Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 7/2008

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Hallituksen esitys Valko-Venäjän tasavallan kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 24/2007 vp, UaVM 12/2007 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

Hallituksen esitys vuoden 2008 lisätalousarvioksi (VaVM 1/2008 vp - HE 179/2007 vp)

Valtiovarainvaliokunta ehdotti, että ehdotus vuoden 2008 lisätalousarvioksi hyväksytään hallituksen esityksen mukaisena ja että lisätalousarviota sovelletaan 1 päivästä maaliskuuta 2008 alkaen. (Valiokuntaneuvos Hellevi Ikävalko, 432 2100)

Hallituksen esitys sotarikoksia ja rikoksia ihmisyyttä vastaan koskevien rikoslain säännösten muuttamiseksi sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi (LaVM 1/2008 vp - HE 55/2007 vp)

Esityksessä ehdotetaan sotarikoksia ja rikoksia ihmisyyttä vastaan koskevia rikoslain säännöksiä muutettaviksi siten, että ne nykyistä täsmällisemmin vastaisivat Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön kriminalisointeja koskevia määritelmiä. Tavoitteena on, että Suomi saisi nykyistä paremmat mahdollisuudet käsitellä itsenäisesti Rooman perussäännössä tarkoitettuja erittäin vakavia rikoksia.

Lakivaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Tuomo Antila, 432 2047)

Hallituksen esitys laeiksi yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain ja velan vanhentumisesta annetun lain muuttamisesta (LaVM 2/2008 vp - HE 178/2007 vp)

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi yksityishenkilön velkajärjestelystä annettua lakia ja velan vanhentumisesta annettua lakia. Ehdotus koskee ulosottokaaren mukaisen ulosottoperusteen määräajan päättymisen ja velan vanhentumisen vaikutuksia velkajärjestelyssä sekä velkojan velvollisuutta katkaista velan vanhentuminen lakannutta yhteisöä ja varatonta kuolinpesää kohtaan.

Vastaisuudessa otettaisiin maksuohjelmaa laadittaessa huomioon, jos jokin velkajärjestelyn piiriin kuuluva velka on niin vanha, että siitä annetun maksutuomion vähintään 15 vuoden pituinen määräaika kuluu umpeen maksuohjelman aikana.

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2008 eli samaan aikaan kuin ulosottokaaren ulosottoperusteen määräaikaa koskevia säännöksiä ryhdytään soveltamaan. Siirtymäsäännöksen mukaan ennen lain voimaantuloa vahvistettuun maksuohjelmaan ei sovellettaisi uusia säännöksiä. Ulosottoperusteen määräajan umpeutuminen ei vaikuttaisi aikaisemmin vahvistetun maksuohjelman sisältöön eikä sen noudattamiseen. Velallinen voisi kuitenkin niin halutessaan hakea maksuohjelman raukeamista esimerkiksi silloin, kun hän velan vanhentumisen johdosta kykenee suoriutumaan muista veloistaan ilman velkajärjestelyä. Myös aikaisemman lain aikana tehty sopimus velkojen järjestelystä pysyisi lähtökohtaisesti muuttumattomana voimassa.

Lakivaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Tuomo Antila, 432 2047)

Hallituksen esitys laiksi vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta menetetyksi tuomitsemista koskeviin päätöksiin tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (LaVM 3/2008 vp - HE 47/2007 vp)

Esityksessä ehdotetaan, että säädettäisiin laki vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta menetetyksi tuomitsemista koskeviin päätöksiin tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta. Lailla pantaisiin täytäntöön vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta menetetyksi tuomitsemista koskeviin päätöksiin tehty puitepäätös.

Lakivaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Tuomo Antila, 432 2047)

Hallituksen esitys laiksi viestintämarkkinalain väliaikaisesta muuttamisesta (LiVM 1/2008 vp - HE 169/2007 vp)

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi viestintämarkkinalakia väliaikaisesti. Lakiin lisättäisiin säännös, jonka mukaan lakia sovellettaisiin myös verkkovierailuista yleisissä matkapuhelinverkoissa annetun Euroopan yhteisön asetuksen noudattamisen valvontaan ja rikkomisen seuraamuksiin sekä siitä johtuvien riitojen ratkaisemiseen.

Liikenne- ja viestintävaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Kaj Laine, 432 3302)

Hallituksen esitys Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan välisen Euro-Välimeri-lentoliikennesopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (LiVM 2/2008 vp - HE 163/2007 vp)

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Brysselissä 12 päivänä joulukuuta 2006 allekirjoitetun Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan välisen Euro-Välimeri-lentoliikennesopimuksen sekä lain sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Sopimus on jaetun toimivallan sopimus, jonka määräykset kuuluvat osittain yhteisön ja osittain jäsenvaltioiden toimivaltaan.

Liikenne- ja viestintävaliokunta hyväksyi hallituksen esityksessä tarkoitetun sopimuksen ja lakiehdotus hyväksyttiin muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Mika Boedeker, 432 2082)

Hallituksen esitys Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Amerikan yhdysvaltojen välisen lentoliikennesopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (LiVM 3/2008 vp - HE 170/2007 vp)

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Washingtonissa 30 päivänä huhtikuuta 2007 allekirjoitetun Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Amerikan yhdysvaltojen välisen lentoliikennesopimuksen sekä lain sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Sopimus on jaetun toimivallan sopimus, jonka määräykset kuuluvat osittain yhteisön ja osittain jäsenvaltioiden toimivaltaan.

Liikenne- ja viestintävaliokunta hyväksyi hallituksen esityksessä tarkoitetun sopimuksen ja lakiehdotus hyväksyttiin muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Mika Boedeker, 432 2082)

Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta (StVM 1/2008 vp - HE 173/2007 vp)

Esityksessä ehdotetaan sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annettuun lakiin sisältyvät kehittämishankkeiden valtionavustuksen hakemista ja myöntämistä koskevat säännökset kumottaviksi ja eräitä säännöksiä siihen liittyen muutettaviksi.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana, paitsi voimaantulosäännös muutettuna (Valiokuntaneuvos Harri Sintonen, 432 2051)

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 12.2.2008

Hallituksen esitys Mauritiuksen kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 1/2008 vp

Ulkoasiainvaliokuntaan

Hallituksen esitys Mongolian kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 2/2008 vp

Ulkoasiainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi kuntien valtionosuuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä kuntien valtionosuuslain muuttamisesta annetun lain kumoamisesta

HE 4/2008 vp

Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys evankelis-luterilaisen kirkon eläkelaiksi

HE 5/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta ja siihen liittyväksi laiksi

HE 6/2008 vp

Lakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi terveydensuojelulain 32 §:n muuttamisesta

HE 7/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Torstai 14.2.2008

Hallituksen esitys valmiuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 3/2008 vp

Puolustusvaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan

MUUTA

Valtiopäivien avauskeskustelu

Pääministerin ilmoitus hallituksen politiikasta vuonna 2008 ja keskeisimmistä eduskunnalle annettavista esityksistä

PI 1/2008 vp

Keskustelu päättynyt

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunnan täydennysvaalissa valtuuskunnan varajäseneksi valittiin edustaja Heidi Hautala.

SUURI VALIOKUNTA

U 1/2008 vp ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (yleinen tullietuusjärjestelmä, GSP)

Valtiovarainvaliokuntaan, Ulkoasiainvaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.