Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 38/2007

AINOAN KÄSITTELYN ASIAT

Keskiviikko 19.9.2007

Valtioneuvoston kirjelmä valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (ministerit Vehviläinen ja Vapaavuori) Valtioneuvoston kirjelmä VN 4/2007 vp

Hyväksyttiin

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Perjantai 21.9.2007

Hallituksen esitys laiksi sotilasoikeudenkäyntiasioita käsittelevistä yleisistä alioikeuksista annetun lain 1 §:n muuttamisesta

HE 50/2007 vp, LaVM 4/2007 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

HaVM 4/2007 vp - HE 40/2007 vp Hallituksen esitys laiksi kirkkolain 25 luvun 8 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan kirkkolakia muutettavaksi. Lakiin lisättäisiin säännös, jonka nojalla päätösvaltaa kirkollisen viranomaisen asiakirjan antamisessa voitaisiin siirtää viranhaltijoille. Lisäksi säännöstä asiakirjakopioista perittävistä maksuista muutettaisiin viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettuun lakiin tehdyn muutoksen johdosta.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan ensi tilassa.

Hallintovaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Ossi Lantto 432 2080.

TyVM 2/2007 vp - HE 21/2007 vp Hallituksen esitys laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi vakuutusyhtiölakia, vakuutusyhdistyslakia ja ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annettua lakia siten, että vakuutusyhtiöt ja vakuutusyhdistykset voivat 21 päivän joulukuuta 2007 jälkeenkin käyttää sukupuolta vakuutusmaksuihin ja etuuksiin vaikuttavana tekijänä.

Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi työeläkevakuutusyhtiöistä annettua lakia.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen kun ne on hyväksytty ja vahvistettu, kuitenkin viimeistään 1 päivänä lokakuuta 2007. Valiokuntaneuvos Ritva Bäckström 432 2670.

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Perjantai 21.9.2007

Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2008

HE 62/2007 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi valtioneuvostosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta ja eräiden tehtävien siirtämisestä työ- ja elinkeinoministeriöön

Hallituksen esitys HE 54/2007 vp

Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys eräiden tehtävien siirtämistä valtiovarainministeriöön koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitys HE 56/2007 vp

Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys vuoden 2008 tuloveroasteikkolaiksi ja eräiksi muiksi tuloveroperusteita koskeviksi muutoksiksi

Hallituksen esitys HE 57/2007 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 58/2007 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys arvopapereiden verottamiseen liittyvien eräiden säännösten muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 59/2007 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 60/2007 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta sekä sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annettujen lakien muuttamisesta sekä laiksi yksityisestä huvialuksesta suoritettavasta polttoainemaksusta

Hallituksen esitys HE 61/2007 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi opintotukilain sekä lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain 3 a §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 64/2007 vp

Sivistysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi taiteen edistämisen järjestelystä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 65/2007 vp

Sivistysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi arkistolain 1 ja 14 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 66/2007 vp

Sivistysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 17 ja 19 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 67/2007 vp

Sivistysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys HE 68/2007 vp

Sivistysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi Helsingin eurooppalaisesta koulusta

Hallituksen esitys HE 69/2007 vp

Sivistysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi elintarvikelain muuttamisesta ja Elintarviketurvallisuusvirastosta annetun lain 1 §:n 2 momentin kumoamisesta

Hallituksen esitys HE 70/2007 vp

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi maatalouden interventiorahastosta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 71/2007 vp

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 72/2007 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 6 ja 7 f §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 74/2007 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 75/2007 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi sairausvakuutuslain ja työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 76/2007 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi vuorotteluvapaalain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 77/2007 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 7 luvun 5 ja 11 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 78/2007 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi asumistukilain 11 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 79/2007 vp

Ympäristövaliokuntaan

MUUTA

Tiistai 18.9.2007

Kansliatoimikunnan täydennysvaalissa valituksi on tullut ehdokaslistan mukaisesti ed. Heli Paasio.

Suuren valiokunnan jäseneksi ed. Miapetra Kumpula-Natri ja häneltä vapautuvalle varajäsenen paikalle ed. Jacob Söderman,

Perustuslakivaliokunnan jäseneksi ed. Jacob Söderman,

Valtiovarainvaliokunnan jäseneksi ed. Heli Paasio,

Tarkastusvaliokunnan jäseneksi ed. Sinikka Hurskainen ja häneltä vapautuvalle varajäsenen paikalle ed. Heli Paasio sekä

Sivistysvaliokunnan jäseneksi ed. Tuula Peltonen ja häneltä vapautuvalle varajäsenen paikalle ed. Sinikka Hurskainen.

Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan täydennysvaalissa valituksi on tullut ehdokaslistan mukaisesti ed. Eero Heinäluoma.

Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen täydennysvaali valituksi on tullut ehdokaslistan mukaisesti ed. Merja Kuusisto.

Keskiviikko 19.9.2007

Valiokuntien täydennysvaalissa valittiin Liikenne- ja viestintävaliokunnan jäseneksi ed. Pentti Oinonen ja talousvaliokunnan varajäseneksi ed. Raimo Vistbacka.

SUURI VALIOKUNTA

Perjantai 21.9.2007

U 25/2007 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (aika-osuudet)

Talousvaliokuntaan

U 26/2007 vp neuvoston asetukseksi (sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.