Edilexissä on huoltokatko keskiviikkona 18.9.2019. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 13/2008

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Hallituksen esitys laiksi Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

HE 12/2008 vp, MmVM 2/2008 vp

(mietintöön sisältyy vastalause)

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi tuloverolain väliaikaisesta muuttamisesta

HE 8/2008 vp, VaVM 4/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi Verohallinnosta sekä siihen liittyvien eräiden lakien muuttamisesta

HE 148/2007 vp, VaVM 5/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys alkoholitavarain salakuljetuksen ehkäisemistä tarkoittavan sopimuksen irtisanomisen hyväksymisestä sekä laiksi Suomen ja Ruotsin välillä yhteisestä valvonnasta alkoholitavarain luvattoman maahantuonnin ehkäisemiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta

HE 10/2008 vp, HaVM 2/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasauksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

HE 172/2007 vp, TaVM 3/2008 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

Valtioneuvoston selonteko Suomen osallistumisesta Naton nopean toiminnan joukkoja (NRF) täydentävään toimintaan (UaVM 1/2008 vp - VNS 1/2008 vp)

Ulkoasiainvaliokunta ehdotti eduskunnan hyväksyttäväksi kannanoton että eduskunnalla ei ole huomautettavaa selonteon johdosta.( Valiokuntaneuvos Jukka Salovaara, 432 2105, valiokuntaneuvos Olli-Pekka Jalonen, 432 2057)

Mietintöön sisältyy vastalause

Hallituksen esitys Mauritiuksen kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (UaVM 2/2008 vp - HE 1/2008 vp)

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi syyskuussa 2007 sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta Suomen ja Mauritiuksen välillä tehdyn sopimuksen. Sopimuksella halutaan varmistaa suotuisat edellytykset toisen sopimuspuolen kansalaisten ja yritysten sijoituksille toisessa sopimusmaassa sekä tunnustetaan tarve suojella niitä.

Ulkoasiainvaliokunta ehdotti että eduskunta hyväksyy Helsingissä 12 päivänä syyskuuta 2007 tehdyn Suomen tasavallan hallituksen ja Mauritiuksen tasavallan hallituksen välisen sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen ja että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Olli-Pekka Jalonen, 432 2057)

Hallituksen esitys Mongolian kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (UaVM 3/2008 vp - HE 2/2008 vp)

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta Suomen ja Mongolian välillä toukokuussa 2007 tehdyn sopimuksen. Sopimuksella halutaan varmistaa suotuisat edellytykset toisen sopimuspuolen kansalaisten ja yritysten sijoituksille toisessa sopimusmaassa sekä tunnustetaan tarve suojella niitä.

Ulkoasiainvaliokunta ehdotti että eduskunta hyväksyy Ulan Batorissa 15 päivänä toukokuuta 2007 tehdyn Suomen tasavallan hallituksen ja Mongolian hallituksen välisen sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen ja että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Olli-Pekka Jalonen, 432 2057)

Hallituksen esitys laeiksi autoverolain muutoksenhakusäännösten muuttamisesta (VaVM 7/2008 vp - HE 160/2007 vp)

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi autoverolain muutoksenhakusäännöksiä. Esityksen mukaan verovelvollisen tulisi muutosta hakiessaan pääsääntöisesti tehdä ensin veroviranomaiselle kirjallinen oikaisuvaatimus, jota koskevaan päätökseen vasta olisi mahdollista hakea valittamalla muutosta hallinto-oikeudelta. Esityksessä ehdotetaan myös, että autoveroasioissa toimivaltainen tuomioistuin olisi yleensä verovelvollisen kotikunnan mukaan määräytyvä alueellinen hallinto-oikeus. Lisäksi esityksessä ehdotetaan kumottavaksi säännös, joka koskee käytettynä verotettujen ajoneuvojen muutoksenhakua koskevaa siirtymäkautta.

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen, 432 2055)

Mietintöön sisältyy vastalause

Valtioneuvoston selonteko hätäkeskusuudistuksesta 2007 (HaVM 3/2008 vp - VNS 3/2007 vp)

Hätäkeskusuudistuksen keskeisenä tavoitteena on ollut parantaa väestön turvallisuuspalveluja. Keskeisten turvallisuusviranomaisten yhteinen hätäkeskustoiminta on kansainvälisesti suurta kiinnostusta herättävä toimintamalli. Toteutetussa hätäkeskusuudistuksessa on kokonaisuutena arvioiden onnistuttu parantamaan hätäkeskustoiminnan tasoa valtakunnallisesti ja väestön turvallisuustasosta huolehditaan tehokkaammin kuin uudistusta edeltävänä aikana. Palvelua saa vuorokauden ympäri yhdestä hätänumerosta 112 ilman niitä viivytyksiä, joita on aiheutunut viranomaisten toimiessa eri hälytyskeskuksissa. Poliisin, pelastustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen kannalta hätäkeskusuudistus on tarkoittanut hallinnonalojen keskeisten turvallisuusviranomaisten yhteistoiminnan tehostumista.

hallintovaliokunta ehdotti että eduskunta hyväksyy selonteon johdosta seuraavan kannanoton:

1. Hätäkeskusuudistuksen toimeenpanoa on jatkettava hallintovaliokunnan mietinnön HaVM 3/2008 vp mukaisesti.

2. Valtioneuvoston on annettava hallintovaliokunnalle hätäkeskusuudistuksen toimeenpanosta perustuslain 47 §:n 2 momentin tarkoittama kirjallinen selvitys vuoden 2010 syyskuun loppuun mennessä.

3. Hallintovaliokunnan mietinnön HaVM 3/2008 vp perusteluissa lausuttuun viitaten valtioneuvoston on annettava hallintovaliokunnalle perustuslain 47 §:n 2 momentin tarkoittama kirjallinen selvitys, mikäli hätäkeskusten aluejakoa aiotaan muuttaa. (Valiokuntaneuvos Ossi Lantto, 432 2080)

Mietintöön sisältyy vastalause

Hallituksen esitys huumausainelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (StVM 5/2008 vp - HE 22/2008 vp)

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi huumausainelaki.

Laissa säädettäisiin huumausaineen määritelmästä, joka edelleen perustuisi pääosin kansainvälisiin sopimuksiin. Esityksen mukaan huumausaineen tuotanto, valmistus, tuonti, vienti, kuljetus, kauttakuljetus, jakelu, kauppa, käsittely, hallussapito ja käyttö olisi kielletty. Kiellosta voitaisiin kuitenkin poiketa lääkinnällisissä, tutkimuksellisissa ja valvonnallisissa tarkoituksissa. Laissa säädettäisiin näiden toimintojen lupahallintoon liittyvät säännökset.

Lupa- ja valvontaviranomaisena toimisi edelleen Lääkelaitos.

Uuden huumausainelain johdosta muutettaisiin rikoslakia sekä yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain ja työterveyshuoltolain viittaussäännöksiä.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Harri Sintonen, 432 2051)

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomus 2007

K 1/2008 vp

Ulkoasiainvaliokuntaan

MUUTA

Valtioneuvoston selonteko valtiontalouden kehyksistä vuosille 2009-2012

VNS 2/2008 vp

Valtiovarainvaliokuntaan, jolle muut erikoisvaliokunnat voivat halutessaan antaa lausuntonsa 18. päivään huhtikuuta mennessä.

Valtioneuvoston selonteko Suomen osallistumisesta Naton nopean toiminnan joukkoja (NRF) täydentävään toimintaan

VNS 1/2008 vp, UaVM 1/2008 vp

(mietintöön sisältyy vastalause)

Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnön mukaisen lausunnon selonteon johdosta ja siirtyi päiväjärjestykseen.

Pankkivaltuutettujen puheenjohtajaksi on 7.3. 2008 valittu edustaja Timo Kalli (kesk.)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.