Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 43/2007

AINOAN KÄSITTELYN ASIAT

Keskiviikko 24.10.2007

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan kertomus ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2006

Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomus 2006

Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2006

K 2, 3, 5/2007 vp, UaVM 7/2007 vp

(Pohjoinen ulottuvuus ja Itämeri -keskustelu)

Asia on loppuun käsitelty

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 23.10.2007

Hallituksen esitys arvopapereiden verottamiseen liittyvien eräiden säännösten muuttamisesta

HE 59/2007 vp, VaVM 9/2007 vp

(mietintöön sisältyy kaksi §-vastalausetta)

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi arkistolain 1 ja 14 §:n muuttamisesta

HE 66/2007 vp, SiVM 2/2007 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain muuttamisesta

HE 38/2007 vp, SiVM 3/2007 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi teatteri- ja orkesterilain muuttamisesta

HE 45/2007 vp, SiVM 4/2007 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta

HE 75/2007 vp, StVM 7/2007 vp, LA 62/2007 vp

(mietintöön sisältyy §-vastalause ja lausumavastalause)

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys Suomen ja Tanskan välillä raakaöljyn ja öljytuotteiden vastavuoroisesta varmuusvarastoinnista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 73/2007 vp, TaVM 5/2007 vp

Hyväksyttiin

Keskiviikko 24.10.2007

Hallituksen esitys laeiksi valtioneuvostosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta ja eräiden tehtävien siirtämisestä työ- ja elinkeinoministeriöön

Hallituksen esitys HE 54/2007 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 3/2007 vp

(mietintöön sisältyy lausumavastalause ja hylkäysehdotuksen sisältävä vastalause)

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys eräiden tehtävien siirtämistä sisäasiainministeriöön koskevaksi lainsäädännöksi

HE 90/2007 vp, PeVM 4/2007 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi eräiden virkojen perustamisesta ja eräiden virkojen lakkauttamisesta

HE 94/2007 vp

PeVM 5/2007 vp

(mietintöön sisältyy hylkäysehdotuksen sisältävä vastalause)

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys eräiden tehtävien siirtämistä valtiovarainministeriöön koskevaksi lainsäädännöksi

HE 56/2007 vp, HaVM 5/2007 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta

HE 75/2007 vp, StVM 7/2007 vp

(mietintöön sisältyy §-vastalause ja lausumavastalause)

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

Hallituksen esitys Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Albanian tasavallan välillä tehdyn vakautus- ja assosiaatiosopimuksen hyväksymiseksi sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (UaVM 8/2007 vp - HE 42/2007 vp)

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Luxemburgissa kesäkuussa 2006 Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Albanian tasavallan välillä tehdyn vakautus- ja assosiaatiosopimuksen sekä lain sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.

Ulkoasiainvaliokunta ehdotti että eduskunta hyväksyy Luxemburgissa 12 päivänä kesäkuuta 2006 Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Albanian tasavallan välillä tehdyn vakautus- ja assosiaatiosopimuksen siltä osin kuin se kuuluu Suomen toimivaltaan, ja että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana (valiokuntaneuvos Olli-Pekka Jalonen, 432 2057)

Hallituksen esitys laiksi perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta (VaVM 11/2007 vp - HE 58/2007 vp)

Esityksessä ehdotetaan perintö- ja lahjaverolakia muutettavaksi. Perintöverotusta kevennettäisiin. Verotettavan perintöosuuden alaraja korotettaisiin 3 400 eurosta 20 000 euroon. Asteikon rakennetta muutettaisiin lisäksi siten, että vero olisi 10 prosenttia perintöosuuden 20 000 euroa ylittävältä osalta, 13 prosenttia 40 000 euron ylittävältä osalta ja 16 prosenttia 60 000 euroa ylittävältä osalta.

Perintöverotuksessa tehtävä puolisovähennys ehdotetaan korotettavaksi 6 800 eurosta 60 000 euroon ja alaikäisyysvähennys 3 400 eurosta 40 000 euroon. Alaikäisyysvähennyksen soveltamisalaa rajoitettaisiin siten, että vähennykseen olisi oikeutettu vain sellainen perinnönjättäjän rintaperillinen, jolla lähinnä on oikeus periä perinnönjättäjä.

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi erillinen lahjaveroasteikko. Pienimmän verotettavan lahjan määrää korotettaisiin 3 400 eurosta 4 000 euroon kuluttajahintaindeksin muutosta vastaavasti.

Kolmas veroluokka ehdotetaan poistettavaksi sekä perintöverotuksessa että lahjaverotuksessa siten, että kolmanteen veroluokkaan nyt kuuluvien etäisten sukulaisten ja vieraiden saamasta perinnöstä tai lahjasta menevän veron määrä olisi ensimmäisen veroluokan mukainen vero kaksinkertaisena. Lisäksi laajennettaisiin ensimmäiseen veroluokkaan kuuluvien henkilöiden piiriä perinnönjättäjän puolison lapsen rintaperillisten, suoraan ylenevää polvea olevien perillisten sekä ottolapsisuhteessa olevien osalta.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Esitys liittyy valtion vuoden 2008 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen, 432 2055)

Mietintöön sisältyy vastalauseita

Hallituksen esitys verontilityslain 13 §:n muuttamisesta (VaVM 12/2007 vp - HE 107/2007 vp)

Esityksessä ehdotetaan verontilityslakia muutettavaksi siten, että yhteisöveron kuntien metsävero-osuuden määrittelyn lähtökohtana olisi verovuoden 2007 jako-osuuslaskennassa käytetty euromäärä, jota tarkistettaisiin vuosittain kantorahatulojen muutosta vastaavasti.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2008 alusta. Lakia sovellettaisiin ensimmäisen kerran verovuodelta 2008 tehtäviin yhteisöveron tilityksiin.

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen, 432 2055)

Hallituksen esitys laiksi varainsiirtoverolain väliaikaisesta muuttamisesta (VaVM 13/2007 vp - HE 108/2007 vp)

Esityksessä ehdotetaan varainsiirtoverolakia väliaikaisesti muutettavaksi siten, että kuntien vuokratalokiinteistöjen ja -huoneistojen yhtiöittämistä koskevan määräaikaisen verovapaussäännöksen voimassaoloaikaa jatkettaisiin. Kunnan tai sen omistaman yhtiön omistaman, valtion asuntorahoitusta saaneen vuokratalon tai asumisoikeustalon taikka vuokratalo- tai asumisoikeustaloyhtiön osakkeiden luovutuksesta yhden tai useamman kunnan omistamalle osakeyhtiölle osakkeita vastaan ei olisi suoritettava varainsiirtoveroa. Lakia sovellettaisiin vuosina 2008-2012 tapahtuviin luovutuksiin.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2008 alusta, ja se olisi voimassa vuoden 2012 loppuun.

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen, 432 2055)

Hallituksen esitys laeiksi Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta annetun lain 1 §:n ja rangaistusten täytäntöönpanon hallinnosta annetun lain muuttamisesta (LaVM 6/2007 vp - HE 89/2007 vp)

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta annettua lakia siten, että koulutuskeskus siirrettäisiin hallinnollisesti Rikosseuraamusviraston alaisuuteen. Vastaava muutos tehtäisiin rangaistusten täytäntöönpanon hallinnosta annettuun lakiin. Samalla Rikosseuraamusviraston työjärjestyksen vahvistaminen siirrettäisiin oikeusministeriöltä Rikosseuraamusviraston toimivaltaan.

Esitys liittyy hinnoitteluperusteiden osalta valtion vuoden 2008 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Lakivaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (eduskuntasihteeri Maija-Leena Paavola, 432 2015)

Hallituksen esitys kansaneläkkeen tasokorotusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (StVM 9/2007 vp - HE 95/2007 vp)

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kansaneläkelakia, kansaneläkelain voimaanpanosta annettua lakia, vammaisetuuksista annettua lakia, eläkkeensaajan asumistuesta annettua lakia, rintamasotilaseläkelakia, ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annettua lakia, eräiden pitkäaikaisesti työttöminä olleiden henkilöiden eläketuesta annettua lakia, maahanmuuttajan erityistuesta annettua lakia, asumistukilakia, maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annettua lakia, maatalousyrittäjien luopumistuesta annettua lakia, maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annettua lakia, työntekijän eläkelakia, työntekijän eläkelain voimaanpanosta annettua lakia, yrittäjän eläkelakia, yrittäjän eläkelain voimaanpanosta annettua lakia, merimieseläkelakia, merimieseläkelain voimaanpanosta annettua lakia, maatalousyrittäjän eläkelakia, maatalousyrittäjän eläkelain voimaanpanosta annettua lakia sekä maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslakia.

Esityksessä ehdotetaan, että kansaneläkkeeseen tehtäisiin hallitusohjelmassa sovitun mukaisesti tasokorotus, jonka suuruus olisi 20 euroa kuukaudessa. Saman suuruinen korotus tehtäisiin myös lesken alkueläkkeeseen, lesken jatkoeläkkeen täydennysmäärään, maahanmuuttajan erityistukeen, pitkäaikaistyöttömien eläketuen kansaneläkeosuuteen, luopumistuen täydennysosaan ja sukupolvenvaihdoseläkkeen täydennysosaan. Kansaneläkkeen tasokorotuksen johdosta sotilasavustuksen perusavustuksen määrä nousisi 20 euroa ja ylimääräisen rintamalisän enimmäismäärä 9 euroa kuukaudessa. Korotukset tulisivat voimaan tammikuun alusta 2008. Tasokorotuksen ja siitä seuraavan eläketulovähennyksen kasvun yhteisvaikutuksena arviolta 900 000 eläkkeensaajan nettotulot kasvaisivat vuonna 2008. Eläkkeensaajan asumistukeen vaikuttavan vuositulon huomattavan muutoksen rajaa ehdotetaan nostettavaksi tilapäisesti 1 100 euroon kuukaudessa, jotta tasokorotus ja kansaneläkkeeseen aiemmin tehdyt korotukset eivät aiheuttaisi asumistuen ylimääräistä tarkistusta.

Lisäksi esityksessä ehdotetaan, että kansaneläkkeen, leskeneläkkeen täydennysmäärän, maahanmuuttajan erityistuen ja pitkäaikaistyöttömien eläketuen kansaneläkeosuuden alentamisesta laitoshoidon vuoksi luovuttaisiin.

Esitys liittyy valtion vuoden 2008 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää, 432 2067)

Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 c ja 10 a §:n muuttamisesta (StVM 10/2007 vp - HE 101/2007 vp)

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettua lakia pitkäaikaisen laitoshoidon maksun tarkistamiseksi sekä metsätulon määräytymisperusteiden muuttamiseksi.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Harri Sintonen, 432 2051)

Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain 15 luvun 1 §:n muuttamisesta (StVM 11/2007 vp - HE 123/2007 vp)

Esityksessä ehdotetaan työttömyysturvalakia muutettavaksi siten, että sovitellun työttömyysetuuden enimmäismaksuajan täyttymisen estämättä soviteltua työttömyysetuutta voitaisiin myöntää 31 päivään joulukuuta 2009 saakka.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää, 432 2067)

Mietintöön sisältyy vastalause

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Keskiviikko 24.10.2007

Talousarvioaloitteet

TAA 1-1069/2007 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki opintotukilain 20 §:n muuttamisesta

LA 108/2007 vp (Satu Taiveaho/sd ym.)

Sivistysvaliokuntaan

Laki kotiuttamisrahasta

LA 99/2007 vp (Raimo Vistbacka /ps)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki arvonlisäverolain 59 §:n muuttamisesta

LA 100/2007 vp (Mikko Alatalo/ kesk)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki opintotukilain 11 §:n muuttamisesta

LA 107/2007 vp (Jutta Urpilainen /sd)

Sivistysvaliokuntaan

Perjantai 26.10.2007

Laki työsopimuslain 4 luvun 6 §:n muuttamisesta

LA 105/2007 vp (Päivi Räsänen/kd ym.)

Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

MUUTA

Pääministerin ilmoitus hallitusten välisen konferenssin tuloksista (Lissabon)

PI 1/2007 vp

Keskustelu päättyi

SUURI VALIOKUNTA

U 31/2007 vp ehdotuksista neuvoston päätöksiksi (kiireellinen ennakkoratkaisumenettely)

Lakivaliokuntaan

U 32/2007 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (kuorma- ja linja-autoliikenteen liikennelupa-asetus)

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

U 33/2007 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (tavaraliikenteen yhteisölupa-asetus)

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.