Edilexissä on huoltokatko keskiviikkona 18.9.2019. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 47/2007

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 20.11.2007

Hallituksen esitys laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

HE 60/2007 vp, VaVM 16/2007 vp

LA 18/2007 vp

LA 92/2007 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys Suomen ja Puolan välillä turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi mainitun sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 142/2007 vp, HaVM 9/2007 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys HE 104/2007 vp

LaVM 7/2007 vp

Hallituksen esitys laiksi Oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi rautatielain 26 ja 28 §:n muuttamisesta

HE 114/2007 vp, LiVM 7/2007 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi ajoneuvolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen ja eräiden muiden lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta sekä ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 14 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

HE 134/2007 vp, LiVM 9/2007 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi Tieliikelaitoksen muuttamisesta osakeyhtiöksi

HE 92/2007 vp, LiVM 10/2007 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi valtion eläkelain muuttamisesta

HE 109/2007 vp, StVM 14/2007 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta

HE 119/2007 vp, StVM 15/2007 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta

HE 121/2007 vp, StVM 16/2007 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi Kansaneläkelaitoksen oikeudesta saada elatusturvaa koskevia asiakastietoja

HE 120/2007 vp, StVM 18/2007 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi vuorotteluvapaalain muuttamisesta

HE 77/2007 vp, yVM 5/2007 vp, LA 26/2007 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 7 luvun 5 ja 11 §:n muuttamisesta

HE 78/2007 vp, TyVM 6/2007 vp

Hyväksytään

Hallituksen esitys laiksi asumistukilain 11 §:n muuttamisesta

HE 79/2007 vp, YmVM 3/2007 vp

Hyväksytään

Keskiviikko 21.11.2007

Hallituksen esitys vuoden 2008 tuloveroasteikkolaiksi ja eräiksi muiksi tuloveroperusteita koskeviksi muutoksiksi

HE 57/2007 vp, VaVM 15/2007 vp

LA 17/2007 vp, LA 19/2007 vp, LA 42/2007 vp, LA 93/2007 vp, TPA 1/2007 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta

HE 119/2007 vp

StVM 15/2007 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

TyVM 7/2007 vp - HE 126/2007 vp Hallituksen esitys laiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 7 luvun 12 a §:n muuttamisesta

Julkisesta työvoimapalvelusta annettua lakia esitetään muutettavaksi siten, että työmarkkinatukeen oikeutetun nuoren työllistämiseksi myönnettyä palkkatukea voitaisiin rahoittaa työmarkkinatukimäärärahoista kolme kuukautta nykyistä aiemmin.

Esitys liittyy valtion vuoden 2008 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Ritva Bäckström 432 2670.

MmVM 5/2007 vp - HE 91/2007 vp Hallituksen esitys maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain ja eräiden maatalouden luopumisjärjestelmiin liittyvien lakien muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annettua lakia muutettavaksi siten, että tuen myöntämisen edellytykset muuttuisivat. Maatalousyrittäjän luopuessa maatalouden harjoittamisesta luovuttamalla maatilansa pellot lisäalueeksi luovutuksensaajan ikärajaa alennettaisiin viidellä vuodella siten, että luovutuksensaajan tulisi olla alle 50-vuotias luopumisen tapahtuessa. Lisäksi esityksessä ehdotetaan tehtäviksi luopumistukijärjestelmään ja sitä edeltäviin maatalouden luopumisjärjestelmiin muutokset, jotka johtuvat vuoden 2008 alusta voimaan tulevasta kansaneläkelainsäädännöstä.

Maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina. Valiokuntaneuvos Carl Selenius 432 2085.

TyVM 8/2007 vp - HE 125/2007 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 13 luvun 11 §:n sekä työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Työsopimuslakia sekä työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annettua lakia ehdotetaan muutettaviksi. Työnteon keskeisiä ehtoja koskevan selvityksen antamisvelvollisuuden rikkominen tulee rangaistavaksi. Lisäksi työsuojeluviranomaisen toimivaltuuksia muutetaan siten, että työsuojeluviranomainen voi antaa kehotuksen sen varmistamiseksi, että työnantaja antaa selvityksen työnteon keskeisistä ehdoista.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina. Valiokuntaneuvos Ritva Bäckström 432 2670.

SiVM 9/2007 vp - HE 67/2007 vp Hallituksen esitys laiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 17 ja 19 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan ammatillisesta koulutuksesta annettua lakia muutettavaksi.

Oppisopimusta koskeviin säännöksiin lisätään virkasuhteisten henkilöiden oppisopimuskoulutusta koskeva säännös. Oppisopimus perustuu nykyisen lainsäädännön mukaan määräaikaiseen työsopimukseen. Virkasuhteessa olevat ovat oppisopimuskoulutukseen osallistuakseen joutuneet ottamaan virkavapautta koulutusajaksi solmiakseen oppisopimuksen. Tämä on osoittautunut monin tavoin hankalaksi järjestelyksi. Oppisopimuskoulutus voitaisiin suorittaa tekemällä virkamiehen oppisopimus. Oppisopimuskoulutusta koskevat säännökset työsopimuslain soveltamista koskevia säännöksiä lukuun ottamatta koskisivat myös tätä koulutusta.

Sivistysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Marjo Hakkila 432 2081.

HaVM 11/2007 vp - HE 143/2007 vp Hallituksen esitys Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä lentoyhtiöiden PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden ministeriölle (DHS) tehdyn sopimuksen (vuoden 2007 sopimus) hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta sekä laiksi Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä lentoyhtiöiden PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden ministeriölle tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain kumoamisesta

Hallintovaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina. Valiokuntaneuvos Ossi Lantto 432 2080.

TaVM 7/2007 vp - HE 118/2007 vp Hallituksen esitys laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta

Ehdotetulla sähkömarkkinalain muutoksella ja siihen liittyvällä valtioneuvoston asetuksella sähkölaitteiden ja -laitteistojen sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta saatetaan kansallisesti voimaan sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta annettu direktiivi (EMC-direktiivi).

Sähköturvallisuuslakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi 5 a luku, jossa säädettäisiin EMC-direktiivin edellyttämistä sähkölaitteiden ja -laitteistojen sähkömagneettiseen yhteensopivuuteen liittyvistä vastuista, velvoitteista ja vaatimuksista. Ehdotuksessa on valtuuspykälät, joilla annettaisiin valtuus säätää tarkemmin valtioneuvoston asetuksella sähkölaitteiden ja-laitteistojen vaatimusten, vaatimustenmukaisuuden arvioinnin sekä merkintöjen ja tietojen yksityiskohdista. Uudet säännökset lähinnä selkeyttävät ja tarkentavat nykyisiä menettelyjä ja käytäntöjä.

Talousvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna. Valiokuntaneuvos Eelis Roikonen 432 2052.

MmVM 5/2007 vp - HE 91/2007 vp Hallituksen esitys maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain ja eräiden maatalouden luopumisjärjestelmiin liittyvien lakien muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annettua lakia muutettavaksi siten, että tuen myöntämisen edellytykset muuttuisivat. Maatalousyrittäjän luopuessa maatalouden harjoittamisesta luovuttamalla maatilansa pellot lisäalueeksi luovutuksensaajan ikärajaa alennettaisiin viidellä vuodella siten, että luovutuksensaajan tulisi olla alle 50-vuotias luopumisen tapahtuessa. Lisäksi esityksessä ehdotetaan tehtäviksi luopumistukijärjestelmään ja sitä edeltäviin maatalouden luopumisjärjestelmiin muutokset, jotka johtuvat vuoden 2008 alusta voimaan tulevasta kansaneläkelainsäädännöstä.

Esitys liittyy vuoden 2008 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina. Valiokuntaneuvos Carl Selenius 432 2085.

LaVM 8/2007 vp - HE 51/2007 vp Hallituksen esitys rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevan Pohjoismaiden välisen sopimuksen (Pohjoismainen pidätysmääräys) hyväksymiseksi ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyy Kööpenhaminassa 15 päivänä joulukuuta 2005 tehdyn rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevan Pohjoismaiden välisen sopimuksen (Pohjoismainen pidätysmääräys).

Esitykseen sisältyy lakiehdotus sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.

Esityksessä ehdotetaan lisäksi, että rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Pohjoismaiden välillä säädetään laki, jolla kumotaan vuoden 1960 pohjoismainen luovuttamislaki. Laissa olisi säännökset luovuttamismenettelystä ja luovuttamisen aineellisista edellytyksistä.

Lakivaliokunta ehdottaa, että hallituksen esitys hyväksytään muutoksen jälkeen. Valiokuntaneuvos Tuomo Antila 432 2047.

VaVM 19/2007 vp - HE 145/2007 vp Hallituksen esitys laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 19 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elinkeinotulon verottamisesta annettua lakia väliaikaisesti siten, että luottolaitosten niin sanottujen järjestämättömien saamisten maksamatta olevia korkoja ei luettaisi veronalaiseksi tuloksi verovuosilta 2007 ja 2008 toimitettavissa verotuksissa.

Valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen 432 2055.

VaVM 18/2007 vp - HE 110/2007 vp Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia muutettavaksi yhteisöoikeuden mukaiseksi siten, että huomattavasti käypää arvoa alempaa vastiketta vastaan tapahtuvat tavaran tai palvelun luovutukset verotettaisiin myyntinä eikä omana käyttönä. Veron perusteena pidettäisiin vastikkeen sijasta käypää markkina-arvoa, jos myyjän ja ostajan välillä olisi etuyhteys. Lisäksi arvonlisäverolakiin tehtäisiin eräitä muita tarkistuksia.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2008 alusta. Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen 432 2055.

LaVM 9/2007 vp - HE 81/2007 vp Hallituksen esitys terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja rikoslain 34 a luvun muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyy Varsovassa 16 päivänä toukokuuta 2005 tehdyn terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen sekä lait sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja rikoslain 34 a luvun muuttamisesta. Sopimuksella on tarkoitus tukea sopimuspuolien pyrkimyksiä ehkäistä terrorismia. Tähän pyritään ensisijaisesti määräämällä rangaistaviksi tiettyjä valmistelevia tekoja, jotka voivat johtaa terrorismirikoksiin.

Lakivaliokunta ehdottaa, että hallituksen esitys hyväksytään muutoksen jälkeen. Valiokuntaneuvos Tuomo Antila 432 2047.

UaVM 10/2007 vp - HE 128/2007 vp Hallituksen esitys eräiden Suomen ja Ruotsin välisen valtakunnanrajan vuonna 2006 suoritetussa rajankäynnissä todettujen rajalinjan muutosten hyväksymisestä

Suomen ja Ruotsin välillä voimassa olevien sopimusten perusteella maiden välinen raja käydään kahdenkymmenenviiden vuoden välein. Tämän mukaisesti suoritettiin rajankäynnit vuosina 1956-1957 ja 1981. Viimeksi raja käytiin vuonna 2006. Tämän rajankäynnin perusasiakirjat allekirjoitettiin Helsingissä maaliskuussa 2007.

Ulkoasiainvaliokunta ehdottaa, että eduskunta antaa suostumuksensa seuraaviin Suomen ja Ruotsin välisen valtakunnanrajan vuonna 2006 suoritetun rajankäynnin johdosta ehdotettuihin rajaviivan muutoksiin:

1) ne vesialueet, jotka jäävät vuoden 2006 rajankäynnissä esitetyn linjan (uusi valtakunnanraja) ja edellisten Suomen ja Ruotsin välisten rajankäyntien (SopS 36/1985 ja SopS 59/1986) mukaisen linjan (vanha valtakunnanraja) väliin ja sijaitsevat ensin mainitun linjan Ruotsin puolella, tulevat kuulumaan Ruotsiin ja

2) ne vesialueet, jotka jäävät vuoden 2006 rajankäynnissä esitetyn linjan (uusi valtakunnanraja) ja edellisen Suomen ja Ruotsin välisten rajankäyntien (SopS 36/1985 ja SopS 59/1986) mukaisen linjan (vanha valtakunnanraja) väliin ja sijaitsevat ensin mainitun linjan Suomen puolella, tulevat kuulumaan Suomeen. Valiokuntaneuvos Jukka Salovaara 432 2105.

VaVM 20/2007 vp - LA 118/2007 vp Lakialoite laiksi vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta (Mika Lintilä /kesk ym.)

Lakialoitteissa ehdotetaan, että vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annettua erityislakia jatkettaisiin kahdella lisä vuodella eli vuoden 2009 loppuun.

Vaikeavammaisille yrittäjille on myönnetty tähän asti vuosittain erityislain turvin mahdollisuus vapautua tietyin edellytyksin arvonlisäverosta. On tärkeää, että myös vaikeavammaiset ihmiset voivat osallistua halutessaan työelämään yrittäjinä ja ylläpitää tälläkin tavalla omaa motivaatiotaan ja mielenterveyttään.

Valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että lakialoitteeseen sisältyvä lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen 432 2055.

LiVM 13/2007 vp - HE 115/2007 vp Hallituksen esitys laiksi meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta. Samalla ehdotetaan kumottavaksi ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annettu laki ja eräiltä matkustaja-aluksilta saadusta merityötulosta toimitetun ennakonpidätyksen väliaikaisesta maksuvapaudesta annettu laki. Lisäksi tehtäisiin viiteen muuhun lakiin vähäisiä muutoksia.

Liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa, että hallituksen esityksen hyväksytään muutoksen jälkeen.

Valiokunnan mietintöön sisältyy kansanedustaja Saara Karhun /sd vastalause. Valiokuntaneuvos Mika Boedeker 432 2082.

PuVM 1/2007 vp - HE 37/2007 vp Hallituksen esitys asevelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi asevelvollisuuslaki, joka korvaisi vuoden 1950 asevelvollisuuslain. Uudistuksen tavoitteena on saattaa asevelvollisuuslaki perustuslain vaatimukset täyttäväksi ja myös muutoin entistä ajanmukaisemmaksi ja toimivammaksi. Asevelvollisuuslain soveltamisalaa täsmennettäisiin ja osin laajennettaisiin niin, että laissa voitaisiin säätää myös asevelvollisten määräämisestä tehtäviin, jotka eivät perustu yksinomaan maanpuolustusvelvollisuuden täyttämistä koskevaan perustuslain säännökseen. Muita tehtäviä olisivat muun muassa virka-aputehtävät.

Puolustusvaliokunta ehdottaa, että hallituksen esityksen hyväksytään muutoksen jälkeen. Valiokuntaneuvos Heikki Savola 432 2060.

StVM 23/2007 vp - HE 137/2007 vp Hallituksen esitys sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun ja työnantajan kansaneläkemaksun maksuprosentista annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun ja työnantajan kansaneläkemaksun maksuprosentista annettua lakia.

Sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksua ehdotetaan alennettavaksi 0,04 prosenttiyksikköä 1,24 prosenttiin. Eläkkeen- ja etuudensaajien maksu alenee 1,41 prosenttiin. Työnantajan kansaneläkemaksua ehdotetaan alennettavaksi 0,1 prosenttiyksikköä vuoden 2007 tasosta.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Harri Sintonen 432 2051.

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Keskiviikko 21.11.2007

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

LA 84/2007 vp (Pertti Hemmilä/kok ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Lakialoite LA 101/2007 vp (Pertti Hemmilä/kok ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki tuloverolain 127 a §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 104/2007 vp (Jouko Laxell/kok)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki Suomen perustuslain 5 ja 54 §:n sekä kansalaisuuslain 9 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 106/2007 vp (Minna Sirnö/vas ym.)

Perustuslakivaliokuntaan

Torstai 22.11.2007

Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 111/2007 vp (Toimi Kankaanniemi/kd)

Hallintovaliokuntaan

MUUTA

Keskiviikko 21.11.2007

Valiokuntien täydennysvaalissa on liikenne- ja viestintävaliokunnan varajäseneksi tullut valituksi edustaja Sari Palm/kd.

Tiistai 20.11.2007

Kansliatoimikunnan täydennysvaali varajäseneksi on valittu edustaja Jyrki Kasvi/vihr.

Perjantai 23.11.2007

Valtakunnanoikeuden jäsenten vaalissa eduskunta on valinnut ehdokaslistan mukaisesti valtakunnanoikeuden jäseniksi ja varajäseniksi toimikaudeksi 1.1.2008- 31.12.2011 seuraavat henkilöt:

jäseneksi varatuomari Silja Hiironniemi
varajäsenenään valtiosihteeri, varatuomari Timo Reina
jäseneksi kansanedustaja, varatuomari Esko Kiviranta
varajäsenenään lainsäädäntösihteeri, oikeustieteen kandidaatti Seija Turtiainen
jäseneksi professori, oikeustieteen tohtori Vesa Majamaa
varajäsenenään dosentti, lainsäädäntöneuvos Leena Halila
jäseneksi apulaiskaupunginjohtaja, varatuomari Paula Kokkonen
varajäsenenään oikeustieteen kandidaatti Risto Kuisma
jäseneksi maaherra, filosofian maisteri Pirjo Ala-Kapee-Hakulinen
varajäsenenään varatuomari Susanna Rahkonen.

Vaalin tulos ilmoitetaan valtioneuvostolle ja valtakunnanoikeuden puheenjohtajalle.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.