Edilexissä on huoltokatko keskiviikkona 18.9.2019. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 25/2008

AINOAN KÄSITTELYN ASIAT

Valtion tilinpäätöskertomus vuodelta 2007

Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion varainhoitovuoden 2007 tilinpäätöksen ja valtion tilinpäätöskertomuksen tarkastuksesta

K 6, 10/2008 vp, TrVM 1/2008 vp

Hyväksyttiin

Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2007

K 11/2008 vp, TrVM 2/2008 vp

Hyväksyttiin

Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2007

K 12/2008 vp, TrVM 3/2008 vp

Hyväksyttiin

Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Ulkopoliittisen instituutin tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2007

Hyväksyttiin

Keskiviikko 18.6.2008

Hallituksen esitys vuoden 2008 toiseksi lisätalousarvioksi

Hallituksen esitys HE 63/2008 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 11/2008 vp

(mietintöön sisältyy kolme vastalausetta)

Hyväksyttiin

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Maanantai 16.6.2008

Hallituksen esitys laiksi ulkorajayhteistyön hallinnosta

HE 42/2008 vp, HaVM 7/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi vihkimisoikeudesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 14/2008 vp, LaVM 5/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 2 a luvun 9 §:n muuttamisesta

HE 69/2008 vp, LaVM 6/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta

HE 60/2008 vp, LaVM 7/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 §:n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 §:n muuttamisesta

HE 45/2008 vp, LaVM 8/2008 vp

(mietintöön sisältyy §-vastalause)

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi rikoslain 2 a luvun ja uhkasakkolain 10 §:n muuttamisesta

HE 164/2007 vp, LaVM 9/2008 vp

(mietintöön sisältyy kaksi hylkäysehdotuksen sisältävää vastalausetta)

Hallituksen esitys laeiksi alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta ja tieliikennelain muuttamisesta

HE 36/2008 vp, LiVM 8/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys Suomen osallistumisesta eurooppalaisen puolustusmateriaaliyhteistyöjärjestön (OCCAR) hallinnoimaan Euroopan Puolustusviraston ohjelmistoradioprojektiin (ESSOR) tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 39/2008 vp, PuVM 1/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annetun lain 4 §:n muuttamisesta

HE 47/2008 vp, SiVM 2/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys elatustukilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 49/2008 vp, StVM 10/2008 vp

(mietintöön sisältyy §-vastalause)

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys ydinaineiden turvajärjestelyjä koskevista toimista tehdyn yleissopimuksen muutoksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 24/2008 vp, TaVM 10/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi kuluttajansuojalain 2 luvun muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 32/2008 vp, TaVM 11/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain muuttamisesta ja henkilötietolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 2 momentin kumoamisesta

HE 19/2008 vp, TyVM 3/2008 vp

(mietintöön sisältyy §-vastalause)

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi kemikaalilain muuttamisesta

HE 50/2008 vp, YmVM 4/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annetun lain muuttamisesta

HE 59/2008 vp, YmVM 5/2008 vp

Hyväksyttiin

Tiistai 17.6.2008

Hallituksen esitys laiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 25/2008 vp, HaVM 8/2008 vp

(mietintöön sisältyy lausumavastalause)

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi rikoslain 2 a luvun ja uhkasakkolain 10 §:n muuttamisesta

HE 164/2007 vp, LaVM 9/2008 vp

(mietintöön sisältyy kaksi hylkäysehdotuksen sisältävää vastalausetta)

Hyväksyttiin

Keskiviikko 18.6.2008

Hallituksen esitys laeiksi rikoslain 2 a luvun ja uhkasakkolain 10 §:n muuttamisesta

HE 164/2007 vp, LaVM 9/2008 vp

(mietintöön sisältyy kaksi hylkäysehdotuksen sisältävää vastalausetta)

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

Hallituksen esitys laiksi ehdokkaan vaalirahoituksen ilmoittamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta (PeVM 4/2008 vp - HE 81/2008 vp)

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ehdokkaan vaalirahoituksen ilmoittamisesta annettua lakia. Lakiin lisättäisiin säännös, jonka mukaan vaalirahoitusilmoituksessa on oltava tiedot kunnallisvaaliehdokkaan vaalikampanjan kuluista eriteltyinä vaalimainon-taan sanoma- ja aikakauslehdissä, radiossa, televisiossa ja muissa viestintävälineissä, ulkomainontaan, muuhun vaalimainontaan, mainonnan suunnitteluun ja vaalitilaisuuksiin käytettyihin kuluihin sekä muihin kuluihin. Lisäksi yksittäisen tuen arvoa ja sen antajan nimeä koskevan ilmoitusvelvollisuuden raja laskettaisiin kunnallisvaaleissa nykyisestä 1 700 eurosta 1 000 euroon.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Perustuslakivaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Risto Eerola, 432 2079)

Valtioneuvoston selonteko Liikennepolitiikan linjat ja liikenneverkon kehittämis- ja rahoitusohjelma vuoteen 2020 (LiVM 9/2008 vp - VNS 3/2008 vp)

Liikenne- ja viestintävaliokunta ehdotti eduskunnan hyväksyttäväksi kannanoton, että eduskunta hyväksyy selonteon johdosta seuraavat kannanotot:

1. Vaalikauden alussa laadittavasta liikennepoliittisesta selonteosta on tehtävä pysyvä käytäntö.

2. Maankäytön ja liikenteen seudullista ja valtakunnallista suunnittelua ja niihin liittyviä ohjausmenetelmiä on kehitettävä määrätietoisesti, jotta yhdyskuntarakenne eheytyy ja liikkumisen tarve vähenee. Kevyen liikenteen tarpeet on otettava huomioon maankäytössä, kaavoituksessa ja liikennesuunnittelussa ja kevyen liikenteen väylien rahoitus on turvattava.

3. Maamme elinkeinoelämän kilpailukykyä verrattuna kilpailijamaihin on parannettava alentamalla logistiikkakustannuksia. Yhteistyössä EU:n ja Venäjän viranomaisten kanssa on kiireellisesti ja molempien osapuolten kannalta tasavertaisesti sujuvoitettava rajanylityskäytännöt maamme itärajalla.

4. Joukkoliikenteen houkuttelevuutta on lisättävä kehittämällä lippujärjestelmiä, joukkoliikenteen palvelujen yhteensopivuutta, palvelutasoa ja luotettavuutta. Suurten kaupunkiseutujen joukkoliikennetuki on otettava käyttöön vuonna 2009.

5. Liikennesektorin on saavutettava Suomelle asetettavat liikenteen päästövähennystavoitteet edistämällä uusimman ajoneuvoteknologian käyttöönottoa ja lisäämällä biopolttoaineiden käyttöä ja kehittämistä sekä muuttamalla autoilun verotusta nykyistä voimakkaammin päästövähennystavoitteita tukevaksi.

6. Liikenneturvallisuustyötä on tehostettava kokonaisvaltaisella turvallisuusohjelmalla, joka ulottuu maankäytön ratkaisuista liikennekasvatukseen, ja jolla alennetaan pysyvästi liikenteen onnettomuus- ja kuolleisuuslukuja. Liikennejärjestelmän kehittämiseen liittyvät linjaukset ja ratkaisut tulee aina arvioida erityisesti liikenneturvallisuuden kehittymisen kannalta.

7. Paikannukseen perustuvien ruuhka- ja tienkäyttömaksujen käyttömahdollisuudet tulee selvittää.

8. Perusväylänpitoon on osoitettava jo vaalikauden kehyspäätöksessä liikenneverkon riittävän kunnon ja tarpeellisen kehittämisen turvaava rahoitus.

9. Liikenneinvestoinneista ja niiden rahoituksesta on päätettävä parlamentaarisesti yhtä vaalikautta pidempinä kokonaisuuksina ja siten, että rakentamisen volyymi on tasainen myös hallituskausien taitteessa. Mahdollisuudet tie- ja liikennerahastojen käyttämiseen on selvitettävä tällä hallituskaudella.

(Valiokuntaneuvos Kaj Laine, 432 3302, Valiokuntaneuvos Marjaana Kinnunen, 432 2295)

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Hallituksen esitys ydinterrorismin torjumisesta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja ydinenergialain 69 §:n ja rikoslain muuttamisesta

HE 80/2008 vp

Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi yhdenvertaisuuslain 2 §:n muuttamisesta

HE 82/2008 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi valmismatkalain muuttamisesta

HE 83/2008 vp

Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys alkoholirikoksia koskevien säännösten uudistamisesta

HE 84/2008 vp

Lakivaliokuntaan

Hallituksen esitys käräjäoikeuksien kokoonpanoa koskevien säännösten uudistamiseksi

HE 85/2008 vp

Lakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

HE 86/2008 vp

Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi vähemmistövaltuutetusta ja syrjintälautakunnasta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

HE 87/2008 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi eräiden kansainvälisesti suojattujen tunnusten käytöstä annetun lain muuttamisesta

HE 88/2008 vp

Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista

HE 89/2008 vp

Hallintovaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys riistavahinkolaiksi ja laiksi metsästyslain 87 §:n muuttamisesta

HE 90/2008 vp

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Hallituksen esitys 94. Kansainvälisen merityökonferenssin hyväksymän merityötä koskevan yleissopimuksen, 2006, johdosta

HE 91/2008 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 92/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, Sivistysvaliokuntaan, Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta

HE 93/2008 vp

Ympäristövaliokuntaan

Keskiviikkona 18.6.2008

Laki työsopimuslain 4 luvun 3 ja 4 §:n ja lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

LA 58/2008 vp (Päivi Räsänen/kd ym.)

Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

Laki päihdehuoltolain muuttamisesta

LA 59/2008 vp (Päivi Räsänen/kd ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 9 §:n muuttamisesta

LA 60/2008 vp (Sari Palm /kd ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

MUUTA

Eduskunta aloittaa syysistuntokauden 9.9.2008.

SUURI VALIOKUNTA

U 31/2008 vp komission ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä CARIFORUM-valtioiden talouskumppanuussopimuksen allekirjoittamisesta ja väliaikaisesta soveltamisesta sekä sen tekemisestä (Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä CARIFORUM-valtioiden välinen talouskumppanuussopimus, EPA)

Ulkoasiainvaliokuntaan

U 32/2008 vp komission alustavasta talousarvioesityksestä vuodelle 2009 (budjetti; Euroopan unioni)

Valtiovarainvaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.