Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 24/2008

AINOAN KÄSITTELYN ASIAT

Keskiviikko 11.6.2008

Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran toimintakertomus vuodelta 2007

K 4/2008 vp, TaVM 9/2008 vp

Hyväksyttiin

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 10.6.2008

Hallituksen esitys Moldovan kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 52/2008 vp, VaVM 10/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

HE 167/2007 vp, HaVM 6/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain muuttamisesta

HE 58/2008 vp, StVM 8/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi kunnallisen eläkelain muuttamisesta ja eläinlääkintähuoltolain 14 §:n 2 momentin kumoamisesta

HE 65/2008 vp, StVM 9/2008 vp

Hyväksyttiin

Keskiviikko 11.6.2008

Hallituksen esitys Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen muuttamisesta tehdyn Lissabonin sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 23/2008 vp, UaVM 6/2008 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

VaVM 11/2008 vp - HE 63/2008 vp Hallituksen esitys vuoden 2008 toiseksi lisätalousarvioksi

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksien jälkeen. Valiokuntaneuvokset Hellevi Ikävalko, Maarit Pekkanen, Mari Nuutila ja Marjo Hakkila.

TrVM 4/2008 vp - K 13/2008 vp Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Ulkopoliittisen instituutin tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2007

Tarkastusvaliokunta hyväksyi kertomuksen.Valiokuntaneuvokset Nora Grönholm ja Matti Salminen.

LaVM 9/2008 vp - HE 164/2007 vp Hallituksen esitys laeiksi rikoslain 2 ja luvun ja uhkasakkolain 10 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rikoslakia ja uhkasakkolakia siten, ettei rangaistusmääräysmenettelyssä annettuja sakkorangaistuksia ja uhkasakkoja voitaisi enää muuntaa vankeudeksi. Esityksen tavoitteena on vähentää sakkovankien lukumäärää sekä poistaa mahdollisuus muuntaa sakkorangaistus vankeudeksi periaatteellisesti ongelmallisimmista edelleen muunnettavissa olevista sakoista. Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2008.

Lakivaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. Valiokuntaneuvos Minna-Liisa Rinne.

HaVM 8/2008 vp - HE 25/2008 vp Hallituksen esitys laiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä. Laki korvaisi voimassa olevan rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä annetun lain.

Ehdotetulla lailla pantaisiin täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesutarkoituksiin sekä terrorismin rahoittamiseen.

Hallintovaliokuntan hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. Valiokuntaneuvos Ossi Lantto.

TaVM 11/2008 vp - HE 32/2008 vp Hallituksen esitys laiksi kuluttajansuojalain 2 luvun muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi markkinointia koskeva kuluttajansuojalain luku. Lisäksi ehdotetaan eräitä muutoksia sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annettuun lakiin, luottolaitostoiminnasta annettuun lakiin, arvopaperimarkkinalakiin, vakuutusyhtiölakiin, vakuutusedustuksesta annettuun lakiin, kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä annettuun lakiin, saatavien perinnästä annettuun lakiin sekä asianajajista annettuun lakiin. Muutoksilla pantaisiin täytäntöön sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskeva Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi.

Talousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. Valiokuntaneuvos Eelis Roikonen.

LaVM 9/2008 vp - HE 164/2007 vp Hallituksen esitys laeiksi rikoslain 2 a luvun ja uhkasakkolain 10 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rikoslakia ja uhkasakkolakia siten, ettei rangaistusmääräysmenettelyssä annettuja sakkorangaistuksia ja uhkasakkoja voitaisi enää muuntaa vankeudeksi. Esityksen tavoitteena on vähentää sakkovankien lukumäärää sekä poistaa mahdollisuus muuntaa sakkorangaistus vankeudeksi periaatteellisesti ongelmallisimmista edelleen muunnettavissa olevista sakoista. Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2008.

Lakivaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. Valiokuntaneuvos Minna-Liisa Rinne.

LaVM 8/2008 vp - HE 45/2008 vp Hallituksen esitys laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 §:n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä. Lailla, joka liittyy kunta- ja palvelurakenneuudistuksen toteuttamiseen, edunvalvontapalveluiden tuottaminen siirrettäisiin kunnilta valtiolle. Edunvalvontapalveluiden järjestämisen yleinen johto, ohjaus ja valvonta kuuluisivat oikeusministeriölle. Edunvalvontapalveluiden alueellisesta järjestämisestä vastaisivat valtion oikeusaputoimistot. Edunvalvontapalveluiden tuottamista varten niissä olisi yleisen edunvalvojan virka tai virkoja ja riittävä määrä avustavaa henkilökuntaa. Edunvalvontapalveluita voitaisiin tarvittaessa myös ostaa laissa säädetyt edellytykset täyttävältä palvelun tuottajalta.

Lakivaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. Valiokuntaneuvos Minna-Liisa Rinne.

PuVM 1/2008 vp - HE 39/2008 vp Hallituksen esitys Suomen osallistumisesta eurooppalaisen puolustusmateriaaliyhteistyöjärjestön (OCCAR) hallinnoimaan Euroopan Puolustusviraston ohjelmistoradioprojektiin (ESSOR) tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Puolustusvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. Valiokuntaneuvos Heikki Savola.

HaVM 8/2008 vp - HE 25/2008 vp Hallituksen esitys laiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä. Laki korvaisi voimassa olevan rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä annetun lain.

Ehdotetulla lailla pantaisiin täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesutarkoituksiin sekä terrorismin rahoittamiseen.

Hallintovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. Valiokuntaneuvos Ossi Lantto.

LaVM 9/2008 vp - HE 164/2007 vp Hallituksen esitys laeiksi rikoslain 2 a luvun ja uhkasakkolain 10 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rikoslakia ja uhkasakkolakia siten, ettei rangaistusmääräysmenettelyssä annettuja sakkorangaistuksia ja uhkasakkoja voitaisi enää muuntaa vankeudeksi. Esityksen tavoitteena on vähentää sakkovankien lukumäärää sekä poistaa mahdollisuus muuntaa sakkorangaistus vankeudeksi periaatteellisesti ongelmallisimmista edelleen muunnettavissa olevista sakoista. Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2008.

Lakivaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen Valiokuntaneuvos Minna-Liisa Rinne.

YmVM 5/2008 vp - HE 59/2008 vp Hallituksen esitys laiksi avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annettua lakia siten, että pitkäaikaisasunnottomien, opiskelijoiden ja vammaisten asuntokohteille voitaisiin myöntää aikaisempaa suurempi osuus tarvittavasta rahoituksesta avustuksena.

Ympäristövaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Marja Ekroos.

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 10.6.2008

Hallituksen esitys laiksi kestävän metsätalouden rahoituslain muuttamisesta

HE 72/2008 vp

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 74/2008 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 75/2008 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi tekijänoikeuslain 26 a §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 76/2008 vp

Sivistysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi kirkkolain 7 luvun 3 §:n ja 8 luvun 3 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 77/2008 vp

Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi ajoneuvojen siirtämisestä ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 78/2008 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi väylämaksulain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 79/2008 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Keskiviikko 11.6.2008

Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 13 §:n, vuorotteluvapaalain 2 §:n ja sairausvakuutuslain 8 luvun 11 §:n muuttamisesta

LA 49/2008 vp (Harri Jaskari/kok ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki tuloverolain 57 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 35/2008 vp (Hannakaisa Heikkinen /kesk ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki tuloverolain 43 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 41/2008 vp (Lauri Oinonen/kesk)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki arvonlisäverolain muuttamisesta

Lakialoite LA 42/2008 vp (Matti Kangas/vas ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki lukiolain 29 a §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 44/2008 vp (Lauri Oinonen/kesk)

Sivistysvaliokuntaan

Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 37 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 45/2008 vp (Lauri Oinonen/kesk)

Sivistysvaliokuntaan

Laki rikoslain 2 a luvun 4 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 46/2008 vp (Lauri Oinonen/kesk ym.)

Lakivaliokuntaan

Laki työttömyysturvalain ja yrittäjien eläkelain muuttamisesta

Lakialoite LA 48/2008 vp (Leena Harkimo/kok ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki evankelisluterilaisten seurakuntien virkataloista ja rahastoista annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 51/2008 vp (Lauri Oinonen/kesk)

Hallintovaliokuntaan

Laki ajoneuvoverolain 11 ja 12 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 52/2008 vp (Pertti Hemmilä/kok ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki ikäihmisten hoivasta

Lakialoite LA 53/2008 vp (Erkki Virtanen/vas ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta

Lakialoite LA 54/2008 vp (Erkki Virtanen/vas ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

Lakialoite LA 55/2008 vp (Lauri Oinonen/kesk)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki tuloverolain 93 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 56/2008 vp (Pertti Hemmilä/kok)

Valtiovarainvaliokuntaan

Torstai 12.6.2008

Hallituksen esitys laiksi ehdokkaan vaalirahoituksen ilmoittamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 81/2008 vp

Perustuslakivaliokuntaan

Laki vesihuoltolain 28 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 38/2008 vp (Marko Asell/sd)

Ympäristövaliokuntaan

Laki perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta

Lakialoite LA 43/2008 vp (Tuija Nurmi/kok)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 47/2008 vp (Markku Pakkanen/kesk ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.