Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 22/2008

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Keskiviikkona 28.5.2008

Hallituksen esitys vuoden 2006 kansainvälisen trooppista puuta koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 40/2008 vp, MmVM 8/2008 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

StVM 9/2008 vp - HE 65/2008 vp Hallituksen esitys laeiksi kunnallisen eläkelain muuttamisesta ja eläinlääkintähuoltolain 14 §:n 2 momentin kumoamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kunnallista eläkelakia ja säädettäväksi laki eläinlääkintähuoltolain 14 §:n 2 momentin kumoamisesta. Esityksen mukaan kunnallinen eläkelaitos voisi tuottaa eläkehallintopalveluja myös kunnallisen eläketurvan ulkopuolisille asiakasryhmille siltä osin kuin palvelussa ei ole kyse julkisen vallan käytöstä. Vanhuuseläkkeelle jäämistä koskevia säännöksiä ehdotetaan muutettavaksi siten, että kunnallinen luottamustoimi, perhe- tai omaishoitosopimus tai muu toimeksiantosopimus ei estäisi vanhuuseläkkeen saamista kunnallisista palvelussuhteista, vaikka vanhuuseläke myönnetään muusta kuin kunnallisesta eläkejärjestelmästä. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina. (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää 432 2067).

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 27.5.2008

Hallituksen esitys vuoden 2008 toiseksi lisätalousarvioksi

Hallituksen esitys HE 63/2008 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi Finanssivalvonnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys HE 66/2008 vp

Talousvaliokuntaan, Perustusvaliokuntaan, Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi Suomen Pankista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 64/2008 vp

Talousvaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi kunnallisen eläkelain muuttamisesta ja eläinlääkintähuoltolain 14 §:n 2 momentin kumoamisesta

Hallituksen esitys HE 65/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 60/2008 vp

Lakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi Eurojustia koskevan päätöksen eräiden määräysten täytäntöönpanosta

Hallituksen esitys HE 61/2008 vp

Lakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi Maanpuolustuskorkeakoulusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys HE 62/2008 vp

Puolustusvaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan, Sivistysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi yhdenvertaisuuslain 7 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 67/2008 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 1, 2 ja 13 luvun, tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain 4 ja 6 §:n sekä työturvallisuuslain 3 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 68/2008 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

Keskiviikkona 28.5.2008

Laki perintö- ja lahjaverolain 55 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 33/2008 vp (Lauri Oinonen/kesk)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki tuloverolain 43 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 34/2008 vp (Bjarne Kallis/kd ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki työttömyysturvalain 5 luvun 4 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 36/2008 vp (Jukka Gustafsson /sd ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki arvonlisäverolain 85 a §:n muuttamisesta Lakialoite LA 37/2008 vp (Lauri Oinonen/kesk)

Valtiovarainvaliokuntaan

Torstai 29.5.2008

Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2007

Kertomus K 5/2008 vp

Perustuslakivaliokuntaan

Valtion tilinpäätöskertomus vuodelta 2007

Kertomus K 6/2008 vp

Tarkastusvaliokuntaan ja valtiovarainvaliokuntaan

Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion varainhoitovuoden 2007 tilinpäätöksen ja valtion tilinpäätöskertomuksen tarkastuksesta

Kertomus K 10/2008 vp

Tarkastusvaliokuntaan

Perjantai 30.5.2008

Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2007

Kertomus K 7/2008 vp

Sivistysvaliokuntaan

MUUTA

Tiistai 27.5.2008

Valiokuntien täydennysvaalissa on sivistysvaliokuntaan valittu edustaja Sampsa Kataja/kok, ja häneltä vapautuvalle varajäsenen paikalle edustaja Henna Virkkunen/kok.

SUURI VALIOKUNTA

U 25/2008 vp Eurojustin ja Sveitsin välisestä yhteistyösopimuksesta

Hallintovaliokuntaan ja Lakivaliokuntaan

U 26/2008 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (alusjäterikosdirektiivin muuttaminen)

Ympäristövaliokuntan, Liikennevaliokuntaan ja Lakivaliokuntaan

U 27/2008 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (selvitysdirektiivin ja rahoitusvakuusdirektiivin muuttaminen)

Talousvaliokuntaan

U 28/2008 vp ehdotuksista neuvoston direktiiviksi ja asetukseksi (rahoitus- ja vakuutuspalvelujen arvonlisäverokohtelu)

Valtiovarainvaliokuntaan

U 29/2008 vp Euroopan unionin ja Australian välinen sopimus matkustajarekisteritietojen (PNR) käytöstä

Hallintovaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.