Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 37/2007

AINOAN KÄSITTELYN ASIAT

Keskiviikkona 12.9.2007

Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus 2006

K 6/2007 vp, StVM 3/2007 vp

Asia on loppuun käsitelty

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistaina 11.9.2007

Hallituksen esitys laeiksi sosiaalihuoltolain 29 b §:n ja kansanterveyslain muuttamisesta

HE 34/2007 vp, StVM 2/2007 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys Australian kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 31/2007 vp, VaVM 7/2007 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys Armenian kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 32/2007 vp, VaVM 8/2007 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

Hallituksen esitys laiksi sotilasoikeudenkäyntiasioita käsittelevistä yleisistä alioikeuksista annetun lain 1 §:n muuttamisesta (LaVM 4/2007 vp - HE 50/2007 vp)

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sotilasoikeudenkäyntiasioita käsittelevistä yleisistä alioikeuksista annettua lakia. Lainmuutoksella Porin käräjäoikeus tulisi toimivaltaiseksi käsittelemään ne sotilasoikeudenkäyntiasiat, jotka kuuluvat 1 päivästä lokakuuta 2007 lakkautettavan Kokemäen käräjäoikeuden toimivaltaan.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 2007.

Lakivaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Tuomo Antila, 432 2047)

Hallituksen esitys kansainvälistä hydrografista järjestöä koskevan yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan mukaan lukien siihen sisältyvän kansainvälistä merikartoitusjärjestöä koskevan yleissopimuksen konsolidoidun toisinnon hyväksymisestä ja laiksi niiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (LiVM 4/2007 vp - HE 36/2007 vp)

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Monacossa huhtikuussa 2005 tehdyn kansainvälistä hydrografista järjestöä koskevan yleissopimuksen muutospöytäkirjan mukaan lukien siihen sisältyvän konsolidoidun yleissopimuksen. Samalla muutettaisiin järjestön suomenkielinen nimi kansainväliseksi merikartoitusjärjestöksi. Muutospöytäkirjassa esiintyy yleissopimuksen nimessä vuoden 1967 yleissopimuksessa käytetty nimi kansainvälinen hydrografinen järjestö. Yleissopimuksen konsolidoidussa toisinnossa yleissopimuksen nimessä käytetään suomeksi muutettua nimeä kansainvälinen merikartoitusjärjestö.

Kansainvälinen merikartoitusjärjestö on vuonna 1921 perustettu valtioiden välinen neuvoa-antava ja tekninen järjestö. Sen tavoitteena on edistää merenkulun turvallisuutta ja merellisen ympäristön suojelua.

Liikenne- ja viestintävaliokunta ehdotti että eduskunta hyväksyy Monacossa 14 päivänä huhtikuuta 2005 kansainvälistä hydrografista järjestöä koskevan 3 päivänä toukokuuta 1967 tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan mukaan lukien siihen sisältyvän kansainvälistä merikartoitusjärjestöä koskevan yleissopimuksen konsolidoidun toisinnon ja että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Mika Boedeker, 432 2082)

Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta (StVM 4/2007 vp - HE 41/2007 vp)

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslakia.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Harri Sintonen, 432 2051)

Mietintöön sisältyy edustajien Päivi Räsänen/kd, Erkki Virtanen/vas ja Anneli Kiljunen/d, Maria Guzenina-Richardson/sd, Marjaana Koskinen/ sd, Satu Taiveaho /sd vastalauseet

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistaina 11.9.2007

Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2006

K 7/2007 vp

Perustuslakivaliokuntaan

Keskiviikkona 12.9.2007

Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2006

K 11/2007 vp

Sivistysvaliokuntaan

Hallituksen esitys Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Albanian tasavallan välillä tehdyn vakautus- ja assosiaatiosopimuksen hyväksymiseksi sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 42/2007 vp

Ulkoasiainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi sijoituspalveluyrityksistä, laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

HE 43/2007 vp

Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta

HE 44/2007 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi teatteri- ja orkesterilain muuttamisesta

HE 45/2007 vp

Sivistysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi luopumiseläkelain 13 §:n muuttamisesta

HE 46/2007 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta menetetyksi tuomitsemista koskeviin päätöksiin tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 47/2007 vp

Lakivaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi viestintämarkkinalain ja sähköisen viestinnän tietosuojalain 2 ja 5 §:n muuttamisesta

HE 48/2007 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain sekä valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 ja 5 §:n muuttamisesta

HE 49/2007 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi sotilasoikeudenkäyntiasioita käsittelevistä yleisistä alioikeuksista annetun lain 1 §:n muuttamisesta

HE 50/2007 vp

Lakivaliokuntaan

Hallituksen esitys rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevan Pohjoismaiden välisen sopimuksen (Pohjoismainen pidätysmääräys) hyväksymiseksi ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 51/2007 vp

Lakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi Eläketurvakeskuksesta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 53/2007 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan

Laki vuokratyöntekijöiden oikeuksista

LA 50/2007 vp (Markus Mustajärvi/ vas ym.)

Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

MUUTA

Edustaja Tuula Haataiselle myönnettiin vapautus edustajantoimesta 11. päivästä syyskuuta lukien tultuaan 1. päivästä elokuuta 2007 alkaen valituksi Helsingin kaupungin sivistys- ja henkilöstöasiain apulaiskaupunginjohtajaksi.

Helsingistä oleva oikeustieteen lisensiaatti Jacob Söderman, joka varamiehenä Helsingin vaalipiiristä tuli eduskunnan jäseneksi edustajantoimesta vapautuksen saaneen Tuula Haataisen sijaan, on ryhtynyt hoitamaan edustajantointaan 12. päivästä syyskuuta alkaen.

Edustaja Pertti Hemmilä pyysi vapautusta Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston jäsenyydestä, täydennysvaalissa jäseneksi tuli valituksi edustaja Ilkka Viljanen.

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten vapautettiin perustuslakivaliokunnan jäsenyydestä ja tarkastusvaliokunnan jäsenyydestä edustaja Heli Paasio, sivistysvaliokunnan jäsenyydestä edustaja Sinikka Hurskainen, edustaja Jutta Urpilainen kansliatoimikunnan jäsenyydestä ja edustaja Sirpa Paatero Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan varajäsenyydestä.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.