Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 39/2008

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

HaVM 11/2008 vp - HE 88/2008 vp Hallituksen esitys laiksi eräiden kansainvälisesti suojattujen tunnusten käytöstä annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia eräiden kansainvälisesti suojattujen tunnusten käytöstä. Ehdotuksen mukaan lakiin lisättäisiin säännökset punaisen puolikuun ja punaisen kristallin käytöstä. Lisäksi lakiin tehtäisiin eräitä muita tarkistuksia.

Esitys liittyy Geneven vuoden 1949 yleissopimusten III lisäpöytäkirjan määräysten saattamiseen Suomessa voimaan. Samanaikaisesti esityksen kanssa Eduskunnalle annetaan hallituksen esitys Genevessä 8 päivänä joulukuuta 2005 tehdyn uuden tunnusmerkin käyttöönottoa koskevan Geneven vuoden 1949 yleissopimusten III lisäpöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan samanaikaisesti lisäpöytäkirjan kansallisen voimaantulon kanssa.

Hallintovaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.Valiokuntaneuvos Tuula Sivonen.

HaVM 10/2008 vp - HE 80/2008 vp Hallituksen esitys ydinterrorismin torjumisesta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja ydinenergialain 69 §:n ja rikoslain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi New Yorkissa huhtikuussa 2005 ydinterrorismin torjumisesta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen sekä lait sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja ydinenergialain 69 §:n ja rikoslain muuttamisesta.

Hallintovaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Tuula Sivonen.

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 23.9.2008

Hallituksen esitys laiksi painelaitelain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 138/2008 vp

Puolustusvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi autoverolain 33 ja 35 a §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 139/2008 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys aluksen polttoaineen aiheuttamasta pilaantumisvahingosta johtuvaa siviilioikeudellista vastuuta koskevan kansainvälisen yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja merilain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 140/2008 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 141/2008 vp

Ympäristövaliokuntaan

Hallituksen esitys jätelain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 142/2008 vp

Ympäristövaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi asunto-osakeyhtiötalolainojen korkotuesta annetun lain ja omistusasuntolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 143/2008 vp

Ympäristövaliokuntaan

Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus 2007

Kertomus K 14/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Keskiviikko 24.9.2008

Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus oikeuskanslerin virkatoimista ja lain noudattamista koskevista havainnoista vuodelta 2007

Kertomus K 16/2008 vp

Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys Merentutkimuslaitoksen toimintojen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitys HE 121/2008 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Laki ulosottokaaren 2 luvun 27 §:n 1 momentin muuttamisesta

Lakialoite LA 39/2008 vp (Tarja Tallqvist /kd ym.)

Lakivaliokuntaan

Laki työsopimuslain 4 luvun 6 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 50/2008 vp (Päivi Lipponen/sd)

Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

Laki sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 63/2008 vp (Tarja Tallqvist/kd ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki rintamasotilaseläkelain 1 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 64/2008 vp (Tarja Tallqvist/kd ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 65/2008 vp (Tarja Tallqvist/kd ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Torstai 25.9.2008

Laki neuvoa-antavan kansanäänestyksen järjestämisestä koskien Suomen liittymistä sotilasliitto Naton jäseneksi

Lakialoite LA 57/2008 vp (Minna Sirnö/vas ym.)

Perustuslakivaliokuntaan

Laki rikoslain 48 a luvun muuttamisesta

Lakialoite LA 69/2008 vp (Pentti Tiusanen/vas ym.)

Lakivaliokuntaan

Laki tieliikennelain 73 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 70/2008 vp (Janne Seurujärvi/kesk ym.)

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Laki huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 73/2008 vp (Erkki Pulliainen/vihr)

Talousvaliokuntaan

Ilmastolaki

Lakialoite LA 74/2008 vp (Tanja Karpela/kesk ym.)

Ympäristövaliokuntaan

Ilmastolaki

Lakialoite LA 75/2008 vp (Annika Lapintie/vas ym.)

Ympäristövaliokuntaan

MUUTA

Tiistai 23.9.2008

Valiokuntien täydennysvaaleissa valittiin ehdokaslistojen mukaisesti suuren valiokunnan varajäseneksi ed. Kari Uotilan, valtiovarainvaliokunnan varajäseneksi ed. Leena Harkimon, tarkastusvaliokunnan jäseneksi ed. Kari Uotilan ja sivistysvaliokunnan jäseneksi ed. Paavo Arhinmäen ja häneltä vapautuvalle varajäsenen paikalle ed. Erkki Virtasen sekä tulevaisuusvaliokunnan varajäseneksi ed. Kari Uotilan.

Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan täydennysvaalissa valittiin ehdokaslistan mukaisesti varajäseneksi ed. Kari Uotilan.

SUURI VALIOKUNTA

Perjantai 26.9.2008

U 42/2008 vp ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetusten (EY) No 549/2004, (EY), No 550/2004, (EY) No 551/2004, (EY) No 552/2004 muuttamisesta Euroopan ilmailujärjestelmän suorituskyvyn ja kestävän kehityksen parantamiseksi (yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa koskevien asetusten tarkistaminen)

Liikennevaliokuntaan

U 43/2008 vp ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi (merityödirektiivi)

Ilmoitetaan, että asia on saapunut valiokuntaan.

Liikennevaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.