Edilexissä on huoltokatko keskiviikkona 18.9.2019. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 14/2008

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 1.4.2008

Hallituksen esitys eräiden Mansaaren kanssa tuloverotuksesta tehtyjen sopimusten hyväksymisestä ja laiksi sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 15/2008 vp, VaVM 6/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmästä

E 161/2007 vp, MmVM 3/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista annetun lain muuttamisesta

HE 17/2008 vp, Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö MmVM 4/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi sijoitusrahastolain ja sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 4 §:n muuttamisesta

HE 16/2008 vp, TaVM 4/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys 95. kansainvälisen työkonferenssin hyväksymän työturvallisuuden ja -terveyden edistämistä koskevan yleissopimuksen nro 187 hyväksymisestä sekä laiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 174/2007 vp, TyVM 1/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi jätelain muuttamisesta

HE 176/2007 vp, YmVM 2/2008 vp

Hyväksyttiin

Perjantai 4.4.2008

Hallituksen esitys Mauritiuksen kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 1/2008 vp, UaVM 2/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys Mongolian kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 2/2008 vp, UaVM 3/2008 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

TaVM 5/2008 vp - HE 117/2007 vp Hallituksen esitys laiksi ydinenergialain muuttamisesta

Esitys sisältää ehdotukset ydinenergialain valtuutussäännösten muuttamiseksi perustuslain mukaisiksi. Lisäksi lakiin ehdotetaan nostettaviksi eräät lakia alemmalla tasolla säädetyt ydinturvallisuutta koskevat säännökset, jotka perustuslain mukaan on annettava lailla. Lakiin ehdotetaan lisättäviksi myös voimakeinojen käyttöä koskevat säännökset ydinenergian käytön turvaamiseksi lainvastaiselta toiminnalta.

Talousvaliokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna. Valiokuntaneuvos Tuula Kulovesi 432 2104.

LiVM 5/2008 vp - HE 175/2007 vp Hallituksen esitys laiksi merilain 6 luvun 1 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi merilakia niin, että suomalaisen kauppa-aluksen päällikkönä voisi toimia Euroopan unionin jäsenvaltion tai Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion kansalainen. Nykyisin suomalaisen kauppa-aluksen päällikkönä saa toimia vain Suomen kansalainen.

Esityksen tarkoituksena on saattaa Suomen lainsäädäntö tältä osin Euroopan yhteisön lainsäädännön mukaiseksi. Euroopan yhteisöjen komissio on heinäkuussa 2005 käynnistänyt rikkomismenettelyn Suomea vastaan. Maaliskuussa 2007 komissio lähetti asiasta perustellun lausunnon Suomelle.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Liikenne- ja viestintävaliokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Kaj Laine 432 3302.

MmVM 5/2008 vp - HE 168/2007 vp Hallituksen esitys laiksi kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kasvinterveyden suojelemisesta annettua lakia. Esityksen tarkoituksena on turvata hyvän kasvinterveyden tilan ylläpito tapauksissa, joissa Suomea uhkaa ennen esiintymätön kasvintuhooja, joka voisi aiheuttaa vahinkoa metsässä kasvaville puille. Lisäksi lakia uudistettaisiin siten, että se mahdollistaisi ja antaisi riittävät valtuudet Suomea sitovien kasvinterveyden suojelemista koskevien kansainvälisten sopimusten toimeenpanemiseksi.

Maa- ja metsätalousvaliokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Carl Selenius 432 2085.

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Keskiviikko 2.4.2008

Hallituksen esitys laiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys HE 25/2008 vp

Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistoiminnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys HE 26/2008 vp

Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 30/2008 vp

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi eläintautilain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 31/2008 vp

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Hallituksen esitys ydinaineiden turvajärjestelyjä koskevista toimista tehdyn yleissopimuksen muutoksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitys HE 24/2008 vp

Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 27/2008 vp

Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi kuntajakolain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 28/2008 vp

Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi yliopistolain voimaanpanosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 29/2008 vp

Sivistysvaliokuntaan

Torstaina 4.4.2008

Laki vammaisetuuksista annetun lain 8 §:n muuttamisesta

LA 2/2008 vp (Raimo Vistbacka/ps ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

LA 6/2008 vp (Tuija Nurmi /kok ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki vankeuslain 9 luvun 1 §:n muuttamisesta

LA 9/2008 vp (Tuija Nurmi/kok ym.)

Lakivaliokuntaan

Laki tieliikennelain 60 §:n muuttamisesta

LA 13/2008 vp (Juha Hakola/kok ym.)

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Tiistai 1.4.2008

Valtioneuvoston liikennepoliittinen selonteko: Liikennepolitiikan linjat ja liikenneverkon kehittämis- ja rahoitusohjelma vuoteen 2020

Valtioneuvoston selonteko VNS 3/2008 vp

Liikenne- ja viestintä valiokuntaan

Keskiviikko 2.4.2008

Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen jäseneksi valittu ed. Lenita Toivakka/ kok.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.