Edilexissä on huoltokatko keskiviikkona 18.9.2019. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 10/2008

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 4.3.2008

Hallituksen esitys laiksi sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta ja siihen liittyväksi laiksi

HE 6/2008 vp, LaVM 4/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain 16 §:n muuttamisesta

HE 162/2007 vp, LiVM 4/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain 22 § väliaikaisesta muuttamisesta ja kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

HE 11/2008 vp, MmVM 1/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi terveydensuojelulain 32 §:n muuttamisesta

HE 7/2008 vp, StVM 4/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain muuttamisesta ja puolustustaloudellisesta suunnittelukunnasta annetun lain kumoamisesta

HE 152/2007 vp, TaVM 1/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi eräiden valtion tukea koskevien Euroopan yhteisöjen säännösten soveltamisesta annetun lain muuttamisesta

HE 171/2007 vp, TaVM 2/2008 vp

Hyväksyttiin

Keskiviikko 5.3.2008

Hallituksen esitys evankelis-luterilaisen kirkon eläkelaiksi

HE 5/2008 vp, StVM 3/2008 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

YmVM 1/2008 vp - HE 181/2007 vp Hallituksen esitys tiedon saannista, yleisön osallistumisoikeudesta sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta ympäristöasioissa tehdyn yleissopimuksen muutosten hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyy Almatyssa, Kazakstanissa 27 päivänä toukokuuta 2005 hyväksytyn muuntogeenisiä organismeja koskevan muutoksen tiedon saannista, yleisön osallistumisoikeudesta sekä muutoksenhaku- ja vireillepanooikeudesta ympäristöasioissa tehtyyn niin sanottuun Århusin yleissopimukseen sekä ehdotuksen laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.

Ympäristövaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Marja Ekroos 432 2089).

MmVM 2/2008 vp - HE 12/2008 vp Hallituksen esitys laiksi Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan jatkettavaksi Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain voimassaoloaikaa seitsemällä 12 kuukauden jaksolla 1 päivästä huhtikuuta 2008 maaliskuun 31 päivään 2015 saakka. Samalla lain soveltamisalaa koskevaan 1 §:ään ja 15 §:n siirtymäsäännökseen ehdotetaan tehtäväksi yhteisölainsäädännön muutoksesta johtuvia muutoksia.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu.

Maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Carl Selenius 432 2085).

HaVM 1/2008 vp - HE 4/2008 vp Hallituksen esitys laeiksi kuntien valtionosuuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä kuntien valtionosuuslain muuttamisesta annetun lain kumoamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kuntien valtionosuuslakia väliaikaisesti siten, että vuoden 2008 loppuun voimassa olevien yhteistoiminta-avustusta koskevien säännösten voimassaoloaikaa jatketaan vuoden 2012 loppuun. Samalla yhteistoiminta-avustuksen myöntämisedellytyksiä muutettaisiin siten, että niissä otetaan nykyistä paremmin huomioon kunta- ja palvelurakenneuudistuksen tavoitteet ja sitä koskeva lainsäädäntö. Valtiovarainministeriö voisi myöntää kunnille harkinnanvaraista yhteistoiminta-avustusta, jos kuntien yhteistoiminta on kuntien palvelurakenteiden uudistamisen, palvelujen kehittämisen tai tuottavuuden kannalta merkittävää sekä tukee kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain tavoitteiden toteutumista. Ehdotettuja edellytyksiä sovellettaisiin jo vuonna 2008 myönnettäviin avustuksiin.

Hallintovaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina. (Valiokuntaneuvos Ossi Lantto 432 2080).

HaVM 2/2008 vp - HE 10/2008 vp Hallituksen esitys alkoholitavarain salakuljetuksen ehkäisemistä tarkoittavan sopimuksen irtisanomisen hyväksymisestä sekä laiksi Suomen ja Ruotsin välillä yhteisestä valvonnasta alkoholitavarain luvattoman maahantuonnin ehkäisemiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi, että Suomi irtisanoo alkoholitavarain salakuljetuksen ehkäisemistä tarkoittavan sopimuksen. Sopimus on vanhentunut, eikä sillä ole käytännön merkitystä Suomen ja muiden sopimuspuolten välisissä suhteissa.

Esityksessä ehdotetaan lisäksi, että Suomen ja Ruotsin välillä yhteisestä valvonnasta alkoholitavarain luvattoman maahantuonnin ehkäisemiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä annettu laki kumottaisiin. Sopimuksen voimassaolo on päättynyt 9 päivänä kesäkuuta 2007 Ruotsin irtisanomisilmoituksen johdosta.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Hallintovaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.(Valiokuntaneuvos Ossi Lantto 432 2080).

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 4.3.2008

Hallituksen esitys laiksi vihkimisoikeudesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 14/2008 vp

Lakivaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys eräiden Mansaaren kanssa tuloverotuksesta tehtyjen sopimusten hyväksymisestä ja laiksi sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 15/2008 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi sijoitusrahastolain ja sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 4 §:n muuttamisesta

HE 16/2008 vp

Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista annetun lain muuttamisesta

HE 17/2008 vp

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

HE 18/2008 vp

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Keskiviikko 5.3.2008

Laki työttömyysturvalain 2 luvun 1 §:n ja 3 luvun 5 §:n muuttamisesta

LA 11/2008 vp (Jukka Gustafsson/sd ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki työsopimuslain 7 ja 9 luvun, työttömyysturvalain 6 ja 10 luvun sekä yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain muuttamisesta

LA 12/2008 vp (Jukka Gustafsson/sd ym.)

Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

Torstai 6.3.2008

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 8/2008 vp (Maria Guzenina-Richardson /sd)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki lastensuojelulain muuttamisesta Lakialoite LA 10/2008 vp (Tuulikki Ukkola /kok ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

MUUTA

Tiistai 4.3.2008

Valiokunnan täydennysvaalissa on valittu sivistysvaliokunnan jäseneksi ed. Outi Alanko-Kahiluoto ja varajäseneksi ed. Sampsa Kataja. Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäseneksi ed. Johanna Karimäki ja häneltä vapautuvalle varajäsenen paikalle ed. Anni Sinnemäki.

SUURI VALIOKUNTA

Perjantai 7.3.2008

Saapuneet U-asiat

U 8/2008 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden pyrkimyksistä vähentää kasvihuonekaasupäästöjään osana yhteisön kasvihuonekaasupäästöjen vähentämissitoumusten täyttämistä vuoteen 2020 mennessä (EU taakanjako)

Ilmoitetaan, että asia on saapunut valiokuntaan.

Talousvaliokuntaan

U 9/2008 vp komission ehdotuksesta päästökauppadirektiivin 2003/87/EY muuttamisesta (päästökauppa)

Ilmoitetaan, että asia on saapunut valiokuntaan.

Talousvaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.