Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 41/2008

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Hallituksen esitys ydinterrorismin torjumisesta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja ydinenergialain 69 §:n ja rikoslain muuttamisesta

HE 80/2008 vp, HaVM 10/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi eräiden kansainvälisesti suojattujen tunnusten käytöstä annetun lain muuttamisesta

HE 88/2008 vp, HaVM 11/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys Suomen ja Bulgarian välillä turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta ja vaihtamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi mainitun sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 106/2008 vp, HaVM 12/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi tekijänoikeuslain 26 a §:n muuttamisesta

HE 76/2008 vp, SiVM 3/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta

HE 56/2008 vp, TaVM 12/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksesta

HE 57/2008 vp, TaVM 13/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi yhdenvertaisuuslain 7 §:n muuttamisesta

HE 67/2008 vp, TyVM 4/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi vähemmistövaltuutetusta ja syrjintälautakunnasta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

HE 87/2008 vp, TyVM 5/2008 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

Informaatio-ohjauksen toimivuus sosiaali- ja terveydenhuollossa (TrVM 5/2008 vp - M 2/2008 vp)

Tarkastusvaliokunta ehdotti että eduskunta hyväksyy seuraavan kannanoton:

1. Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin, joilla vahvistetaan sosiaali- ja terveyspalvelujen ohjauksen sitovuutta ja vaikuttavuutta sekä yhdenvertaisuutta perusoikeuksien toteutumisessa ja sosiaali- ja terveyspalveluiden saannissa ja että hallitus esittää tarvittavat säännökset sosiaali- ja terveyspalveluita koskeviin lakeihin.

2. Eduskunta edellyttää, että hallitus vahvistaa talouden ohjausta uudistamalla sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuus- ja rahoitusjärjestelmät siten, että ne kannustavat kuntia kustannus- ja laatutietoiseen toimintaan ja palvelurakenteiden kehittämiseen.

3. Eduskunta edellyttää, että hallitus aluehallinnon uudistamishankkeessa varaa aluehallinnon suorittamalle ohjaus- ja valvontatoiminnalle riittävät voimavarat ja toimintaedellytykset ennalta ehkäisevälle ohjaukselle.

4. Eduskunta edellyttää hallituksen raportoivan kannanoton kohdissa 1-3 edellytettyjen toimenpiteiden toteuttamisesta vuoden 2009 kevätistuntokauden aikana. (Valiokuntaneuvos Nora Grönholm, 432 3303, valiokuntaneuvos Matti Salminen, 432 3310)

Hallituksen esitys laiksi puolustusvoimista annetun lain 50 §:n muuttamisesta (PuVM 3/2008 vp - HE 71/2008 vp)

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi puolustusvoimista annetun lain siirtymäsäännöstä niin, että siinä tarkoitettua eroamisikää koskevaa sääntelyä sovelletaan sotilasvirkojen lisäksi myös muihin puolustusvoimien virkoihin.

Puolustusvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Heikki Savola, 432 2060)

Hallituksen esitys laiksi opintotukilain muuttamisesta (SiVM 4/2008 vp - HE 117/2008 vp)

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia. Asumislisän myöntämisessä ehdotetaan luovuttavaksi puolison tulojen huomioon ottamisesta.

Esitys liittyy valtion vuoden 2009 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Sivistysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Marjo Hakkila, 432 2081)

Hallituksen esitys laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta (YmVM 6/2008 vp - HE 93/2008 vp)

Esitys koskee tietyistä fluoratuista kasvihuonekaasuista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen edellyttämiä kansallisia lainsäädäntötoimia. Lisäksi esityksellä pantaisiin täytäntöön epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskevan eurooppalaisen rekisterin perustamisesta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus siltä osin kuin siinä edellytetään säädettäväksi seuraamuksista asetuksen rikkomistilanteissa.

Ympäristönsuojelulakia muutettaisiin siten, että fluorattuja kasvihuonekaasuja koskevissa tehtävissä toimivaltaiseksi viranomaiseksi säädettäisiin Suomen ympäristökeskus. Kylmäaineita tai liuottimia sisältävien laitteiden sekä niitä sisältävien sammutus- ja torjuntalaitteiden huoltohenkilökunnan pätevyyttä koskevaa säännöstä täydennettäisiin niin, että se koskisi kaikkia EY:n fluorattuja kasvihuonekaasuja koskevan asetuksen tarkoittamia fluorattuja kasvihuonekaasuja (fluorihiilivetyjä, perfluorihiilivetyjä ja rikkiheksafluoridia), toimialoja ja käyttösovelluksia. Lakiin lisättäisiin säännökset viranomaisen velvollisuudesta pitää rekisteriä fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävien laitteiden asennus-, kunnossapito- tai huoltotoimintaa suorittavan tai niissä käytettyjen aineiden käsittelyä tai jätehuoltoa suorittavan henkilön ja toiminnanharjoittajan pätevyydestä sekä pätevyyden osoittamisesta Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa myönnetyllä pätevyystodistuksella. Ympäristönsuojelulain valvonta- ja hallintopakkosäännöksiä täydennettäisiin koskemaan myös EY:n fluorattuja kasvihuonekaasuja koskevan asetuksen valvontaa. Lisäksi ympäristönsuojelulain rangaistussäännöksiä täydennettäisiin siten, että molempien EY:n asetusten rikkominen säädettäisiin rangaistavaksi.

Ympäristövaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Jaakko Autio, 432 2195)

Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus 2007 (StVM 12/2008 vp - K 14/2008 vp)

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdotti hyväksyttäväksi kannanoton,että eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta (Valiokuntaneuvos Harri Sintonen, 432 2051)

Hallituksen esitys laiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta (StVM 13/2008 vp - HE 124/2008 vp)

Esityksessä ehdotetaan annettavaksi laki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta. Lailla perustettaisiin sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalle uusi hyvinvoinnin ja terveyden tutkimus- ja kehittämislaitos. Laitokseen yhdistetään nykyisten Kansanterveyslaitoksen ja Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen tehtävät. Samalla kun mainitut nykyiset laitokset lakkautetaan, niiden henkilöstö siirretään uuteen laitokseen.

Uuden laitoksen perustamisen tavoitteena on luoda kansallisesti ja kansainvälisesti vahva hyvinvoinnin ja terveyden tutkimus-, asiantuntija- ja kehittämislaitos.

Esitys liittyy valtion vuoden 2009 talousarvioesitykseen.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Harri Sintonen, 432 2051)

Hallituksen esitys laiksi Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (StVM 14/2008 vp - HE 131/2008 vp)

Esityksessä ehdotetaan annettavaksi laki Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta. Lailla ehdotetaan perustettavaksi sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalle uusi Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, johon yhdistetään nykyisten Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen ja Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen tehtävät lisättyinä sosiaalihuollon ohjaukseen ja valvontaan liittyvillä tehtävillä.

Lisäksi ehdotetaan viraston uusiin valvontatehtäviin sekä lupa- ja valvontatehtävien ohjaukseen liittyviä tarpeellisia muutoksia sosiaalihuoltolakiin, lakiin yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta ja lakiin kehitysvammaisten erityishuollosta.

Esitys liittyy valtion vuoden 2009 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Harri Sintonen, 432 2051)

Mietintöön sisältyy vastalause

Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 1, 2 ja 13 luvun, tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain 4 ja 6 §:n sekä työturvallisuuslain 3 §:n muuttamisesta (TyVM 6/2008 vp - HE 68/2008 vp)

Työsopimuslakiin, tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annettuun lakiin sekä työturvallisuuslakiin ehdotetaan lisättäväksi vuokratyötä koskevaa erityissääntelyä. Tarkoituksena on parantaa vuokratyöntekijöiden asemaa saattamalla lainsäädäntö paremmin vastaamaan vuokratyön erityispiirteitä.

Vuokrayrityksen ja käyttäjäyrityksen välistä tiedonsaantia parannetaan vuokratyösuhteeseen kuuluvien velvoitteiden täyttämiseksi. Vuokratyöntekijän siirtyessä käyttäjäyrityksen palvelukseen mahdollisesta koeajasta vähennetään aika, jonka työntekijä on ollut vuokrattuna käyttäjäyrityksessä.

Vuokratyösopimukset ovat pääasiallisesti lyhytkestoisia ja usein suullisesti sovittuja. Vuokratyöntekijälle annetaan oikeus saada kirjallinen selvitys työnteon keskeisistä ehdoista myös alle kuukauden jatkuvissa vuokratyösuhteissa.

Käyttäjäyrityksen luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun tiedonsaantioikeutta parannetaan.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Ritva Bäckström, 432 2670)

Mietintöön sisältyy vastalause

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Keskiviikko 8.10.2008

Hallituksen esitys Suomen ja Slovenian välillä turvallisuusluokitellun tiedon vaihtamisesta ja vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi mainitun sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 144/2008 vp

Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys eräiden matkustajatuomisten arvonlisä- ja valmisteverottomuuteen sekä tullittomuuteen liittyvien säännösten muuttamisesta

HE 145/2008 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi kuntalain muuttamisesta ja kuntalain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

HE 146/2008 vp

Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi seutuyhteistyökokeilusta annetun lain sekä seutuvaltuustokokeilusta annetun lain kumoamisesta

HE 147/2008 vp

Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain, merimieseläkelain 4 §:n ja merityöaikalain muuttamisesta

HE 148/2008 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi väylämaksulain 6 ja 8 §:n muuttamisesta

HE 149/2008 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi julkisista hankinnoista annetun lain liitteiden sekä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun lain liitteiden muuttamisesta

HE 150/2008 vp

Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi lääkkeiden velvoitevarastoinnista

HE 151/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain muuttamisesta

HE 153/2008 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

Torstai 9.10.2008

Laki kunnallisten vuokra-asuntojen luovutusrajoitusaikojen pidentämisestä ja laajentamisesta

LA 76/2008 vp (Annika Lapintie /vas ym.)

Ympäristövaliokuntaan

Laki tuloverolain 106 §:n muuttamisesta

LA 86/2008 vp (Mikko Kuoppa/vas ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki työttömyysturvalain 4 luvun 4 ja 5 §:n muuttamisesta

LA 93/2008 vp (Päivi Räsänen/kd ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki lapsilisälain 21 §:n muuttamisesta

LA 94/2008 vp (Sari Palm/kd ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki tuloverolain 105 a §:n muuttamisesta

LA 95/2008 vp (Tarja Tallqvist/kd ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki opintotukilain 11 §:n muuttamisesta

LA 99/2008 vp (Leena Rauhala/kd ym.)

Sivistysvaliokuntaan

Laki toimeentulotuesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

LA 100/2008 vp (Leena Rauhala/kd ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

MUUTA

Tiistai 7.10.2008

Ulkopuolella päiväjärjestyksen

Valtioneuvoston selonteko kotouttamislain toimeenpanosta

VNS 4/2008 vp

Hallintovaliokuntaan, jolle ulkoasiainvaliokunnan, sivistysvaliokunnan, sosiaali- ja terveysvaliokunnan sekä työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto viimeistään 15.12.2008.

Keskiviikko 8.10.2008

Ajankohtaiskeskustelu

Suomalaisen tietoyhteiskunnan tulevaisuuden näkymät

KA 3/2008 vp (Marja Tiura /kok ym.)

Asian käsittely päättynyt

SUURI VALIOKUNTA

U 46/2008 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (direktiivi rajat ylittävän lainvalvonnan helpottamisesta liikenneturvallisuuden alalla)

Ilmoitetaan, että asia on saapunut valiokuntaan.

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

U 47/2008 vp Euroopan yhteisön komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 216/2008 muuttamisesta lentopaikkojen, ilmaliikenteen hallinnan ja lennonvarmistuspalvelujen osalta sekä neuvoston direktiivin 2006/23/ETY kumoamisesta (Euroopan lentoturvallisuusviraston toimivallan laajentaminen)

Ilmoitetaan, että asia on saapunut valiokuntaan.

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

U 48/2008 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (solvenssi II)

Ilmoitetaan, että asia on saapunut valiokuntaan.

Talousvaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.