Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 21/2008

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistaina 20.5.2008

Hallituksen esitys Georgian kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 35/2008 vp, VaVM 8/2008 vp

Hyväksyttiin

Keskiviikko 21.5.2008

Hallituksen esitys laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain sekä sosiaalihuoltolain 29 b ja 29 d §:n muuttamisesta

HE 37/2008 vp, StVM 7/2008 vp

(mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta, joissa §-muutosehdotuksia ja lausumaehdotuksia)

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi yliopistolain voimaanpanosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

HE 29/2008 vp, SiVM 1/2008 vp

(mietintöön sisältyy hylkäysehdotuksen sisältävä vastalause)

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

Hallituksen esitys Pohjoismaiden välillä yhteispohjoismaisten laitosten ja niiden henkilökunnan oikeudellista asemaa koskevan sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (UaVM 4/2008 vp - HE 43/2008 vp)

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Pohjoismaiden välillä yhteispohjoismaisten laitosten ja niiden henkilökunnan oikeudellista asemaa koskevan sopimuksen muuttamisesta vuonna 2002 tehdyn sopimuksen sekä lain muutossopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.

Muutossopimuksen tarkoituksena on, että sopimuksesta poistettaisiin vaatimus pohjoismaisesta kansalaisuudesta otettaessa henkilöitä pohjoismaisen laitoksen palvelukseen. Kuitenkin sopimukseen sisältyisi määräys laitosten johtavien toimien jakautumisesta eri Pohjoismaiden välillä silloin, kun toimiin otetaan Pohjoismaiden kansalaisia.

Esitykseen sisältyy lakiehdotus muutossopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.

Ulkoasiainvaliokunta päätti että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun sopimuksen ja että hallituksen esitys hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Olli-Pekka Jalonen, 432 2057)

Hallituksen esitys Kansainvälisen Demokratia- ja Vaaliapuinstituutin perussäännön hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (UaVM 5/2008 vp - HE 44/2008 vp)

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Kansainvälisen Demokratia- ja Vaaliapuinstituutin perussäännön (sellaisena kuin se on muutettuna Kansainvälisen IDEAn neuvoston ylimääräisessä istunnossa 24 päivänä tammikuuta 2006). Perussääntö on hyväksytty suoraan konsolidoituna perussääntönä. Muutoksen päätarkoituksena on selkiyttää järjestön toimivaltavastuita. Jäsenvaltioiden edustajista muodostuva neuvosto muuttuisi instituutin ylimmäksi päättäväksi elimeksi.

Perussääntö tulee voimaan kolmenkymmenen päivän kuluessa siitä, kun vähintään kaksi kolmasosaa jäsenvaltioista on ilmoittanut hyväksyneensä sääntömuutoksen.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan tasavallan presidentin asetuksella säädettävänä ajankohtana samaan aikaan kuin perussääntö tulee Suomen osalta voimaan.

Ulkoasiainvaliokunta päätti että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun perussäännön ja että hallituksen esitys hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Olli-Pekka Jalonen, 432 2057)

Hallituksen esitys laeiksi siviilihenkilöstön osallistumisesta kriisinhallintaan annetun lain ja Pelastusopistosta annetun lain muuttamisesta (HaVM 5/2008 vp - HE 46/2008 vp)

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi siviilihenkilöstön osallistumisesta kriisinhallintaan annettua lakia ja Pelastusopistosta annettua lakia. Ulkomaille lähetettävän siviilihenkilöstön valtiotyönantajan edustajana toimisi jatkossa pääsääntöisesti Pelastusopiston Kriisinhallintakeskus, joka vastaisi henkilöstön rekrytoinnista sekä materiaalisista ja logistisista valmiuksista. Se jatkaisi myös siviilihenkilöstön kriisinhallintakoulutuksen järjestämistä. Pelastusopisto vastaisi siten siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiuksiin liittyvistä operatiivisista tehtävistä.

Sisäasiainministeriö vastaisi laissa määriteltyjen siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiuksien strategisesta ohjauksesta ja valvonnasta. Ministeriöiden väliseen työnjakoon siviilikriisinhallintaan liittyvissä asioissa ei ehdoteta muutoksia.

Hallintovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana ja edellytti että hyväksytään yksi lausuma (Valiokuntaneuvos Ossi Lantto, 432 2080)

Hallituksen esitys laiksi kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta (LiVM 7/2008 vp - HE 41/2008 vp)

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annettua lakia. Säännöksiä soveltamisalasta, koulutuskeskuksen velvollisuuksista ja kuljettajan ammattipätevyyskortin myöntämisestä täsmennettäisiin. Laki koskisi C-, C1-, D- ja D1-luokan ajoneuvon kuljettajia. Lain soveltamisalaan ei kuuluisi ulkomailta saapuvaa linja-autoa kuljettava, jolta ei kuljetuksen lähtömaassa vaadita ammattipätevyyttä epäkaupallisissa kuljetuksissa. Koulutuskeskuksen olisi ilmoitettava muutoksista toimintaa valvovalle. Lisäksi lakiin otettaisiin säännökset koulutuskeskuksen velvollisuudesta koulutusta koskevien asiakirjojen säilyttämiseen. Ammattipätevyyskortin voimassaolo päättyisi samaan aikaan ammattipätevyyden kanssa.

Liikenne- ja viestintävaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana ja edellytti että hyväksytään yksi lausuma (Valiokuntaneuvos Kaj Laine, 432 3302)

Hallituksen esitys uudeksi vakuutusyhtiölaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (TaVM 7/2008 vp - HE 13/2008 vp)

Esityksessä ehdotetaan annettavaksi uusi vakuutusyhtiölaki.

Talousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Eelis Roikonen, 432 2052)

Hallituksen esitys laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta (TaVM 8/2008 vp - HE 27/2008 vp)

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvopaperimarkkinalakia. Muutoksella pantaisiin täytäntöön säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettujen arvopaperien liikkeeseenlaskijoita koskeviin tietoihin liittyvät tilinpäätösdirektiivien muutoksen ja tilintarkastusdirektiivin eräät artiklat.

Talousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Tuula Kulovesi, 432 2104)

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 20.5.2008

Hallituksen esitys Moldovan kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattammisesta

HE 52/2008 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi kuluttajaneuvonnasta sekä Kuluttajavirastosta annetun lain 1 §:n ja Ahvenanmaan itsehallintolain 30 §:n muuttamisesta

HE 54/2008 vp

Talousvaliokuntaan, Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi työ- ja elinkeinokeskuksista sekä työ- ja elinkeinotoimistoista

HE 55/2008 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan, Hallintovaliokuntaan, Maa- ja metsätalousvaliokuntaan, Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta

HE 56/2008 vp

Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksesta

HE 57/2008 vp

Talousvaliokuntaan, Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain muuttamisesta

HE 58/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annetun lain muuttamisesta

HE 59/2008 vp

Ympäristövaliokuntaan

Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2007

K 11/2008 vp

Tarkastusvaliokuntaan, Valtiovarainvaliokuntaan

Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2007

K 12/2008 vp

Tarkastusvaliokuntaan, Valtiovarainvaliokuntaan

Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Ulkopoliittisen instituutin tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2007

K 13/2008 vp

Tarkastusvaliokuntaan, Valtiovarainvaliokuntaan

Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2007

K 9/2008 vp

Talousvaliokuntaan, Hallintovaliokuntaan

Torstai 22.5.2008

Hallituksen esitys laeiksi perintö- ja lahjaverolain sekä tuloverolain 47 §:n muuttamisesta

HE 53/2008 vp

Valtiovarainvaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi Jokelan koulukeskuksessa sattuneiden kuolemaan johtaneiden tapahtumien tutkinnasta

HE 51/2008 vp

Hallintovaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan

MUUTA

Keskiviikko 21.5.2008

Valtioneuvoston selonteko valtiontalouden kehyksistä vuosille 2009-2012

VNS 2/2008 vp, VaVM 9/2008 vp

(mietintöön sisältyy 3 vastalausetta)

Palautekeskustelu

Hyväksyttiin

Perjantai 23.5.2008

Yliopistojen aseman ja toimintaedellytysten turvaaminen

VK 2/2008 vp (Tarja Filatov /sd ym.)

Vastaus ja keskustelu

Hyväksyttiin

Kansanedustaja Merikukka Forsius pyysi vapautusta sivistysvaliokunnan jäsenyydestä.

SUURI VALIOKUNTA

U 22/2008 vp eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi ja asetukseksi (arvonlisäveropetosten torjunta)

Valtiovarainvaliokuntaan

U 23/2008 vp eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (yhteisön autonomiset tariffikiintiöt; maatalous- ja teollisuustuotteet)

Valtiovarainvaliokuntaan

U 24/2008 vp eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (yhteisöjen tullisuspensiot; teollisuus-, maatalous- ja kalastustuotteet)

Valtiovarainvaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.