Edilexissä on huoltokatko keskiviikkona 18.9.2019. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 11/2008

AINOAN KÄSITTELYN ASIAT

Torstaina 13.3.2008

Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus oikeuskanslerin virkatoimista ja lain noudattamista koskevista havainnoista vuodelta 2006

K 15/2007 vp, PeVM 1/2008 vp

Asia on loppuun käsitelty

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Hallituksen esitys Valko-Venäjän kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 180/2007 vp, VaVM 2/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys Hongkongin kanssa ilma-aluksen käyttämisestä saadun tulon kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 9/2008 vp, VaVM 3/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys tiedon saannista, yleisön osallistumisoikeudesta sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta ympäristöasioissa tehdyn yleissopimuksen muutoksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 181/2007 vp, YmVM 1/2008 vp

Hyväksyttiin

Perjantaina 14.3.2008

Hallituksen esitys laeiksi kuntien valtionosuuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä kuntien valtionosuuslain muuttamisesta annetun lain kumoamisesta

HE 4/2008 vp, HaVM 1/2008 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus oikeuskanslerin virkatoimista ja lain noudattamista koskevista havainnoista vuodelta 2006 (PeVM 1/2008 vp - K 15/2007 vp)

Perustuslakivaliokunta ehdotti eduskunnan hyväksyttäväksi kannanoton, että eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta. (Valiokuntaneuvos Risto Eerola, 432 2079)

Hallituksen esitys laiksi maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmästä (MmVM 3/2008 vp - HE 161/2007 vp)

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmästä. Nykyinen laki maaseutuelinkeinorekisteristä on tullut voimaan vuoden 1995 alusta. Lakia sovelletaan maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen pitämään maaseutuelinkeinorekisteriin. Laki ei nykymuodossaan enää vastaa perustuslain, viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain ja henkilötietolain asettamia vaatimuksia. Lisäksi Euroopan yhteisöjen komissio on antanut säädöksiä, joiden mukaan tukitietojen julkisuutta tulee lisätä.

Ehdotettua lakia sovellettaisiin maatalous-, elintarvike- ja maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmään talletettujen maa- ja metsätalousministeriön toimialan tietojen hallinnointiin sekä maatalous-, elintarvike- ja maaseutuelinkeinohallinnossa laadittuihin asiakirjoihin ja niihin sisältyviin tietoihin.

Maa- ja metsätalousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Carl Selenius, 432 2085)

Hallituksen esitys laiksi luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista annetun lain muuttamisesta (MmVM 4/2008 vp - HE 17/2008 vp)

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista annettua lakia.

Maa- ja metsätalousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Carl Selenius, 432 2085)

Hallituksen esitys laiksi julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasauksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta (TaVM 3/2008 vp - HE 172/2007 vp)

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasauksesta annettua lakia siten, että suojautuminen korontasaustoimintaan liittyvältä korko- ja valuuttariskiltä olisi mahdollista jo ennen korontasaussopimusta korontasaustarjouksen antamisen jälkeen.

Talousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Eelis Roikonen, 432 2052)

Hallituksen esitys laeiksi sijoitusrahastolain ja sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 4 §:n muuttamisesta (TaVM 4/2008 vp - HE 16/2008 vp)

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sijoitusrahastolakia ja sijoituspalveluyrityksistä annettua lakia.

Talousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Eelis Roikonen, 432 2052)

Hallituksen esitys 95. kansainvälisen työkonferenssin hyväksymän työturvallisuuden ja -terveyden edistämistä koskevan yleissopimuksen nro 187 hyväksymisestä ja laiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (TyVM 1/2008 vp - HE 174/2007 vp)

Kansainvälisen työjärjestön (ILO) yleiskokous eli Kansainvälinen työkonferenssi hyväksyi vuonna 2006 työturvallisuuden ja -terveyden edistämistä koskevan yleissopimuksen ja siihen liittyvän suosituksen. Yleissopimuksen tarkoituksena on työturvallisuuden ja -terveyden edistäminen ja jatkuva parantaminen työtapaturmien, ammattitautien ja työperäisten kuolemantapausten ehkäisemiseksi. Tätä tarkoitusta varten jäsenvaltion on laadittava kansallinen toimintapolitiikka, järjestelmä sekä ohjelma yhteistyössä työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen kanssa.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ehdotti että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun yleissopimuksen, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että hallituksen esityksessä tarkoitettu suositus otetaan tarpeellisin osin huomioon tulevassa lainsäädäntötyössä. (Valiokuntaneuvos Ritva Bäckström, 432 2670)

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jätelain muuttamisesta (YmVM 2/2008 vp - HE 176/2007 vp)

Jätelakiin ehdotetaan lisättäviksi paristoja ja akkuja koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin täytäntöönpanon edellyttämät säännökset.

Ympäristövaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Marja Ekroos, 432 2089)

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Hallituksen esitys laeiksi yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain muuttamisesta ja henkilötietolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 2 momentin kumoamisesta

HE 19/2008 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 6 §:n ja kaupparekisterilain 13 a §:n muuttamisesta

HE 20/2008 vp

Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 6 luvun 3 ja 5 §:n muuttamisesta

HE 21/2008 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

Hallituksen esitys huumausainelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 22/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki tuloverolain muuttamisesta

LA 135/2007 vp (Antti Kaikkonen/ kesk ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki rakkauslomasta

LA 17/2008 vp (Tommy Tabermann/ sd ym.)

Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

MUUTA

Valtioneuvoston selonteko Suomen osallistumisesta Naton nopean toiminnan joukkojen (NRF) täydentävään toimintaan

VNS 1/2008 vp

Keskustelu

Ulkoasiainvaliokuntaan, Puolustusvaliokuntaan

Euroopan unionin ilmasto- ja energiapolitiikka

U 7, 8, 9/2008 vp

Asia on loppuun käsitelty

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.