Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 23/2007

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 5.6.2007

Hallituksen esitys laiksi Euroopan yhteisön rajan yli kuljetettavan käteisrahan valvonnasta

HE 5/2007 vp, HaVM 2/2007 vp

Hyväksytty

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

PeVM 2/2007 vp - LJL 1/2007 vp Lepäämään jätetty lakiehdotus lepäämässä oleva ehdotus laiksi Suomen perustuslain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 102/2003 vp, PeVM 5/2005 vp)

Lepäämään hyväksytyn perustuslain muutosehdotuksen pääasiallisena tarkoituksena on täydentää perustuslain 9 §:n 3 momentin sääntelyä kiellosta luovuttaa tai siirtää Suomen kansalaista vastoin tahtoaan toiseen maahan. Lailla on perustuslakiin lisättäväksi ehdotetun säännöksen nojalla nykyisestä poiketen mahdollista säätää Suomen kansalaisen luovuttamisesta ja siirtämisestä vastoin tahtoaan sellaiseen toiseen maahan, jossa hänen ihmisoikeutensa ja oikeusturvansa on taattu. Edellytyksenä on, että luovutus tai siirto toimeenpannaan rikoksen johdosta tai oikeudenkäyntiä varten taikka lapsen huoltoa tai hoitoa koskevan päätöksen täytäntöönpanemiseksi.

Hallituksen esitys hyväksyttiin muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Sami Manninen 432 2077.

StVM 1/2007 vp - HE 23/2007 vp Hallituksen esitys sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 25 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain siirtymäsäännöksiä siten, että sosiaalihuollon palvelujen antajia koskisi sama siirtymäaika asiakastietojen käsittelyä koskevien säännösten osalta kuin terveydenhuollon palvelujen antajia. Kyseisen lain neljän vuoden siirtymäaika koskee vain terveydenhuollon palvelujen antajia.

Hallituksen esitys hyväksyttiin muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Harri Sintonen 432 2051.

HaVM 3/2007 vp - HE 4/2007 vp Hallituksen esitys laeiksi poliisin hallinnosta annetun lain ja poliisikoulutuksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi poliisin hallinnosta annettua lakia ja poliisikoulutuksesta annettua lakia. Poliisin tietohallintokeskus lakkautetaan ja sen tilalle perustetaan koko sisäasiainhallintoa palveleva Hallinnon tietotekniikkakeskus (HALTIK), josta säädettäisiin valtioneuvoston asetuksella. Esityksessä ehdotetaan, että laeista poistettaisiin säännökset, jotka koskevat Poliisin tietohallintokeskusta. Esityksessä on myös säännökset uuteen tietotekniikkakeskukseen siirtyvän henkilöstön asemasta.

Hallituksen esitys hyväksyttiin muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Ossi Lantto 432 2080.

LiVM 3/2007 vp - HE 19/2007 vp Hallituksen esitys laiksi painelaitelain muuttamisesta

Lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännökset lain soveltamisesta alusten painelaitteisiin. Lisäksi lakiin lisättäisiin säännökset lain soveltamisesta niin sanottuihin luokituslaitoksiin. Voimassa olevan lain siirtymäsäännös paineastialain soveltamisesta jäisi edelleen voimaan.hyväksytään muutettuna

Hallituksen esitys hyväksyttiin muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Mika Boedeker 432 2082.

LiVM 2/2007 vp - HE 20/2007 vp Hallituksen esitys laiksi liikennevakuutuslain ja vakuutusyhtiölain 2 a luvun 10 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi liikennevakuutuslakia ja vakuutusyhtiölakia siten, että kyseiset lait sopeutetaan viidenteen liikennevakuutusdirektiiviin. Merkittävimpinä muutoksina ehdotetaan ensinnäkin, että ajoneuvojen maahantuontia helpotetaan. Maahantuotavalle ajoneuvolle voitaisiin ottaa lyhytaikainen liikennevakuutus siitä jäsenvaltiosta, jossa ajoneuvon ostaja asuu ja johon ajoneuvon ostaja on ajoneuvoa tuomassa.

Hallituksen esitys hyväksyttiin muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Mika Boedeker 432 2082.

MmVM 1/2007 vp - HE 28/2007 vp Hallituksen esitys laiksi maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annettua lakia muutettavaksi. Lakiin lisättäisiin siitä nyt puuttuva maininta, että työvoima- ja elinkeinokeskuksen ja Maaseutuviraston päätöksiin haetaan muutosta valittamalla maaseutuelinkeinojen valituslautakuntaan.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu.

Hallituksen esitys hyväksyttiin muutoksen jälkeen. Valiokuntaneuvos Carl Selenius 432 2085.

LaVM 2/2007 vp - HE 8/2007 vp Hallituksen esitys Amerikan yhdysvaltain kanssa elatusvelvollisuuden täytäntöönpanosta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyy Amerikan yhdysvaltain kanssa 3 päivänä huhtikuuta 2006 tehdyn elatusvelvollisuuden täytäntöönpanoa koskevan sopimuksen sekä lain sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Sopimuksen tavoitteena on luoda yhdenmukainen ja tehokas järjestely elatusvelvollisuuden täytäntöönpanolle, elatusapupäätösten tunnustamiselle ja vanhemmuuden vahvistamiselle. Sopimuksen avulla halutaan turvata nykyistä kattavammin lapsen elatusapua koskevan vahvistetun sopimuksen tai päätöksen tunnustaminen ja täytäntöönpano Yhdysvalloissa osavaltiosta riippumatta.

Hallituksen esitys hyväksyttiin muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Tuomo Antila 432 2047.

LaVM 3/2007 vp - HE 13/2007 vp Hallituksen esitys pohjoismaisen avioliittokonvention muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sanotun sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyy Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin kesken Tukholmassa 26 päivänä tammikuuta 2006 tehdyn sopimuksen niin sanotun pohjoismaisen avioliittokonvention muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan myös, että eduskunta hyväksyy sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamista koskevan lain.

Uudet sopimusmääräykset koskevat aviopuolisoiden varallisuussuhteisiin sovellettavaa lakia silloin, kun puolisot ovat ja avioliittoon mennessään olivat jonkin sopimusvaltion kansalaisia. Puolisoille annettaisiin mahdollisuus tietyissä rajoissa sopia varallisuussuhteisiinsa sovellettavasta laista. Jos puolisot eivät ole tehneet tällaista sopimusta, sovellettaisiin, kuten nykyäänkin, sen sopimusvaltion lakia, johon he avioliittoon mennessään asettuivat asumaan. Sovellettava laki vaihtuisi tällöin kummankin puolison asetuttua asumaan toiseen sopimusvaltioon. Nykyisestä poiketen sovellettava laki ei kuitenkaan yleensä vaihtuisi välittömästi, vaan vasta kun puolisot ovat asuneet toisessa sopimusvaltiossa vähintään kaksi vuotta.

Hallituksen esitys hyväksyttiin muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Tuomo Antila 432 2047.

LaVM 1/2007 vp - HE 25/2007 vp Hallituksen esitys laiksi rikoslain 2 a luvun 2 §:n ja 16 luvun 6 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan rikoslakia muutettavaksi siten, että varallisuuskorotuksen tekemisestä päiväsakon rahamäärää vahvistettaessa luovutaan.

Sakotettavan varallisuus voi nykyisin korottaa päiväsakon rahamäärää. Varallisuuden arvioimisen ensisijaisena perusteena on sakotettavan viimeksi toimitetun verotuksen mukainen varallisuus. Koska varallisuusverolaki on kumottu, verohallinto ei enää jatkossa vahvista verovelvollisen verotettavaa varallisuutta. Verohallinnolta ei ole siten jatkossa kattavasti ja käyttökelpoisessa muodossa sähköisesti saatavissa sakotusta varten luonnollisen henkilön varallisuuden määrää ja arvoa koskevia tietoja.

Hallituksen esitys hyväksyttiin muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Risto Eerola 432 2079.

YmVM 2/2007 vp - HE 30/2007 vp Hallituksen esitys laeiksi jätelain ja rikoslain 48 luvun 1 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi jätelakia ja rikoslain ympäristön turmelemista koskevaa pykälää. Jätelain muutoksella annetaan jätteiden siirrosta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1013/2006 täydentävät jätteiden siirtojen rajoituksia, toimivaltaisia viranomaisia ja rangaistuksia koskevat säännökset. Rikoslain muutosesitys sisältää jätteiden siirtoa koskevaan asetukseen ja tietyistä fluoratuista kasvihuonekaasuista annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 842/2006 liittyvät rangaistussäännökset

Hallituksen esitys hyväksyttiin muutoksen jälkeen. Valiokuntaneuvos Marja Ekroos 432 2089.

VaVM 2/2007 vp - HE 17/2007 vp Hallituksen esitys Makedonian kanssa yhteistyöstä ja keskinäisestä avunannosta tulliasioissa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitys hyväksyttiin muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen 432 2055.

VaVM 1/2007 vp - HE 16/2007 vp Hallituksen esitys laiksi valmisteverotuslain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valmisteverotuslakia. Lain kaukomyyntiä koskevia verovelvollisuussäännöksiä selkeytettäisiin. Toisessa jäsenvaltiossa sijaitseva kaukomyyjä olisi pääsääntöisesti verovelvollinen. Myyjällä olisi kuitenkin yhä mahdollisuus asettaa tulliviranomaisten hyväksymä veroedustaja hoitamaan valmisteverojen maksaminen Suomessa myyjän puolesta. Lakiin ehdotetaan lisättäviksi menettelysäännökset, joita kaukomyyjän tulee noudattaa. Kaukomyynnin määritelmää ehdotetaan myös täsmennettäväksi. Esityksessä ehdotetaan lisäksi säädettäväksi, että silloin, kun yksityishenkilö ostaa muuten kuin kaukomyynnillä toisesta jäsenvaltiosta tuotteita, jotka toinen yksityishenkilö tai ammattimainen elinkeinonharjoittaja kuljettaa hänen puolestaan Suomeen, verovelvollinen on yksityishenkilö sekä se, joka osallistuu tuotteiden kuljettamiseen, ja se, joka pitää tuotteita hallussa Suomessa.

Hallituksen esitys hyväksyttiin muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen 432 2055.

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 5.6.2007

Hallituksen esitys Valko-Venäjän tasavallan kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 24/2007 vp

Ulkoasiainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi rikoslain 2 a luvun 2 §:n ja 16 luvun 6 §:n muuttamisesta

HE 25/2007 vp

Lakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi ammattipätevyyden tunnustamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 26/2007 vp

Sivistysvaliokuntaan

Hallituksen esitys rehulaiksi

HE 27/2007 vp

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetun lain 10 §:n muuttamisesta

HE 28/2007 vp

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Hallituksen esitys 95. Kansainvälisen työkonferenssin hyväksymän työsuhdetta koskevan suosituksen johdosta

HE 29/2007 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi jätelain ja rikoslain 48 luvun 1 §:n muuttamisesta

HE 30/2007 vp

Ympäristövaliokuntaan

Lisätalousarvioaloitteet LTA 1-23/ 2007 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Keskiviikko 6.6.2007

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamisesta

Lakialoite LA 8/2007 vp (Minna Sirnö /vas ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki hedelmöityshoidoista annetun lain 8 §:n 6 kohdan kumoamisesta

LA 23/2007 vp (Sirpa Asko-Seljavaara/ kok ym.)

Lakivaliokuntaan

Lakialoite LA 41/2007 vp (Miapetra Kumpula-Natri /sd)

Sivistysvaliokuntaan

MUUTA

Tiistai 5.6.2007

Kansliatoimikunnan varajäseneksi valitiin kansanedustaja Anni Sinnemäki/virh.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.