Edilexissä on huoltokatko keskiviikkona 18.9.2019. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 15/2008

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 8.4.2008

Hallituksen esitys huumausainelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 22/2008 vp, StVM 5/2008 vp

Hyväksyttiin

Keskiviikko 9.4.2008

Hallituksen esitys laeiksi autoverolain muutoksenhakusäännösten muuttamisesta

HE 160/2007 vp, VaVM 7/2008 vp (mietintöön sisältyy lausumavastalause)

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

Hallituksen esitys laiksi tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta (MmVM 6/2008 vp - HE 18/2008 vp)

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annettua lakia Euroopan unionin neuvoston tilatukiasetuksen muuttumisen vuoksi. Tilatuen vaatimuksena ollut kymmenen kuukauden hallinta-aika korvataan yhden päivän hallinta-ajalla, joksi ehdotetaan tukihakemusten viimeistä muutospäivää. Neuvoston tilatukiasetuksen 60 artiklan mukaiset oikeudet eli niin sanotut tarralaput poistuvat. Tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, ettei kyseisiä oikeuksia voi sisältyä tukioikeuksiin enää vuodesta 2008 alkaen.

Lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös siitä, ettei täydentävien ehtojen laiminlyönnistä johtuvia suoran tuen vähennyksiä panna toimeen, jos laiminlyönti on vähäinen ottaen huomioon sen vakavuus, laajuus ja pysyvyys.

Maa- ja metsätalousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Carl Selenius, 432 2085)

Hallituksen esitys laeiksi elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 6 §:n ja kaupparekisterilain 13 a §:n muuttamisesta (TaVM 6/2008 vp - HE 20/2008 vp)

Elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain ja kaupparekisterilain elinkeinonharjoittajan Suomessa olevaa edustajaa koskevia säännöksiä ehdotetaan muutettaviksi siten, että ne vastaavat Euroopan yhteisön oikeuden vaatimuksia.

Talousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Eelis Roikonen, 432 2052)

Hallituksen esitys laiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 6 luvun 3 ja 5 §:n muuttamisesta (TyVM 2/2008 vp - HE 21/2008 vp)

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi julkisesta työvoimapalvelusta annettua lakia niin, että yrittäjien tai sellaiseksi aikovien olisi mahdollista osallistua yhteishankintana toteutettavaan työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen. Myös henkilöstövuokrausyrityksen palveluksessa olevien työntekijöiden mahdollisuuksia osallistua yhteishankintakoulutukseen parannettaisiin.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Ritva Bäckström, 432 2670) Mietintöön sisältyy vastalause

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 8.4.2008

Hallituksen esitys laiksi kuluttajansuojalain 2 luvun muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 32/2008 vp

Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi rikoslain 2 luvun 7 ja 10 §:n sekä valtion virkamieslain muuttamisesta

HE 33/2008 vp

Lakivaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta, maa-aineslain muuttamisesta ja pelastuslain 9 §:n muuttamisesta

HE 34/2008 vp

Ympäristövaliokuntaan

Keskiviikko 9.4.2008

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2007

K 2/2008 vp

Perustuslakivaliokuntaan, Ulkoasiainvaliokuntaan

Torstai 10.4.2008

Laki Sipoonkorven kansallispuistosta

LA 16/2008 vp (Jacob Söderman /sd ym.)

Ympäristövaliokuntaan

Laki rikoslain 2 c luvun 8 §:n muuttamisesta

LA 21/2008 vp (Matti Kauppila /vas ym.)

Lakivaliokuntaan

Laki tuloverolain 127 a §:n muuttamisesta

LA 22/2008 vp (Markku Pakkanen / kesk ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

MUUTA

Valtioneuvoston selvitys Suomen tuesta Afganistanin vakauttamiselle

UTP 19/2007 vp, UaVL 1/2008 vp

Asian käsittely päättyi.

Valtioneuvoston selonteko hätäkeskusuudistuksesta 2007

VNS 3/2007 vp, HaVM 3/2008 vp
(mietintöön sisältyy vastalause)

Hyväksyttiin

Perjantai 11.4.2008

Nuorten parlamentin istunto

SUURI VALIOKUNTA

U 11/2008 vp ehdotuksesta neuvoston asetukseksi yhteisön järjestelmästä laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen ehkäisemiseksi, estämiseksi ja poistamiseksi (IUU/ LIS-kalastus)

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

U 12/2008 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (liikennevakuutusdirektiivien kodifiointi)

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.