Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 46/2007

AINOAN KÄSITTELYN ASIAT

Keskiviikko 14.11.2007

Hallituksen esitys vuoden 2007 kolmanneksi lisätalousarvioksi

HE 130/2007 vp, VaVM 14/2007 vp

Asian käsittely päättyi.

Torstai 15.11.2007

Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2006

K 10/2007 vp, TaVM 6/2007 vp

Hyväksyttiin

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Maanantai 12.11.2007

Hallituksen esitys laeiksi joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain 1 ja 2 §:n sekä Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnasta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

HE 98/2007 vp, LiVM 8/2007 vp

Hyväksyttiin

Tiistai 13.11.2007

Hallituksen esitys Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Albanian tasavallan välillä tehdyn vakautus- ja assosiaatiosopimuksen hyväksymiseksi sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 42/2007 vp, UaVM 8/2007 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys Suomen ja Slovakian välillä turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi mainitun sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 96/2007 vp, HaVM 6/2007 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi valtion virkamieslain muuttamisesta

HE 63/2007 vp, HaVM 7/2007 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi valtion paikallishallinnon kehittämisen perusteista annetun lain ja rekisterihallintolain 3 §:n muuttamisesta

HE 82/2007 vp, HaVM 8/2007 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta annetun lain 1 §:n ja rangaistusten täytäntöönpanon hallinnosta annetun lain muuttamisesta

HE 89/2007 vp, LaVM 6/2007 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi auktorisoiduista kääntäjistä

HE 39/2007 vp, SiVM 6/2007 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi taiteen edistämisen järjestelystä annetun lain muuttamisesta

HE 65/2007 vp, SiVM 7/2007 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi työttömyyskassalain 27 §:n muuttamisesta

HE 122/2007 vp, StVM 12/2007 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi Eläketurvakeskuksesta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 53/2007 vp, StVM 13/2007 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain muuttamisesta

HE 124/2007 vp, TyVM 4/2007 vp

Hyväksyttiin

Perjantai 16.11.2007

Hallituksen esitys laiksi potilasturvallisuuden varmistamisesta terveydenhuollon työtaistelun aikana

HE 153/2007 vp, StVM 17/2007 vp

(mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta, joissa §-muutosehdotuksia ja kaksi lausumaehdotusta sekä yksi hylkäysehdotuksen sisältävä vastalause)

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

Hallituksen esitys laiksi vaalilain muuttamisesta (PeVM 6/2007 vp - HE 105/2007 vp)

Esityksessä ehdotetaan vaalilakia muutettavaksi siten, että vaalipiirijakoa koskeva sääntely saatetaan vastaamaan vuoden 2008 voimaan tulevia kuntajaon muutoksia.

Perustuslakivaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Kalevi Laaksonen, 432 2044)

Hallituksen esitys Suomen ja Viron välillä turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi mainitun sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HaVM 10/2007 vp - HE 127/2007 vp)

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Suomen ja Viron välisen sopimuksen turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta sekä lain sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.

Sopimuksen tarkoituksena on varmistaa salassa pidettävän tiedon välittäminen ja suojaaminen Suomen ja Viron välillä ulko-, puolustus-, turvallisuus-, poliisi- ja teollisuusasioissa.

Hallintovaliokunta ehdotti että eduskunta hyväksyy Tallinnassa 5 päivänä kesäkuuta 2007 Suomen tasavallan ja Viron tasavallan välillä turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen ja että hallituksen esitys hyväksytään muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Ossi Lantto, 432 2080)

Hallituksen esitys vuoden 2008 tuloveroasteikkolaiksi ja eräiksi muiksi tuloveroperusteita koskeviksi muutoksiksi (VaVM 15/2007 vp - HE 57/2007 vp)

Esitys sisältää ehdotuksen vuoden 2008 valtionverotuksessa sovellettavaksi progressiiviseksi tuloveroasteikoksi.

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen, 432 2055)

Mietintöön sisältyy kolme vastalausetta

Hallituksen esitys laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta (VaVM 16/2007 vp - HE 60/2007 vp)

Esityksessä ehdotetaan alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteenä olevaa verotaulukkoa muutettavaksi siten, että vero nousisi keskimäärin 11,5 prosenttia. Korotus painotettaisiin väkeviin alkoholijuomiin, joiden vero nousisi noin kaksi kertaa enemmän kuin oluen tai viinin vero. Korotuksen johdosta alkoholijuomien vähittäismyyntihinnat nousisivat keskimäärin 5,5 prosenttia. Väkevien alkoholijuomien hinnat nousisivat noin kolme kertaa enemmän kuin oluiden ja viinien hinnat.

Esitys liittyy valtion vuoden 2008 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana, mutta edellytti että eduskunta hyväksyy valiokunnan lausumaehdotuksen. (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen, 432 2055)

Mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta

Hallituksen esitys laeiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta sekä sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annettujen lakien muuttamisesta sekä laiksi yksityisestä huvialuksesta suoritettavasta polttoainemaksusta (VaVM 17/2007 vp - HE 61/2007 vp)

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annettua lakia sekä sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annettua lakia siten, että energiatuotteista ja sähköstä kannettavaa valmisteveroa korotetaan keskimäärin 9,8 prosenttia. Veronkorotuksen painopiste on päästökaupan ulkopuolisten sektoreiden käyttämissä polttoaineissa. Lisäksi ehdotetaan annettavaksi laki yksityisestä huvialuksesta suoritettavasta polttoainemaksusta.

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen, 432 2055)

Mietintöön sisältyy kolme vastalausetta

Hallituksen esitys laeiksi ajoneuvolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen ja eräiden muiden lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta sekä ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 14 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (LiVM 9/2007 vp - HE 134/2007 vp)

Esityksessä ehdotetaan ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain muuttamista niin, että yksittäisten julkisten tietojen luovuttamista koskevasta pykälästä poistettaisiin sana käyttövastaava väliaikaisesti.

Liikenne- ja viestintävaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Mika Boedeker, 432 2082)

Hallituksen esitys laiksi Tieliikelaitoksen muuttamisesta osakeyhtiöksi (LiVM 10/2007 vp - HE 92/2007 vp)

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Tieliikelaitoksen muuttamisesta osakeyhtiöksi.

Liikenne- ja viestintävaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Mika Boedeker, 432 2082)

Hallituksen esitys alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan VI liitteeseen tehtyjen muutosten hyväksymisestä sekä laiksi muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (LiVM 11/2007 vp - HE 99/2007 vp)

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään vuoden 1978 pöytäkirjan VI liitteeseen tehdyt muutokset. Muutokset hyväksyttiin Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n meriympäristön suojelukomitean MEPC:n 53. istunnossa vuonna 2005. Liite sisältää määräyksiä alusten aiheuttaman ilman pilaantumisen ehkäisemiseksi.

Liikenne- ja viestintävaliokunta ehdotti että eduskunta hyväksyy alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään vuoden 1978 pöytäkirjaan Lontoossa vuonna 1997 tehdyn muutospöytäkirjan liitteeseen Lontoossa 22. heinäkuuta 2005 tehdyt muutokset siltä osin kuin ne kuuluvat Suomen toimivaltaan ja että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Mika Boedeker, 432 2082)

Hallituksen esitys laiksi väylämaksulain muuttamisesta (LiVM 12/2007 vp - HE 93/2007 vp)

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väylämaksulakia. Väylämaksun yksikköhintaa ja enimmäismäärää aluskäynniltä alennettaisiin keskimäärin kymmenellä prosentilla. Alennus kohdennettaisiin kaikille alustyypeille painottaen lievästi kahteen parhaimpaan jääluokkaan kuuluvia aluksia. Lakiin lisättäisiin alusyhdistelmän määritelmä ja tarkentavat säännökset alusyhdistelmän väylämaksun määräytymisestä.

Liikenne- ja viestintävaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Kaj Laine, 432 3302)

Hallituksen esitys laiksi potilasturvallisuuden varmistamisesta terveydenhuollon työtaistelun aikana (StVM 17/2007 vp - HE 153/2007 vp)

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki potilasturvallisuuden varmistamisesta terveydenhuollon työtaistelun aikana. Laissa olisi säännökset terveydenhuollon ammattihenkilöiden potilasturvatyöstä Tehy ry:n työtaistelun aikana. Erityistilanteissa, joissa potilaiden henki tai terveys vaarantuvat vakavasti työtaistelun aiheuttaman henkilöstövajauksen vuoksi, voisi lääninhallitus määrätä terveydenhuollon ammattihenkilön potilasturvatyöhön kunnalliseen terveydenhuollon toimintayksikköön.

Perusteena ehdotetulle laille on Tehy ry:n työtaistelu, jossa kunnallisesta sosiaali- ja terveydenhuollosta on irtisanoutumassa 12 800 henkilöä. Lääninhallitusten sosiaali- ja terveysosastojen saamat tiedot alueidensa sairaanhoitopiireistä ja toimintayksiköistä osoittavat, että toteutuessaan Tehy ry:n työtaistelumuotona käyttämät joukkoirtisanoutumiset romahduttaisivat useita kriittisiä toimintoja ja joissakin tapauksissa hoito jouduttaisiin kokonaan lopettamaan.

Joukkoirtisanoutumiset kohdistuisivat aloille, jotka vaarantavat erityisesti tehohoidon, synnytykset, päivystyksen ja syövän akuuttihoidon. Myös erikoissairaanhoidon palvelujen taso laskisi niin paljon, että sillä olisi merkittävä vaikutus potilasturvallisuuteen. Irtisanoutumiset johtaisivat siihen, että joissakin sairaaloissa eräät kriittiset toiminnot uhkaisivat keskeytyä kokonaan. Jos henkilöstö irtisanoutuu toiminnoista, jotka edellyttävät erityisosaamista, ei irtisanoutuneiden työpanosta voida korvata muulla työvoimalla. Esityksen tarkoituksena on varmistaa potilasturvallisuuden vähimmäistaso tilanteissa, joissa työhön jäävä henkilöstö ei riittäisi turvaamaan hoidossa olevien henkeä tai terveyttä. Potilasturvatyöhön voitaisiin määrätä vain terveydenhuollon ammattihenkilö. Ammattihenkilö voitaisiin määrätä työhön siitä riippumatta, onko hän irtisanoutunut, muusta syystä työelämän ulkopuolella vai töissä muualla. Tarkoituksena on, että potilasturvatyöhön määrättävät olisivat ensisijassa työtaistelun vuoksi irtisanoutuneita ja vain hyvin poikkeuksellisessa tapauksessa muita riittävän ammattitaitoisia henkilöitä

Potilasturvatyön lisäksi esityksessä on ehdotukset, joiden perusteella työtaistelun ulkopuolella olevia terveydenhuollon ammattihenkilöitä voitaisiin määrätä tavanomaisesta poikkeaviin tehtäviin ja joiden perusteella työaikasäännöksistä voitaisiin poiketa.

Määräyksen potilasturvatyöhön voisi antaa vain lääninhallitus, ja määräyksen tulisi aina perustua sen kunnan tai kuntayhtymän esitykseen, jossa potilasturvatyötä tehtäisiin. Määräys potilasturvatyöhön olisi määräaikainen, ja kestäisi kerrallaan enintään yhden viikon. Määräys voitaisiin uudistaa.

Potilasturvatyöhön määrätylle tulisi suorittaa korvaus työstä. Lisäksi hänellä olisi oikeus palata takaisin normaaliin työhönsä potilasturvatyöjakson päätyttyä.

Laki olisi määräaikainen, ja se on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen hyväksymisen ja vahvistamisen jälkeen.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdotti että hallituksen esitys hyväksytään muutettuna (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää, 432 2067, Valiokuntaneuvos Harri Sintonen, 432 2051).

Mietintöön sisältyy 3 vastalausetta.

Hallituksen esitys laiksi Kansaneläkelaitoksen oikeudesta saada elatusturvaa koskevia asiakastietoja (StVM 18/2007 vp - HE 120/2007 vp)

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Kansaneläkelaitoksen oikeudesta saada elatusturvaa koskevia asiakastietoja elatustuen toimeenpanoon ja elatusavun perintään valmistautumiseksi.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdotti että hallituksen esitys hyväksytään muutettuna (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää, 432 2067)

Hallituksen esitys laeiksi tapaturmavakuutuslain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (StVM 19/2007 vp - HE 138/2007 vp)

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tapaturmavakuutuslakia.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdotti että hallituksen esitys hyväksytään muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää, 432 2067)

Hallituksen esitys laiksi valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta annetun lain muuttamisesta (StVM 20/2007 vp - HE 139/2007 vp)

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta annettua lakia.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdotti että hallituksen esitys hyväksytään muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää, 432 2067)

Hallituksen esitys laiksi Säteilyturvakeskuksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta (StVM 21/2007 vp - HE 150/2007 vp)

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Säteilyturvakeskuksesta annettua lakia siten, että Säteilyturvakeskuksen johtokunta lakkautetaan. Säteilyturvakeskusta johtaisi pääjohtaja.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdotti että hallituksen esitys hyväksytään muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Harri Sintonen, 432 2051).

Hallituksen esitys laiksi lastensuojelulain 49 §:n muuttamisesta (StVM 22/2007 vp - HE 151/2007 vp)

Esityksessä ehdotetaan vuoden 2008 alusta voimaan tulevaa, jo vahvistettua lastensuojelulakia (417/2007) muutettavaksi siten, että lain 83 §:ssä tarkoitetun väliaikaismääräyksen nojalla tehty sijoitus kodin ulkopuolelle määritellään sijaishuolloksi.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdotti että hallituksen esitys hyväksytään muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Harri Sintonen, 432 2051).

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 13.11.2007

Hallituksen esitys laeiksi huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain muuttamisesta ja puolustustaloudellisesta suunnittelukunnasta annetun lain kumoamisesta

HE 152/2007 vp

Talousvaliokuntaan

Keskiviikkona 14.11.2007

Laki tieliikennelain 24 a §:n muuttamisesta

LA 109/2007 vp (Erkki Pulliainen/ vihr)

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 17 ja 18 §:n muuttamisesta

LA 110/2007 vp (Miapetra Kumpula-Natri/sd ym.)

Sivistysvaliokuntaan

Laki työsopimuslain 7 luvun 10 §:n ja 12 luvun 2 §:n muuttamisesta

LA 112/2007 vp (Mikko Kuoppa/vas ym.)

Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

Laki sotilasvammalain 1 §:n muuttamisesta

LA 122/2007 vp (Valto Koski/sd ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Torstai 15.11.2007

Laki työsopimuslain 4 luvun 3 §:n muuttamisesta

LA 123/2007 vp (Arto Satonen/kok ym.)

Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

Laki rikoslain 31 luvun muuttamisesta

LA 124/2007 vp (Juha Hakola/kok ym.)

Lakivaliokuntaan

Laki perintö- ja lahjaverolain 55 §:n muuttamisesta

LA 113/2007 vp (Bjarne Kallis /kd)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki sotilasvammalain 1 §:n muuttamisesta

LA 114/2007 vp (Tuija Nurmi/kok)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki arvonlisäverolain 85 a §:n muuttamisesta

LA 115/2007 vp (Katja Taimela/sd ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki toimeentulotuesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

LA 116/2007 vp (Outi Alanko-Kahiluoto/vihr ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

LA 118/2007 vp (Mika Lintilä/kesk ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

MUUTA

Tiistai 13.11.2007

Valtioneuvoston selonteko Suomen osallistumisesta Afganistanin ISAF-operaatioon, Suomen osallistumisesta EU:n sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon Tshadissa ja Keski-Afrikan tasavallassa (EUFOR TCHAD/RCA) sekä sotilasosaston asettamisesta korkeaan valmiuteen osana Ruotsin, Suomen, Viron, Irlannin ja Norjan muodostaman EU:n taisteluosaston valmiusvuoroa 1.1.-30.6.2008 VNS 2/2007 vp

Ulkoasiainvaliokuntaan, Puolustusvaliokuntaan

Keskiviikko 14.11.2007

Suomen kehityspolitiikan painopisteet

KA 5/2007 vp (Aila Paloniemi/kesk ym.)

Keskustelu on päättynyt

Kansanedustaja Anni Sinnemäki pyysi vapautusta kansliatoimikunnan varajäsenyydestä.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.