Edilexissä on huoltokatko keskiviikkona 18.9.2019. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 42/2007

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 16.10.2007

Hallituksen esitys laiksi sijoituspalveluyrityksistä, laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

HE 43/2007 vp, TaVM 4/2007 vp

Hyväksyttiin

Keskiviikko 17.10.2007

Hallituksen esitys keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä 29 päivänä toukokuuta 2000 tehdyn yleissopimuksen ja siihen vuonna 2001 liitetyn pöytäkirjan tiettyjen määräysten soveltamisesta Euroopan unionin sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys HE 14/2007 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 72/2007 vp

Liikennevaliokunnan mietintö LiVM 5/2007 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi elintarvikelain muuttamisesta ja Elintarviketurvallisuusvirastosta annetun lain 1 §:n 2 momentin kumoamisesta

Hallituksen esitys HE 70/2007 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö MmVM 4/2007 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 85/2007 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 6/2007 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

Hallituksen esitys arvopapereiden verottamiseen liittyvien eräiden säännösten muuttamisesta (VaVM 9/2007 vp - HE 59/2007 vp)

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi julkisesti noteeratun arvopaperin luovutuksen varainsiirtoverotusta koskevia varainsiirtoverolain ja osakkeen tuottaman osingon tuloverotusta koskevia tuloverolain säännöksiä. Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi arvopaperien takaisinostosopimukseen ja lainaussopimukseen perustuvaa arvopaperin luovutusta koskevia elinkeinotulon verottamisesta annetun lain säännöksiä, verotusmenettelystä annetun lain sivullisen tiedonantovelvollisuutta koskevaa säännöstä sekä varojen arvostamisesta verotuksessa annettua lakia. Mietintöön sisältyy edustajien vastalause.

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen, 432 2055)

Hallituksen esitys laiksi arkistolain 1 ja 14 §:n muuttamisesta (SiVM 2/2007 vp - HE 66/2007 vp)

Esityksessä ehdotetaan arkistolakia muutettavaksi siten, että siitä poistettaisiin säännös, jonka mukaan puolustushallinnon pysyvästi säilytettäviä asiakirjoja ei siirretä arkistolaitokseen. Muutos liittyy siihen, että Sota-arkisto on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen.

Esitys liittyy valtion vuoden 2008 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2008 alusta

Sivistysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Marjo Hakkila, 432 2081).

Hallituksen esitys eräiden tehtävien siirtämistä sisäasiainministeriöön koskevaksi lainsäädännöksi PeVM 4/2007 vp - HE 90/2007 vp

Esityksessä ehdotetaan sisäasiainministeriön toimialaan siirrettäviksi työministeriön politiikkaosaston maahanmuuttopolitiikan yksikölle sekä toimeenpano-osaston maahanmuutto- ja työlupa-asioiden yksikölle nykyisin kuuluvat tehtävät samoin kuin vähemmistövaltuutetun toimisto ja syrjintälautakunta. Ulkomaalaisviraston nimi ehdotetaan muutettavaksi Maahanmuuttovirastoksi

Perustuslakivaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Sami Manninen 432 2077).

Hallituksen esitys laiksi eräiden virkojen perustamisesta ja eräiden virkojen lakkauttamisesta PeVM 5/2007 vp - HE 94/2007 vp

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki eräiden virkojen perustamisesta ja eräiden virkojen lakkauttamisesta. Esitys on osa työ- ja elinkeinoministeriön perustamiseen tähtäävää uudistusta (ks. HE 54/2007 vp ). Esitys liittyy vuoden 2008 valtion talousarvioon.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Perustuslakivaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietintöön sisältyy vastalause. (Valiokuntaneuvos Sami Manninen 432 2077).

Hallituksen esitys laeiksi valtioneuvostosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta ja eräiden tehtävien siirtämisestä työ- ja elinkeinoministeriöön PeVM 3/2007 vp - HE 54/2007 vp

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtioneuvostosta annettua lakia. Esityksen pääasiallinen tarkoitus on perustaa uusi työ- ja elinkeinoministeriö sekä siihen liittyen lakkauttaa kauppa- ja teollisuusministeriö ja työministeriö. Esitys sisältää myös ehdotuksen laiksi eräiden tehtävien siirtämisestä työ- ja elinkeinoministeriöön. Esitys liittyy vuoden 2008 valtion talousarvioon.

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Valiokunnan mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta.

Perustuslakivaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Sami Manninen 432 2077).

Hallituksen esitys eräiden tehtävien siirtämistä valtiovarainministeriöön koskevaksi lainsäädännöksi HaVM 5/2007 vp - HE 56/2007 vp

Esityksessä ehdotetaan siirrettäväksi sisäasiainministeriön kuntaosasto sekä alueiden ja hallinnon kehittämisosaston alue- ja paikallishallintoyksikkö ja KuntaIT-yksikkö tehtävineen sisäasiainministeriöstä valtiovarainministeriöön sekä eräät yksittäiset tehtävät työ- ja elinkeinoministeriöön. Toimialajakoa koskevan muutoksen seurauksena lääninhallitukset, Väestörekisterikeskus ja maistraatit siirtyisivät sisäasiainministeriön hallinnonalalta valtiovarainministeriön hallinnonalalle. Lisäksi Kuntien takauskeskusta, kunnallista eläkelaitosta ja kunnallista työmarkkinalaitosta koskevan lainsäädännön valmistelu ja toiminnan valvonta siirtyisivät sisäasiainministeriöstä valtiovarainministeriöön.

Hallintovaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Minna-Liisa Rinne 432 2062).

Hallituksen esitys Suomen ja Tanskan välillä raakaöljyn ja öljytuotteiden vastavuoroisesta varmuusvarastoinnista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta TaVM 5/2007 vp - HE 73/2007 vp

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi edellä mainitun Suomen ja Tanskan välisen sopimuksen raakaöljyn ja öljytuotteidenvastavuoroisesta varmuusvarastoinnista. Sopimus mahdollistaa raakaöljyn ja öljytuotteiden varastointia koskevan direktiivin mukaisen 90 päivän varastointivelvoitteen täyttämisen sijoittamalla varastoja toiseen sopijamaahan.

Talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Eelis Roikonen 432 2052).

VaVM 10/2007 vp - HE 44/2007 vp Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvonlisäverolakia siten, että yhteisön lainsäädännössä tarkoitettu tuotantotavaroita koskeva vähennyksen oikaisumenettely otetaan käyttöön kiinteistöjen osalta. Ehdotetussa menettelyssä kiinteistöinvestointia koskevaa vähennystä tarkistettaisiin, jos vähennykseen oikeuttava kiinteistön käyttö kasvaa tai vähenee taikka kiinteistö luovutetaan tarkistuskauden aikana. Kiinteistöinvestoinnilla tarkoitetaan kiinteistön uudisrakentamista tai perusparantamista. Tarkistuskausi olisi kymmenen vuotta. Kiinteistön luovutusten yhteydessä tarkistusoikeus ja -velvollisuus siirtyisivät Valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen 432 2055).

UaVM 7/2007 vp - K 2/2007 vp, K 3/2007 vp, K 5/2007 vp Itämeri ja Pohjoinen ulottuvuus Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan kertomus ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2006 Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomus 2006

Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2006

Ulkoasiainvaliokunta ehdottaa eduskunnan hyväksyttäväksi kannanoton, että eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomusten johdosta, mutta eduskunta edellyttää valtioneuvostolta selontekoa Itämeripolitiikasta. (Valiokuntaneuvos Jukka Salovaara 432 2105, valiokuntaneuvos Olli-Pekka Jalonen 432 2057).

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 16.10.2007

Hallituksen esitys rajat ylittäviä pääomayhtiöiden sulautumisia ja jakautumisia koskevaksi yhteisölainsäädännöksi

HE 103/2007 vp

Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi Oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta

HE 104/2007 vp

Lakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi vaalilain muuttamisesta

HE 105/2007 vp

Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi väestötietolain muuttamisesta

HE 106/2007 vp

Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys verontilityslain 13 §:n muuttamisesta

HE 107/2007 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi varainsiirtoverolain väliaikaisesta muuttamisesta

HE 108/2007 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi valtion eläkelain muuttamisesta

HE 109/2007 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta

HE 110/2007 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys rautatielain 26 ja 28 §:n muuttamisesta

HE 114/2007 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Hallituksen esitys meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 115/2007 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Hallituksen esitys sähkömarkkinalain 3 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 116/2007 vp

Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi ydinenergialain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 117/2007 vp

Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 118/2007 vp

Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 119/2007 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi Kansaneläkelaitoksen oikeudesta saada elatusturvaa koskevia asiakastietoja

Hallituksen esitys HE 120/2007 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 121/2007 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi työttömyyskassalain 27 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 122/2007 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain 15 luvun 1 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 123/2007 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 124/2007 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 13 luvun 11 §:n sekä työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 125/2007 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 7 luvun 12 a §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 126/2007 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

Keskiviikko 17.10.2007

Hallituksen esitys laeiksi maatalouden rakennetuista, valtakunnallisen maaseudun kehittämisen ja tutkimuksen sekä maa- ja elintarviketalouden tutkimuksen rahoituksesta sekä eräiden maaseudun kehittämiseen liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 113/2007 vp

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Hallituksen esitys porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 112/2007 vp

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi yhteismetsälain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 111/2007 vp

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Laki tupakkaverosta annetun lain liitteenä olevan verotaulukon muuttamisesta

Lakialoite LA 69/2007 vp (Tuija Nurmi /kok)

Valtiovarainvaliokuntaan

Lakialoite LA 95/2007 vp (Eero Lehti/kok ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki ammattikorkeakoululain 24 §:n ja ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 31 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 96/2007 vp (Arja Karhuvaara /kok)

Sivistysvaliokuntaan

Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain 4 §:n ja luottolaitostoiminnasta annetun lain 26 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 103/2007 vp (Miapetra Kumpula-Natri /sd ym.)

Talousvaliokuntaan

Torstai 18.10.2007

Laki sairausvakuutuslain 9 luvun 10 §:n muuttamisesta

LA 57/2007 vp (Christina Gestrin /r ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki työttömyysturvalain muuttamisesta

LA 86/2007 vp (Merja Kyllönen /vas ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki asumistukilain 15 §:n ja toimeentulotukilain 11 §:n muuttamisesta

LA 97/2007 vp (Erkki Virtanen /vas ym.)

Ympäristövaliokuntaan

Laki työttömyysturvalain 6 luvun 1 §:n ja sairausvakuutuslain sekä toimeentulotukilain 9 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 98/2007 vp (Erkki Virtanen /vas ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki lapsilisälain 7 ja 21 §:n muuttamisesta

LA 102/2007 vp (Erkki Virtanen /vas ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

MUUTA

Torstai 18.10.2007

Valiokuntien täydennysvaalissa on valittu ehdokaslistan mukaisesti tarkastusvaliokunnan jäseneksi ed. Risto Autio.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.