Edilexissä on huoltokatko keskiviikkona 18.9.2019. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 48/2007

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 27.11.2007

Hallituksen esitys laiksi vaalilain muuttamisesta

HE 105/2007 vp, PeVM 6/2007 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta

HE 110/2007 vp, VaVM 18/2007 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 19 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

HE 145/2007 vp, VaVM 19/2007 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys Suomen ja Viron välillä turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi mainitun sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 127/2007 vp, HaVM 10/2007 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä lentoyhtiöiden PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden ministeriölle (DHS) tehdyn sopimuksen (vuoden 2007 sopimus) hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta sekä laiksi Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä lentoyhtiöiden PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden ministeriölle tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain kumoamisesta

HE 143/2007 vp, HaVM 11/2007 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevan Pohjoismaiden välisen sopimuksen (Pohjoismainen pidätysmääräys) hyväksymiseksi ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 51/2007 vp, LaVM 8/2007 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään vuoden 1978 pöytäkirjaan vuonna 1997 tehdyllä muutospöytäkirjalla lisätyn VI liitteen muutosten hyväksymisestä ja laiksi muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 99/2007 vp, LiVM 11/2007 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi väylämaksulain muuttamisesta

HE 93/2007 vp, LiVM 12/2007 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain ja eräiden maatalouden luopumisjärjestelmiin liittyvien lakien muuttamisesta

HE 91/2007 vp, MmVM 5/2007 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi opintotukilain sekä lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain 3 a §:n muuttamisesta

HE 64/2007 vp, SiVM 8/2007 vp

(mietintöön sisältyy §-vastalause)

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi tapaturmavakuutuslain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

HE 138/2007 vp, StVM 19/2007 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta annetun lain muuttamisesta

HE 139/2007 vp, StVM 20/2007 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi Säteilyturvakeskuksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

HE 150/2007 vp, StVM 21/2007 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi lastensuojelulain 49 §:n muuttamisesta

HE 151/2007 vp, StVM 22/2007 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta

HE 118/2007 vp, TaVM 7/2007 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 7 luvun 12 a §:n muuttamisesta

HE 126/2007 vp, TyVM 7/2007 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 13 luvun 11 §:n sekä työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain 13 §:n muuttamisesta

HE 125/2007 vp, TyVM 8/2007 vp

Hyväksyttiin

Keskiviikko 28.11.2007

Hallituksen esitys laeiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta sekä sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annettujen lakien muuttamisesta sekä laiksi yksityisestä huvialuksesta suoritettavasta polttoainemaksusta

HE 61/2007 vp, VaVM 17/2007 vp

(mietintöön sisältyi kolme vastalausetta, joissa §-muutosehdotuksia, hylkäysehdotus sekä kaksi lausumaehdotusta)

Hyväksyttiin

Perjantai 30.11.2007

Hallituksen esitys laiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 17 ja 19 §:n muuttamisesta

HE 67/2007 vp, SiVM 9/2007 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

Valtioneuvoston selonteko Suomen osallistumisesta Afganistanin ISAF-operaatioon, Suomen osallistumisesta EU:n sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon Tshadissa ja Keski-Afrikan tasavallassa (EUFOR TCHAD/RCA) sekä sotilasosaston asettamisesta korkeaan valmiuteen osana Ruotsin, Suomen, Viron, Irlannin ja Norjan muodostaman EU:n taisteluosaston valmiusvuoroa 1.1.-30.6.2008 (UaVM 11/2007 vp - VNS 2/2007 vp)

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain (211/2006) 3 §:n 1 ja 3 momentin mukaisen selonteon.

Ulkoasiainvaliokunta ehdotti eduskunnan hyväksyttäväksi kannanoton, että huomautukset selonteon johdosta ilmenevät mietinnön perusteluista. Sen lisäksi eduskunta edellytti valtioneuvostolta:

1. selvitystä Suomen osallistumisesta sotilaalliseen ja siviilikriisinhallintaan vuonna 2008,
2. selvitystä ilmakuljetushankkeen (SAC - Strategic Airlift Capability) nykyvaiheesta ja
3. selvitystä Naton NRF (Nato Response Force) -konseptin uudistamisesta (Valiokuntaneuvos Olli-Pekka Jalonen, 432 2057, Valiokuntaneuvos Jukka Salovaara, 432 2105)

Mietintöön sisältyy vastalause

Hallituksen esitys Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä tehdyn neuvoston päätöksen (2007/436/EY) hyväksymisestä (VaVM 21/2007 vp - HE 144/2007 vp)

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä vuonna 2007 tehdyn neuvoston päätöksen. Neuvoston päätös on ratifioitava kaikissa jäsenmaissa, mitä varten se on lähetetty jäsenmaille toimenpiteitä varten.

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Mari Nuutila, 432 2056)

Hallituksen esitys vuoden 2007 neljänneksi lisätalousarvioksi, Hallituksen esitys vuoden 2007 neljännen lisätalousarvioesityksen (HE 131/2007 vp) täydentämisestä (VaVM 22/2007 vp - HE 131/2007 vp, HE 156/2007 vp)

Valtiovarainvaliokunta ehdotti että ehdotus vuoden 2007 neljänneksi lisätalousarvioksi hyväksytään hallituksen esityksen ja sitä täydentävän esityksen mukaisena edellä todetuin muutoksin, että lisätalousarvioaloitteet LTA 24-40/2007 vp hylätään ja että lisätalousarviota sovelletaan 10 päivästä joulukuuta 2007 alkaen. (Valiokuntaneuvos Hellevi Ikävalko, 432 2100, Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen, 432 2055, Valiokuntaneuvos Mari Nuutila, 432 2056, Valiokuntaneuvos Marjo Hakkila, 432 2081)

Hallituksen esitys laiksi ajoneuvoverolain muuttamisesta (VaVM 24/2007 vp - HE 146/2007 vp) Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ajoneuvoverolakia. Henkilöautoista kannettavan ajoneuvoveron perusvero ehdotetaan muutettavaksi auton ominaishiilidioksidipäästöihin perustuvaksi. Niistä henkilöautoista, joista ei ole päästötietoa, veroa kannettaisiin auton kokonaismassan perusteella. Perusveron päiväkohtaisista määristä säädettäisiin lain liitteenä olevissa verotaulukoissa.

Ennen vuotta 1994 käyttöön otetuista pakettiautoista kannettavan perusveron päiväkohtainen määrä ehdotetaan nostettavaksi 35 senttiin. Pakettiautoluokkaan kuuluva ajoneuvo, joka on varustettu kuljettajan istuimen ja sen vieressä olevien istuinten lisäksi muilla istuinpaikoilla tai niiden kiinnitykseen tarkoitetuilla laitteilla, ehdotetaan verotettavaksi kaksikäyttöautona kuten henkilöauto.

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen, 432 2055)

Hallituksen esitys laiksi kuntalain muuttamisesta (HaVM 12/2007 vp - HE 129/2007 vp)

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kuntalakia siten, että siinä säädettäisiin peruspalveluohjelmamenettelystä sekä liikelaitoskuntayhtymän johtokunnan tehtävistä kuntayhtymän hallituksen korvaavana toimielimenä sekä muutoksenhausta liikelaitoksen johtokunnan päätöksiin. Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi eräitä kuntalain säännöksiä sen vuoksi, että kunnallishallintoa ja -taloutta koskevat tehtävät on tarkoitus siirtää sisäasiainministeriön toimialalta valtiovarainministeriölle.

Hallintovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Ossi Lantto, 432 2080)

Hallituksen esitys laeiksi kuntien valtionosuuslain 27 §:n, sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 §:n sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 9 ja 28 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys laeiksi kuntien valtionosuuslain 27 §:n, sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 §:n sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 9 ja 28 §:n muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 83/2007 vp) täydentämisestä (HaVM 13/2007 vp - HE 83/2007 vp, HE 155/2007 vp)

Hallituksen esitys HE 83/2007 vp

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kuntien valtionosuuslakia, sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annettua lakia sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettua lakia.

Hallituksen esitys HE 155/2007 vp

Esityksessä ehdotetaan täydennettäväksi eduskunnalle 21 päivänä syyskuuta 2007 annettua hallituksen esitystä laeiksi kuntien valtionosuuslain 27 §:n, sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 §:n sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 9 ja 28 §:n muuttamisesta (HE 83/2007 vp ).

Hallintovaliokunta ehdotti että hallituksen esitykseen HE 83/2007 vp sisältyvät 1. ja 3. lakiehdotus ja hallituksen esitykseen HE 155/2007 vp sisältyvä lakiehdotus (2. lakiehdotus) hyväksytään muuttamattomina ja että hallituksen esitykseen HE 83/2007 vp sisältyvä 2. lakiehdotus hylätään. (Valiokuntaneuvos Minna-Liisa Rinne, 432 2062)

Mietintöön sisältyy vastalauseita

Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle toiminnastaan varainhoitovuodelta 2006 (TrVM 2/2007 vp - K 14/2007 vp)

Tarkastusvaliokunta ehdotti että eduskunta hyväksyy kertomuksen johdosta seuraavan kannanoton: 1. Eduskunta edellyttää hallituksen ryhtyvän toimenpiteisiin valtion tulosohjauksen ja tilivelvollisuusuudistuksen arvioimiseksi.
2. Eduskunta edellyttää hallituksen selvittävän vaihtoehtoisia ratkaisumalleja perustuslaissa turvattujen kansalaisten peruspalvelujen yhdenvertaisuuden sekä saatavuuden ja laadun turvaamiseksi.
3. Eduskunta edellyttää hallituksen laativan verotukiselvityksen, jossa tarkastellaan hallituksen veropolitiikan perusteita, erityisesti verotuksen neutraalisuusperiaatetta ja verotukien käsittelyä osana kehys- ja budjettimenettelyä sekä antavan eduskunnalle selvityksen toimenpiteistään valtion tilinpäätöskertomuksessa. (Valiokuntaneuvos Nora Grönholm, 432 3303, Valiokuntaneuvos Matti Salminen, 432 3310)

Hallituksen esitys rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tehdyn sopimuksen, Suomen ja Amerikan yhdysvaltojen allekirjoittamaan luovutussopimukseen tehdyn pöytäkirjan, Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä keskinäisestä oikeusavusta tehdyn sopimuksen sekä Suomen ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tietyistä keskinäiseen oikeusapuun rikosasioissa liittyvistä näkökohdista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi niiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (LaVM 10/2007 vp - HE 86/2005 vp)

Esityksessä ehdotetaan rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tehdyn sopimuksen ja keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tehdyn sopimuksen hyväksymistä ja voimaansaattamista.

Lakivaliokunta ehdotti että eduskunta hyväksyy Washingtonissa 25 päivänä kesäkuuta 2003 rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tehdyn sopimuksen, Brysselissä 16 päivänä joulukuuta 2004 Suomen ja Amerikan yhdysvaltojen 11 päivänä kesäkuuta 1976 allekirjoittamaan luovutussopimukseen tehdyn pöytäkirjan, Washingtonissa 25 päivänä kesäkuuta 2003 keskinäisestä oikeusavusta Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tehdyn sopimuksen sekä Brysselissä 16 päivänä joulukuuta 2004 Suomen tasavallan ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tietyistä keskinäiseen oikeusapuun rikosasioissa liittyvistä näkökohdista tehdyn sopimuksen, ja että hallituksen esitys hyväksytään muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Tuomo Antila, 432 2047)

Hallituksen esitys Euroopan yhteisen ilmailualueen perustamista koskevan monenvälisen sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (LiVM 14/2007 vp - HE 149/2007 vp)

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Luxemburgissa 9 päivänä kesäkuuta 2006 tehdyn Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Albanian tasavallan, Bosnia ja Hertsegovinan, Bulgarian tasavallan, entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian, Islannin tasavallan, Kroatian tasavallan, Montenegron tasavallan, Norjan kuningaskunnan, Serbian tasavallan, Romanian ja Yhdistyneiden Kansakuntien väliaikaisen Kosovon-siviilioperaation Euroopan yhteisen ilmailualueen perustamista koskevan monenvälisen sopimuksen sekä lain sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Sopimus on jaetun toimivallan sopimus, jonka määräykset kuuluvat osittain yhteisön ja osittain jäsenvaltioiden toimivaltaan.

Liikenne- ja viestintävaliokunta ehdotti että eduskunta hyväksyy Luxemburgissa 9 päivänä kesäkuuta 2006 tehdyn Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Albanian tasavallan, Bosnia ja Hertsegovinan, Bulgarian tasavallan, entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian, Islannin tasavallan, Kroatian tasavallan, Montenegron tasavallan, Norjan kuningaskunnan, Romanian, Serbian tasavallan ja Yhdistyneiden Kansakuntien väliaikaisen Kosovon-siviilioperaation monenvälisen sopimuksen Euroopan yhteisen ilmailualueen perustamisesta siltä osin kuin sopimus kuuluu Suomen toimivaltaan ja että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Kaj Laine, 432 3302)

Hallituksen esitys laeiksi viestintämarkkinalain ja sähköisen viestinnän tietosuojalain 2 ja 5 §:n muuttamisesta (LiVM 15/2007 vp - HE 48/2007 vp)

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi viestintämarkkinalakia ja sähköisen viestinnän tietosuojalakia.

Liikenne- ja viestintävaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Mika Boedeker, 432 2082)

Hallituksen esitys laeiksi maatalouden rakennetuista, valtakunnallisen maaseudun kehittämisen ja tutkimuksen sekä maa- ja elintarviketalouden tutkimuksen rahoituksesta sekä eräiden maaseudun kehittämiseen liittyvien lakien muuttamisesta (MmVM 6/2007 vp - HE 113/2007 vp)

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi maatalouden rakennetukia koskeva laki. Lailla säädettäisiin maatalouden rakenteen parantamiseksi myönnettävistä maatilan investointituista ja nuoren viljelijän aloitustuesta. Lakia sovellettaisiin Euroopan yhteisön osaksi rahoittamiin sekä kokonaan kansallisista varoista rahoitettaviin tukiin. Laki koskisi Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan 2007-2013 perustuvia maatalouden rakennetukia ja sellaisia rakennetukia, joita hallinnoidaan erillisenä tukijärjestelmänä.

Maa- ja metsätalousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen ja ehdotti että hyväksytään valiokunnan lausumaehdotus. (Valiokuntaneuvos Carl Selenius, 432 2085)

Hallituksen esitys laiksi Helsingin eurooppalaisesta koulusta. ( SiVM 10/2007 vp - HE 69/2007 vp)

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Helsingin eurooppalaisesta koulusta. Siinä olisivat säännökset eurooppalaisen koulun perustamisesta ja koulussa annettavasta opetuksesta. Koulu olisi valtion koulu ja sen opetus jakaantuisi kaksivuotiseen esikouluun, viisivuotiseen alakouluun sekä seitsemänvuotiseen yläkoulu-lukioon.

Sivistysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Marjo Hakkila, 432 2081)

Hallituksen esitys laeiksi sairausvakuutuslain ja työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta (StVM 24/2007 vp - HE 76/2007 vp)

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi sairausvakuutuslakia ja työnantajan sosiaaliturvamaksusta annettua lakia.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää, 432 2067)

Hallituksen esitys laiksi sotilasvammalain 6 ja 17 §:n muuttamisesta (StVM 25/2007 vp - HE 102/2007 vp)

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sotilasvammalakia siten, että sotainvalideille, joiden sotilasvammalain mukainen työkyvyttömyysaste on 25 prosenttia, voidaan korvata yksityisessä laitoksessa annettu huolto tai osa-aikainen huolto myös silloin, kun sen tarve johtuu muusta kuin korvatusta vammasta tai sairaudesta. Korvauskäsittelyn yksinkertaistamiseksi ja nopeuttamiseksi sotilasvammalakia ehdotetaan lisäksi muutettavaksi siten, että sotilasvammalain mukainen hautausapu voitaisiin maksaa sotainvalidin kuolinpesälle ilman erillistä hakemusta ja selvitystä suoritetuista hautauskustannuksista. Pykälästä ehdotetaan tarpeettomana poistettavaksi maininta hautausavun suorittamisesta vainajan ruumiin katoamisen vuoksi.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Harri Sintonen, 432 2051)

Mietintöön sisältyy vastalause

Hallituksen esitys laeiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta (StVM 26/2007 vp - HE 86/2007 vp)

Esityksessä ehdotetaan työttömyysetuuksien rahoituksesta annettua lakia muutettavaksi siten, että palkkasummarajat, joiden perusteella työnantajien työttömyysvakuutusmaksut määräytyvät, yhdenmukaistettaisiin. Samalla ehdotetaan, että palkkasummarajoja korotettaisiin ja että niitä vuosittain tarkistettaisiin työeläkelain mukaisella palkkakertoimella. Palkkasummarajojen korottamisen johdosta työttömyysvakuutusmaksut ehdotetaan määriteltäviksi uudelleen.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää, 432 2067)

Hallituksen esitys laiksi työntekijän työeläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa (StVM 27/2007 vp - HE 87/2007 vp)

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki työntekijän työeläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Harri Sintonen, 432 2051)

Mietintöön sisältyy vastalause

Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta (StVM 28/2007 vp - HE 136/2007 vp)

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia. Muutosten tavoitteena on edistää työaikapankkijärjestelmän käyttöä työpaikoilla.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää, 432 2067, Valiokuntaneuvos Harri Sintonen, 432 2051 )

Hallituksen esitys Suomen ja Bulgarian välillä ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan mukaisesta yhteistoteutuksesta tehdyn puitesopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (YmVM 4/2007 vp - HE 141/2007 vp)

Esityksessä ehdotetaan, että Eduskunta hyväksyy Sofiassa joulukuussa 2006 tehdyn Suomen tasavallan hallituksen ja Bulgarian tasavallan hallituksen välisen puitesopimuksen ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan mukaisesta yhteistoteutuksesta.

Ympäristövaliokunta ehdotti että eduskunta hyväksyy Sofiassa 15 päivänä joulukuuta 2006 Suomen tasavallan hallituksen ja Bulgarian tasavallan hallituksen välillä ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan mukaisesta yhteistoteutuksesta tehdyn puitesopimuksen ja että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Marja Ekroos, 432 2089)

Hallituksen esitys rajat ylittäviä pääomayhtiöiden sulautumisia ja jakautumisia koskevaksi yhteisölainsäädännöksi (TaVM 8/2007 vp - HE 103/2007 vp)

Esityksessä ehdotetaan rajat ylittäviä sulautumisia ja jakautumisia koskevien säännösten lisäämistä osakeyhtiölakiin ja osuuskuntalakiin sekä rahoitustoimintaa koskeviin lakeihin siten, että suomalainen osakkeenomistajien tai jäsenten rajoitetulla vastuulla toimiva yritys voi osallistua sellaiseen rajat ylittävään sulautumiseen tai jakautumiseen, johon osallistuu Euroopan talousalueeseen kuuluvasta toisesta valtiosta olevia yhtiöitä. Rajat ylittävää sulautumista ja jakautumista voidaan käyttää yritysrakenteiden järjestämiseen yli valtiollisten rajojen.

Talousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Eelis Roikonen, 432 2052)

Hallituksen esitys sähkömarkkinalain 3 §:n muuttamisesta (TaVM 9/2007 vp - HE 116/2007 vp)

Esityksellä ehdotetaan muutettavaksi sähkömarkkinalakia. Pienimuotoiseksi määritelty sähköntuotanto ehdotetaan rajattavaksi laissa sähköntuotantolaitokseen tai usean sähköntuotantolaitoksen muodostamaan kokonaisuuteen, jonka teho on enintään kaksi megavolttiampeeria.

Talousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana ja ehdotti että hyväksytään valiokunnan lausumaehdotus. (Valiokuntaneuvos Tuula Kulovesi, 432 2104)

Hallituksen esitys siviilipalveluslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (TyVM 9/2007 vp - HE 140/2007 vp)

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi siviilipalveluslaki ja muutettavaksi eräitä siihen liittyviä lakeja. Samalla kumottaisiin vuoden 1991 siviilipalveluslaki.

Esityksen mukaan siviilipalvelus olisi mahdollista myös poikkeusolojen aikana. Ylimääräistä palvelusta koskevan päätöksen ja liikekannallepanon aikana siviilipalveluskeskus määräisi siviilipalvelusvelvolliset avustaviin siviililuonteisiin kriisitehtäviin. Siviilipalvelusvelvollisten sijoituspaikkana liikekannallepanon aikana toimisivat pelastuslaissa tarkoitetut pelastusviranomaiset ja pelastustoimintaan sekä väestönsuojeluun osallistuvat viranomaiset.

Esityksen tavoitteena on poistaa nykyisen lain kurinpitomenettelyyn, palvelusrikkomusten rikosoikeudellisiin seuraamuksiin ja siviilipalvelusvelvollisten asumiskustannusten korvaamiseen liittyvät ongelmat sekä saattaa se vastaamaan asevelvollisuuslakiin esitettyjä muutoksia.

Siviilipalvelushakemus hyväksyttäisiin normaaliaikana ilman vakaumuksentutkintaa.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Ritva Bäckström, 432 2670)

Mietintöön sisältyy vastalauseita

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 27.11.2007

Hallituksen esitys laeiksi kuntien valtionosuuslain 27 §:n, sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 §:n sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 9 ja 28 §:n muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 83/2007 vp) täydentämisestä

HE 155/2007 vp

Hallintovaliokuntaan, Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys vuoden 2007 neljännen lisätalousarvioesityksen (HE 131/2007 vp) täydentämisestä

HE 156/2007 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys vuoden 2008 talousarvioesityksen (HE 62/2007 vp) täydentämisestä

HE 157/2007 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta

HE 158/2007 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan, Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys Suomen ja Italian välillä turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi mainitun sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 154/2007 vp

Hallintovaliokuntaan

MUUTA

Kansliatoimikunnan täydennysvaalissa kansliatoimikunnan varajäseneksi valittiin edustaja Erkki Pulliainen.

Eduskunnan tilintarkastajien täydennysvaalissa valittiin eduskunnan tilintarkastajaksi edustaja Timo Korhonen toimikaudeksi, joka päättyy 31.12.2007.

SUURI VALIOKUNTA

U 38/2007 vp ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (tullitariffiasetuksen muutos)

Ilmoitetaan, että asia on saapunut valiokuntaan.

Valtiovarainvaliokuntaan

U 39/2007 vp ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (tullittomuusasetuksen muutos)

Valtiovarainvaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.