Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 49/2007

AINOAN KÄSITTELYN ASIAT

Maanantai 3.12.2007

Hallituksen esitys Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä tehdyn neuvoston päätöksen (2007/436/EY) hyväksymisestä

HE 144/2007 vp, VaVM 21/2007 vp

Hyväksyttiin

Tiistai 4.12.2007

Hallituksen esitys vuoden 2007 neljänneksi lisätalousarvioksi

Hallituksen esitys vuoden 2007 neljännen lisätalousarvioesityksen (HE 131/2007 vp) täydentämisestä

HE 131, 156/2007 vp, VaVM 22/2007 vp

(mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta)

Hyväksyttiin

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 4.12.2007

Lakialoite laiksi vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

LA 118/2007 vp, VaVM 20/2007 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja rikoslain 34 a luvun muuttamisesta

HE 81/2007 vp, LaVM 9/2007 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

HE 115/2007 vp, Liik LiVM 13/2007 vp

mietintöön sisältyy §-vastalause)

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys Euroopan yhteisen ilmailualueen perustamista koskevan monenvälisen sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 149/2007 vp, LiVM 14/2007 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi sairausvakuutuslain ja työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

HE 76/2007 vp, StVM 24/2007 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun ja työnantajan kansaneläkemaksun maksuprosentista annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta

HE 137/2007 vp, StVM 23/2007 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi sotilasvammalain 6 ja 17 §:n muuttamisesta

HE 102/2007 vp, StVM 25/2007 vp, LA 61, 68, 101/2007 vp, TPA 18, 19, 26, 33/2007 vp

(mietintöön sisältyy §-vastalause)

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys rajat ylittäviä pääomayhtiöiden sulautumisia ja jakautumisia koskevaksi yhteisölainsäädännöksi

HE 103/2007 vp, TaVM 8/2007 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys sähkömarkkinalain 3 §:n muuttamisesta

HE 116/2007 vp, TaVM 9/2007 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys Suomen ja Bulgarian välillä ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan mukaisesta yhteistoteutuksesta tehdyn puitesopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 141/2007 vp, YmVM 4/2007 vp

Hyväksyttiin

Perjantai 7.12.2007

Hallituksen esitys Suomen ja Euroopan kemikaaliviraston välisen toimipaikkasopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 88/2007 vp, UaVM 9/2007 vp

(mietintöön sisältyy yksi hylkäysehdotusvastalause)

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2006 (PeVM 7/2007 vp - K 4/2007 vp)

Perustuslakivaliokunta ehdotti eduskunnan hyväksyttäväksi kannanoton, että eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta, mutta eduskunta edellyttää, että hallitus ottaa asianmukaisesti huomioon sekä tähän mietintöön että liitteinä oleviin lausuntoihin sisältyvät sellaiset eduskunnan aikaisempia lausumia koskevat huomautukset ja muita seikkoja koskevat lausumat, jotka kohdistuvat hallitukseen. (Valiokuntaneuvos Sami Manninen, 432 2077)

Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2006 (PeVM 8/2007 vp - K 7/2007 vp)

Perustuslakivaliokunta ehdotti että eduskunnalla ei olisi huomautettavaa kertomuksen johdosta. (Valiokuntaneuvos Kalevi Laaksonen, 432 2044, Valiokuntaneuvos Sami Manninen, 432 2077)

Hallituksen esitys Suomen ja Italian välillä turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi mainitun sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HaVM 14/2007 vp - HE 154/2007 vp)

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Suomen ja Italian välisen sopimuksen turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta sekä lain sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.

Hallintovaliokunta ehdotti että eduskunta hyväksyisi Roomassa 12 päivänä kesäkuuta 2007 Suomen tasavallan ja Italian tasavallan välillä turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen ja että hallituksen esitys hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Ossi Lantto, 432 2080)

Hallituksen esitys laiksi väestötietolain muuttamisesta (HaVM 15/2007 vp - HE 106/2007 vp)

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väestötietolain säännöksiä, jotka koskevat väestötietojärjestelmään talletettavia tietoja ja tietojen luovuttamista väestötietojärjestelmästä. Säännöksiin ehdotetaan tehtäväksi muun lainsäädännön muutoksista johtuvat muutokset.

Hallintovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Minna-Liisa Rinne, 432 2062)

Hallituksen esitys laiksi viestintämarkkinalain muuttamisesta (LiVM 16/2007 vp - HE 100/2007 vp)

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi viestintämarkkinalain säännöksiä kaapelitelevisioverkoissa verkkopalvelua tarjoavien teleyritysten velvoitteesta siirtää verkoissaan tietyt radio- ja televisio-ohjelmistot niihin liittyvine oheis- ja lisäpalveluineen. Esitys perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston yleispalvelusta ja käyttäjien oikeuksista sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen alalla annettuun direktiivin.

Esityksellä rajoitettaisiin siirtovelvoitetta nykyisestä siten, että maksulliset televisio-ohjelmistot eivät enää kuuluisi sen piiriin.

Liikenne- ja viestintävaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Mika Boedeker, 432 2082)

Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston kertomus yhtiön toiminnasta vuosilta 2005 ja 2006 (LiVM 17/2007 vp - K 16/2007 vp)

Liikenne- ja viestintävaliokunta ehdotti että eduskunta hyväksyy kertomuksen johdosta seuraavan kannanoton:

1. Yleisradio Oy:n toiminnan on toteuttaakseen julkisen palvelun tehtävän keskityttävä sisältöihin, palveluihin ja niiden toimivuuteen sekä näiden laatuun ja

2. Yleisradio Oy:n tulevaa rahoitusta on selvitettävä kokonaisvaltaisesti julkisen palvelun tehtävän toteuttamisen valossa. (Valiokuntaneuvos Mika Boedeker, 432 2082, Valiokuntaneuvos Kaj Laine, 432 3302)

Hallituksen esitys laiksi satovahinkojen korvaamisesta annetun lain muuttamisesta (MmVM 9/2007 vp - HE 133/2007 vp)

Satovahinkojen korvaamisesta annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että viljelmäkohtainen satovahinkokorvaus voitaisiin maksaa sellaisena epäsuotuisien sääolojen aiheuttamista menetyksistä maksettavana tukena, jonka maksaminen ei enää edellyttäisi valtiontuki-ilmoituksen tekemistä komissiolle ennen korvausten maksamista.

Maa- ja metsätalousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Jaakko Autio, 432 2195)

Hallituksen esitys laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta (SiVM 12/2007 vp - HE 97/2007 vp)

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yliopistolakia ja ammattikorkeakoululakia siten, että korkeakoulujen ulkomaille suuntautuva tutkintoon johtava tilauskoulutus tehdään mahdolliseksi.

Sivistysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Marjo Hakkila, 432 2081)

Hallituksen esitys laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta (StVM 29/2007 vp - HE 135/2007 vp)

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia siten, että Kansaneläkelaitoksen hallituksessa olisi enintään kymmenen jäsentä, jotka Kansaneläkelaitoksen valtuutetut nimittäisivät. Hallitus koostuisi Kansaneläkelaitoksen ulkopuolisista henkilöistä. Siihen eivät enää kuuluisi laitoksen pääjohtaja ja hänen sijaisensa.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää, 432 2067)

Hallituksen esitys laiksi päästökauppalain muuttamisesta (TaVM 12/2007 vp - HE 84/2007 vp)

Esityksessä ehdotetaan päästökauppalakia muutettavaksi. Esityksellä pannaan täytäntöön Euroopan yhteisöjen komission päästökauppakauden 2008-2012 kansallista jakosuunnitelmaesitystä koskeva päätös siltä osin kuin se edellyttää muutoksia laissa säädettyihin päästöoikeuksien jakoperusteisiin ja muihin säännöksiin.

Talousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Tuula Kulovesi, 432 2104)

Mietintöön sisältyy vastalauseita

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Hallituksen esitys Suomen ja Latvian välillä turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi mainitun sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 159/2007 vp

Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi autoverolain muutoksenhakusäännösten muuttamisesta

HE 160/2007 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmästä

HE 161/2007 vp

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan

MUUTA

Tiistai 4.12.2007

Valtioneuvoston selonteko hätäkeskusuudistuksesta 2007

VNS 3/2007 vp

Keskustelu

Keskiviikko 5.12.2007

Juhlaistunto

Itsenäinen Suomi matkalla 100 vuoden ikään

KA 6/2007 vp

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.