Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 23/2008

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 3.6.2008

Hallituksen esitys Pohjoismaiden välillä yhteispohjoismaisten laitosten ja niiden henkilökunnan oikeudellista asemaa koskevan sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 43/2008 vp, UaVM 4/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys Kansainvälisen Demokratia- ja Vaaliapuinstituutin perussäännön hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 44/2008 vp, UaVM 5/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi siviilihenkilöstön osallistumisesta kriisinhallintaan annetun lain ja Pelastusopistosta annetun lain muuttamisesta

HE 46/2008 vp, HaVM 5/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta

HE 41/2008 vp, LiVM 7/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi eläintautilain muuttamisesta

HE 31/2008 vp, MmVM 9/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys uudeksi vakuutusyhtiölaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 13/2008 vp, TaVM 7/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

HE 27/2008 vp, TaVM 8/2008 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta (HaVM 6/2008 vp - HE 167/2007 vp)

Esityksessä ehdotetaan ulkomaalaislakia muutettavaksi. Ehdotetulla lailla pantaisiin täytäntöön kolmansien maiden kansalaisten erityistä maahanpääsymenettelyä tieteellistä tutkimusta varten koskeva niin sanottu tutkijadirektiivi. Direktiivissä säädetään edellytyksistä, jotka koskevat kolmansien maiden kansalaisuutta olevien tutkijoiden maahanpääsyä jäsenvaltioihin yli kolmen kuukauden ajaksi jonkin tutkimuslaitoksen kanssa tehdyn vastaanottosopimuksen mukaisesti toteutettavaa tutkimushanketta varten. Direktiiviä on sovellettava niiltä osin kuin se koskee direktiivin määritelmän mukaisia tutkijoita.

Esityksen tavoitteena on edistää kolmansien maiden kansalaisuutta olevien tutkijoiden maahanpääsyä Suomeen lisäämällä ulkomaalaislakiin säännökset direktiivin mukaisesta uudesta maahanpääsymenettelystä, joka olisi rinnakkainen nykyisten maahanpääsymenettelyjen kanssa. Hallintovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Ossi Lantto, 432 2080)

Hallituksen esitys Moldovan kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (VaVM 10/2008 vp - HE 52/2008 vp)

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Moldovan kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi huhtikuussa 2008 tehdyn sopimuksen.

valtiovarainvaliokunta ehdotti että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun sopimuksen ja että hallituksen esitys hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen, 432 2055)

Hallituksen esitys laiksi vihkimisoikeudesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (LaVM 5/2008 vp - HE 14/2008 vp)

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki vihkimisoikeudesta. Lailla uudistettaisiin nykyisin avioliittolakiin sisältyvät säännökset, jotka koskevat oikeutta toimittaa avioliittoon vihkimisiä rekisteröidyissä uskonnollisissa yhdyskunnissa. Laki sisältäisi säännökset vihkimisoikeuden myöntämisen edellytyksistä ja vihkimisoikeuden käytön valvonnasta.

Lakivaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Marja Tuokila, 432 2079)

Hallituksen esitys laiksi taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annetun lain 4 §:n muuttamisesta (SiVM 2/2008 vp - HE 47/2008 vp)

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annettua lakia. Taiteen alan akateemikon arvonimien enimmäismäärä ehdotetaan lisättäväksi nykyisestä kahdeksasta yhteentoista.

Sivistysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Marjo Hakkila, 432 2081)

Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran toimintakertomus vuodelta 2007 (TaVM 9/2008 vp - K 4/2008 vp)

Sitran 40. toiminvuotena rahasto on keskittynyt ohjelmapohjaisen toimintamallin mukaisiin painopisteisiin. Terveydenhuolto-, Intia- sekä Elintarvike- ja ravitsemusohjelmien toiminta jatkui ja päätökseen vietiin Venäjä-ohjelma sekä Ympäristöohjelma. Toimintavuoden lopulla valittiin uusiksi ohjelma-alueiksi energia-ala ja koneteollisuus, jotka ovat alkaneet vuoden 2008 alussa. kuluvan vuoden aikana valmistellaan lisäksi vuoden 2009 alussa alkavaa kuntapalvelujen kehittämisohjelmaa. kertomusvuonna aloitta toiminta ohjelmatoimintaa tukeva ja erikseen päätettäviä strategiaprosesseja toteuttava Innovaatiotoimintojen yksikkö.

Talousvaliokunta ehdotti eduskunnan hyväksyttäväksi kannanoton, että eduskunnalla ei olisi huomautettavaa kertomuksen johdosta. (Valiokuntaneuvos Tuula Kulovesi, 432 2104).

Hallituksen esitys ydinaineiden turvajärjestelyjä koskevista toimista tehdyn yleissopimuksen muutoksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (TaVM 10/2008 vp - HE 24/2008 vp)

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi ydinaineiden turvajärjestelyjä koskevista toimista tehtyyn yleissopimukseen vuonna 2005 tehdyn muutoksen. Sopimusmuutos koskee pääasiassa yleissopimuksen soveltamisalan laajentamista ydinlaitoksiin ja kotimaassa tapahtuvaan ydinaineen käyttöön, varastointiin ja kuljetuksiin, ydinsabotaasin mukaan ottamista rikostunnusmerkistöihin, sotilaallisen toiminnan ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden rajaamista sopimuksen soveltamisalan ulkopuolelle sekä eräiden perusperiaatteiden sisällyttämistä sopimukseen.

Esitykseen sisältyy lakiehdotus sopimusmuutoksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Esitykseen sisältyvä laki on tarkoitettu tulemaan voimaan tasavallan presidentin asetuksella säädettävänä ajankohtana samaan aikaan, kun sopimusmuutos tulee Suomen osalta voimaan.

Talousvaliokunta ehdotti että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitettuun yleissopimukseen tehdyn muutoksen siltä osin kuin se kuuluu Suomen toimivaltaan ja että hallituksen esitys hyväksytään muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Eelis Roikonen, 432 2052)

Hallituksen esitys laiksi kuluttajansuojalain 2 luvun muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (TaVM 11/2008 vp - HE 32/2008 vp)

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi markkinointia koskeva kuluttajansuojalain luku. Lisäksi ehdotetaan eräitä muutoksia sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annettuun lakiin, luottolaitostoiminnasta annettuun lakiin, arvopaperimarkkinalakiin, vakuutusyhtiölakiin, vakuutusedustuksesta annettuun lakiin, kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä annettuun lakiin, saatavien perinnästä annettuun lakiin sekä asianajajista annettuun lakiin. Muutoksilla pantaisiin täytäntöön sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskeva Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi.

Markkinointia koskevan kuluttajansuojalain luvun soveltamisalaa laajennettaisiin siten, että se koskisi lisäksi menettelyjä asiakassuhteessa. Luvun säännökset koskisivat siten elinkeinonharjoittajan toimintaa myös sopimuksen tekemisen jälkeen, esimerkiksi asiakasvalitusten käsittelyä.

Talousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Eelis Roikonen, 432 2052)

Hallituksen esitys laeiksi yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain muuttamisesta ja henkilötietolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 2 momentin kumoamisesta (TyVM 3/2008 vp - HE 19/2008 vp)

Esityksessä ehdotetaan yksityisyyden suojasta työelämässä annettuun lakiin lisättäväksi säännös siitä, millä perusteilla työnantajalla on oikeus käsitellä työnhakijaa tai työntekijää koskevia henkilöluottotietoja heidän luotettavuutensa arvioimiseksi.

Työnantajalla olisi oikeus käsitellä työtehtävään jo muutoin valitun työnhakijan tai työtehtäviä vaihtavan työntekijän taikka virkamiehen henkilöluottotietoja, kun tämän on tarkoitus toimia työtehtävissä, jotka edellyttävät erityistä luotettavuutta ja joihin liittyy työtehtävien luonteen johdosta mahdollisuus laittoman taloudellisen hyödyn tavoitteluun. Sääntelyn tarkoituksena on, että työnhakijat ja työntekijät tulevat arvioiduiksi vain sellaisten tietojen perusteella, joilla voi olla merkitystä työtehtävien hoidossa. Säännöksen noudattamisen tehosteeksi ehdotetaan rangaistusuhkaa.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Ritva Bäckström, 432 2670)

Mietintöön sisältyy vastalause

Hallituksen esitys laiksi kemikaalilain muuttamisesta (YmVM 4/2008 vp - HE 50/2008 vp)

Esityksessä ehdotetaan kemikaalilakia muutettavaksi siltä osin kuin se on välttämätöntä kemikaaleja koskevan Euroopan yhteisön niin sanotun REACH-asetuksen 1 päivänä kesäkuuta 2008 sovellettavaksi tulevien säännösten takia. Lisäksi kemikaalilakiin ehdotetaan tehtäväksi eräitä perustuslaista johtuvia muutoksia.

Ympäristövaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Marja Ekroos, 432 2089)

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 3.6.2008

Hallituksen esitys laiksi rikoslain 2 a luvun 9 §:n muuttamisesta

HE 69/2008 vp

Lakivaliokuntaan

Hallituksen esitys riita-asioiden oikeuspaikkaa koskevien säännösten muuttamiseksi

HE 70/2008 vp

Lakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi puolustusvoimista annetun lain 50 §:n muuttamisesta

HE 71/2008 vp

Puolustusvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi kansaneläkelain, sairausvakuutuslain ja Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta

HE 73/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Lisätalousarvioaloitteet

LTA 1-71/2008 vp

Perustuslakivaliokuntaan

SUURI VALIOKUNTA

U 29/2008 vp Euroopan unionin ja Australian välinen sopimus matkustajarekisteritietojen (PNR) käytöstä

Hallintovaliokuntaan

U 30/2008 vp ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi valmisteveroa koskevasta yleisestä järjestelmästä (järjestelmädirektiivin uudistaminen)

Valtiovarainvaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.