Edilexissä on huoltokatko keskiviikkona 18.9.2019. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 6/2007

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 6.2.2007

Hallituksen esitys kansaneläkelaiksi, laiksi vammaisetuuksista ja laiksi eläkkeensaajan asumistuesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

HE 90/2006 vp, StVM 56/2006 vp, LA 87, 113, 122, 131/2006 vp, TPA 14/2003 vp, 67/2004 vp

(mietintöön sisältyy neljä vastalausetta, joissa §-muutosehdotuksia ja lausumaehdotuksia)

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi ihmisen elimien ja kudoksien lääketieteellisestä käytöstä annetun lain muuttamisesta

HE 273/2006 vp, StVM 57/2006 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sen soveltamisesta annetun lain muuttamisesta

HE 184/2006 vp, UaVM 17/2006 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen kumppanuussopimuksen toteuttamiseksi tehtyjen Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden välisen sisäisen rahoitussopimuksen ja sisäisen menettelytapasopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sisäisen menettelytapasopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 200/2006 vp, UaVM 18/2006 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

HE 205/2006 vp, HaVM 34/2006 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi ulkomaalaislain ja opintotukilain 1 §:n muuttamisesta

HE 94/2006 vp, HaVM 35/2006 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys aserikoksia koskevien säännösten uudistamiseksi

HE 113/2004 vp, LaVM 27/2006 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta taloudellisiin seuraamuksiin tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta sekä sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

HE 142/2006 vp, LaVM 28/2006 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi edunvalvontavaltuutuksesta sekä holhoustoimesta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

HE 52/2006 vp, LaVM 29/2006 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys metsätalouden rahoituslaiksi ja laiksi tuloverolain muuttamisesta

HE 177/2006 vp, MmVM 18/2006 vp

(mietintöön sisältyy §-vastalause)

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

HE 178/2006 vp, MmVM 19/2006 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys Maaseutuviraston toimivaltuuksia koskevaksi lainsäädännöksi

HE 218/2006 vp, MmVM 20/2006 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi perusopetuslain muuttamisesta

HE 215/2006 vp, SiVM 20/2006 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 23 a ja 28 §:n muuttamisesta

HE 272/2006 vp, SiVM 21/2006 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys tilintarkastuslaiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi

HE 194/2006 vp, TaVM 33/2006 vp

(mietintöön sisältyy §-vastalause)

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä

HE 231/2006 vp, TaVM 34/2006 vp, TPA 107/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys merimiespalvelulaiksi

HE 183/2005 vp, TyVM 16/2006 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

PeVM 12/2006 vp - PNE 4/2006 vp, LA 169/2006 vp Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen 23 ja 48 §:n muuttamisesta Lakialoite laiksi edustajanpalkkiosta annetun lain muuttamisesta

Puhemiesneuvosto ehdottaa muutettaviksi eduskunnan työjärjestyksen 48 §:n säännöksiä kansanedustajalle myönnettävästä poissaololuvasta ja poissaolotietojen merkitsemisestä täysistunnon pöytäkirjaan. Ehdotuksen pääasiallisena tarkoituksena on luopua nykyisestä poissaololupien myöntämismenettelystä. Täysistunnon pöytäkirjaan merkitään ehdotuksen mukaan tieto poissaolosta täysistunnosta, jos sen perusteena on eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä tai sairaus. Muusta syystä poissaolleista ei vastaisuudessa tehdä enää merkintää pöytäkirjaan. Puhemiesneuvosto ei ehdota muutoksia työjärjestyksen säännöksiin nimenhuudosta. Eduskunnan työjärjestyksen 23 §:ää puhemiesneuvosto ehdottaa muutettavaksi siten, että valtioneuvoston tiedonanto ja selonteko voidaan nykyisestä poiketen ottaa täysistunnossa käsiteltäväksi samassa istunnossa, jossa se esitellään eduskunnalle.

Perustuslakivaliokunta ehdotti että puhemiesneuvoston ehdotukseen sisältyvä ehdotus eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta hyväksytään muutoksen jälkeen ja että lakialoitteeseen sisältyvä lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Sami Manninen, 432 2077)

Mietintöön sisältyy edustaja Johannes Koskinen/sd vastalause

PeVM 13/2006 vp - M 3/2006 vp Ahvenanmaan maakuntapäivien ehdotus laiksi vaalilain muuttamisesta

Hallituksen kirjelmä sisältää Ahvenanmaan maakuntapäivien aloitteen ehdotukseksi vaalilain muuttamisesta. Ehdotuksen mukaan Ahvenanmaa muodostaisi oman vaalipiirinsä europarlamenttivaaleissa. Sen perusteella Ahvenanmaa saisi oman edustajansa Euroopan parlamenttiin. Muualta Suomesta valittaisiin tämän lisäksi 13 edustajaa.

Perustuslakivaliokunta ehdotti että lakiehdotus hylätään. (Valiokuntaneuvos Kalevi Laaksonen, 432 2044)

Mietintöön sisältyy edustaja Roger Jansson/sv vastalause

VaVM 47/2006 vp - HE 279/2006 vp Hallituksen esitys laiksi keskinäisestä virka-avusta verotuksen alalla Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi keskinäisestä virka-avusta verotuksen alalla Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä annettua lakia. Lakiin tehtäisiin ne Euroopan unionin neuvoston direktiiviin perustuvat muutokset, jotka koskevat viranomaisten välistä avunantoa ja tietojenvaihtoa ja joita Bulgarian ja Romanian unioniin liittyminen edellyttävät.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Lakia sovellettaisiin vuoden 2007 alusta.

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen, 432 2055)

VaVM 48/2006 vp - HE 280/2006 vp Hallituksen esitys laiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annettua lakia siten, että lähdeveroa ei olisi suoritettava Euroopan unionin jäsenvaltiossa asuvalle yhtiölle maksettavasta osingosta, jos yhtiö omistaa vähintään 15 prosenttia osingon jakavan yhtiön pääomasta.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian, ja sitä sovellettaisiin 1 päivänä tammikuuta 2007 tai sen jälkeen maksettavaan osinkoon.

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen, 432 2055)

VaVM 49/2006 vp - K 16/2006 vp Valtiontilintarkastajien kertomus 2006

Valtiovarainvaliokunta ehdotti että eduskunta lähettäisi mietinnön sekä valtiontilintarkastajien kertomuksen hallitukselle niihin toimenpiteisiin ryhtymistä varten, joihin tehdyt muistutukset ja ehdotukset antavat aihetta, sekä että eduskunta kehottaisi hallitusta sisällyttämään vuodelta 2006 annettavaan valtion tilinpäätöskertomukseen kertomuksen näistä toimenpiteistä. (Valiokuntaneuvos Hellevi Ikävalko, 432 2100, Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen, 432 2055, Valiokuntaneuvos Mari Nuutila, 432 2056, Valiokuntaneuvos Marjo Hakkila, 432 2081)

HaVM 37/2006 vp - HE 156/2006 vp Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaisrekisteristä annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ulkomaalaisrekisteristä annettua lakia. Esityksen taustalla on hanke sähköisen asiankäsittelyn ja sähköisen asioinnin kehittämisestä ulkomaalais- ja kansalaisuusasioissa.

Hallintovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Minna-Liisa Rinne, 432 2062)

HaVM 40/2006 vp - HE 260/2006 vp Hallituksen esitys Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä lentoyhtiöiden PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden ministeriölle tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi lokakuussa 2006 Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä lentoyhtiöiden PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden ministeriölle tehdyn sopimuksen sekä lain sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta.

Sopimus vastaa pääasialliselta sisällöltään vuonna 2004 Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tehtyä aikaisempaa sopimusta, jonka Euroopan yhteisöjen tuomioistuin kumosi toukokuussa 2006 antamallaan tuomiolla. Matkustajarekisteritietojen siirtämisen tarkoitus säilyy samana kuin aiemmassa sopimuksessa. Sopimuksen tarkoituksena on torjua terrorismia, siihen liittyvää rikollisuutta ja muita vakavia kansainvälisiä rikoksia

Hallintovaliokunta ehdotti että eduskunta hyväksyy Luxemburgissa 16 päivänä lokakuuta 2006 ja Washingtonissa 19 päivänä lokakuuta 2006 Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä lentoyhtiöiden PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden ministeriölle tehdyn sopimuksen ja että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Ossi Lantto, 432 2080)

HaVM 41/2006 vp - HE 274/2006 vp Hallituksen esitys laiksi seutuyhteistyökokeilusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi seutuyhteistyökokeilusta annettua lakia. Esityksen mukaan seutuyhteistyökokeiluun Lahden kaupunkiseudulla otetaan mukaan nykyisten kuntien lisäksi Heinolan, Hämeenkosken, Kärkölän, Padasjoen ja Sysmän kunnat.

Hallintovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Ossi Lantto, 432 2080)

HaVM 42/2006 vp - HE 277/2006 vp Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain 46 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan ulkomaalaislakia muutettavaksi. Ehdotetulla lailla pantaisiin täytäntöön kolmansien maiden kansalaisten opiskelua, opiskelijavaihtoa, palkatonta harjoittelua tai vapaaehtoistyötä varten tapahtuvan maahanpääsyn edellytyksiä koskeva direktiivi.

Hallintovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Minna-Liisa Rinne, 432 2062)

LaVM 30/2006 vp - HE 154/2006 vp Hallituksen esitys ryhmäkannelaiksi ja laiksi Kuluttajavirastosta annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi ryhmäkannelaki. Ryhmäkanteella tarkoitetaan kannetta, jota ajetaan ilman nimenomaista valtuutusta kanteessa määritellyn ryhmän puolesta siten, että asiassa annettu tuomio tulee ryhmän jäseniä sitovaksi. Laki täydentäisi soveltamisalallaan oikeudenkäymiskaaren säännöksiä riita-asioiden käsittelystä, ja se tulisi sovellettavaksi yleisissä tuomioistuimissa.

Laissa säädettäisiin niin sanotusta julkisesta eli viranomaisaloitteisesta ryhmäkanteesta. Kantajana ja ryhmän edustajana ryhmäkanneoikeudenkäynnissä toimisi viranomainen. Koska lakia sovellettaisiin kuluttajasuhteita koskevissa riita-asioissa, kannetta ajaisi kuluttaja-asiamies. Muilla ei olisi oikeutta nostaa ryhmäkannetta.

Asian käsittely ryhmäkanteena edellyttäisi, että usealla henkilöllä on samaa vastaajaa vastaan vaatimus, joka perustuu samoihin tai samankaltaisiin seikkoihin. Ryhmäkanteena voisi ajaa sekä suorituskannetta että vahvistuskannetta. Ryhmäkanteen johdosta annettava tuomio sitoisi ryhmää edustavaa kantajaa ja niitä ryhmän jäseniä, jotka ovat nimenomaisesti ilmoittaneet liittyvänsä ryhmään, sekä vastaajaa.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan noin kolmen kuukauden kuluttua siitä, kun ne on hyväksytty ja vahvistettu.

Lakivaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Risto Eerola, 432 2079)

Mietintöön sisältyy edustajien Minna Sirnö/vas, Leena Harkimo/kok, Petri Salo/kok, Lyly Rajala/kok Anne Holmlund /kok vastalauseet

LaVM 31/2006 vp - HE 261/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi vankeuslain 12 luvun ja tutkintavankeuslain 8 luvun muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi vankeuslain ja tutkintavankeuslain vankien kirjeenvaihtoa koskevia säännöksiä siten, että viranomaisten toimivaltuudet vankien kirjeiden avaamiseen ja lukemiseen laajenisivat. Myös kirjeiden tarkastamista koskevia toimivaltasäännöksiä täsmennettäisiin.

Lakivaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Risto Eerola, 432 2079)

LaVM 32/2006 vp - HE 241/2006 vp Hallituksen esitys luottotietolaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi luottotietolaki. Sitä sovellettaisiin sekä yrityksiä että luonnollisia henkilöitä koskevien luottotietojen käsittelyyn.

Esitykseen sisältyy myös ehdotus henkilötietolain muuttamisesta. Sillä kumottaisiin henkilötietolaissa nykyisin olevat henkilöluottotietoja koskevat säännökset.

Uuden lain valvonta- ja täytäntöönpanotehtävät annettaisiin tietosuojavaltuutetulle. Tämä aiheuttaa muutoksia tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta annettuun lakiin.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan noin puolen vuoden kuluttua siitä, kun ne on hyväksytty ja vahvistettu.

Lakivaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen edellytti että hyväksytään valiokunnan lausumaehdotus (Valiokuntaneuvos Tuomo Antila, 432 2047)

Mietintöön sisältyy edustajien Timo Soini/ps, Lyly Rajala/kok, Petri Salo/ kok, Anne Holmlund/kok, Leena Harkimo/kok, Jukka Roos/sd vastalause

SiVM 22/2006 vp - HE 175/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun lain 1 §:n muuttamisesta sekä eräistä kuvataiteen tekijöille suoritettavista apurahoista annetun lain 3 §:n kumoamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annettua lakia. Laista poistettaisiin säännös, jonka mukaan apurahoja ja avustuksia voivat saada vain pysyvästi Suomessa asuvat tai asuneet kirjailijat ja kääntäjät. Edellytyksenä apurahan tai avustuksen saamiselle olisi kuitenkin edelleen, että apurahan saajien kirjallinen työ rikastuttaa kulttuurielämää Suomessa.

Vastaavasti ehdotetaan eräistä kuvataiteen tekijöille suoritettavista apurahoista annettua lakia muutettavaksi. Laista kumottaisiin säännös, jonka mukaan apurahoja voivat saada vain sellaiset kuvataiteen tekijät, jotka asuvat tai ovat asuneet pysyvästi Suomessa.

Sivistysvaliokunta ehdotti että hallituksen esitys hylätään (Valiokuntaneuvos Marjo Hakkila, 432 2081)

StVM 59/2006 vp - HE 252/2006 vp Hallituksen esitys lastensuojelulaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi lastensuojelulaki. Lain tarkoituksena on turvata lapsen oikeuksien ja edun huomioon ottaminen lastensuojelua toteutettaessa sekä lapsen ja hänen perheensä tarvitsemat tukitoimet ja palvelut. Lailla pyrittäisiin edistämään viranomaisten välistä yhteistyötä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisessä sekä lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun toteuttamisessa. Lisäksi tarkoituksena on parantaa lapsen ja vanhempien tai huoltajien oikeusturvaa erityisesti lastensuojeluun liittyvässä päätöksenteossa.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Harri Sintonen, 432 2051)

Mietintöön sisältyy edustajien Sirpa Asko-Seljavaara/kok, Paula Risikko/ kok, Raija Vahasalo/kok Eero Akaan-Penttilä/kok, Leena Rauhala/kd, Osmo Soininvaara/vihr, Erkki Virtanen/ vas vastalauseet

TaVM 35/2006 vp - HE 181/2006 vp Hallituksen esitys laiksi sähkömarkkinalain muuttamisesta

Sähkömarkkinalakiin ehdotetaan lisättäväksi säännökset, joiden tarkoituksena on helpottaa pienimuotoisen sähköntuotannon verkkoon pääsyä sähkönjakeluverkoissa.

Ehdotuksen mukaan pienimuotoisella sähköntuotannolla tarkoitetaan tuotantolaitosta tai usean sähköntuotantolaitoksen muodostamaa kokonaisuutta, joka liittyy nimellisjännitteellään enintään 20 kilovoltin sähköverkkoon.

Talousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana ja edellytti että hyväksytään valiokunnan lausumaehdotus (Valiokuntaneuvos Eelis Roikonen, 432 2052)

TyVM 17/2006 vp - HE 267/2006 vp Hallituksen esitys laiksi työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa. Lakia sovellettaisiin myös kuntayhtymissä. Työnantajan ja henkilöstön välistä yhteistoimintaa koskeva sääntely nostettaisiin lain tasolle, kun nykyisin asiasta on sovittu työmarkkinajärjestöjen kesken yhteistoimintaa koskevalla yleissopimuksella, joka on oikeusvaikutuksiltaan virka- ja työehtosopimus.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan aikaisintaan kuuden kuukauden kuluttua sen hyväksymisestä.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen ja edellytti että hyväksytään valiokunnan lausumaehdotus (Valiokuntaneuvos Ritva Bäckström, 432 2670)

TyVM 18/2006 vp - HE 275/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi sosiaalisista yrityksistä annetun lain sekä julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 7 luvun 9 ja 11 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaalisista yrityksistä annettua lakia ja julkisesta työvoimapalvelusta annettua lakia. Vajaakuntoisten ja pitkäaikaistyöttömien lukemista sosiaalisen yrityksen rekisteröinnin edellytyksenä olevaan 30 prosentin työllistettyjen osuuteen helpotettaisiin. Sosiaaliselle yritykselle myönnettävän korotetun palkkatuen enimmäismäärää korotettaisiin ja korkeimman korotetun palkkatuen enimmäiskestoa pidennettäisiin.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen ja edellytti että hyväksytään valiokunnan kaksi lausumaehdotusta (Valiokuntaneuvos Ritva Bäckström, 432 2670)

YmVM 10/2006 vp - HE 257/2006 vp Hallituksen esitys laiksi jätelain 10 ja 13 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan kahden yhdyskuntajätehuoltoa koskevan jätelain säännöksen muuttamista. Ensinnäkin järjestettyä jätteenkuljetusta koskevaa lain 10 §:ää ehdotetaan muutettavaksi siten, että laissa ja sen nojalla annettavassa valtioneuvoston asetuksessa säädetään nykyistä täsmällisemmin, mistä toiminnoista peräisin olevaa jätettä pidetään asumisessa syntyvään jätteeseen rinnastettavana jätteenä. Tällaisia jätteitä ovat ennen muuta julkisen hallinnon ja palvelutoiminnan jätteet, jotka ovat ominaisuudeltaan, koostumukseltaan ja määrältään asumisessa syntyvään jätteeseen rinnastettavia. Ehdotus vähentää kuntien velvoitteita huolehtia yhdyskuntajätehuollosta.

Toiseksi kunnan järjestämää jätteen hyödyntämistä ja käsittelyä koskevaa lain 13 §:ää ehdotetaan muutettavaksi. Koska kunta vastaa asumisessa syntyvän ja siihen rinnastettavan jätteen hyödyntämisestä ja käsittelystä, sillä tulee olla näiden osalta yhtäläinen oikeus määrätä hyödyntämisestä ja käsittelystä. Tämän vuoksi ehdotetaan, että asumisessa syntyvät jätteet ja niihin rinnastettavat jätteet pitää toimittaa kunnan osoittamaan paikkaan joko hyödynnettäväksi tai käsiteltäväksi. Velvollisuus koskee sekä kunnan järjestämää että sopimusperusteista jätteenkuljetusta.

Ympäristövaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen ja edellyttää että hyväksytään valiokunnan kolmea lausumaehdotusta (Valiokuntaneuvos Marja Ekroos, 432 2089)

Mietintöön sisältyy edustajien Satu Taiveaho/sd, Esa Lahtela/sd, Säde Tahvanainen/sd, Miapetra Kumpula-Natri/sd, Pentti Tiusanen/vas, Unto Valpas/vas, Oras Tynkkynen/vihr vastalause

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Keskiviikko 7.2.2006

Laki metsästyslain 41 §:n muuttamisesta

LA 177/2006 vp (Lauri Oinonen /kesk ym.)

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Laki nimilain 2 §:n muuttamisesta

LA 178/2006 vp (Raija Vahasalo/ kok)

Lakivaliokuntaan

Laki rikoslain 23 luvun 3 §:n muuttamisesta

LA 179/2006 vp (Lauri Oinonen/ kesk)

Lakivaliokuntaan

Laki tuloverolain muuttamisesta

LA 181/2006 vp (Lauri Oinonen/ kesk)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki tuloverolain 43 §:n muuttamisesta

LA 182/2006 vp (Lauri Oinonen/ kesk)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki tuloverolain 127 a §:n muuttamisesta

LA 183/2006 vp (Lauri Oinonen/ kesk)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki rikoslain 23 luvun muuttamisesta

LA 184/2006 vp (Pertti Hemmilä/ kok)

Valtiovarainvaliokuntaan

SUURI VALIOKUNTA

U 73/2006 vp ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi (direktiivi unionin kansalaisen äänioikeudesta ja vaalikelpoisuudesta)

Perustuslakivaliokuntaan

U 74/2006 vp komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta ilmailualan toimintojen sisällyttämiseksi yhteisön kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmään (lentoliikenteen päästökauppa)

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan, Talousvaliokuntaan, Ympäristövaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.