Edilexissä on huoltokatko keskiviikkona 18.9.2019. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 45/2007

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 6.11.2007

Hallituksen esitys laiksi perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta

HE 58/2007 vp, VaVM 11/2007 vp, LA 10, 71/2007 vp

(mietintöön sisältyy kaksi §-vastalausetta)

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta

HE 44/2007 vp, VaVM 10/2007 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys verontilityslain 13 §:n muuttamisesta

HE 107/2007 vp, VaVM 12/2007 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi varainsiirtoverolain väliaikaisesta muuttamisesta

HE 108/2007 vp, VaVM 13/2007 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain sekä valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 ja 5 §:n muuttamisesta

HE 49/2007 vp, LiVM 6/2007 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi ammattipätevyyden tunnustamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 26/2007 vp, SiVM 5/2007 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

HE 22/2007 vp, StVM 8/2007 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys kansaneläkkeen tasokorotusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 95/2007 vp, StVM 9/2007 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 c ja 10 a §:n muuttamisesta

HE 101/2007 vp, StVM 10/2007 vp

Hyväksyttiin

Keskiviikko 7.11.2007

Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain 15 luvun 1 §:n muuttamisesta

HE 123/2007 vp, StVM 11/2007 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

StVM 13/2007 vp - HE 53/2007 vp Hallituksen esitys laiksi Eläketurvakeskuksesta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Eläketurvakeskuksesta annettua lakia, työntekijän eläkelakia, maatalousyrittäjän eläkelakia, kunnallista eläkelakia ja valtion eläkelakia. Eläketurvakeskuksen tehtävänä olisi edistää ja yhteensovittaa työeläketurvan toimeenpanoa ja kehittämistä työeläkejärjestelmän yhteiselimenä.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää 432 2067).

StVM 12/2007 vp - HE 122/2007 vp Hallituksen esitys laiksi työttömyyskassalain 27 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan työttömyyskassalakia muutettavaksi siten, että sosiaali- ja terveysministeriö tekee päätökset työttömyyskassojen maksamien etuuksien valtionosuudesta ja työttömyysvakuutusrahaston osuudesta sekä hallintokuluihin kohdistuvista osuuksista.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää 432 2067).

StVM 14/2007 vp - HE 109/2007 vp Hallituksen esitys laiksi valtion eläkelain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan valtion eläkelakia muutettavaksi siten, että lakiin otettaisiin ennakkoarvion tai ennakkotiedon sitovuutta koskeva säännös. Lisäksi lakiin ehdotetaan tehtäväksi myös teknisluonteisia korjauksia.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2008 alusta.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää 432 2067).

StVM 15/2007 vp - HE 119/2007 vp Hallituksen esitys laiksi toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi toimeentulotuesta annettua lakia. Lakiin kirjattaisiin määräajat toimeentulotukiasioiden käsittelylle. Tavoitteena on, että kaikissa kunnissa toimeentulotukipäätöksen saisi ilman viivytystä, kuitenkin viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä hakemuksen tekemisestä. Kiireellisessä tilanteessa päätös olisi tehtävä samana tai viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Harri Sintonen 432 2051).

StVM 14/2007 vp - HE 109/2007 vp Hallituksen esitys laiksi valtion eläkelain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan valtion eläkelakia muutettavaksi siten, että lakiin otettaisiin ennakkoarvion tai ennakkotiedon sitovuutta koskeva säännös. Lisäksi lakiin ehdotetaan tehtäväksi myös teknisluonteisia korjauksia. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2008 alusta.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää 432 2067).

StVM 16/2007 vp - HE 121/2007 vp Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslakia siten, että julkisia terveyspalveluja antaville terveyskeskuksille ja sairaaloille korvataan valtion varoista kustannukset, jotka ovat syntyneet muualla kuin Suomessa vakuutetulle henkilölle tai hänen perheenjäsenelleen annetusta sairaanhoidosta silloin, kun hoito on annettu EY-lainsäädännön tai muun Suomen tekemän sosiaaliturva- tai sairaanhoitosopimuksen perusteella. Esityksessä ehdotetaan, että Kansaneläkelaitos huolehtii kyseisistä sairaanhoidon kustannusten korvaamiseen liittyvistä tehtävistä.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Harri Sintonen 432 2051).

TaVM 6/2007 vp - K 10/2007 vp Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2006

Talousvaliokunnalla ei ollut huomautettavaa kertomuksen johdosta ja mietintö lähetettiin tiedoksi eduskunnan pankkivaltuustolle. (Valiokuntaneuvos Eelis Roikonen 432 2052).

LiVM 7/2007 vp - HE 114/2007 vp Hallituksen esitys laiksi rautatielain 26 ja 28 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rautatielakia. Lain mukaan valtion rataverkosta vastaava Ratahallintokeskus vastaa rataverkon liikenteenohjauksesta, mutta virasto voi hankkia liikenteenohjauspalvelut julkisilta tai yksityisiltä palvelujen tuottajilta. Ratahallintokeskus on hankkinut liikenteenohjauspalvelut VR Osakeyhtiöltä. Jatkossa Ratahallintokeskus järjestäisi itse liikenteenohjaustoiminnon valtakunnallisen valvonnan, koordinoisi alueellista liikenteenohjaustyötä ja ratkaisisi liikenteen häiriötilanteita. Muut liikenteenohjauspalvelut Ratahallintokeskus voisi edelleen joko järjestää itse tai hankkia ulkopuolisilta palveluntarjoajilta. VR Osakeyhtiöstä Ratahallintokeskuksen palvelukseen nimitettävän henkilöstön aseman turvaamiseksi lakiin esitetään otettavaksi tätä koskeva säännös.

Liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Mika Boedeker 432 2082).

LaVM 7/2007 vp - HE 104/2007 vp Hallituksen esitys laiksi Oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki Oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta. Se korvaisi vuodelta 1974 olevan lain.

Lakivaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Tuomo Antila 432 2047).

TyVM 5/2007 vp - HE 77/2007 vp Hallituksen esitys laiksi vuorotteluvapaalain muuttamisesta

Esityksen mukaan vuorotteluvapaalain voimassaoloa jatketaan vuoden 2009 loppuun. Vuorotteluvapaajärjestelmää koskevia säännöksiä täsmennetään siten, että vuorotteluvapaan jaksottaminen ja pidentäminen sekä tilapäinen työhön paluu määritellään ja niitä koskevia säännöksiä tarkennetaan. Työssäoloedellytys pidennetään vuodesta 13 kuukauteen ja sitä koskevaa säännöstä yksinkertaistetaan.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna. (Valiokuntaneuvos Ritva Bäckström 432 2670).

TyVM 6/2007 vp - HE 78/2007 vp Hallituksen esitys laiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 7 luvun 5 ja 11 §:n muuttamisesta

Starttirahakokeilussa työvoimatoimisto on voinut myöntää työllistämistukea starttirahana muullekin yrittäjäksi ryhtyvälle kuin työttömälle työnhakijalle. Kokeilua koskeva väliaikainen säännös on voimassa vuoden 2007 loppuun saakka. Starttirahajärjestelmän laajennus ehdotetaan vakinaistettavaksi ottamalla julkisesta työvoimapalvelusta annettuun lakiin pysyvä säännös starttirahan myöntämisestä henkilöasiakkaalle. Lisäksi starttirahan enimmäiskesto pidennettäisiin 10 kuukaudesta 18 kuukauteen.

Esitys liittyy valtion vuoden 2008 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Laki on tarkoitettu tulevaksi voimaan vuoden 2008 alusta.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Ritva Bäckström 432 2670).

HaVM 8/2007 vp - HE 82/2007 vp Hallituksen esitys laeiksi valtion paikallishallinnon kehittämisen perusteista annetun lain ja rekisterihallintolain 3 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion paikallishallinnon kehittämisen perusteista annettua lakia siten, että kihlakunnanvirastojärjestelmästä luovuttaisiin vuoden 2008 alusta lukien. Kihlakunnanvirastot lakkautettaisiin ja virastojen yhteinen henkilöstö siirrettäisiin poliisilaitosten, ulosotto- ja syyttäjävirastojen tai maistraattien palvelukseen. Kihlakuntajako säilyisi kuitenkin toistaiseksi valtion paikallishallintoviranomaisten toimialuejakojen perustana. Lisäksi rekisterihallintolakiin ehdotetaan tehtäväksi kihlakuntajärjestelmän purkamisesta aiheutuvat muutokset.

Esitys liittyy valtion vuoden 2008 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan vuoden 2008 alusta.

Hallintovaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Ossi Lantto 432 2080).

HaVM 6/2007 vp - HE 96/2007 vp Hallituksen esitys Suomen ja Slovakian välillä turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi mainitun sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Suomen ja Slovakian välisen sopimuksen turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta sekä lain sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.

Sopimuksen tarkoituksena on varmistaa salassa pidettävän tiedon välittäminen ja suojaaminen Suomen ja Slovakian välillä ulko-, puolustus-, turvallisuus-, poliisi-, teollisuus-, tiede- tai teknologia-asioissa. Kysymys on arkaluonteisista tietoaineistoista, jotka lähettävässä sopimusvaltiossa on erikseen luokiteltu korkean tietoturvallisuuden tason toteuttamista edellyttäviksi.

Hallintovaliokunta ehdottaa, lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Ossi Lantto 432 2080).

HaVM 7/2007 vp - HE 63/2007 vp Hallituksen esitys laiksi valtion virkamieslain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan valtion virkamieslakia muutettavaksi.

Esityksellä saatetaan syrjintää koskeva virkamieslain säännös vastaamaan Euroopan unionin vaatimuksia, parannetaan virkamiesten oikeusasemaa ja pyritään vähentämään määräaikaisten osuutta virkamiehistä. Virkamiesten liikkuvuutta valtiotyönantajan palveluksessa uusiin tehtäviin edistetään. Lisäksi virkamieslakiin tehdään teknisluonteisia korjauksia.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Hallintovaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Ossi Lantto 432 2080).

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 6.11.2007

Hallituksen esitys vuoden 2007 kolmanneksi lisätalousarvioksi

HE 130/2007 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys vuoden 2007 neljänneksi lisätalousarvioksi

HE 131/2007 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi ajoneuvoverolain muuttamisesta

HE 146/2007 vp

Valtiovarainvaliokuntaan, Ympäristövaliokuntaan, Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi autoverolain muuttamisesta

HE 147/2007 vp

Valtiovarainvaliokuntaan, Liikenne- ja viestintävaliokuntaan, Ympäristövaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi Verohallinnosta sekä siihen liittyvien eräiden lakien muuttamisesta

HE 148/2007 vp

Valtiovarainvaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys Suomen ja Viron välillä turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi mainitun sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 127/2007 vp

Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys eräiden Suomen ja Ruotsin välisen valtakunnanrajan vuonna 2006 suoritetussa rajankäynnissä todettujen rajalinjan muutosten hyväksymisestä

HE 128/2007 vp

Ulkoasiainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi kuntalain muuttamisesta

HE 129/2007 vp

Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain sekä ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain muuttamisesta

HE 132/2007 vp

Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi satovahinkojen korvaamisesta annetun lain muuttamisesta

HE 133/2007 vp

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi ajoneuvolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen ja eräiden muiden lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta sekä ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 14 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

HE 134/2007 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta

HE 135/2007 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta

HE 136/2007 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

Hallituksen esitys sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun ja työnantajan kansaneläkemaksun maksuprosentista annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta

HE 137/2007 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi tapaturmavakuutuslain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

HE 138/2007 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta annetun lain muuttamisesta

HE 139/2007 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys Suomen ja Bulgarian välillä ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan mukaisesta yhteistoteutuksesta tehdyn puitesopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 141/2007 vp

Ympäristövaliokuntaan

Hallituksen esitys Suomen ja Puolan välillä turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi mainitun sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 142/2007 vp

Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä lentoyhtiöiden PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden ministeriölle (DHS) tehdyn sopimuksen (vuoden 2007 sopimus) hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta sekä laiksi Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä lentoyhtiöiden PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden ministeriölle tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain kumoamisesta

HE 143/2007 vp

Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä tehdyn neuvoston päätöksen (2007/ 436/EY) hyväksymisestä

HE 144/2007 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 19 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

HE 145/2007 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys Euroopan yhteisen ilmailualueen perustamista koskevan monenvälisen sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 149/2007 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi Säteilyturvakeskuksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

HE 150/2007 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi lastensuojelulain 49 §:n muuttamisesta

HE 151/2007 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Keskiviikko 7.11.2007

Hallituksen esitys siviilipalveluslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 140/2007 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

Torstai 8.11.2007

Lisätalousarvioaloitteet

LTA 24-40/2007 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Perjantai 9.11.2007

Hallituksen esitys laiksi potilasturvallisuuden varmistamisesta terveydenhuollon työtaistelun aikana

HE 153/2007 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan ja Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

SUURI VALIOKUNTA

U 34/2007 vp ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi (moottoribensiinin ja dieselöljyn vähimmäisverotasot)

Valtiovarainvaliokuntaan, Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

U 35/2007 vp Euroopan yhteisön komission suosituksesta unionin neuvostolle komission valtuuttamisesta aloittamaan neuvottelut Euroopan yhteisön ja Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön välisen sopimuksen tekemiseksi lentoliikenteen turvatoimien auditoinneista/tarkastuksista ja niihin liittyvistä kysymyksistä (lentoliikenteen turvatoimien auditoinnit)

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

U 36/2007 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (solvenssi II)

Talousvaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.