Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 20/2008

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 13.5.2007

Hallituksen esitys kansalaisuudesta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen hyväksymisestä ja kansalaisuudettomuuden vähentämisestä tehtyyn yleissopimukseen liittymisestä sekä laeiksi niiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 165/2007 vp, PeVM 2/2008 vp

Hyväksyttiin

Lakialoite laiksi turvatoimista eduskunnassa ja laiksi turvallisuusselvityksistä annetun lain 4 ja 19 §:n muuttamisesta

LA 5/2008 vp, PeVM 3/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta, maa-aineslain muuttamisesta ja pelastuslain 9 §:n muuttamisesta

HE 34/2008 vp, YmVM 3/2008 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

MmVM 8/2008 vp - HE 40/2008 vp Hallituksen esitys vuoden 2006 kansainvälisen trooppista puuta koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että Eduskunta hyväksyisi Genevessä tammikuussa 2006 tehdyn vuoden 2006 kansainvälisen trooppista puuta koskevan sopimuksen sekä lakiehdotuksen sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä antaisi suostumuksensa sopimuksen väliaikaiselle soveltamiselle. Kansainvälinen trooppista puuta koskeva sopimus on yksi Yhdistyneiden Kansakuntien kauppa- ja kehityskonferenssin puitteissa neuvotelluista perushyödykesopimuksista. Kaikki perushyödykesopimukset laaditaan määräaikaisiksi, jotta sopimustekstin mahdollinen ajastaan jälkeen jääminen ei haittaa toimintaa.

Maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Selenius 432 2085).

MmVM 9/2008 vp - HE 31/2008 vp Hallituksen esitys laiksi eläintautilain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi eläintautilakia siten, että kaloja, rapuja ja simpukoita kasvattavien toiminnanharjoittajien sekä sellaisten toiminnanharjoittajien, jotka perkaavat helposti leviävän kalataudin vuoksi perustetulta rajoitusalueelta peräisin olevia kasvatettuja kaloja, tulisi hakea toiminnalleen ennakolta Elintarviketurvallisuusviraston lupa. Ehdotus perustuu vesiviljelyeläinten terveyttä koskevaan direktiiviin. Eläintautilakia ehdotetaan lisäksi muutettavaksi siten, että valtion varoista maksettavien korvausten hakemiselle säädetty vuoden määräaika lyhenisi tapetuista eläimistä maksettavien korvausten osalta kahteen kuukauteen ja muiden korvausten osalta kuuteen kuukauteen. Muutoksen tavoitteena on turvata valtion mahdollisuus hakea Euroopan yhteisön varoista myönnettävää tukea eläintautien hävittämiskustannuksiin yhteisön lainsäädännössä säädettyjen määräaikojen puitteissa.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 2008.

Maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Jaakko Autio 432 2195).

VaVM 9/2008 vp - VNS 2/2008 vp Valtioneuvoston selonteko valtiontalouden kehyksistä vuosille 2009-2012

Valtiovarainvaliokunta ehdottaa selonteon johdosta hyväksyttäväksi seuraavat kannanotot:

1. Eduskunnalla ei ole huomautettavaa selonteon johdosta.

2. Eduskunta edellyttää, että valtion talousarviokäytäntöä uudistetaan siten, että talouden ohjauksessa otetaan käyttöön valtion taloudellista asemaa kuvaava taselaskelma investointipäätösten tukemiseksi sekä pääoman tehokkaan käytön edistämiseksi. Uudistukset tulee valmistella niin, että ne ovat otettavissa käyttöön seuraavan hallituskauden alkaessa.

Valiokuntaan sisältyy kaksi vastalausetta. (Valiokuntaneuvokset Hellevi Ikävalko, Mari Nuutila ja Marjo Hakkila).

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 13.5.2007

Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran toimintakertomus vuodelta 2007

K 4/2008 vp

Talousvaliokuntaan

Laki rikoslain 23 luvun 3 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 27/2008 vp (Merja Kyllönen/vas ym.)

Lakivaliokuntaan

Laki työntekijän eläkelain 82 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 31/2008 vp (EskoJuhani Tennilä/vas ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

MUUTA

Tiistai 13.5.2008

Kansaneläkelaitoksen valtuutetut ovat valinneet kokouksessaan 6.5.2008 varapuheenjohtajaksi kansanedustaja Arja Karhuvaaran/kok.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.