Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 19/2008

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 6.5.2008

Hallituksen esitys laiksi kuntajakolain muuttamisesta

HE 28/2008 vp, HaVM 4/2008 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

Hallituksen esitys laeiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta, maa-aineslain muuttamisesta ja pelastuslain 9 §:n muuttamisesta (YmVM 3/2008 vp - HE 34/2008 vp)

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kaivannaisteollisuuden jätehuoltoa koskevan direktiivin täytäntöönpanemiseksi tarpeellisista muutoksista ympäristönsuojelulakiin, maa-aineslakiin ja pelastuslakiin. Ehdotetut säännökset koskevat kaivostoiminnan, sitä valmistelevan tai siihen rinnastettavan toiminnan, rikastamotoiminnan, kivenlouhimon, muun kivenlouhinnan, kivenmurskauksen, turvetuotannon tai niihin rinnastettavan kallio- tai maaperän aineksen muun ottamisen yhteydessä syntyvän kaivannaisjätteen jätehuoltoa ja sen suunnittelua sekä kaivannaisjätteen jätealueista aiheutuvan suuronnettomuuden vaaran torjumista.

Ympäristövaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Marja Ekroos, 432 2089)

Hallituksen esitys Georgian kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (VaVM 8/2008 vp - HE 35/2008 vp )

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Georgian kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi lokakuussa 2007 tehdyn sopimuksen.

Valtiovarainvaliokunta ehdotti että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun sopimuksen ja että hallituksen esitys hyväksytään muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen, 432 2055)

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 6.5.2008

Laki perusopetuslain 30 §:n muuttamisesta

LA 15/2008 vp (Merikukka Forsius/ kok ym.)

Sivistysvaliokuntaan

Laki perintö- ja lahjaverolain 55 §:n muuttamisesta

LA 30/2008 vp (Lauri Oinonen /kesk)

Valtiovarainvaliokuntaan

Keskiviikkona 7.5.2008

Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2007

K 8/2008 vp

Ulkoasiainvaliokuntaan jolle muut erikoisvaliokunnat voivat halutessaan antaa lausunnon kevätistuntokauden kuluessa.

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan kertomus ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2007

K 3/2008 vp

Ulkoasiainvaliokuntaan

MUUTA

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten vapautusta suuren valiokunnan jäsenyydestä pyysi edustaja Pekka Haavisto ja varajäsenyydestä edustaja Jyrki Kasvi, perustuslakivaliokunnan jäsenyydestä edustaja Outi Alanko-Kahiluoto ja varajäsenyydestä edustaja Ville Niinistö.

Täydennysvaalissa valittiin suuren valiokunnan jäseneksi edustaja Ville Niinistö ja varajäseneksi edustaja Pekka Haavisto sekä perustuslakivaliokunnan jäseneksi edustaja Ville Niinistö ja varajäseneksi edustaja Outi Alanko-Kahiluoto.

Ulkoasiainvaliokunnan ja tarkastusvaliokunnan täydennysvaalissa ulkoasiainvaliokunnan jäseneksi valittiin edustaja Ilkka Kanerva ja varajäseniksi edustaja Heikki A. Ollila sekä edustaja Kimmo Tiilikainen. Tarkastusvaliokunnan jäseneksi valittiin edustaja Pekka Vilkuna ja häneltä vapautuvalle varajäsenen paikalle edustaja Timo Kaunisto.

Itämeren parlamentaarikkokokouksen Suomen valtuuskunnan jäseneksi edustaja Timo Kauniston sijaan nimitettiin edustaja Kimmo Tiilikainen.

Pohjois-Atlantin liiton parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunnan jäseneksi edustaja Olli Nepposen sijaan nimitettiin edustaja Ilkka Kanerva.

SUURI VALIOKUNTA

U 14/2008 vp komission ehdotuksesta Schengenin rajasäännöstön (EY) N:o 562/2006 muuttamisesta viisumitietojärjestelmän (VIS) käytön osalta

Hallintovaliokuntaan

U 15/2008 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (lelujen turvallisuus)

Talousvaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.