Edilexissä on huoltokatko keskiviikkona 18.9.2019. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 24/2007

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 12.6.2007

Hallituksen esitys laiksi maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetun lain 10 §:n muuttamisesta

HE 28/2007 vp, MmVM 1/2007 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 25 §:n muuttamisesta

HE 23/2007 vp, StVM 1/2007 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2006 (UaVM 1/2007 vp - K 4/2007 vp)

Ulkoasiainvaliokunta ehdotti että eduskunta hyväksyy kertomuksen ja että tämä mietintö lähetetään tiedoksi valtioneuvostolle.(Valiokuntaneuvos Jukka Salovaara, 432 2105)

Mietintöön sisältyy Annika Lapintie/ vas vastalause.

Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2006 (VaVM 3/2007 vp - K 8/2007 vp)

Valtiovarainvaliokunta ehdotti että eduskunta päättää lähettää eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomuksen eduskunnan tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2006 sekä sen johdosta annetun mietinnön kansliatoimikunnalle tiedoksi ja niihin toimenpiteisiin ryhtymistä varten, joihin ne antavat aihetta (Valiokuntaneuvos Mari Nuutila, 432 2056).

Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2006 (VaVM 4/2007 vp - K 9/2007 vp)

Valtiovarainvaliokunta ehdotti että eduskunta päättää lähettää eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomuksen Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2006 sekä sen johdosta annetun mietinnön kansliatoimikunnalle tiedoksi ja niihin toimenpiteisiin ryhtymistä varten, joihin ne antavat aihetta (Valiokuntaneuvos Mari Nuutila, 432 2056).

Hallituksen esitys vuoden 2007 toiseksi lisätalousarvioksi (VaVM 5/2007 vp - HE 15/2007 vp)

Valtiovarainvaliokunta ehdotti että ehdotus vuoden 2007 toiseksi lisätalousarvioksi hyväksytään hallituksen esityksen mukaisesti edellä todetuin muutoksin, että lisätalousarvioaloitteet LTA 1-23/2007 vp hylätään ja että lisätalousarviota sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2007 alkaen. (Valiokuntaneuvos Hellevi Ikävalko, 432 2100, Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen, 432 2055, Valiokuntaneuvos Marjo Hakkila, 432 2081, Valiokuntaneuvos Mari Nuutila, 432 2056)

Mietintöön sisältyy opposition vastalauseet

Valtioneuvoston selonteko valtiontalouden tarkistetuista kehyksistä vuosille 2008-2011 (VaVM 6/2007 vp - VNS 1/2007 vp)

Valtioneuvoston hyväksymät valtiontalouden menokehykset ovat 33 577 miljoonaa euroa vuodelle 2008, 34 028 miljoonaa euroa vuodelle 2009, 34 226 miljoonaa euroa vuodelle 2010 ja 34 409 miljoonaa euroa vuodelle 2011.

Valtiovarainvaliokunta ehdotti, että selonteko hyväksytään (Valiokuntaneuvos Hellevi Ikävalko, 432 2100)

Mietintöön sisältyy opposition vastalauseet

Hallituksen esitys Australian kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (VaVM 7/2007 vp - HE 31/2007 vp)

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Australian kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen ehkäisemiseksi marraskuussa 2006 tehdyn sopimuksen.

Valtiovarainvaliokunta ehdotti että eduskunta hyväksyy Melbournessa 20 päivänä marraskuuta 2006 Suomen hallituksen ja Australian hallituksen välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen ja että hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen, 432 2055)

Hallituksen esitys Armenian kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (VaVM 8/2007 vp - HE 32/2007 vp)

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Armenian kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi lokakuussa 2006 tehdyn sopimuksen.

Valtiovarainvaliokunta ehdotti että eduskunta hyväksyy Jerevanissa 16 päivänä lokakuuta 2006 Suomen tasavallan hallituksen ja Armenian tasavallan hallituksen välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen ja että hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen, 432 2055).

Hallituksen esitys laiksi opintotukilain muuttamisesta (SiVM 1/2007 vp - HE 6/2007 vp)

Esityksessä ehdotetaan opintotukilakia muutettavaksi. Opintotukea myönnettäessä sovellettavia vanhempien tulorajoja korotettaisiin 30 prosentilla eduskunnan valtion vuoden 2007 talousarviossa edellyttämällä tavalla. Lisäksi ehdotetaan täsmennettäväksi opintotuen saamisen rajoituksia, oikeutta asumislisään, opintotuen hakemista ja myöntämistä ja opintotuen tarkistamista ilman hakemusta koskevia säännöksiä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä marraskuuta 2007.

Sivistysvaliokunta ehdotti että hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Marjo Hakkila, 432 2081)

Mietintöön sisältyy edustajien Claes Andersson/vas, Leena Rauhala/kd, Jutta Urpilainen/sd, Anneli Kiljunen/ sd, Tommy Taberman/sd, Tuula Peltonen/sd ja Leena Rauhala/kd vastalauseet

Hallituksen esitys laeiksi sosiaalihuoltolain 29 b §:n ja kansanterveyslain muuttamisesta (StVM 2/2007 vp - HE 34/2007 vp)

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi kansanterveyslakia ja sosiaalihuoltolakia. Esityksen mukaan palveluseteliä voitaisiin käyttää kotisairaanhoidossa samoin perustein kuin sosiaalihuollon kotipalveluissa. Kotipalvelun palveluseteliä koskevat säännökset tulivat voimaan vuoden 2004 alussa.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan vuoden 2008 alusta.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Harri Sintonen, 432 2051)

Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran toimintakertomus vuodelta 2006 (TaVM 1/2007 vp - K 1/2007 vp)

Talousvaliokunta ehdotti että eduskunta hyväksyy kertomuksen ja että mietintö lähetetään tiedoksi Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran hallintoneuvostolle (Valiokuntaneuvos Tuula Kulovesi, 432 2104)

Hallituksen esitys laiksi Geologian tutkimuskeskuksen kemian analyysipalvelujen yhtiöittämisestä (TaVM 2/2007 vp - HE 7/2007 vp)

Ehdotetulla lailla valtioneuvosto oikeutettaisiin luovuttamaan Geologian tutkimuskeskuksen hallinnassa oleva kemian analyysipalvelujen tuottamiseen liittyvä omaisuus ja analyysipalveluja koskeva toiminta perustettavalle osakeyhtiölle, jonka toimialana olisivat laboratorio-, mittaus- ja testauspalvelut sekä niihin liittyvät asiantuntijapalvelut.

Valtio merkitsisi osakeyhtiötä perustettaessa kaikki sen osakkeet. Yhtiö olisi markkinaehtoisesti toimiva yhtiö, johon valtiolla olisi strateginen intressi. Yhtiön omistajaohjauksesta vastaisi perustamisesta alkaen valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto.

Geologian tutkimuskeskuksen kemian analyysipalvelujen tehtävissä olevat henkilöt siirtyisivät suostumuksensa mukaisesti osakeyhtiön palvelukseen aikaisempaa vastaavaan tehtävään.

Talousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Eelis Roikonen, 432 2052)

Mietintöön sisältyy edustajien Jouko Skinnari/sd, Sirpa Paatero/sd, Päivi Lipponen/sd ja Matti Kangas /vas vastalause

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 12.6.2007

Hallituksen esitys laeiksi sosiaalihuoltolain 29 b §:n ja kansanterveyslain muuttamisesta

HE 34/2007 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys Australian kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 31/2007 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys Armenian kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 32/2007 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi Kuluttajavirastosta annetun lain muuttamisesta

HE 33/2007 vp

Talousvaliokuntaan

Torstai 14.6.2007

Laki rikoslain 23 luvun 5 §:n muuttamisesta

LA 39/2007 vp (Saara Karhu /sd)

Lakivaliokuntaan

Laki toimeentulotuesta annetun lain 11 §:n ja sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

LA 43/2007 vp (Anna-Maja Henriksson /r ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Perjantai 15.6.2007

Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2006

K 10/2007 vp

Talousvaliokuntaan

MUUTA

Lepäämässä oleva ehdotus laiksi Suomen perustuslain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

LJL 1/2007 vp, PeVM 2/2007 vp

Hyväksyttiin

Keskiviikkona 13.6.2007

Ajankohtaiskeskustelu

Metsäteollisuuden toimintaedellytysten turvaaminen Suomessa

KA 1/2007 vp (Kari Rajamäki/sd ym.)

Asia on loppuun käsitelty

SUURI VALIOKUNTA

U 12/2007 vp ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi (Euroopan kriittinen infrastruktuuri) (käsitelty aiemmin tunnuksella E 170/2006 vp)

Hallintovaliokuntaan, Talousvaliokuntaan

U 13/2007 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (hallinnollinen yhteistyö tulli- ja maatalousasioissa)

Valtiovarainvaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.