Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 50/2007

AINOAN KÄSITTELYN ASIAT

Torstai 13.12.2007

Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle toiminnastaan varainhoitovuodelta 2006

K 14/2007 vp, TrVM 2/2007 vp

Hyväksyttiin

Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2006

K 7/2007 vp, PeVM 8/2007 vp

Hyväksyttiin

Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston kertomus yhtiön toiminnasta vuosilta 2005 ja 2006

K 16/2007 vp, LiVM 17/2007 vp

Hyväksyttiin

Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2006

K 11/2007 vp, SiVM 13/2007 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2006

Kertomus K 4/2007 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 7/2007 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö UaVM 1/2007 vp

Hyväksyttiin

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Keskiviikko 12.12.2007

Hallituksen esitys laiksi autoverolain muuttamisesta

HE 147/2007 vp, VaVM 23/2007 vp

Lakialoite LA 73/2007 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi kuntien valtionosuuslain 27 §:n, sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 §:n sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 9 ja 28 §:n muuttamisesta Hallituksen esitys laeiksi kuntien valtionosuuslain 27 §:n, sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 §:n sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 9 ja 28 §:n muuttamisesta annetun hallituksen esityksen

HE 83/2007 vp, HE 155/2007 vp, HaVM 13/2007 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi työntekijän työeläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa

HE 87/2007 vp, StVM 27/2007 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys siviilipalveluslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 140/2007 vp, TyVM 9/2007 vp, Lakialoite LA 117/2007 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

VaVM 25/2007 vp - HE 62/2007 vp, HE 157/2007 vp

Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2008

Hallituksen esitys vuoden 2008 talousarvioesityksen (HE 62/2007 vp) täydentämisestä

Valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että ehdotus valtion talousarvioksi vuodelle 2008 hyväksytään hallituksen esityksen ja sitä täydentävän esityksen mukaisesti ja tehdyin muutoksin.

Talousarviota sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2008 alkaen. (Valiokuntaneuvokset Hellevi Ikävalko 432 2100, Maarit Pekkanen 432 2055, Mari Nuuttila 432 2056, Marjo Hakkila 432 2081)

HaVM 16/2007 vp - HE 159/2007 vp

Hallituksen esitys Suomen ja Latvian välillä turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi mainitun sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Suomen ja Latvian välisen sopimuksen turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta sekä lain sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.

Sopimuksen tarkoituksena on varmistaa salassa pidettävän tiedon välittäminen ja suojaaminen Suomen ja Latvian välillä ulko-, puolustus-, turvallisuus-, poliisi-, ja teollisuusasioissa.

Hallintovaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Ossi Lantto 432 2080)

TaVM 10/2007 vp - HE 80/2007 vp Hallituksen esitys laiksi valtion yhtiöomistuksesta ja omistajaohjauksesta

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki valtion yhtiöomistuksesta ja omistajaohjauksesta. Samalla kumottaisiin valtion osakasvallan käytöstä eräissä taloudellista toimintaa harjoittavissa osakeyhtiöissä vuonna 1991 annettu laki.

Lailla määriteltäisiin eduskunnan ja valtioneuvoston toimivalta hankittaessa valtiolle määräysvaltaa ja luovutettaessa valtiolla olevaa määräysvaltaa. Lisäksi määriteltäisiin toimivallan jako valtioneuvoston yleisistunnon ja omistajaohjauksesta vastaavan ministeriön välillä sekä täsmennettäisiin osakemyynteihin ja yritysjärjestelyihin liittyviä säännöksiä.

Mietintöön sisältyy neljä vastalausetta.

Valiokuntaneuvos Eelis Roikonen 432 2052.

MmVM 10/2007 vp - HE 112/2007 vp Hallituksen esitys porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslakia muutettavaksi siten, että siinä otettaisiin huomioon vuoden 2007 jälkeen myönnettäviä tukia koskevat sekä Euroopan yhteisön (EY) osaksi rahoittamia tukia koskevan yhteisön lainsäädännön muutokset sekä ne muutokset, jotka johtuvat yhteisön valtiontukia koskevien sääntöjen muuttumisesta. Ehdotetut muutokset noudattavat osaksi niitä muutoksia, joita on esitetty tehtäväksi myös maatalouden rakennelainsäädäntöön. Lisäksi ehdotetaan tuen saajan enimmäisikäraja alennettavaksi 65 vuodesta 63 vuoteen ja lainamuotoista tukea myönnettäessä lainansaajan maksama vähimmäiskorko laskettavaksi kahdesta prosentista yhteen prosenttiin. Tukijärjestelmä yhdenmukaistettaisiin näiltä osin maatalouden rakennetukia koskevaan lakiin ehdotettujen säännösten kanssa.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana. (Valiokuntaneuvos Carl Selenius 432 2085)

TaVM 12/2007 vp - HE 84/2007 vp Hallituksen esitys laiksi päästökauppalain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan päästökauppalakia muutettavaksi. Esityksellä pannaan täytäntöön Euroopan yhteisöjen komission päästökauppakauden 2008-2012 kansallista jakosuunnitelmaesitystä koskeva päätös siltä osin kuin se edellyttää muutoksia laissa säädettyihin päästöoikeuksien jakoperusteisiin ja muihin säännöksiin.

Talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja, että hyväksytään kaksi lausumaa.Valiokunnan mietintöön sisältyy kolme vastalausetta. (Valiokuntaneuvos Tuula Kulovesi 432 2104)

TyVM 9/2007 vp - HE 140/2007 vp Hallituksen esitys siviilipalveluslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi siviilipalveluslaki ja muutettavaksi eräitä siihen liittyviä lakeja. Samalla kumottaisiin vuoden 1991 siviilipalveluslaki.

Esityksen mukaan siviilipalvelus olisi mahdollista myös poikkeusolojen aikana. Ylimääräistä palvelusta koskevan päätöksen ja liikekannallepanon aikana siviilipalveluskeskus määräisi siviilipalvelusvelvolliset avustaviin siviililuonteisiin kriisitehtäviin. Siviilipalvelusvelvollisten sijoituspaikkana liikekannallepanon aikana toimisivat pelastuslaissa tarkoitetut pelastusviranomaiset ja pelastustoimintaan sekä väestönsuojeluun osallistuvat viranomaiset.

Esityksen tavoitteena on poistaa nykyisen lain kurinpitomenettelyyn, palvelusrikkomusten rikosoikeudellisiin seuraamuksiin ja siviilipalvelusvelvollisten asumiskustannusten korvaamiseen liittyvät ongelmat sekä saattaa se vastaamaan asevelvollisuuslakiin esitettyjä muutoksia.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. Valiokuntaneuvos Ritva Bäckström 432 2670.

SiVM 13/2007 vp - K 11/2007 vp Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2006

Sivistysvaliokunta ehdottaa eduskunnan hyväksyttäväksi kannanoton, että eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta. Valiokuntaneuvos Marjo Hakkila 432 2081.

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 11.12.2007

Hallituksen esitys laiksi alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain 16 §:n muuttamisesta

HE 162/2007 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Hallituksen esitys Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan välisen Euro-Välimeri-lentoliikennesopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 163/2007 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Keskiviikko 12.12.2007

Laki tuloverolain muuttamisesta

Lakialoite LA 126/2007 vp (Lauri Oinonen/kesk)

Valtiovarainvaliokuntaan

Torstai 13.12.2007

Laki poronhoitolain 31 ja 32 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 119/2007 vp (Pentti Oinonen/ps)

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Laki nuorisolain 12 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 120/2007 vp (Pentti Oinonen/ps)

Sivistysvaliokuntaan

Laki arvonlisäverolain muuttamisesta

Lakialoite LA 121/2007 vp (Pentti Oinonen/ps)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki tuloverolain muuttamisesta

Lakialoite LA 129/2007 vp (Jyrki Yrttiaho/vas ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki kodinperustamispalkkiosta

Lakialoite LA 130/2007 vp (Pentti Oinonen/ps ym.)

Lakivaliokuntaan

Laki hedelmöityshoidoista annetun lain 38 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 131/2007 vp (Päivi Räsänen /kd)

Lakivaliokuntaan

MUUTA

Perjantai 14.12.2007

Valtioneuvoston selonteko Suomen osallistumisesta Afganistanin ISAF-operaatioon, Suomen osallistumisesta EU:n sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon Tshadissa ja Keski-Afrikan tasavallassa (EUFOR TCHAD/RCA) sekä sotilasosaston asettamisesta korkeaan valmiuteen osana Ruotsin, Suomen, Viron, Irlannin ja Norjan muodostaman EU:n taisteluosaston valmiusvuoroa 1.1.-30.6.2008

Valtioneuvoston selonteko VNS 2/2007 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö UaVM 11/2007 vp

Hyväksyttiin

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.