Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 41/2007

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 9.10.2007

Hallituksen esitys laiksi luopumiseläkelain 13 §:n muuttamisesta

HE 46/2007 vp, MmVM 2/2007 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi maatalouden interventiorahastosta annetun lain muuttamisesta

HE 71/2007 vp, MmVM 3/2007 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi Kuluttajavirastosta annetun lain muuttamisesta

HE 33/2007 vp, TaVM 3/2007 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

Hallituksen esitys laeiksi elintarvikelain muuttamisesta ja Elintarviketurvallisuusvirastosta annetun lain 1 §:n 2 momentin kumoamisesta (MmVM 4/2007 vp - HE 70/2007 vp)

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi elintarvikelakia ja Elintarviketurvallisuusvirastosta annettua lakia. Esityksen mukaan elintarvikelainsäädäntöön liittyvistä tehtävistä ja Elintarviketurvallisuusviraston tulosohjauksesta vastaisi maa- ja metsätalousministeriö.

Esitys liittyy valtion vuoden 2008 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Maa- ja metsätalousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Carl Selenius, 432 2085)

Hallituksen esitys apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta (StVM 6/2007 vp - HE 85/2007 vp)

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi apteekkimaksusta annettua lakia. Apteekin liikevaihdon mukaan määräytyvän apteekkimaksun perusteita muutettaisiin ottamalla huomioon apteekkien liikevaihdon muutos.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2008 alusta, ja sitä sovellettaisiin ensimmäisen kerran apteekkimaksuun, joka määrätään apteekkiliikkeen vuoden 2007 liikevaihdon perusteella. Esitys liittyy valtion vuoden 2008 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Harri Sintonen, 432 2051)

Hallituksen esitys laiksi lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta (StVM 7/2007 vp - HE 75/2007 vp)

Esityksessä ehdotetaan lapsilisälakia muutettavaksi siten, että lapsilisän yksinhuoltajakorotusta nostetaan nykyisestä 36,60 eurosta 46,60 euroon lasta kohden kalenterikuukaudelta.

Esitys liittyy valtion vuoden 2008 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen ja lakialoite LA 62/2007 vp hylättiin (Valiokuntaneuvos Harri Sintonen, 432 2051)

Mietintöön sisältyy edustajien Anneli Kiljunen/sd, Marjaana Koskinen/sd, Maria Guzenina-Richardson/sd, Päivi Räsänen/kd vastalauseet

Hallituksen esitys laiksi sijoituspalveluyrityksistä, laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi (TaVM 4/2007 vp - HE 43/2007 vp)

Voimassa oleva laki sijoituspalveluyrityksistä ehdotetaan korvattavaksi uudella samannimisellä lailla. Samalla ehdotetaan tehtäväksi muutoksia arvopaperimarkkinalakiin, kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annettuun lakiin ja sijoitusrahastolakiin sekä tarkistettavaksi useita muita rahoitusmarkkinoiden toimintaa koskevia lakeja.

Uuden sijoituspalveluyrityksistä annettavan lain soveltamisala olisi voimassaolevaa lakia laajempi.

Talousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen sekä valiokunnan uusi lakiehdotus (Valiokuntaneuvos Eelis Roikonen, 432 2052)

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 9.10.2007

Hallituksen esitys Suomen ja Slovakian välillä turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi mainitun sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 96/2007 vp

Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta

HE 97/2007 vp

Sivistysvaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain 1 ja 2 §:n sekä Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnasta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

HE 98/2007 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Hallituksen esitys alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan VI liitteeseen tehtyjen muutosten hyväksymisestä sekä laiksi muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 99/2007 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan, Ympäristövaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 c ja 10 a §:n muuttamisesta

HE 101/2007 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi sotilasvammalain 6 ja 17 §:n muuttamisesta

HE 102/2007 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki sairausvakuutuslain 11 luvun 7 §:n muuttamisesta

LA 63/2007 vp (Leena Rauhala/kd ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki sairausvakuutuslain 9 luvun ja lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 2 ja 19 §:n muuttamisesta

LA 64/2007 vp (Päivi Räsänen/kd ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki sairausvakuutuslain 9 luvun 11 ja 12 §:n muuttamisesta

LA 65/2007 vp (Päivi Räsänen/kd ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki eräiden pitkäaikaisesti työttöminä olleiden henkilöiden eläketuesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

LA 66/2007 vp (Leena Rauhala/kd ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki kunnallisen eläkelain 37 §:n muuttamisesta

LA 74/2007 vp (Leena Rauhala /kd)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki tuloverolain 124 §:n muuttamisesta

LA 76/2007 vp (Toimi Kankaanniemi/kd ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki opintotukilain muuttamisesta

LA 77/2007 vp (Tarja Tallqvist/kd ym.)

Sivistysvaliokuntaan

Laki omaishoidon tuesta annetun lain 3 ja 4 §:n muuttamisesta

LA 78/2007 vp (Tarja Tallqvist/kd ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki lapsilisälain 1 ja 8 §:n muuttamisesta

LA 87/2007 vp (Kari Kärkkäinen/kd ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki varainsiirtoverolain 6 §:n muuttamisesta

LA 88/2007 vp (Bjarne Kallis/kd ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki ajoneuvoverolain 11 §:n muuttamisesta

LA 89/2007 vp (Bjarne Kallis/kd ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki tuloverolain muuttamisesta

LA 90/2007 vp (Bjarne Kallis/kd ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki virvoitusjuomaverosta annetun lain liitteenä olevan taulukon muuttamisesta

LA 91/2007 vp (Bjarne Kallis/kd ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteenä olevan verotaulukon muuttamisesta

LA 92/2007 vp (Bjarne Kallis/kd ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki tuloverolain 105 a §:n muuttamisesta

LA 93/2007 vp (Tarja Tallqvist/kd ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 9 §:n muuttamisesta

LA 94/2007 vp (Kari Kärkkäinen /kd ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Keskiviikko 10.10.2007

Hallituksen esitys laiksi viestintämarkkinalain muuttamisesta

HE 100/2007 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan

Laki geenitekniikkalain 21 c §:n muuttamisesta

LA 67/2007 vp (Anne Kalmari/kesk ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki rikoslain 20 luvun muuttamisesta

LA 49/2007 vp (Mikaela Nylande /r ym.)

Lakivaliokuntaan

Laki kuluttajansuojalain 7 luvun 4 ja 4 a §:n muuttamisesta

LA 56/2007 vp (Ulla-Maj Wideroos /r ym.)

Talousvaliokuntaan

Laki sotilasvammalain 17 §:n muuttamisesta

LA 68/2007 vp (Pentti Tiusanen/vas ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

LA 70/2007 vp (Sampsa Kataja /kok ym.)

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Laki luonnonvaraisten tuotteiden keräämisen rajoittamisesta eräissä tapauksissa annetun lain 1 §:n muuttamisesta

LA 81/2007 vp (Erkki Pulliainen/ vihr)

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Laki työsopimuslain 1 luvun 3 §:n muuttamisesta

LA 85/2007 vp (Matti Kauppila/vas ym.)

Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

MUUTA

Edustaja Timo Kaunisto nimettiin Itämeren parlamentaarikkokonferenssin Suomen valtuuskunnan jäseneksi valtioneuvoston jäseneksi siirtyneen edustaja Kimmo Tiilikaisen tilalle.

Ajankohtaiskeskustelu

Koulutuksen ja tutkimuksen kehittäminen

KA 2/2007 vp (Raija Vahasalo/kok ym.)

Torstai 11.10.2007

Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston kertomus yhtiön toiminnasta vuosilta 2005 ja 2006

K 16/2007 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Laki kunnallisen eläkelain 11 §:n muuttamisesta

LA 52/2007 vp (Matti Kangas/vas ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta

LA 71/2007 vp (Paavo Arhinmäki/vas ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki tuloverolain 63 §:n muuttamisesta

LA 72/2007 vp (Raimo Vistbacka /ps ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki autoverolain 51 §:n muuttamisesta

LA 73/2007 vp (Raimo Vistbacka/ps ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki tupakkaverosta annetun lain liitteenä olevan verotaulukon muuttamisesta

LA 75/2007 vp (Mikko Kuoppa/vas ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki lukiolain 28 ja 36 §:n muuttamisesta

LA 79/2007 vp (Mikko Kuoppa/vas ym.)

Sivistysvaliokuntaan

Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 37 §:n muuttamisesta

LA 80/2007 vp (Mikko Kuoppa/vas ym.)

Sivistysvaliokuntaan

Laki Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnasta annetun lain muuttamisesta

LA 82/2007 vp (Raija Vahasalo/kok ym.)

Hallintovaliokuntaan

Laki ympäristönsuojelulain 6 §:n ja ryhmäkannelain muuttamisesta

LA 83/2007 vp (Annika Lapintie/vas ym.)

Ympäristövaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.