Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 5/2007

AINOAN KÄSITTELYN ASIAT

Keskiviikko 31.1.2007

Valtioneuvoston kirjelmä valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (ministeri Wallin)

VN 7/2006 vp

Hyväksyttiin

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Keskiviikko 31.1.2007

Hallituksen esitys laiksi Finnvera Oyj:n säätämisestä tuloverosta vapaaksi yhteisöksi

HE 271/2006 vp, VaVM 44/2006 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain ja rajavartiolain muuttamisesta

HE 204/2006 vp, HaVM 33/2006 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys ulosottokaareksi ja laiksi verojen ja maksujen täytäntöönpanosta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

HE 83/2006 vp, LaVM 26/2006 vp, LA 133/2003 vp, 33/2004 vp, 57/2006 vp

TPA 32, 117/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi poikkeusolojen vakuutustakuusta

HE 80/2006 vp, TaVM 30/2006 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi kiinteistörahastolain ja sijoitusrahastolain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

HE 102/2006 vp , TaVM 31/2006 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen oikeudesta tarjota sijoituspalvelua Suomessa annetun lain 4 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

HE 276/2006 vp, TaVM 32/2006 vp

Hyväksyttiin

Perjantai 2.2.2007

Hallituksen esitys laiksi kansanterveyslain muuttamisesta

HE 234/2006 vp, StVM 55/2006 vp, TPA 66/2006 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

StVM 58/2006 vp - HE 232/2006 vp Hallituksen esitys laiksi alkoholilain muuttamisesta

Esityksen mukaan alkoholijuomien ja vähintään 1,2 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältävien juomien mainonta televisiossa kiellettäisiin kello 7-21 ja elokuvateattereissa 18 vuotta nuoremmille esitettävien kuvaohjelmien yhteydessä. Esityksen mukaan niin sanotut paljousalennukset eli useiden alkoholijuomapakkausten tai -annosten tarjoaminen alennettuun yhteiseen hintaan vähittäismyynnissä tai anniskelussa kiellettäisiin. Samoin kiellettäisiin alkoholijuomien tarjoushintojen ja niin sanottujen happy hour -hintojen ilmoittaminen vähittäismyynti- tai anniskelupaikan ulkopuolella. Alkoholijuomien pakkauksissa tulisi sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella tarkemmin säädettävällä tavalla olla yleinen varoitus tuotteen haitallisuudesta terveydelle ja erityinen varoitus tuotteen aiheuttamasta sikiövauriovaarasta. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen esityksen mukaisena paitsi 33 §:ään tehdyn muutoksen jälkeen. Valiokunnan lausumaehdotus Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin alkoholijuomaveron tason tarkistamiseksi erityisesti väkevien alkoholijuomien osalta. (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää 432 2067).

TaVM 33/2006 vp - HE 194/2006 vp Hallituksen esitys tilintarkastuslaiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kokonaan uusi tilintarkastuslaki, jonka tavoitteena on parantaa tilinpäätösten ja tilintarkastuksen uskottavuutta ja luotettavuutta sekä taata tilintarkastuksen korkea laatu. Esityksellä saatetaan voimaan tilintarkastusdirektiivi, jolla pyritään parantamaan eri jäsenvaltioissa laadittujen ja tilintarkastettujen tilinpäätösten luotettavuutta ja vertailtavuutta. Ehdotuksen mukaan tilintarkastajaksi voidaan vastaisuudessa valita vain laissa tarkoitetulla tavalla hyväksytty tilintarkastaja. Yhteisön tilintarkastajaksi ei enää voitaisi valita ns. maallikkotilintarkastajaa, mutta yhteisö voisi käyttää vastaisuudessakin tällaisia tarkastajia hyväksyttyjen tilintarkastajien lisäksi osoittamissaan tehtävissä. Talousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Eelis Roikonen 432 2052).

TyVM 16/2006 vp - HE 183/2005 vp Hallituksen esitys merimiespalvelulaiksi

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki merimiesten palvelu- ja opintotoiminnasta. Uusi laki on tarpeen merenkulun toimintaympäristön muuttumisen vuoksi. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kattavasti merimiespalvelusta ja sitä toteuttavasta merimiespalvelutoimistosta. Esitykseen sisältyvät ehdotukset toimiston tehtävistä sekä rahoituksen ja hallinnon järjestämisestä. Muutokset merenkulun työmarkkinajärjestöjen rakenteessa ja lukumäärässä sekä työnantaja- että palkansaajapuolella ehdotetaan otettaviksi huomioon merimiespalvelutoimiston hallinnon rakennetta uudistettaessa.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Ritva Bäckström 432 2679).

UaVM 17/2006 vp - HE 184/2006 vp Hallituksen esitys kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sen soveltamisesta annetun lain muuttamisesta

Tämän perusteella yleissopimusta koskevasta voimaansaattamisasetuksesta ehdotetaan siirrettäviksi lakiin ja täsmennettäviksi säännökset, jotka koskevat tiettyihin yleissopimuksen soveltamisalaan kuuluviin kemikaaleihin liittyvää lupamenettelyä ja toiminnanharjoittajien ilmoitusvelvollisuutta sekä yleissopimuksen soveltamisalaan kuuluvien kemikaalien vientiä ja tuontia. Vastaavasti yleissopimusta koskevasta ulkoasiainministeriön päätöksestä ehdotetaan siirrettäväksi lakiin kansallisen viranomaisen tehtäviä koskevia säännöksiä.

Ulkoasiainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Raili Lahnalampi 432 2057).

TaVM 34/2006 vp - HE 231/2006 vp Hallituksen esitys laiksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä

Esityksellä pantaisiin täytäntöön niin kutsuttu biopolttoainedirektiivi (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi liikenteen biopolttoaineiden ja muiden uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä, 2003/39/EY). Lain tarkoituksena on direktiivin mukaisesti edistää biopolttoaineiden käyttöä moottoribensiinin ja dieselöljyn korvaamiseksi liikenteessä. Tällä tavoitellaan hiilidioksidipäästöjen vähentämistä ja polttoaineomavaraisuuden parantamista.

Talousvaliokunta hyväksyi lakiehdotuksen muuttamattomana. (ValiokuntaneuvosTuula Kulovesi 432 2104).

TaVM 33/2006 vp - HE 194/2006 vp Hallituksen esitys tilintarkastuslaiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kokonaan uusi tilintarkastuslaki, jonka tavoitteena on parantaa tilinpäätösten ja tilintarkastuksen uskottavuutta ja luotettavuutta sekä taata tilintarkastuksen korkea laatu. Esityksellä saatetaan voimaan tilintarkastusdirektiivi, jolla pyritään parantamaan eri jäsenvaltioissa laadittujen ja tilintarkastettujen tilinpäätösten luotettavuutta ja vertailtavuutta.

Talousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Eelis Roikonen 432 2052).

HaVM 35/2006 vp - HE 94/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi ulkomaalaislain ja opintotukilain 1 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ulkomaalaislakia ja opintotukilakia. Esityksellä pantaisiin täytäntöön pitkään oleskelleiden kolmansien maiden kansalaisten asemasta annettu neuvoston direktiivi. Direktiivillä pyritään lähentämään kolmansien maiden kansalaisten oikeusasemaa jäsenvaltioiden kansalaisten oikeusasemaan ja yhdenmukaistamaan pitkään oleskelleiden kolmannen maan kansalaisten oleskelulupien myöntämisen ja peruuttamisen edellytyksiä lähentämällä jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöä. Yhtenäisellä pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EY-oleskeluluvalla helpotetaan pitkään oleskelleiden kolmansien maiden kansalaisten liikkumista unionin sisällä.

Hallintovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Minna-Liisa Rinne 432 2062).

LaVM 27/2006 vp - HE 113/2004 vp Hallituksen esitys aserikoksia koskevien säännösten uudistamiseksi

Esityksessä ehdotetaan, että aseita koskevat vankeusuhkaiset rangaistussäännökset kootaan rikoslakiin. Rangaistussäännöksiin ei ehdoteta sisällöllisiä muutoksia. Myös säännösten rangaistustaso säilyisi nykyisellään. Aserikoksia koskevien säännösten siirtämisestä rikoslakiin aiheutuvat tarpeelliset muutokset tehtäisiin myös ampuma-aselakiin, järjestyslakiin ja rikoslain eräisiin lukuihin. Lisäksi ampuma-aselakiin ehdotetaan otettaviksi säännökset poliisin oikeudesta tietyin edellytyksin hävittää ampuma-aselaissa tarkoitetut arvoltaan vähäiset aseen osat, kaasusumuttimet, patruunat tai erityisen vaaralliset ammukset.

Lakivaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Tuomo Antila 432 2079).

LaVM 28/2006 vp - HE 142/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta taloudellisiin seuraamuksiin tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta sekä sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että säädettäisiin laki vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta taloudellisiin seuraamuksiin tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta. Lailla pantaisiin täytäntöön vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta taloudellisiin seuraamuksiin tehty puitepäätös.

Lakivaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Risto Eerola 432 2079).

LaVM 29/2006 vp - HE 52/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi edunvalvontavaltuutuksesta sekä holhoustoimesta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki edunvalvontavaltuutuksesta. Edunvalvontavaltuutuksen avulla henkilö voisi etukäteen järjestää asioidensa hoidon sen varalta, että hän myöhemmin tulee sairauden, henkisen toiminnan häiriintymisen, heikentyneen terveydentilan tai muun vastaavan syyn vuoksi kykenemättömäksi huolehtimaan asioistaan.

Lakivaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Risto Eerola 432 2079).

SiVM 20/2006 vp - HE 215/2006 vp Hallituksen esitys laiksi perusopetuslain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi perusopetuslakiin säännös, jossa säädettäisiin oppilaskunnasta. Uudella säännöksellä vahvistettaisiin oppilaskuntatoimintaa ja säädettäisiin sen tehtävistä yleisellä tasolla. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 2007. Sivistysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Marjo Hakkila 432 2081).

SiVM 21/2006 vp - HE 272/2006 vp Hallituksen esitys laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 23 a ja 28 §:n muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 23 a §:ää ehdotetaan muutettavaksi muun muassa siten, että pykälässä mahdollistettaisiin ammattikorkeakoulujen ylläpitäjien ja ammatillisen koulutuksen järjestäjien ylläpitojärjestelyn yhteydessä kunnille ja kuntayhtymille palautettujen arvonlisäverojen takaisin maksamisesta aiheutuvan lisärasituksen kompensointi korottamalla yksityiselle ylläpitäjäyhteisölle tai säätiölle maksettavaa yksikköhintaa. Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008. Sivistysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Marjo Hakkila 432 2081).

PuVM 3/2006 vp - HE 172/2006 vp Hallituksen esitys laiksi vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki vapaaehtoista maanpuolustuksesta. Tällä hetkellä tästä toiminnasta säädetään puolustusvoimista annetussa laissa, johon on vuonna 1994 lisätty uusi säännös, jolla puolustusvoimien tehtäväksi annetaan vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen tukeminen. Vapaaehtoistoiminnan laajentuminen ja puolustusvoimien rakennemuutos edellyttävät asiasta säädettäväksi lailla nykyistä laajemmin.

Puolustusvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Heikki Savola 432 2060).

PuVM 2/2006 vp - HE 264/2006 vp Hallituksen esitys puolustusvoimalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi puolustusvoimalaki, joka korvaisi vuoden 1974 puolustusvoimista annetun lain. Uudistuksen tavoitteena on luoda johdonmukainen ja ajantasainen säännöstö, joka kaikilta osin vastaa perustuslain asettamia vaatimuksia. Myös muun lainsäädännön muutoksista aiheutuvat muutostarpeet on otettu huomioon. Esityksessä toteutettaisiin lisäksi valtioneuvoston turvallisuus- ja puolustuspoliittisessa selonteossa 2004 esitetyn mukaisesti muutokset puolustusvoimien organisaatioon ja muiden viranomaisten tukemista koskevaan toimintaan.

Puolustusvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Heikki Savola 432 2060).

UaVM 18/2006 vp - HE 200/2006 vp Hallituksen esitys Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen kumppanuussopimuksen toteuttamiseksi tehtyjen Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden välisen sisäisen rahoitussopimuksen ja sisäisen menettelytapasopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sisäisen menettelytapasopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ulkoasiainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Raili Lahnalampi 432 2057)

HaVM 36/2006 vp - HE 243/2006 vp Hallituksen esitys rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin, rajat ylittävän rikollisuuden ja laittoman muuttoliikkeen torjumiseksi tehdyn sopimuksen (Prümin sopimus) hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä eräiksi muiksi siihen liittyviksi laeiksi

Prümin sopimus on Belgian, Saksan, Espanjan, Ranskan, Luxemburgin, Alankomaiden ja Itävallan välinen sopimus, joka allekirjoitettiin 27 päivänä toukokuuta 2005. Sopimuksen tarkoituksena on tehostaa sopimuspuolten viranomaisten rajat ylittävää yhteistyötä erityisesti terrorismin, rajat ylittävän rikollisuuden ja laittoman muuttoliikkeen torjumiseksi. Sopimus sisältää DNA-, sormenjälki- ja ajoneuvorekisteritietojen vaihtamista, rajat ylittävää operatiivista yhteistyötä sekä terrorismin ja laittoman muuttoliikkeen torjumista koskevia määräyksiä. Lisäksi sopimuksessa on tietosuojaa koskevia määräyksiä.

Hallintovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Ossi Lantto 432 2080).

YmVM 9/2006 vp - HE 170/2006 vp Hallituksen esitys rakennuksen energiatehokkuutta koskevaksi lainsäädännöksi

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki rakennuksen energiatodistuksesta, muutettavaksi maankäyttö- ja rakennuslakia sekä säädettäväksi laki rakennuksen ilmastointijärjestelmän kylmälaitteiden energiatehokkuuden tarkastamisesta. Ehdotettujen lakien tarkoituksena on saada rakennusten suunnittelijoiden, rakennuttajien, rakentajien, omistajien ja käyttäjien huomio kiinnittymään aikaisempaa enemmän rakennuksen energian käyttöön ja mahdollisuuksiin vähentää sitä sekä uudisrakentamisessa että olemassa olevassa rakennuskannassa.

Ympäristövaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Marja Ekroos
432 2089).

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Perjantai 2.2.2007

Hallituksen esitys laiksi keskinäisestä virka-avusta verotuksen alalla Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranmaisten välillä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

HE 279/2006 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

HE 280/2006 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

MUUTA

Perjantai 2.2.2007

Suuren valiokunnan täydennysvaalissa varajäseneksi on valittu kansanedustaja Klaus Hellberg.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.