Edilexissä on huoltokatko keskiviikkona 18.9.2019. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 40/2008

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Perjantaina 3.10.2008

Hallituksen esitys laiksi kirkkolain 7 luvun 3 §:n ja 8 luvun 3 §:n muuttamisesta

HE 77/2008 vp, HaVM 9/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen ja puolustusmateriaalialan yhteistyöorganisaation (OCCAR) välisen OCCARin ESSOR-ohjelmaan liittyvän turvallisuusluokitellun tiedon suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 104/2008 vp, PuVM 2/2008 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

Hallituksen esitys laiksi ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annetun lain muuttamisesta (VaVM 12/2008 vp - HE 74/2008 vp)

Esityksessä ehdotetaan ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annettua lakia muutettavaksi siten, että lain soveltamisalan ulkopuolelle jäävät pääasiallisesti sellaiset Euroopan talousalueelle tai verosopimusvaltioihin sijoittautuneet yhteisöt, jotka ovat tosiasiallisesti asettautuneet asuinvaltioonsa ja harjoittavat siellä taloudellista toimintaa. Tarkoituksena on muuttaa lakia siten, että se vastaa Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen käytäntöä. Väliyhteisön määritelmää ehdotetaan muutettavaksi siten, että matalan verorasituksen valtioon sijoittautunut ulkomaisen yhteisön kiinteä toimipaikka rinnastetaan tietyin edellytyksin ulkomaiseen väliyhteisöön. Valtiovarainministeriön asetuksella säädettäisiin niistä Euroopan talousalueen ulkopuolisista verosopimusvaltioista, joissa yhteisöverotuksen taso ei vastaa Suomen yhteisöverotusta. Lakiin ehdotetaan lisäksi tehtäväksi veronalaista tuloa, tappion vähentämistä ja ulkomaisen veron hyvittämistä koskevia täsmennyksiä.

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen, 432 2055)

Hallituksen esitys laiksi apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta (StVM 11/2008 vp - HE 123/2008 vp)

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi apteekkimaksusta annettua lakia. Apteekin liikevaihdon mukaan määräytyvän apteekkimaksun perusteita muutettaisiin ottamalla huomioon apteekkien liikevaihdon muutos.

Esitys liittyy valtion vuoden 2009 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Harri Sintonen, 432 2051)

Hallituksen esitys laiksi yhdenvertaisuuslain 7 §:n muuttamisesta (TyVM 4/2008 vp - HE 67/2008 vp)

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhdenvertaisuuslain säännöstä menettelystä, jota ei ole pidettävä syrjintänä. Komission perustellussa lausunnossa on katsottu, että Suomi ei täytä työsyrjintädirektiivin vaatimuksia. Komissio on kehottanut Suomea toteuttamaan perustellussa lausunnossa tarkoitetut toimenpiteet huhtikuun alkuun 2008 mennessä.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Ritva Bäckström, 432 2670)

Hallituksen esitys laiksi Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksesta (TaVM 13/2008 vp - HE 57/2008 vp)

Esityksessä ehdotetaan annettavaksi uusi laki Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksesta. Samanniminen vanha laki ehdotetaan kumottavaksi.

Lakiin ehdotetaan otettavaksi perussäännökset kehittämiskeskuksen tehtävistä, johtamisesta, toimivallan jaosta ja ratkaisuvallan käytöstä. Ehdotuksessa otetaan huomioon perustuslain vaatimukset säätää julkisen vallan tehtävistä lakitasolla ja täsmennetään asetuksenantovaltuutuksia.

Talousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Tuula Kulovesi, 432 2104)

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 30.9.2008

Laki tuloverolain 127 c §:n muuttamisesta

LA 77/2008 vp (Bjarne Kallis/kd ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki taiteen perusopetuksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

LA 78/2008 vp (Kimmo Kiljunen /sd)

Sivistysvaliokuntaan

Laki työttömyysturvalain muuttamisesta

LA 83/2008 vp (Merja Kyllönen/vas ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki arvonlisäverolain 85 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 84/2008 vp (Merja Kyllönen/vas ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Keskiviikko 1.10.2008

Laki rikoslain 2 a luvun 9 §:n muuttamisesta

LA 66/2008 vp (Kyösti Karjula /kesk)

Lakivaliokuntaan

Laki rikoslain 24 luvun muuttamisesta

LA 79/2008 vp (Lauri Oinonen /kesk)

Lakivaliokuntaan

Laki tuloverolain 43 §:n muuttamisesta

LA 80/2008 vp (Lauri Oinonen /kesk)

Valtiovarainvaliokuntaan

Torstai 2.10.2008

Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 3 luvun 30 ja 34 §:n ja kirjanpitolain 5 luvun 2 §:n muuttamisesta

LA 71/2008 vp (Sanna Perkiö /kok)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki tuloverolain 57 §:n muuttamisesta

LA 72/2008 vp (Sanna Perkiö /kok)

Valtiovarainvaliokuntaan

SUURI VALIOKUNTA

U 44/2008 vp ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi uskonnosta tai vakaumuksesta, vammaisuudesta, iästä tai seksuaalisesta suuntautumisesta riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta (yhdenvertaisuusdirektiivi)

Perustuslakivaliokuntaan, Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

U 45/2008 vp ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi (alennetut arvonlisäverokannat)

Valtiovarainvaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.