Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 40/2007

AINOAN KÄSITTELYN ASIAT

Torstai 4.10.2007

Valtioneuvoston kirjelmä valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (ministeri Tiilikainen)

Valtioneuvoston kirjelmä VN 5/2007 vp

Hyväksyttiin

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 2.10.2007

Hallituksen esitys Georgian kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 9/2007 vp, UaVM 3/2007 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys Indonesian kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 10/2007 vp, UaVM 4/2007 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys Jordanian kanssa sijoitusten vastavuoroisesta edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 11/2007 vp, UaVM 5/2007 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys Kazakstanin kanssa sijoitusten edistämisestä ja vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 12/2007 vp, UaVM 6/2007 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta

HE 41/2007 vp, StVM 4/2007 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 6 ja 7 f §:n muuttamisesta

HE 74/2007 vp, StVM 5/2007 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

MmVM 3/2007 vp - HE 71/2007 vp Hallituksen esitys laiksi maatalouden interventiorahastosta annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan maatalouden interventiorahastosta annettua lakia muutettavaksi siten, että maatalouden interventiorahastosta ei jatkossa rahoitettaisi maataloustuotteiden vientitukia, sisämarkkinatukia eikä tiedotus- ja menekinedistämistoimenpiteitä vaan niitä varten osoitettaisiin varat valtion talousarviossa.

Maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Carl Selenius 432 2085.

MmVM 2/2007 vp - HE 46/2007 vp Hallituksen esitys laiksi luopumiseläkelain 13 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi luopumiseläkelakia. Esityksen mukaan luopumiseläkkeelle jäänyt maatalousyrittäjä, joka eläkkeen saamiseksi on aikanaan antanut pellon viljelemättömyys- ja myyntirajoitussitoumuksen, voisi luovuttaa sitoumuksen alaista peltomaata ilman, että luovutus pienentää eläkettä. Muutos koskisi vähintään 15 vuotta viljelemättä olleita peltoja.

Maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi voimaantulosäännös muutettuna. Valiokuntaneuvos Carl Selenius 432 2085.

TaVM 3/2007 vp - HE 33/2007 vp Hallituksen esitys laiksi Kuluttajavirastosta annetun lain muuttamisesta

Kuluttajavirastosta annettuun lakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi 4 a §, jonka mukaan kuluttaja-asiamiehellä olisi oikeus tehdä tarkastus elinkeinonharjoittajan toimitiloissa, jos tarkastus on tarpeen kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyöstä annetussa EU:n asetuksessa tarkoitetun yhteisön sisäisen rikkomuksen selvittämiseksi tai lopettamiseksi.

Tarkastusta ei kuitenkaan saisi tehdä kotirauhanpiiriin kuuluvissa tiloissa. Kuluttaja-asiamiehellä olisi oikeus saada poliisilta virka-apua tarkastuksen tekemiseksi.

Talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Eelis Roikonen 432 2052.

LaVM 5/2007 vp - HE 14/2007 vp Hallituksen esitys keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä 29 päivänä toukokuuta 2000 tehdyn yleissopimuksen ja siihen vuonna 2001 liitetyn pöytäkirjan tiettyjen määräysten soveltamisesta Euroopan unionin sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä siihen liittyviksi laeiksi

Lakivaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. Valiokuntaneuvos Tuomo Antila 432 2047.

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 2.10.2007

Hallituksen esitys Suomen ja Euroopan kemikaaliviraston välisen toimipaikkasopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 88/2007 vp

Ulkoasiainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta annetun lain 1 §:n ja rangaistusten täytäntöönpanon hallinnosta annetun lain muuttamisesta

HE 89/2007 vp

Lakivaliokuntaan

Hallituksen esitys eräiden tehtävien siirtämistä sisäasiainministeriöön koskevaksi lainsäädännöksi

HE 90/2007 vp

Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain ja eräiden maatalouden luopumisjärjestelmiin liittyvien lakien muuttamisesta

HE 91/2007 vp

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi väylämaksulain muuttamisesta

HE 93/2007 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi eräiden virkojen perustamisesta ja eräiden virkojen lakkauttamisesta

HE 94/2007 vp

Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys kansaneläkkeen tasokorotusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 95/2007 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Torstai 4.10.2007

Hallituksen esitys laiksi Tieliikelaitoksen muuttamisesta osakeyhtiöksi

Hallituksen esitys HE 92/2007 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

MUUTA

Tiistai 2.10.2007

Valtiokuntien täydennysvaaleissa valittiin Suuren valiokunnan jäseniksi ed. Markku Pakkanen ja ed. Tuomo Puumala sekä varajäseneksi ed. Timo Korhonen ja ed. Puumalalta vapautuvalle varajäsenen paikalle ed. Jari Leppä, talousvaliokunnan jäseneksi ed. Anne Kalmari ja ympäristövaliokunnan jäseneksi ed. Susanna Haapoja.

Perjantai 5.10.2007

VK 1/2007 vp, Välikysymys Hoidon laadun ja ammattitaitoisen työvoiman turvaamisesta hallitus sai luottamuksen äänin 104-63.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.