Edilexissä on huoltokatko keskiviikkona 18.9.2019. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 8/2008

AINOAN KÄSITTELYN ASIAT

Keskiviikko 20.2.2008

Hallituksen esitys vuoden 2008 lisätalousarvioksi

HE 179/2007 vp, VaVM 1/2008 vp

Hyväksyttiin

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 19.2.2008

Hallituksen esitys laiksi viestintämarkkinalain väliaikaisesta muuttamisesta

HE 169/2007 vp, LiVM 1/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys sotarikoksia ja rikoksia ihmisyyttä vastaan koskevien rikoslain säännösten muuttamiseksi sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

HE 55/2007 vp, LaVM 1/2008 vp

Hyväksyttiin

Perjantai 22.2.2008

Hallituksen esitys laiksi vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta menetetyksi tuomitsemista koskeviin päätöksiin tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 47/2007 vp, LaVM 3/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan välisen Euro-Välimeri-lentoliikennesopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 163/2007 vp, LiVM 2/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Amerikan yhdysvaltojen välisen lentoliikennesopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 170/2007 vp, LiVM 3/2008 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

LaVM 4/2008 vp - HE 6/2008 vp Hallituksen esitys laiksi sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta ja siihen liittyväksi laiksi

Sakon täytäntöönpanosta annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetussa laissa tarkoitetun laiminlyöntimaksun täytäntöönpanossa noudatetaan sakon täytäntöönpanosta annettua lakia. Laiminlyöntimaksujen täytäntöönpanon hoitaisi oikeusrekisterikeskus.

Lisäksi ehdotetaan, että tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annettua lakia muutetaan siten, että laiminlyöntimaksuun sovellettava korko määräytyy korkolain mukaan.

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Lakivaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina. Valiokuntaneuvos Tuomo Antila 432 2047.

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 19.2.2008

Hallituksen esitys laiksi tuloverolain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 8/2008 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys Hongkongin kanssa ilma-aluksen käyttämisestä saadun tulon kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitys HE 9/2008 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys alkoholitavarain salakuljetuksen ehkäisemistä tarkoittavan sopimuksen irtisanomisen hyväksymisestä sekä laiksi Suomen ja Ruotsin välillä yhteisestä valvonnasta alkoholitavarain luvattoman maahantuonnin ehkäisemiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta

Hallituksen esitys HE 10/2008 vp

Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain 22 §:n väliaikaisesta muuttamisesta ja kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaatulosäännöksen muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 11/2008 vp

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 12/2008 vp

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Hallituksen esitys uudeksi vakuutusyhtiölaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys HE 13/2008 vp

Talousvaliokuntaan ja Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Keskiviikko 20.2.2008

Laki ajoneuvoverolain 28 §:n ja autoverolain muuttamisesta

Lakialoite LA 140/2007 vp (Pentti Tiusanen/vas ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 9 §:n ja arvonlisäverolain muuttamisesta

Lakialoite LA 141/2007 vp (Annika Lapintie/vas ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki vapaan autoedun ja auton käyttöedun määräytymisestä tuloverotuksessa

Lakialoite LA 142/2007 vp (Minna Sirnö/vas ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Tienkäyttömaksulaki

Lakialoite LA 146/2007 vp (Paavo Arhinmäki/vas ym.)

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Laki rintamaveteraanitunnuksien myöntämiselle asetetun määräajan jatkamisesta

Lakialoite LA 134/2007 vp (Pentti Tiusanen/vas ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki kuntalain 24 ja 30 §.n muuttamisesta

Lakialoite LA 4/2008 vp (Kimmo Sasi/kok ym.)

Hallintovaliokuntaan

Laki turvatoimista eduskunnassa ja laki turvallisuusselvityksistä annetun lain 4 ja 19 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 5/2008 vp (Timo Kalli/kesk ym.)

Perustuslakivaliokuntaan

SUURI VALIOKUNTA

Perjantai 22.2.2008

Saapuneet U-asiat

U 2/2008 vp ehdotuksesta neuvoston puitepäätökseksi (poissaolotuomioiden täytäntöönpano)

Lakivaliokuntaan

U 3/2008 vp ehdotuksesta neuvoston puitepäätökseksi matkustajarekisterin käytöstä lainvalvontatarkoituksiin (matkustajarekisterin käyttö lainvalvontatarkoituksiin)

Hallintovaliokuntaan ja Liikennevaliokuntaan

U 4/2008 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (Euroopan tilastot)

Valtiovarainvaliokuntaan ja Perustuslakivaliokuntaan

MUUTA

Tiistai 19.2.2008

Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan täydennysvaalissa valituiksi on tullut varajäseneksi edustaja Eero Heinäluoma.

Eduskunnan pankkivaltuutettujen täydennysvaalissa on valittu jäseneksi edustaja Timo Kalli.

Välikysymys VK 1/2008 vp

Stora Enso Oyj:n tehtaiden lopettaminen ja valtion omistajapolitiikka

Hallitus sai luottamuksen äänin jaa 105, ei 59, tyhjiä 0, poissa 35, yhteensä 199.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.