallituksen esitys laiksi tupakkaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta (VaVM 14/2008 vp - HE 115/2008 vp)

Esityksessä ehdotetaan tupakkaverosta annetun lain liitteenä olevaa verotaulukkoa muutettavaksi siten, että savukkeiden, sikarien sekä piippu- ja savuketupakan veroa korotettaisiin keskimäärin 10 prosenttia. Savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan veroa korotettaisiin keskimäärin 25 prosenttia. Korotuksen seurauksena savukkeiden hintojen arvioidaan nousevan keskimäärin noin seitsemän prosenttia ja savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan keskimäärin noin 16 prosenttia.

Samalla korotettaisiin savukkeiden ja savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan vähimmäisvalmisteveroa yhdellä prosenttiyksiköllä 91 prosenttiin.

Esitys liittyy valtion vuoden 2009 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana ja ehdotti että lakialoitteet LA 22/2007 vp, LA 59/2007 vp, LA 69/2007 vp ja LA 75/2007 vp hylätään (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen, 432 2055)

Hallituksen esitys laiksi sosiaalihuoltolain 40 a §:n muuttamisesta (StVM 15/2008 vp - HE 128/2008 vp)

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaalihuoltolakia siten, että pääsyä määräajassa tehtävään, ei-kiireelliseen sosiaalipalvelujen tarpeen arviointiin laajennetaan. Palvelujen tarve olisi arvioitava viimeistään seitsemäntenä päivänä yhteydenotosta, jos asiakas on vähintään 75-vuotias tai saa vammaisetuuksista annetun lain mukaista ylintä hoitotukea.

Esitys liittyy valtion vuoden 2009 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Harri Sintonen, 432 2051)

Hallituksen esitys Australian kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (StVM 16/2008 vp - HE 127/2008 vp)

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Australian kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimuksen, joka on allekirjoitettu syyskuussa 2008 sekä lain sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Sopimus koskee pääasiassa eläkkeitä. Lisäksi sopimuksessa on lähetettyjä työntekijöitä koskevia lainvalintamääräyksiä.

Sopimus tulee voimaan sitä kuukautta seuraavan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä, jolloin sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä sopimuksen voimaantulolle asetetut oikeudelliset edellytykset.

Esitys liittyy valtion vuoden 2009 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Esitykseen sisältyy lakiehdotus sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Harri Sintonen, 432 2051)

Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain 5 luvun muuttamisesta (StVM 17/2008 vp - HE 134/2008 vp)

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslakia. Lakiin lisättäisiin säännös lääkkeiden annosjakelun kustannusten korvaamisesta. Vastaava sääntely on määräaikaisena kokeiluna voimassa vuoden 2008 loppuun.

Esitys liittyy valtion vuoden 2009 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomanaja edellytti että hyväksytään valiokunnan lausumaehdotus (Valiokuntaneuvos Harri Sintonen, 432 2051)

Hallituksen esitys laiksi toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (StVM 18/2008 vp - HE 132/2008 vp)

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi toimeentulotukea koskevaa lainsäädäntöä. Vuoden 2008 loppuun saakka voimassa olevaa säännöstä, jonka mukaan osa toimeentulotukea saavien ansiotuloista jätetään ottamatta huomioon tukea myönnettäessä, ehdotetaan jatkettavaksi edelleen määräaikaisena vuoden 2009 loppuun saakka. Esitys liittyy valtion vuoden 2009 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Harri Sintonen, 432 2051)

Hallituksen esitys laiksi väylämaksulain muuttamisesta (LiVM 11/2008 vp - HE 79/2008 v)

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väylämaksulakia. Laissa oleva vaatimus ulkomaille sijoittuneen laivanisännän Suomessa asuvasta edustajasta poistettaisiin. Euroopan unioniin tai Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon sijoittautunut laivanisäntä voisi toimia ilman edustajaa tai hänellä voisi olla tulliviranomaisen hyväksymä, Euroopan unioniin tai Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon sijoittautunut edustaja. Muualle kuin Euroopan unioniin tai Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon sijoittautuneella laivanisännällä tulisi olla tulliviranomaisen hyväksymä, Euroopan unioniin tai Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon sijoittautunut edustaja.

Vastuu väylämaksun maksamisesta olisi laivanisännällä, mutta jos laivanisännällä olisi tulliviranomaisen hyväksymä, Euroopan unioniin tai Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon sijoittautunut edustaja, laivanisäntä ja hänen edustajansa olisivat yhteisvastuullisesti velvollisia maksamaan väylämaksun.

Esityksen tarkoituksena on saattaa Suomen lainsäädäntö laivanisännän edustajavaatimusta koskevilta osin Euroopan yhteisön lainsäädännön mukaiseksi.

Liikenne- ja viestintävaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Kaj Laine, 432 3302) Hallituksen esitys laeiksi ajoneuvojen siirtämisestä ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (LiVM 12/2008 vp - HE 78/2008 vp)

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ajoneuvojen siirtämisestä sekä muutettavaksi tieliikennelakia, ajoneuvolakia ja hallinto-oikeuslakia. Samalla kumottaisiin voimassa oleva laki ajoneuvojen siirtämisestä ja romuajoneuvojen hävittämisestä.

Liikenne- ja viestintävaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Marjaana Kinnunen, 432 2295)

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Keskiviikko 15.10.2008

Hallituksen esitys laeiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain 105 §:n sekä ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain 7 a ja 9 a §:n muuttamisesta

HE 158/2008 vp

Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi maksuperusteisista lisäeläkejärjestelyistä eläkesäätiöissä ja eläkekassoissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 152/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys Kansainvälisen kauppatiedon ja -yhteistyön järjestön perustamisesta hallitustenväliseksi järjestöksi tehdyn sopimuksen irtisanomisesta tai lakkauttamisesta ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta

HE 154/2008 vp

Ulkoasiainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi rangaistusten täytäntöönpanon hallinnosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

HE 155/2008 vp

Lakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä, eurooppalaisesta maksamismääräysmenettelystä sekä tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain muuttamisesta

HE 157/2008 vp

Lakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain 45 ja 85 a §:n muuttamisesta

HE 159/2008 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi kehitysalueelle tehtävien investointien korotetuista poistoista annetun lain muuttamisesta

HE 160/2008 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi eräistä henkilöstön asemaa koskevista eläkejärjestelyistä valtion ammatillisten erityisoppilaitosten ylläpidon siirtyessä valtiolta yksityiselle yhteisölle ja säätiöille

HE 161/2008 vp

Sivistysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi yksityisistä teistä annetun lain 93 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

HE 162/2008 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Torstai 16.10.2008

Hallituksen esitys laiksi tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksista

HE 163/2008 vp

Talousvaliokuntaan, Ympäristövaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi jalometallituotteista annetun lain muuttamisesta (jalometallituotteet)

HE 164/2008 vp

Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi tartuntatautilain muuttamisesta

HE 167/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi lääkärin hyväksymisestä merimieslääkäriksi ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 24 a §:n muuttamisesta

HE 168/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi säteilylain 52 a §:n muuttamisesta

HE 169/2008 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi työttömyyskassalain muuttamisesta

HE 170/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi työntekijän eläkelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

HE 171/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 31 §:n muuttamisesta

HE 172/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi vuokra-asuntojen rakentamislainojen valtiontakauksesta

HE 173/2008 vp

Ympäristövaliokuntaan

Perjantai 17.10.2008

Hallituksen esitys vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 4 §:n muuttamisesta

HE 166/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan

MUUTA

Perusterveydenhuollon tason turvaaminen

VK 3/2008 vp

Vastaus ja keskustelu

Eduskunta siirtyi päiväjärjestykseen

Valtioneuvoston innovaatiopoliittinen selonteko

VNS 5/2008 vp

Keskustelu

Asia on loppuun käsitelty

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten edustaja Lyly Rajala pyysi vapautusta lakivaliokunnan jäsenyydestä.

SUURI VALIOKUNTA

U 49/2008 vp ehdotuksesta parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (yhteissijoitusyritykset)

Talousvaliokuntaan

U 50/2008 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi verojen ja maksujen kantamisesta raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta tiettyjen infrastruktuurien käytöstä annetun direktiivin 1999/62/EY muuttamisesta (eurovinjetti)

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

U 46/2008 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (direktiivi rajat ylittävän lainvalvonnan helpottamisesta liikenneturvallisuuden alalla)

Lakivaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.